งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554

2 1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการ ทดสอบระดับ โรงเรียน กับผล การทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้ คะแน นเต็ม ผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบ คะแนนสูงสุดคะแนนเฉลี่ย ประเท ศ โรงเรีย น ประเท ศ โรงเรีย น 1. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษาฯ สุขศึกษา - พละ

3 สาระการ เรียนรู้ คะแน นเต็ม ผลการเปรียบเทียบผล การทดสอบ คะแนนสูงสุดคะแนนเฉลี่ย ประเท ศ โรงเรีย น ประเท ศ โรงเรีย น 6. ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤ ษ หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกวิชา ( จำนวนผู้สอบ 780,370 คน ) 1. สรุปผลการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างผลการ ทดสอบระดับ โรงเรียน กับผล การทดสอบระดับ ประเทศ ตาม 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้

4 2. สรุปผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม เกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน ) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการ เรียนรู้ มาตรฐ าน ขั้นต่ำ จำนวน ผู้สอบ ( คน ) นักเรียนสูงกว่า มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ คุณภ าพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ 1. ภาษาไทย คณิตศาส ตร์ วิทยาศาส ตร์ สังคม ศึกษาฯ สุข ศึกษา - พละ

5 หมายเหตุ : ทุกวิชาและโดยรวมมีค่าร้อยละสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ใน ระดับคุณภาพ 5 ( ดีเยี่ยม ) ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ใน ระดับคุณภาพ 5 ( ดีเยี่ยม ) 2. สรุปผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม เกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน ) : สมศ. ประเมินภายนอก สาระการ เรียนรู้ มาตรฐ าน ขั้นต่ำ จำนวน ผู้สอบ ( คน ) นักเรียนสูงกว่า มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ คุณภ าพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ 6. ศิลปะ การ งานฯ ภาษาอังก ฤษ โดยรวม

6 คนเก่งของเราจากการ ทดสอบ O-NET ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในวิชา ภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายศุภณัฐ โตศักดิ์ ตระกูล นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 และได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของ โรงเรียน 2. เด็กชายรฐนนท์ เจียม สันดุษฎี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/EP

7 3. เด็กหญิงภัณฑิรา นพ สุวรรณชัย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 2. เด็กชายพิรัล ขัติวงค์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 1. เด็กชายสมชนก ตันติ ยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ใน วิชา คณิตศาสตร์

8 6. เด็กหญิงอมลวรรณ จิวจินดา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 5. เด็กชายภูมิ องค์ธน ทรัพย์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 4. เด็กชายวสุธร นรโคตร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

9 9. เด็กหญิงชญานุตม์ ปิ่น ทอง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 8. เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์ สุวรรณ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 7. เด็กชายวิชญวรรธน์ นาครักษ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

10 12. เด็กหญิงปลายชล ณ สงขลา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 11. เด็กหญิงพิชญาภา ไพรพนาพงศ์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 10. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ศุภเกียรติ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

11 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับคะแนนดีเยี่ยม ( คะแนน ) สาระการ เรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุป รวม ( คน ) ระดับดีมากระดับดีเยี่ยม – ภาษาไทย คณิตศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์ สังคม ศึกษาฯ

12 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างคะแนนระดับดีมากถึงดีเยี่ยม ( คะแนน ) สาระการ เรียนรู้ ช่วงคะแนน สรุป รวม ( คน ) ระดับดีมากระดับดีเยี่ยม – สุข ศึกษา - พละ ศิลปะ การงาน ฯ ภาษาอังกฤ ษ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google