งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์
INT1005 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

2 ซอฟต์แวร์คืออะไร ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่ง ของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้นำมาเรียงกัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ประเภทซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
- ระบบปฏิบัติการ (OS) - โปรแกรมอรรถประโยชน์ - ตัวแปลภาษา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) - ซอฟต์แวร์สำเร็จ - ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบเพื่อการปฏิบัติควบคุม และดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์

5 ซอฟต์แวร์ระบบ ใช้ควบคุมรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ทำงานร่วมกับผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ และฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย กลุ่มโปรแกรม 4 ชนิด ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (Operating system) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility) ดีไวซ์ไดรเวอร์ (Devices Driver) ตัวแปลภาษา (Language translator)

6 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ
ประสานงานกับรัพยากรคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกตัวจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ

7 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ
จำแนกได้ 3 หน้าที่หลัก คือ จัดการกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์

8 IT2231 Information Technology
หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ จัดการกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล อุปกรณ์หน่วยเก็บรอง อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก ดูแลประสิทธิภาพของระบบ จัดเตรียมระบบความปลอดภัย เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ Chapter 3 IT2231 Information Technology

9 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ
จัดเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางตัวอักษร (Character-based interface) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางรูปภาพ (Graphical user interface หรือ GUI)

10 IT2231 Information Technology
หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ สนับสนุนการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) โดยโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น จะดำเนินงานในลักษณะเบื้องหน้า (Foreground) ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ แต่ว่าไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น จะดำเนินงานในลักษณะเบื้องหลัง(background) Chapter 3 IT2231 Information Technology

11 IT2231 Information Technology
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประกอบด้วยโปรแกรมหลักที่ทำหน้าที่จัดการพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์. ระบบปฏิบัติการทั้งหมดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบอื่นๆ. UNICOS  Cray Supercomputer MVS, VM  IBM mainframe VA/VMS  DEC minicomputer Window  Intel Mac OS  Motorola Chapter 3 IT2231 Information Technology

12 IT2231 Information Technology
ประเภทของระบบปฏิบัติการ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว (Embedded) – ใช้ในคอมพิวเตอร์แบบมือถือ ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network)– ใช้ควบคุมและประสานการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบสแตนอโลน (Stand alone)– ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก Chapter 3 IT2231 Information Technology

13 ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ Windows นิยมใช้งานมากในเครื่อง PC Mac OS มีความสามารถสูงและใช้งานได้ง่าย UNIX เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ; โดยในระยะเริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับเว็บ LINUX เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่มีบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์; สามารถใช้งานได้ฟรีจากเว็บ Chapter 3

14 System Software: Computer System Management
2. โปรแกรมพัฒนาระบบ (System Development Programs) Programming Language BASIC / C++/COBOL/JAVA Programming Translators Assemblers – translates assembler language Compilers – translates high level language [translate the program (source code) into machine code (object code), then execute the object code.]

15 ตัวแปลภาษา (Translator)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า ล่ามแปลภาษา (Translator) ซึ่งการทำงานของล่ามแปลภาษา จำแนกได้ 2 ประเภท คือ - คอมไพเลอร์ (Compiler) - อินเตอร์พรีเตอร์ ( Interpreter)

16 การทำงานของล่ามแปลภาษา

17 ยูทิลิตี What is a utility program?
โปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยให้การทำงานภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยูทิลิตีที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ได้แก่ - โปรแกรมปรับแก้ปัญหา - โปรแกรมป้องกันไวรัส - โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง - โปรแกรมสำรองข้อมูล - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ Chapter 3

18 Operating System Utility Programs
What is a file manager? โปรแกรมชนิดนี้มีหน้าที่ ทำสำเนา เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ลบแฟ้ม เคลื่อนย้ายแฟ้ม Image viewer displays contents of graphics file when you double click on it p. 406 Figs. 8-15–8-16 Next

19 Operating System Utility Programs
What is an uninstaller? Removes a program and all associated files In Windows XP, uninstaller is in Add/Remove Programs in Control Panel p. 406 Next

