งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่ม 7 E3 Enhancing Education Experiences

2 Stabilize and Secure Infrastructure
University Goals Client Focused Enhance Student Experiences Promote Staff Collaboration Support Faculty’s Teaching & Research Strengthen Stakeholders Relationship Stabilize and Secure Infrastructure

3 Infrastructure – Stability - Security
Organization Goals Qualified Graduate High Quality Research & Community Services Learning Park HPO Rewards & Recognition Customer Enhance Student Experiences Promote Staff Collaboration Strengthen Stakeholders Relationship Support Faculty’s Teaching & Research Process Infrastructure – Stability - Security

4 Improving Infrastructure
ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหา Hardware และ Software ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ภาคใต้ ตอนบน Improving Infrastructure

5 Enhance Student Experiences
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วนที่เป็นการรู้เทคโนโลยี (ICT literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา พัฒนา/จัดหาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงดิจิตอลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ความรู้ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ Enhance Student Experiences

6 Support Faculty’s Teaching & Research
สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการพัฒนา Content ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัยทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ Support Faculty’s Teaching & Research

7 Promote Staff Collaboration
จัดตั้งระบบสารสนเทศกลาง(ERP) เพื่อการบริหารและ การตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้ผ่านเครือข่าย จัดตั้งระบบในการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Services) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากร สนับสนุนบุคลากร/หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้าน IT Promote Staff Collaboration

8 Strengthen Stakeholders Relationship
ปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้บริการ ICT กับชุมชนโดยรอบ เพิ่มช่องทางการดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ Strengthen Stakeholders Relationship

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 1.1.1 สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการพัฒนา Content ที่มีคุณภาพ 1) จำนวนครั้งของการจัด อบรมเพื่อการทำcontent ที่ดีมีคุณภาพ 2) ร้อยละของรายวิชาที่อยู่ในระบบ M-Learning 3) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม การทำ content ในระบบM-Learning 1.จัดอบรมการใช้ Authoring Tools 2.จัดหา Software Authoring 3.จัดอบรมการพัฒนา Flash Animation

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 1.7 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วนที่เป็นการรู้เทคโนโลยี (ICT literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 1) จำนวนครั้งการอบรมให้ความรู้ ICT กับนักศึกษา 2) จำนวนครั้งที่จัดสอบ Certifications 3) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับใบCertifications 1.จัดอบรมความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ICT ให้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 2.จัดให้มีการสอบ Certified เฉพาะด้าน เช่น Microsoft Certified , CCNA ของ CISCO, MCAD (Microsoft Certified Applications Developer) กับ ผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาดอทเนต 3. จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ITPE (Information Technology Professional Examination) 4) โครงการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถ IT ขั้นพื้นฐาน

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2.6.1) ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต Internet Bandwidth ต่อ จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 2) จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถให้บริการได้ 3) จำนวนชั่วโมงที่อินเตอร์เน็ต ไม่ทำงาน (Link internet down) จากผู้ให้บริการ 4) จำนวนจุดติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายแบบมีสายและระบบ เครือข่ายไร้สาย 5) จำนวนอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายแบบมีสาย และระบบเครือข่ายไร้สาย 1.ปรับปรุง Proxy Server 2.จัดหาระบบ Firewall 3. ปรับระบบเครือข่าย เข้าสู่ระบบ Gigabit ทั้งหมด 4.โครงการเพิ่มจุด เชื่อมต่อ Internet

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2.6.2 ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน (5 ระดับ) 2) สถิติการใช้งาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) จำนวนวันที่สามารถ ปิดใบงานแจ้งซ่อม 1. พัฒนาระบบe-Services 2. โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการให้บริการ การแจ้งซ่อม 3. โครงการ Smile CCS 4. โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 3 ห้อง 5. โครงการปรับปรุงห้อง อบรมคอมพิวเตอร์ รวม 2 ห้อง

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2.6.3 พัฒนา/จัดหาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงดิจิตอลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ความรู้ การวัดความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน 2) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบM-Learning 3) จำนวน Online Content 4) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบ E-portfolio 1.โครงการปรับปรุง ระบบ M-Learning 2.จัดหาเครื่องมือเพื่อ สร้าง Online Content 3.จัดทำ E-portfolio ของนักศึกษา

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2.6.4) เพิ่มช่องทางการดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ จำนวนนักศึกษาที่ ขอรับการแจ้งข้อมูลผ่าน ระบบ SMS 2) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบWeb Portal 3) ร้อยละของนักศึกษาที่ มี computer ส่วนตัว 1.โครงการกระจาย / แจ้งเตือนข่าวสารผ่าน SMS 2.Web Portal สำหรับ นักศึกษา 3.โครงการจัดหา Notebook ราคา ประหยัดให้กับนักศึกษา

