งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NextPrevious. NextPrevious พันธุกร รม สิ่งแวดล้ อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NextPrevious. NextPrevious พันธุกร รม สิ่งแวดล้ อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NextPrevious

2 NextPrevious พันธุกร รม สิ่งแวดล้ อม

3 NextPrevious

4 NextPrevious โรค วัชพืช แมลง ศัตรูพืช น้ำ ธาตุ อาหาร แสงแดด อากาศ (CO 2 ) อุณหภูมิ สารพิษ

5 NextPrevious ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการ เจริญเติบโตของพืชชั้นสูงทุก ชนิดมี 16 ธาตุ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ธาตุอาหารที่พืชได้จาก น้ำและอากาศ Carbon (C) Hydrogen (H) Oxygen (O)

6 NextPrevious 2. พืชได้จาก ดิน Nitrogen (N) Phosphorus (P) Potassium (K) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Sulfer (S) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Zinc (Zn) Boron (B) Molybdenum (Mo) Chlorine (Cl) Nickel (Ni)

7 NextPrevious Cobalt (Co) เป็นธาตุที่จำเป็น สำหรับจุลินทร์ที่ปมรากของ พืชตระกูลถั่ว เพื่อสร้าง enzyme สำหรับตรึงไนโตรเจน Silicon (Si) จำเป็นสำหรับ ข้าว ข้าวโพด และพืชตระกูล หญ้า ช่วยให้เซลล์พืชแข็งแรง และต้านทานโรค

8 NextPrevious ธาตุ Mole (mmol/kg dry wt.) Weight (dry wt.) H 600,000 6.0% C 40,000 45.0% O 30,000 45.0% N 1,000 1.5% K 250 1.0% Ca 125 0.5% Mg 80 0.2% P 60 0.2% S 30 0.1%

9 NextPrevious ธาตุ Mole (mmol/kg dry wt.) Weight (dry wt.) Cl 3.0 100 mg/kg B 2.0 20 mg/kg Fe 2.0 100 mg/kg Mn 1.0 50 mg/kg Zn 0.3 20 mg/kg Cu 0.1 6 mg/kg Mo 0.001 0.1 mg/kg

10 NextPrevious 1. มหธาตุ (macronutrient) หมายถึงธาตุอาหารที่พืช ต้องการในปริมาณมาก โดยทั่วไปมีในพืชมากกว่า 500 mg/kg โดยน้ำหนักแห้ง มห ธาตุแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

11 NextPrevious 1.2 ธาตุอาหารหลัก (primary nutrient) มี 6 ธาตุ คือ C, H, O, N, P, และ K พืชได้รับ C, H, และ O จากอากาศและน้ำ ส่วน N, P, และ K พืชได้รับจาก ดิน ซึ่งดินโดยทั่วไปมีไม่ เพียงพอ จึงมักจำเป็นต้องเพิ่ม ให้กับพืชในรูปของปุ๋ย ด้วยเหตุ นี้ธาตุ N,P, K จึงเรียกว่าธาตุปุ๋ย (fertilizer element)

12 NextPrevious 1.2 ธาตุอาหารรอง (secondary nutrient) มี 3 ธาตุ คือ Ca, Mg, และ S ปริมาณที่พืชต้องการใกล้เคียง หรือมากกว่า P เหตุที่จัดเป็น ธาตุอาหารรองเพราะในดิน โดยทั่วไปมักมีเพียงพอกับ ความต้องการของพืช

13 NextPrevious 2. จุลธาตุ (micronutrient) หมายถึงธาตุที่พืชต้องการ เพียงเล็กน้อย โดยทั่วไปพบใน พืชน้อยกว่า 500 mg/kg ธาตุ เหล่านี้ได้แก่ Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, และ Cl บางครั้ง เรียกธาตุเหล่านี้ว่า ธาตุอาหาร เสริม เนื่องจากต้องให้เสริม จากธาตุอาหารหลัก

14 NextPrevious พืชดูดธาตุอาหารไปใช้ 2 ทาง คือ 1. ทางปากใบ (stomata) พืช ได้รับ C และ O ในรูป CO 2, และ O 2 2. ทางราก (root) พืชได้รับ ธาตุอาหารอื่นที่เหลือในรูปน้ำ (H 2 O) และไอออนต่างๆ ที่ ละลายในสาลละลายดิน