20 Operating System Utility Programs
What is a disk defragmenter? Reorganizes files and unused space on hard disk so programs run faster file before defragmenting fragmented disk file after defragmenting p. 407 Fig. 8-18 Next

21 Operating System Utility Programs
What is a diagnostic utility? Compiles technical information about hardware and some software Prepares report outlining problems p. 408 Fig. 8-19 Next

22 Operating System Utility Programs
What is a backup utility? Copies selected files or entire hard disk onto another disk or tape Most compress files during backup to require less storage space p. 408 Fig. 8-20 Next

23 Operating System Utility Programs
What is a screen saver? Causes monitor’s screen to display moving image or blank screen if there is no activity for a specified time To secure computer, user configures screen saver to require password to deactivate p. 408 Fig. 8-21 Next

24 Utilities Virus Protection
Virus: hidden programming instructions that are buried within an applications or system program. Antivirus Software: utility program that scans hard disks, diskettes, and memory to detect virus and maybe also destroy virus on the spot Require you to update virus definition frequently Ex. Norton Antivirus, Dr. Solomon’s Anti-Virus Toolkit, McAfee VirusScan

25 Platform Def: โมเดลของตัวประมวลผลและระบบปฏิบัติการทำงานร่วมกันในระบบคอมพิวเตอร์. PC และ Macintosh จะต่าง platform PC use Intel 80286, ,…,Pentium… Macintosh use Motorola 68000, 68020,..,PowerPC chips

26 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software
To the instructor: This presentation attempts to cover every term in the text, sometimes via a slide, sometimes via the Notes page. Additional material beyond what is in the text is presented via: Occasional “FACTOID” notations on the Notes page, and; Occasional hyperlinks in the slides themselves. ScreenTip text has been added to each hyperlink allowing you to see in advance of selecting the hyperlink where that link will take you. In addition, the last ~20 slides are questions covering the material just presented. They can be used to increase interaction between the instructor and students at the end of each lecture, to ensure students understand the material just presented, etc. Finally, some of the Notes pages include “Discussion questions” for use in encouraging student interaction during the lecture.

27 Application Software ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพราะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ หรือกำหนดให้การทำงานตามวัตถุประสงค์

28 IT2231 Information Technology
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ เพื่อใช้ในการทำงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน Two kinds of software System software (Key Term) Application Software Use the application for which it was designed: if you want to process text, use word If you need to sort (Key Term) information, use a database (Key Term) rather than a spreadsheet Can create publications with Word; but presentation software and desktop publishing software are designed to do this type of task easier Specialized Applications (Key Term) Called special-purpose applications (Key Term) Common types Graphics Audio/video editors Multimedia creation Web authoring Virtual reality programs Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

29 ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน
ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน (basic application) หรือบางครั้งเรียกว่า ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์ (general-purpose) หรือ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มผลผลิต (productivity applications) ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Use the application for which it was designed: if you want to process text, use word If you need to sort information, use a database rather than a spreadsheet Can create publications with Word; but presentation software and desktop publishing software are designed to do this type of task easier Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

30 IT2231 Information Technology
คุณลักษณะ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพกราฟิก (GUI) ไอคอน วินโดว์ เมนู เมนูช่วยเหลือ แถบเครื่องมือ Common features of software User interface (Key Term) GUI – graphical user interface Mouse and pointer (Key Term) Window Menus Dialog Box (Key Term) Pull-down menu (Key Term) or drop-down menu (Key Term) bars – these are commands presented on the menu bar (Key Term) Toolbars Buttons (Key Term) Standard toolbars (Key Term) Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

31 IT2231 Information Technology
แถบเครื่องมือ ทำให้สามารถเรียกใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Toolbar  Review the common toolbar commands with students Open New Save Print Print Preview Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

32 IT2231 Information Technology
เว็บเบสแอพพลิเคชัน เป็นการเข้าถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์จากเว็บไซต์ ผ่านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเอเอสพี (Application service providers : ASP) มีการเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้ Web-Based Applications Special sites called application service providers (ASPs) allow access to their application programs ASP – Application Service Provider Pay for actual use Only when accessed and used Eliminates need to upgrade Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

