งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม 7. Enhance Student Experiences Support Faculty’s Teaching & Research Promote Staff Collaboration Strengthen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม 7. Enhance Student Experiences Support Faculty’s Teaching & Research Promote Staff Collaboration Strengthen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม 7

2 Enhance Student Experiences Support Faculty’s Teaching & Research Promote Staff Collaboration Strengthen Stakeholders Relationship Client Focused Stabilize and Secure Infrastructure University Goals

3 Qualified Graduate High Quality Research & Community Services Learning Park HPO Rewards & Recognition Enhance Student Experiences Support Faculty’s Teaching & Research Promote Staff Collaboration Strengthen Stakeholders Relationship Process Customer Organization Goals Infrastructure – Stability - Security

4 Improving Infrastructure ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหา Hardware และ Software ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ภาคใต้ ตอนบน

5 Enhance Student Experiences พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วนที่เป็นการรู้เทคโนโลยี (ICT literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา พัฒนา / จัดหาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงดิจิตอล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ ความรู้ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และ คณาจารย์

6 Support Faculty’s Teaching & Research สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการพัฒนา Content ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก มหาวิทยาลัย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

7 Promote Staff Collaboration จัดตั้งระบบสารสนเทศกลาง(ERP) เพื่อการบริหารและ การตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้ผ่านเครือข่าย จัดตั้งระบบในการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Services) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากร สนับสนุนบุคลากร/หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้าน IT

8 Strengthen Stakeholders Relationship ปรับปรุง ช่องทาง การ ประชาสัม พันธ์แก่ผู้ที่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้บริการ ICT กับ ชุมชน โดยรอบ เพิ่มช่อง ทางการดต่อ สื่อสาร ระหว่าง นักศึกษา และ คณาจารย์

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 1.1.1 สนับสนุนให้ ความรู้ความเข้าใจ แก่คณาจารย์ในการ พัฒนา Content ที่ มีคุณภาพ 1) จำนวนครั้งของการจัด อบรมเพื่อการทำcontent ที่ดีมีคุณภาพ 2) ร้อยละของรายวิชาที่ อยู่ในระบบ M-Learning 3) ร้อยละของอาจารย์ที่ ผ่านการฝึกอบรม การทำ content ในระบบM- Learning 1.จัดอบรมการใช้ Authoring Tools 2.จัดหา Software Authoring 3.จัดอบรมการพัฒนา Flash Animation

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 1.7 พัฒนาความรู้และ ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ทั้งในส่วนที่ เป็นการรู้เทคโนโลยี (ICT literacy) และ การรู้สารสนเทศ (Information literacy) ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานแก่ นักศึกษา 1) จำนวนครั้งการ อบรมให้ความรู้ ICT กับนักศึกษา 2) จำนวนครั้งที่จัด สอบ Certifications 3) จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับใบ Certifications 1.จัดอบรมความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ICT ให้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 2.จัดให้มีการสอบ Certified เฉพาะด้าน เช่น Microsoft Certified, CCNA ของ CISCO, MCAD (Microsoft Certified Applications Developer) กับ ผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาดอทเนต 3. จัดให้มีการสอบมาตรฐาน วิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของ ITPE (Information Technology Professional Examination) 4) โครงการจัดทำข้อสอบวัด ความสามารถ IT ขั้นพื้นฐาน

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 2.6.1) ปรับปรุง คุณภาพการใช้ งานอินเตอร์เน็ต 1)Internet Bandwidth ต่อ จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 2) จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถให้บริการได้ 3) จำนวนชั่วโมงที่อินเตอร์เน็ต ไม่ทำงาน (Link internet down) จากผู้ให้บริการ 4) จำนวนจุดติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายแบบมีสายและระบบ เครือข่ายไร้สาย 5) จำนวนอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายแบบมีสาย และระบบเครือข่ายไร้สาย 1.ปรับปรุง Proxy Server 2.จัดหาระบบ Firewall 3. ปรับระบบเครือข่าย เข้าสู่ระบบ Gigabit ทั้งหมด 4.โครงการเพิ่มจุด เชื่อมต่อ Internet

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 2.6.2 ปรับปรุง การให้บริการ ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 1) ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน (5 ระดับ) 2) สถิติการใช้งาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) จำนวนวันที่สามารถ ปิดใบงานแจ้งซ่อม 1. พัฒนาระบบe-Services 2. โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการให้บริการ การแจ้งซ่อม 3. โครงการ Smile CCS 4. โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 3 ห้อง 5. โครงการปรับปรุงห้อง อบรมคอมพิวเตอร์ รวม 2 ห้อง

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 2.6.3 พัฒนา/ จัดหาเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้เชิงดิจิตอล และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ สร้างสรรค์ การ เผยแพร่ความรู้ 1)การวัดความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน 2) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบM-Learning 3) จำนวน Online Content 4) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบ E-portfolio 1.โครงการปรับปรุง ระบบ M-Learning 2.จัดหาเครื่องมือเพื่อ สร้าง Online Content 3.จัดทำ E-portfolio ของนักศึกษา

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 2.6.4) เพิ่มช่อง ทางการดต่อ สื่อสารระหว่าง นักศึกษา และ คณาจารย์ 1)จำนวนนักศึกษาที่ ขอรับการแจ้งข้อมูลผ่าน ระบบ SMS 2) จำนวนผู้เข้าใช้งาน ระบบWeb Portal 3) ร้อยละของนักศึกษาที่ มี computer ส่วนตัว 1.โครงการกระจาย / แจ้งเตือนข่าวสารผ่าน SMS 2.Web Portal สำหรับ นักศึกษา 3.โครงการจัดหา Notebook ราคา ประหยัดให้กับนักศึกษา

