งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง 1 ธรรญา สุขสมัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาชมรมความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง 1 ธรรญา สุขสมัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาชมรมความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง 1 ธรรญา สุขสมัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาชมรมความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย วิทยากรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โครงการพี่เลี้ยง กระทรวงการคลัง วิทยากรการบริหารความเสี่ยงองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย วิทยากรรับเชิญ COSO-ERM สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ PWC

2 หัวข้อที่นำเสนอ การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management – Integrated Framework(COSO-ERM 2004) 2

3 COSO 1992 Internal Control COSO-ERM 2004 COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO. 3 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

4 การควบคุมภายในตามความหมายของ COSO “กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์การ ตั้งแต่ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน ทุกคน ร่วมกันกำหนดให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจใน ระดับที่สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน” ได้แก่ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (O) ๒. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (C) 4 การควบคุมภายใน(Internal Control)

5 การควบคุมภายในตามแนวคิด ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานตามปกติ  การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรขององค์กร  การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ปฏิบัติงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 5 การควบคุมภายใน(Internal Control)

6 หลักการการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2004 6 ประเภทของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง ขององค์กร องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

7 COSO – ENTERPRISE RISK MANAGEMENT การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนการที่ได้รับการ ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผน ขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้ สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ Source: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO. 7

8 ความหมายของความเสี่ยง ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 8

9 THE ERM FRAMEWORK 9 วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยทั่วไป แบ่งเป็น - วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ - วัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน - วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน ทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่ การเงิน - วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ ตามกฎ/ระเบียบ Source: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO.

10 THE ERM FRAMEWORK 10 นำไปใช้กับกิจกรรมทุก ระดับ ระดับองค์กร ระดับฝ่าย/สาย งาน ระดับกิจกรรม Source: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO.

11 THE ERM FRAMEWORK องค์ประกอบของ ERM 1. สภาพแวดล้อมภายใน 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 3. การระบุเหตุการณ์ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยง 6. กิจกรรมการควบคุม 7. สารสนเทศและการสื่อสาร 8. การติดตามประเมินผล 11 Source: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO.

12 12 แนวทางการ นำ COSO ERM มาใช้ในเชิง ปฏิบัติ แนวทางการ นำ COSO ERM มาใช้ในเชิง ปฏิบัติ กลยุทธ์ การบริหาร ความเสี่ยง กลยุทธ์ การบริหาร ความเสี่ยง กรอบ การบริหาร ความเสี่ยง กรอบ การบริหาร ความเสี่ยง โครงสร้าง การบริหาร ความเสี่ยง โครงสร้าง การบริหาร ความเสี่ยง ปัจจัยพื้นฐาน การบริหาร ความเสี่ยง ปัจจัยพื้นฐาน การบริหาร ความเสี่ยง การกำหนด Risk appetite และ Risk tolerance การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สื่อสารการบริหารความเสี่ยงต่อผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นต่อองค์กร นำการบริหารความเสี่ยงรวมกับ กระบวนการในการประเมินผลการ ดำเนินงาน (KPI) นำกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง องค์กร (การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง) ทบทวนและพัฒนากรอบการ บริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ ตรวจสอบภายในเชิงความเสี่ยง (Risk based internal audit) ศึกษาการจัดทำระบบ Early Warning Indicator เช่น การทำ Risk Dashboard เป็นต้น ศึกษาการนำเอาระบบ Software มาใช้ ในการบริหารความเสี่ยง สอบทานโครงสร้างการ บริหารความเสี่ยงรวมทั้ง บทบาทและความ รับผิดชอบ แนวทางการนำ COSO ERM มาใช้ในเชิงปฏิบัติ

13 การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ “ การศึกษา ” กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การ เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 08/09/57 13

14 14  การประเมินความเสี่ยงในระดับ องค์กร  การประเมินความเสี่ยงของสายงาน / หน่วยงาน / การประเมินตนเอง (Control Self Assessment) (Control Self Assessment) O – Objective ( วัตถุประสงค์ ) R – Risk ( ความเสี่ยง ) C – Control ( การควบคุม ภายใน ) องค์กร หน่วยงา น แผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระบวน การ วิสัยทัศน์และพันธ กิจ OR C ความสอดคล้อง กัน การควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง ระดับองค์กร การบริหาร ความเสี่ยง ระดับองค์กร วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลพันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการ ฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะ บริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็น แบบอย่างที่ดีของ สังคมวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลพันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการ ฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะ บริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็น แบบอย่างที่ดีของ สังคม การบริหารความเสี่ยง

15 08/09/57 15 มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิช า สนง. คณบดี วิทยาลั ย คณะ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร SILO ERMERM การบริหารความเสี่ยง สนง. อธิการบดี กอง โครงกา ร ศูนย์ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