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 2.8 จัดหา Hardware และ Software ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวนคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)ที่ใช้ งานต่อระบบงาน 2) ร้อยละของจำนวน คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ การใช้งานเกิน 3 ปี 3) อายุเฉลี่ยการใช้ งานของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ 1.โครงการจัดทำเครือข่าย แบบPower Over Ethernet 2.โครงการ Single Sign On 3.โครงการYour PC Your choice 4.โครงการ Enterprise Backup for critical infrastructure 5.โครงการทดแทนเครื่องคอม เตอร์ด้านกราฟิกเพื่องานผลิต สื่อนิทรรศการและเอกสารกลาง 6. โครงการ Smart Classroom

16 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 3.6.1) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนงานวิจัยที่ ได้รับการเผยแพร่ 2) สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 3) จำนวนผู้ใช้งาน ระบบ 1.โครงการจัดทำ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ งานวิจัย 2.โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 4.4.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัยทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1) จำนวนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่ใช้งานต่อระบบงาน 2) จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย 1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มี สมรรถนะสูง 2.จัดหา Software GIS เพื่องานวิจัยเชิงพื้นที่

18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 5.6 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ภาคใต้ตอนบน 1) ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน 2) สถิติการใช้งาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) ความครอบคลุมพื้นที่ การให้บริการอินเตอร์เน็ต บริเวณศูนย์การแพทย์ 4) ความสำเร็จของการ จัดหา/จัดทำ ระบบ e-Hospital โครงการวางระบบ เครือข่ายบริเวณศูนย์ การแพทย์ 2. จัดหา/จัดทำ ระบบ

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 6.2.1 ให้บริการ ICT กับชุมชนโดยรอบ 1) จำนวนการให้บริการ บริการจัดอบรมวิชาการ ด้าน ICT สำหรับบุคคล ภายนอก 2) จำนวนโครงการ บริการวิชาการหรือสัญญา สัญญาความร่วมมือที่ทำ กับหน่วยงานของรัฐ 3) จำนวนหลักสูตรที่ เผยแพร่ 1.โครงการอบรมฟรี ในหลักสูตรวิชาการด้าน ICT เพื่อชุมชนในจังหวัด 2) โครงการFree สำหรับโรงเรียนในจังหวัด 3) โครงการ Free WiFi ในเขตเทศบาลท่าศาลา 4) โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดทำ Open Courseware

20 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 7.4.1 ปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 1) Ranking โดย Webometrics อยู่ที่ 1 ใน 10 ของโซนเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ 2) Page Rank บน Google.com 1.โครงการจัดทำเว็บ ในลักษณะ New Version 2) โครงการ SEO (Search Engine Optimization) 3.โครงการใช้ Web2.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์

21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่าน ICT ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ การเข้าใช้งานของศิษย์ เก่า 2) ระดับความพึงพอใจต่อ ระบบของผู้ตอบ 1.โครงการ Alumni Management System 2. E-Newsletter สำหรับศิษย์เก่า

22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 7.7 จัดตั้งระบบสารสนเทศกลาง(ERP) เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้ผ่านเครือข่าย 1) จำนวนระบบงานที่ พัฒนาขึ้น 2) สถิติความนิยมในการใช้งาน 3) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงาน 1.จัดทำ Data Warehouse เพื่อการ ประยุกต์ใช้งานด้าน BI (Business Intelligence) 2.โครงการ Identity life cycle Management

23 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 7.8 จัดตั้งระบบในการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย 1) จำนวน e-Services ที่พัฒนาขึ้น 2) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงาน 3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบที่สามารถดำเนินงาน วางแผนจัดทำงบประมาณ บริหารงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามและประเมิน ผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1.โครงการ Centralize Workflow 2.โครงการ Finance e-Services 3.โครงการ E-budgeting 4.ระบบจอง ทรัพยากร Online

24 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 8.4 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 1) จำนวนหลักสูตรที่ จัดอบรมให้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 2) จำนวนผู้เข้าอบรมต่อ หลักสูตร 1.โครงการอบรม Ms- Office 2.โครงการอบรมการใช้ งานอุปกรณ์สำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 3.โครงการอบรมส่งเสริม การใช้งานMail Exchange และ Software เพื่อการ สื่อสารของบุคลากร

25 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การชื่นชมคุณค่าบุคลากร
มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 9.8 สนับสนุนบุคลากร/หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้าน IT 1. จำนวนชิ้นงานที่หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าร่วมเสนอผลงาน IT Innovation Excellence Award 2. จัดสรรคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานที่มีผลการ ประเมินดีเยี่ยม

26 Thanks!


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google