33 IT2231 Information Technology
โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้ในการสร้างงานเอกสารที่เป็นตัวอักษรและภาพ บันทึก จดหมาย และแผ่นพับ จดหมายข่าว คู่มือ และใบปลิว ตัวอย่างโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้ Microsoft Word Corel WordPerfect Lotus Word Pro One of the most flexible and widely used software tools One of the first programs used by PC end-users Used by most end-users Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 68

34 IT2231 Information Technology
คุณลักษณะของโปรแกรม การตัดคำ (word wrap) การปัดคำที่พิมพ์เกินบรรทัดลงมาบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ การแก้ไขเอกสาร (editing) การค้นหาและแทนที่ การสะกดคำ และตรวจสอบ ความถูกต้องของไวยกรณ์ การจัดรูปแบบเอกสาร (formatting) แบบอักษรและขนาดอักษร ลักษณะอักษรแบบพิเศษ เช่น ตัวนูน ตัวเอียง ใส่เงา สัญลักษณ์และลำดับตัวเลขหน้าข้อความ Word wrap – automatically moves text to new line when prior line is full Enter overrides and starts new line Incorrect spelling is identified and alternatives offered Identifies poor grammar and makes suggestions Quickly locate word(s) with search or find commands Automatic update of word(s) found with new word Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 68

35 IT2231 Information Technology
โปรแกรมตารางทำการ เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และสร้างแผนภูมิ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft Excel Corel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Analyzes and graphs numeric data such as budgets and financial reports Electronic spreadsheet used to organize, manipulate and graph data; also known as worksheets (Key Term) Consist of grid of numbered rows (Key Term) and columns (Key Term) Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 71

36 IT2231 Information Technology
คุณลักษณะของโปรแกรม สมุดงาน (workbook) แผ่นงาน (worksheet) แผ่นตารางทำการ (sheet) สูตร (formula) ฟังก์ชัน (function) กราฟ (graph) หรือ แผนภูมิ (chart) Values are numbers used for calculations; labels (Key Term) are letters, numbers, or symbols used to represent text (social security number, phone number) A numeric entry (Key Term) can be a number or a formula Formulas are calculations user creates Data changes in the spreadsheet will cause all related formulas to update which is referred to as recalculation (Key Term) Functions are predefined formulas provided by spreadsheet programs What-if Allows user to create different scenarios for different results Probably one of the most powerful tools of spreadsheet Range (Key Term) is a series of cells Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 71

37 IT2231 Information Technology
การสร้างแผนภูมิ Features Titling – makes the chart easier to read Chart types Chart – is based on a worksheet Data labels Legend Chapter 3 ย้อนกลับ IT2231 Information Technology Page 74

38 IT2231 Information Technology
การวิเคราะห์ข้อมูล Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 75

39 IT2231 Information Technology
โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่มีลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft PowerPoint Corel Presentations Lotus Freelance Graphics Creates interesting and professional presentation Features Slides (Key Term) Wizards Color schemes Slide layouts Special effects Design templates (Key Term) Master slides (Key Term) Combines variety of visual objects to present attractive, professional presentations Helps to keep presenter organized Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 79

40 IT2231 Information Technology
คุณลักษณะของโปรแกรม ภาพนิ่ง (Slides) วิซาร์ดอัตโนมัติ (AutoContent wizard) การออกแบบภาพนิ่ง (Design templates) ต้นแบบภาพนิ่ง (Master slide) Professionally designed templates, color schemes, and styles Animations add special visual and sound effects Delivery can be slides, transparencies, or handouts Slide show – actual presentation to audience Handout notes – along with a picture of each slide, the audience receives a “notes” area to the right of each slide on which they can take notes as you give your presentation Speaker can have notes on slides that are hidden from the viewer Link parts of your presentation to another application or another part of your presentation or even to the Web Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 79

41 การสร้างงานนำเสนอ Presentation style AutoContent wizard Templates
Design templates Master slide Special effects Page 80