16 การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารความเสี่ยง วางแผน,กฏหมาย, การเงิน, บัญชี, สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรมนุษย์ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ วางแผน,กฏหมาย, การเงิน, บัญชี, สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรมนุษย์ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ การศึกษา นโยบายทางการ ศึกษา สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การแข่งขัน เทคโนโลยี การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ กฎหมาย พระราชบัญญัติ การศึกษา นโยบายทางการ ศึกษา สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การแข่งขัน เทคโนโลยี การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ คุณลักษณะบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ คุณลักษณะบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ Input ProcessProcess Output, Outcome นักเรียน บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร ปัจจัย ภายนอก ปัจจัย ภายใน Risk

17 ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง Vs ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบโอกาสที่จะเกิดเกณฑ์การประเมิน กลยุทธ์การจัดการ รูปแบบการติดตาม ประเมินผลมาตรการ เป้าหมายองค์กร 17

18 18 วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย,คณะ เทคนิคในการระบุความเสี่ยง  การสัมภาษณ์  การระดมสมอง  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เหตุการณ์ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่อาจเกิดขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ เทคนิคในการระบุความเสี่ยง  การสัมภาษณ์  การระดมสมอง  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เหตุการณ์ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่อาจเกิดขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

19 ภายในองค์กร เช่น สถานที่ทำงาน ระบบบัญชี วัฒนธรรมองค์กร การฝึกอบรม พนักงาน ภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงใน กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัฒน์ เสถียรภาพทางการเมือง ความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงใน พฤติกรรมผู้บริโภค กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี แหล่งที่มาของความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

20 เทคโนโลยี การเมือง งบประมาณ สังคม ชุมชน เครือข่าย NGO Social Network สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน กฎหมาย การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย โครงสร้างประชากร การแข่งขัน ทรัพย์สินทาง ปัญญา สื่อ การก่อการร้าย ภัยพิบัติ ภาคเอกชน Globalization Climate change นโยบายภาครัฐ Risk Map ปัจจัยภายนอก 08/09/57 20

21 21 ประเมิน เหตุการณ์ ความเสี่ยง การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จะพิจารณา ถึง โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิด เพื่อรู้ถึงระดับความเสี่ยงของ แต่ละ ความเสี่ยง การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง จะพิจารณา ถึง โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิด เพื่อรู้ถึงระดับความเสี่ยงของ แต่ละ ความเสี่ยง Level 5 Almost Certain เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น เดือนละหลาย ๆ ครั้ง Level 4 Likely เกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น หลาย ๆ ครั้ง ต่อปี Level 3 Possibl e ปานกลาง/เกิดขึ้นทุกปี เช่น ปีละครั้ง Level 2 Rare เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง เช่น 3 ปีครั้ง Level l Very Rare เกิดขึ้นในกรณียกเว้น/แทบไม่มี โอกาสที่จะเกิด Level 5 Severe/Cata strophic หายนะ/ค่าความเสียหายสูงมาก,ระบบหยุดชะงักนาน, พนักงานหรือประชาชนเสียชีวิต Level 4 Major วิกฤติ/ค่าความเสียหายสูง,ระบบหยุดชะงักเป็นช่วง, พนักงานหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย Level 3 Moderate ปานกลาง/ค่าความเสียหาย,ระบบหยุดชะงักชั่วขณะ, พนักงานหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ Level 2 Minor ต่ำ/ค่าความเสียหายเล็กน้อย,ระบบหยุดชะงัก, พนักงานหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บเล้กน้อย Level l Negligible ต่ำมาก/ไม่มีนัยสำคัญ

22 นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตอบสนอง ความเสี่ยงสามารถดำเนินไปได้ ทำในทุกๆ ส่วนขององค์กร รวมถึงการควบคุมด้าน IT ทั้งส่วนของ application Control และ general Control 22 กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

23 Impact Likelihood Risk A Risk C Risk D Risk B จัดการ เหตุการณ์ ความเสี่ยง การร่วมจัดการความ เสี่ยง High Impact Low Likelihood ลดความเสี่ยง / หลีกเลี่ยงความเสี่ยง High Impact High Likelihood ยอมรับความเสี่ยง Low Impact Low Likelihood ลดความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง Low Impact High Likelihood ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

24 24 ACCEPT การยอมรับ REDUCE การลด AVOID การหลีกเลี่ยง SHARE การร่วมจัดการ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้ กลยุทธ์นี้ อาจต้องทำการ พิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้หรือไม่ เพื่อทำการ ปรับเปลี่ยนต่อไป การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือ องค์กรอื่น การจัดการความเสี่ยงอาจเลือกใช้กลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสานกัน: ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

