งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการทดสอบระดับ โรงเรียน กับผลการทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ประเทศ โรงเรียน 1. ภาษาไทย 100 96 50.04 59.33 2. คณิตศาสตร์ 52.40 72.28 3. วิทยาศาสตร์ 97.50 87.50 40.82 51.10 4. สังคมศึกษาฯ 90 52.22 65.29 5. สุขศึกษา-พละ 89.20 58.87 68.10

3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการทดสอบระดับ โรงเรียน กับผลการทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ประเทศ โรงเรียน 6. ศิลปะ 100 85 46.75 55.69 7. การงานฯ 92 55.38 63.97 8. ภาษาอังกฤษ 38.37 57.84 หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา (จำนวนผู้สอบ 780,370 คน)

4 นักเรียนสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ
2. สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ขั้นต่ำ จำนวนผู้สอบ (คน) นักเรียนสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ ระดับคุณภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 1. ภาษาไทย 50.00 116 87 75.00 5 2. คณิตศาสตร์ 52.34 94 81.03 3. วิทยาศาสตร์ 40.78 88 75.86 4. สังคมศึกษาฯ 52.18 99 85.34 5. สุขศึกษา-พละ 58.83

5 นักเรียนสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ
2. สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ขั้นต่ำ จำนวนผู้สอบ (คน) นักเรียนสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ ระดับคุณภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 6. ศิลปะ 46.70 116 82 70.69 5 7. การงานฯ 55.33 92 79.31 8. ภาษาอังกฤษ 38.32 78 67.24 โดยรวม 76.94 หมายเหตุ : ทุกวิชาและโดยรวมมีค่าร้อยละสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

6 คนเก่งของเราจากการทดสอบ O-NET
ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในวิชา ภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายศุภณัฐ โตศักดิ์ตระกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียน 2. เด็กชายรฐนนท์ เจียมสันดุษฎี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/EP

7 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในวิชา คณิตศาสตร์
1. เด็กชายสมชนก ตันติยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 2. เด็กชายพิรัล ขัติวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 3. เด็กหญิงภัณฑิรา นพสุวรรณชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

8 4. เด็กชายวสุธร นรโคตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 5. เด็กชายภูมิ องค์ธนทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 6. เด็กหญิงอมลวรรณ จิวจินดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

9 7. เด็กชายวิชญวรรธน์ นาครักษ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 8. เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์สุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 9. เด็กหญิงชญานุตม์ ปิ่นทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

10 10. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ศุภเกียรติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 11. เด็กหญิงพิชญาภา ไพรพนาพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 12. เด็กหญิงปลายชล ณ สงขลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

11 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับคะแนนดีเยี่ยม ( คะแนน) สาระการเรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุปรวม (คน) ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม 96 – 100 1. ภาษาไทย 8 1 11 2. คณิตศาสตร์ 13 19 12 52 3. วิทยาศาสตร์ 2 - 4 4. สังคมศึกษาฯ 9 3 14

12 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างคะแนนระดับดีมากถึงดีเยี่ยม ( คะแนน) สาระการเรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุปรวม (คน) ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม 96 – 100 5. สุขศึกษา-พละ 13 3 - 16 6. ศิลปะ 7. การงานฯ 14 1 8. ภาษาอังกฤษ 10 18 7 38


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google