42 การปรับปรุงงานนำเสนอ
Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 80

43 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล (database) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำโครงสร้างของฐานข้อมูล และมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับจัดการข้อมูล ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft Access Corel Paradox Lotus Approach Establishes a structure for data storage, usually relational – using related tables, so related data can be easily retrieved; also known as DBMS (database management systems) or a database manager (Key Term) Can edit, retrieve, and display in different formats (reports or forms (Key Term)) Most popular are Microsoft Access, Corel Paradox, Lotus Approach Relational databases organize data into fields (Key Term), records (Key Term), tables, and databases Tables can be linked by a key field, one that is common to both the tables in question Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 76

44 IT2231 Information Technology
คุณลักษณะของโปรแกรม กำหนดความสัมพันธ์ข้อมูล ตาราง (table) เรคคอร์ด (Record) ฟิลด์ (Field) การจัดเรียงลำดับข้อมูล การสอบถามข้อมูล (query) ฟอร์มรับข้อมูล (form) รายงาน (report) Emphasize the structure of the database – the smallest to largest part of DBMS Relate to telephone book (yellow and white pages represent tables; entries in each represent fields) Parts catalog Flight schedules Locate and display - ability to quickly locate records based on various criteria Sort and analyze - rearranging or computation based on various criteria Program Control languages - allow sophisticated users to communicate with mainframe databases Relational databases (Key Term) are the most widely used database structure Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 76

45 IT2231 Information Technology
การสร้างฐานข้อมูล The first step is to plan the database Features Primary key Fields Record Table Form Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 77

46 IT2231 Information Technology
การสอบถามข้อมูล Features Query Joined – a common field links the tables Criteria Sorts Report Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 78

47 การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ
การคัดลอกและวาง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากต้นทางจะไม่กระทบกับข้อมูลที่ถูกนำไปวาง การเชื่อมโยงและการฝังวัตถุ (OLE) การเชื่อมโยงวัตถุ มีการเชื่อมโยงระหว่างไฟล์ต้นทางและไฟล์ปลายทาง ถ้าไฟล์ต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง วัตถุในไฟล์ปลายทางจะเปลี่ยนแปลงตามด้วย การฝังวัตถุ เป็นการนำวัตถุจากไฟล์ต้นทางไปฝังหรือรวมเข้าไว้กับเอกสารปลายทาง สามารถเปิดและแก้ไขวัตถุจากไฟล์ต้นทางภายในไฟล์ปลายทางได้ Ways to share data Many times it is convenient to share data between applications Object linking (Key Term) - a feature that makes it easy to dynamically share and exchange information between applications Source file (Key Term) – copy is inserted in another file called the destination file (Key Term) Destination file – file receiving the object Object embedding (Key Term) – the object from the source file is embedded or added to the destination document Becomes part of the destination document Changes made to the embedded object are not reflected in the original source file Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 83

48 การเชื่อมโยงและการฝังวัตถุ
Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 84

49 A collection of individual programs sold as a single package
Business Software Software suite? A collection of individual programs sold as a single package Two major advantages: lower cost ease of use p. 148

50 Business Software A software suite เป็นการรวบรวมโปรแกรมต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น Personal information manager (PIM) คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานต่างๆเช่น Appointment calendar Address book Notepad Page 156

51 Business Software Scaled down versions of software เป็นการย่อส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก smart phones และ mobile devices

52 Business Software Project management software เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ใช้ในการวางแผน ตารางเวลา กิจกรรม และวิเคราะห์ทรัพยากรและต้นทุนโครงการ Accounting software เป็นซอฟต์แวร์ที่ช้วนให้บริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการเงินต่างๆ Document management software เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการเอกสารร่วมกัน การกระจาย และการค้นหา และสามารถเปลี่ยนรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการแสดงผล

53 Information technology
Business Software Enterprises Computing Software เป็นซอฟต์แวร์ที่แก้ปัญหาการคำนวณขององค์กรขนาดใหญ่มีหน้าที่ต่างๆดังนี้ Human resources Accounting Engineering Marketing Sales Distribution Customer service Information technology