15 NextPrevious Nutrient Available form N NH 4 +, NO 3 - P H 2 PO 4 -, HPO 4 2- K K + Ca Ca 2+ Mg Mg 2+ S SO 4 2-

16 NextPrevious Nutrient Available form Fe Fe 2+, Fe 3+ Mn Mn 2+ Cu Cu 2+ Zn Zn 2+ B H 3 BO 3, H 2 BO 3 - Cl Cl - Mo MoO 4 -

17 NextPrevious พืชสามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ใน ดินไปใช้ได้เฉพาะเมื่อธาตุ เหล่านั้นละลายอยู่ในสารละลาย ดิน โดยการยืดยาวของรากพืช ไปยังแหล่งธาตุอาหาร หรือโดย ธาตุอาหารในสารละลายดิน เคลื่อนที่เข้าหารากพืช

18 NextPrevious Mass flow หมายถึงการ เคลื่อนย้ายไอออนต่างๆ ไปยัง รากพร้อมกับน้ำ ธาตุอาหารในดินเคลื่อนที่เข้าหา รากพืชได้ 2 วิธี คือ Diffusion หมายถึงการ เคลื่อนที่ของไอออนจากที่ที่มี ความเข้มข้นสูงไปยังต่ำ

19 NextPrevious ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแคท ไอออน ( ไอออนบวก ) และถูก ดูดซับอยู่ที่ผิวอนุภาคดิน ราก พืชจะปลดปล่อย H + ออกมา เพื่อแลกเปลี่ยนไอออน ทำให้ แคทไอออนเคลื่อนที่มาอยู่ใน สารละลาย

20 NextPrevious ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแอน ไอออน ( ไอออนลบ ) และถูกดูด ซับอยู่ที่ผิวอนุภาคดิน รากพืช จะปลดปล่อย HCO 3 - ออกมา เพื่อแลกเปลี่ยนไอออน ทำให้ แอนไอออนเคลื่อนที่มาอยู่ใน สารละลาย

21 NextPrevious นอกจาก H + และ HCO 3 - แล้ว พืชบางชนิดยังสามารถ ปลดปล่อยสารชนิดอื่นออกมา ทำให้พืชแต่ละชนิดมี ความสามารถดูดซับธาตุ อาหารได้แตกต่างกันออกไป

22 NextPrevious Simple diffusion Facilitated diffusion Active transport ธาตุอาหาร ( ไอออน ) ใน สารละลายดินเคลื่อนที่เข้าสู่ รากพืชได้ 3 วิธี คือ

23 NextPrevious Simple diffusion หมายถึง การเคลื่อนที่ของสารเนื่องจาก ความแตกต่างของความ เข้มข้นจากความเข้มข้นมาก ไปหาความเข้มข้นน้อย การ เคลื่อนที่แบบนี้พบเฉพาะ CO 2 O 2 และ NH 3 เท่านั้น อัตรา การเคลื่อนที่เป็นไปตาม Fick’s Law

24 NextPrevious J = PA(C 0 - C i ) J = ความเร็วของสารที่เคลื่อนที่ ผ่าน cell membrane (mole/sec) P = permeability coefficient (cm/sec) A = พื้นที่ cell membrane (cm 2 ) C 0 = ความเข้มข้นนอก cell C i = ความเข้มข้นใน cell

25 NextPrevious Facilitated diffusion หมายถึงการเคลื่อนที่ของสาร ตามความแตกต่างของ chemical potential ( สารที่ ไม่มีประจุ ) และ electro- chemical potential ( สารที่มี ประจุ ) ผ่านเข้าสู่เซลล์ทาง channel protein หรือ carrier protein

26 NextPrevious Active transport หมายถึงการ เคลื่อนที่ของธาตุอาหารเข้าสู่ เซลล์ผ่านทาง carrier protein โดยเซลล์ต้องใช้พลังงานใน การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร การ ลำเลียงธาตุอาหารแบบนี้ทำให้ ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ภายในเซลล์สูงกว่าภายนอก เซลล์

27 NextPrevious

28 NextPrevious

29 NextPrevious 100 0 Nutrient concentration Deficiency OptimalToxicity Relative growth (%)

30 NextPrevious เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ พืช เช่น C, H, O, N, P, S, Ca และ Mg ควบคุมการทำงานของ enzyme เช่น K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, และ Mo

31 NextPrevious เป็นตัวควบคุมแรงดันและ สมดุลทางไฟฟ้าเคมีภายใน เซลล์ เช่น K และ Cl เกี่ยวข้องกับปฏิกริยา Redox เช่น Fe, Mn, Cu, และ Mo

32 NextPrevious


ดาวน์โหลด ppt NextPrevious. NextPrevious พันธุกร รม สิ่งแวดล้ อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google