งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554

2 1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการ ทดสอบระดับ โรงเรียน กับผล การทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้ คะแน นเต็ม ผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบ คะแนนสูงสุดคะแนนเฉลี่ย ประเท ศ โรงเรีย น ประเท ศ โรงเรีย น 1. ภาษาไทย 100 9650.0 4 59.3 3 2. คณิตศาสตร์ 100 52.4 0 72.2 8 3. วิทยาศาสตร์ 10097.5 0 87.5 0 40.8 2 51.1 0 4. สังคม ศึกษาฯ 100 9052.2 2 65.2 9 5. สุขศึกษา - พละ 100 89.2 0 58.8 7 68.1 0

3 สาระการ เรียนรู้ คะแน นเต็ม ผลการเปรียบเทียบผล การทดสอบ คะแนนสูงสุดคะแนนเฉลี่ย ประเท ศ โรงเรีย น ประเท ศ โรงเรีย น 6. ศิลปะ 100 8546.7 5 55.6 9 7. การงานฯ 100 9255.3 8 63.9 7 8. ภาษาอังกฤ ษ 100 38.3 7 57.8 4 หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกวิชา ( จำนวนผู้สอบ 780,370 คน ) 1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการ ทดสอบระดับ โรงเรียน กับผล การทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้

4 2. สรุปผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม เกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน ) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการ เรียนรู้ มาตรฐ าน ขั้นต่ำ จำนวน ผู้สอบ ( คน ) นักเรียนสูงกว่า มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ คุณภ าพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ 1. ภาษาไทย 50.0 0 11687 75.005 2. คณิตศาส ตร์ 52.3 4 11694 81.035 3. วิทยาศาส ตร์ 40.7 8 11688 75.865 4. สังคม ศึกษาฯ 52.1 8 11699 85.345 5. สุข ศึกษา - พละ 58.8 3 11694 81.035

5 หมายเหตุ : ทุกวิชาและโดยรวมมีค่าร้อยละสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ใน ระดับคุณภาพ 5 ( ดีเยี่ยม ) ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ใน ระดับคุณภาพ 5 ( ดีเยี่ยม ) 2. สรุปผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม เกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน ) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการ เรียนรู้ มาตรฐ าน ขั้นต่ำ จำนวน ผู้สอบ ( คน ) นักเรียนสูงกว่า มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ คุณภ าพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ 6. ศิลปะ 46.7 0 11682 70.6 9 5 7. การ งานฯ 55.3 3 11692 79.3 1 5 8. ภาษาอังก ฤษ 38.3 2 11678 67.2 4 5 โดยรวม 76.9 4 5

6 คนเก่งของเราจากการ ทดสอบ O-NET ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในวิชา ภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายศุภณัฐ โตศักดิ์ ตระกูล นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 และได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของ โรงเรียน 2. เด็กชายรฐนนท์ เจียม สันดุษฎี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/EP

7 3. เด็กหญิงภัณฑิรา นพ สุวรรณชัย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 2. เด็กชายพิรัล ขัติวงค์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 1. เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ใน วิชา คณิตศาสตร์

8 6. เด็กหญิงอมลวรรณ จิวจินดา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 5. เด็กชายภูมิ องค์ธน ทรัพย์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 4. เด็กชายวสุธร นรโคตร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

9 9. เด็กหญิงชญานุตม์ ปิ่น ทอง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 8. เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์ สุวรรณ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 7. เด็กชายวิชญวรรธน์ นาครักษ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

10 12. เด็กหญิงปลายชล ณ สงขลา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 11. เด็กหญิงพิชญาภา ไพรพนาพงศ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 10. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ศุภเกียรติ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

11 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับคะแนนดีเยี่ยม (80-100 คะแนน ) สาระการ เรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุป รวม ( คน ) ระดับดีมากระดับดีเยี่ยม 80 - 85 86 - 90 91 - 95 96 – 100 1. ภาษาไทย 8111 11 2. คณิตศาสต ร์ 8131912 52 3. วิทยาศาสต ร์ 22-- 4 4. สังคม ศึกษาฯ 93-2 14

12 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างคะแนนระดับดีมากถึงดีเยี่ยม (80-100 คะแนน ) สาระการ เรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุป รวม ( คน ) ระดับดีมากระดับดีเยี่ยม 80 - 85 86 - 90 91 - 95 96 – 100 5. สุข ศึกษา - พละ 133-- 16 6. ศิลปะ 13--- 7. การงาน ฯ 141-1 16 8. ภาษาอังกฤ ษ 101873 38


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google