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 2.8 จัดหา Hardware และ Software ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ 1)จำนวน คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)ที่ใช้ งานต่อระบบงาน 2) ร้อยละของจำนวน คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ การใช้งานเกิน 3 ปี 3) อายุเฉลี่ยการใช้ งานของอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ 1.โครงการจัดทำเครือข่าย แบบPower Over Ethernet 2.โครงการ Single Sign On 3.โครงการYour PC Your choice 4.โครงการ Enterprise Backup for critical infrastructure 5.โครงการทดแทนเครื่องคอม เตอร์ด้านกราฟิกเพื่องานผลิต สื่อนิทรรศการและเอกสารกลาง 6. โครงการ Smart Classroom

16 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 3.6.1) พัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับการ บริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยออกสู่ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1)จำนวนงานวิจัยที่ ได้รับการเผยแพร่ 2) สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 3) จำนวนผู้ใช้งาน ระบบ 1.โครงการจัดทำ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ งานวิจัย 2.โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 4.4.1 จัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงเพื่อ การวิจัยทางด้าน สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ 1) จำนวนคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงที่ใช้งานต่อ ระบบงาน 2) จำนวนการเผยแพร่ ข้อมูลในรูปแบบ มัลติมีเดีย 1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มี สมรรถนะสูง 2.จัดหา Software GIS เพื่องานวิจัยเชิงพื้นที่

18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและงานบริการสังคม มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 5.6 เตรียมความ พร้อมสู่การเป็น ศูนย์การแพทย์ ภาคใต้ตอนบน 1) ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน 2) สถิติการใช้งาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) ความครอบคลุมพื้นที่ การให้บริการอินเตอร์เน็ต บริเวณศูนย์การแพทย์ 4) ความสำเร็จของการ จัดหา/จัดทำ ระบบ e-Hospital 1.โครงการวางระบบ เครือข่ายบริเวณศูนย์ การแพทย์ 2. จัดหา/จัดทำ ระบบ e-Hospital

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทั้งใน ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 6.2.1 ให้บริการ ICT กับชุมชน โดยรอบ 1) จำนวนการให้บริการ บริการจัดอบรมวิชาการ ด้าน ICT สำหรับบุคคล ภายนอก 2) จำนวนโครงการ บริการวิชาการหรือสัญญา สัญญาความร่วมมือที่ทำ กับหน่วยงานของรัฐ 3) จำนวนหลักสูตรที่ เผยแพร่ 1.โครงการอบรมฟรี ใน หลักสูตรวิชาการด้าน ICT เพื่อชุมชนในจังหวัด 2) โครงการFree Email สำหรับโรงเรียนในจังหวัด 3) โครงการ Free WiFi ในเขตเทศบาลท่าศาลา 4) โครงการความร่วมมือ กับเครือข่ายในการจัดทำ Open Courseware

20 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 7.4.1 ปรับปรุง ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1) Ranking โดย Webometrics อยู่ที่ 1 ใน 10 ของโซนเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ 2) Page Rank บน Google.com 1.โครงการจัดทำเว็บ www.wu.ac.th ในลักษณะ New Version 2) โครงการ SEO (Search Engine Optimization) 3.โครงการใช้ Web2.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์

21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 7.4.2 เพิ่ม ช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารกับ ศิษย์เก่าผ่าน ICT 1)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ การเข้าใช้งานของศิษย์ เก่า 2) ระดับความพึงพอใจต่อ ระบบของผู้ตอบ 1.โครงการ Alumni Management System 2. E-Newsletter สำหรับศิษย์เก่า

22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 7.7 จัดตั้งระบบ สารสนเทศกลาง (ERP) เพื่อการ บริหารและการ ตัดสินใจ สามารถ เชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงาน ร่วมกันได้ผ่าน เครือข่าย 1) จำนวนระบบงานที่ พัฒนาขึ้น 2) สถิติความนิยมใน การใช้งาน 3) การวัดความพึง พอใจของผู้ใช้งานที่มี ต่อระบบงาน 1.จัดทำ Data Warehouse เพื่อการ ประยุกต์ใช้งานด้าน BI (Business Intelligence) 2.โครงการ Identity life cycle Management

23 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 7.8 จัดตั้งระบบใน การให้บริการแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของ มหาวิทยาลัย 1) จำนวน e-Services ที่ พัฒนาขึ้น 2) การวัดความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงาน 3) ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำระบบที่สามารถ ดำเนินงาน วางแผนจัดทำ งบประมาณ บริหารงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามและประเมิน ผลได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 1.โครงการ Centralize Workflow 2.โครงการ Finance e-Services 3.โครงการ E-budgeting 4.ระบบจอง ทรัพยากร Online

24 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มสมรรถนะองค์กร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 8.4 พัฒนา ศักยภาพด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศของ บุคลากร 1) จำนวนหลักสูตรที่ จัดอบรมให้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 2) จำนวนผู้เข้าอบรมต่อ หลักสูตร 1.โครงการอบรม Ms- Office 2.โครงการอบรมการใช้ งานอุปกรณ์สำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 3.โครงการอบรมส่งเสริม การใช้งานMail Exchange และ Software เพื่อการ สื่อสารของบุคลากร

25 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การชื่นชมคุณค่าบุคลากร มาตรการตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 9.8 สนับสนุน บุคลากร/หน่วยงาน ที่มีความโดดเด่น ด้าน IT 1. จำนวนชิ้นงานที่ หน่วยงาน/บุคคลที่เข้า ร่วมเสนอผลงาน 1.IT Innovation Excellence Award 2. จัดสรรคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานที่มีผลการ ประเมินดีเยี่ยม

26 Thanks!


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม 7. Enhance Student Experiences Support Faculty’s Teaching & Research Promote Staff Collaboration Strengthen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google