25 25 Control Activities กิจกรรมการควบคุม Control Activities กิจกรรมการควบคุม การควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กร กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และ ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด Preventive การควบคุมแบบป้องกัน Detective การควบคุมแบบค้นหาที่ผิด Corrective การควบคุมแบบแก้ไข การดำเนินการ หรือการควบคุมที่จัดไว้ ล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสเกิดของผลลัพธ์ / ผลกระทบที่ไม่ดี การดำเนินการ หรือการควบคุมเพื่อ ค้นหาสาเหตุเมื่อความผิดพลาด หรือสิ่ง ผิดปกติได้เกิดขึ้นแล้ว การดำเนินการ หรือการควบคุมเพื่อ แก้ไขความเสียหาย หรือลดความ เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด หรือ ความผิดปกติ ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

26 08/09/57 26 ติดตาม เหตุการณ์ ความเสี่ยง Ongoing Monitoring - Management Review Report - การสอบทานตัวชี้วัด กระบวนงาน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง Ongoing Monitoring - Management Review Report - การสอบทานตัวชี้วัด กระบวนงาน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเมินผล การจัดการ การร่วมจัดการความ เสี่ยง High Impact Low Likelihood ลดความเสี่ยง / หลีกเลี่ยงความเสี่ยง High Impact High Likelihood ยอมรับความเสี่ยง Low Impact Low Likelihood ลดความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง Low Impact High Likelihood

27 Mission เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้า consumer products ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Strategic Objectives เป็นที่หนึ่งในการ ขายสินค้าให้กับ ผู้ค้าปลีก Measures ส่วนแบ่งตลาด Strategy ขยายกำลังการผลิตสำหรับ สินค้าขายดี 5 รายการแรก Risk Appetite ยอมรับการจัดหา เงินทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ สำหรับการลงทุนใน สินทรัพย์ใหม่ บุคลากร และกระบวนการ ยอมรับการแข่งขันที่ อาจเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาด ซึ่งอาจ ส่งผลให้กำไรต่อหน่วย ลดลง ไม่ยอมรับต่อการลดลง ของคุณภาพของสินค้า Related Objectives เพิ่มกำลังการผลิตสินค้า x 15% ภายใน 12 เดือน เพิ่มพนักงานใหม่ 200 คนสำหรับ ทุกๆ สายการผลิต รักษาระดับคุณภาพสินค้า Measures จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ จำนวนพนักงานใหม่ ร้อยละของสินค้าที่มี Defect Risk Tolerances Tolerances – Acceptable Range ร้อยละ 23 – 30 +10,000 / - 7,500 + 20 / - 15 ร้อยละ 0.10 – 0.15 Target ร้อยละ 25 150,000 หน่วย 200 คน ร้อยละ 0.10 Measure ส่วนแบ่งตลาด หน่วยผลิต จำนวนพนักงานใหม่ อัตรา Defect ของสินค้า การบูรณาการกับแผน 27

28 Business Environment SWOT Analysis Approach Vision Mission and Strategic Objective Setting Define Strategy Financial, Customer, Internal Business Process, Learning& Growth Stakeholders Risk Appetite Strategic Planning Process Risk Management Process Event Identificatio n Risk Assessment Impact & likelihood Risk Response Avoid, Accept, Reduce, Share Risk Reporting Month, Quarter, Year ขั้นตอนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับการวางแผน 28

29 Business Environment SWOT Analysis Approach Vision Mission and Strategic Objective Setting Define Strategy Financial, Customer, Internal Business Process, Learning& Growth Stakeholders Risk Appetite Strategic Planning Process Risk Management Process Event Identificatio n Risk Assessment Impact & likelihood Risk Response Avoid, Accept, Reduce, Share Risk Reporting Month, Quarter, Year 29 ขั้นตอนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับการวางแผน

30 Stakeholders Risk Appetite Strategic Planning Process Risk Management Process Event Identificatio n Risk Assessment Impact & likelihood Risk Response Avoid, Accept, Reduce, Share Risk Reporting Month, Quarter, Year บริหารจัดการ คุณภาพ ระบบ........................... ไม่ยอมรับให้ ระบบงาน บริการ ลงทะเบียน หยุดชะงัก 30 ขั้นตอนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับการวางแผน

31 Stakeholders Risk Appetite Strategic Planning Process Risk Management Process Event Identificatio n Risk Assessment Impact & likelihood Risk Response Avoid, Accept, Reduce, Share Risk Reporting Month, Quarter, Year 31 ขั้นตอนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับการวางแผน

32 08/09/57 32 ขอบคุณครับ ธรรญา สุขสมัย tsuksmai@yahoo.com tsuksmai@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง 1 ธรรญา สุขสมัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาชมรมความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google