54 Business Software ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ (Project management software) ใช้ในการวางแผน ทำตารางทำงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ จัดการทรัพยากรและประมาณราคาโครงการ

55 Business Software ซอฟต์แวร์บัญชี (Accounting software)
ช่วยให้องค์กรบันทึกระเบียนและจัดทำรายงานด้านการเงิน

56 Business Software Document management software?
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันและการค้นหาเอกสารหรือการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการของผู้ใช้

57 Graphics and Multimedia Software
57

58 Graphics and Multimedia Software
Computer-aided design (CAD)? เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทำให้ท่านสามารถออกแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และออกแบบทางวิทยาศาสตร์

59 Graphics and Multimedia Software
Desktop publishing software? เป็นซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการออกแบบการผลิตเอกสารด้าน ตัวหนังสือ กราฟฟิก และการใช้สีต่างๆ

60 Graphics and Multimedia Software
Paint/image editing software? ใช้สำหรับสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปภาพต่างๆ บางครั้งเราเรียกว่า illustration software

61 Graphics and Multimedia Software
Professional photo editing software? ใช้สำหรับงานพิมพ์ภาพดิจิตอล จัดเก็บรูปภาพได้หลายรูปแบบ เช่น BMP , JPG

62 Graphics and Multimedia Software
Video and audio editing software? Video editing software allows you to modify a segment of a video, called a clip Audio editing software allows you to modify audio clips

63 Graphics and Multimedia Software
Multimedia authoring software? Allows you to combine text, graphics, audio, video, and animation in an interactive application

64 Graphics and Multimedia Software
Web page authoring software เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์น้อยสามารถสร้างเว็บเพจได้รวมทั้งถึงการการพัฒนาระบบหลายสื่อ

65 Software for Home, Personal, and Educational Use
65 Pages 166 – 167 Figures 3-28 – 3-30

66 Software for Home, Personal, and Educational Use
66 Pages 167 – 169 Figures 3-31 – 3-33

67 Software for Home, Personal, and Educational Use
67 Pages 169 – 170 Figures 3-35 – 3-37

68 Software for Home, Personal, and Educational Use
68 Pages 170 – 171 Figures 3-38 – 3-41

69 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (specialized application) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้สำหรับงานเฉพาะและสำหรับกลุ่มสาขาอาชีพนั้น ๆ Chapter 3 IT2231 Information Technology

70 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้สำหรับงานเฉพาะด้านสำหรับแต่ละอาชีพ ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์ ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกิดใหม่ Specialized Applications Called special-purpose applications Common types Graphics Audio/video editors Multimedia creation Web authoring Virtual reality programs Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 64

71 ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพกราฟิก
ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพบิตแมพ ภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากจุดจำนวนมากที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) บางครั้งเรียกภาพบิตแมพนี้ว่า ภาพราสเตอร์ (raster image) ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ Microsoft Paint Adobe Photoshop Corel PhotoPaint Paint Shop Pro Known as paint programs Bitmap images use thousands of dots called pixels to represent images Image editors are also known as photo editors (Key Term) Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 103

72 โปรแกรม Adobe Photoshop
เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพที่เป็นที่นิยม สามารถจัดการไฟล์รูปภาพได้หลายชนิด เช่น JPG, GIF, PNG, TIFF เป็นต้น Chapter 3 IT2231 Information Technology

73 ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพกราฟิก
ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพเวกเตอร์ ภาพเวกเตอร์ (vector image) เป็นภาพที่เกิดจากรูปทรงคณิตศาสตร์หรือวัตถุ ทำให้ภาพที่ได้ไม่เกิดรอยหยักเหมือนภาพบิตแมพ ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ Adobe Illustrator CorelDraw Macromedia FreeHand Micrografx Designer Known as drawing programs Used to create vector images Vector is another common type of graphic file While bitmap images use pixels, vector illustrations (Key Term) use geometric shapes These objects are created by connecting lines and curves Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 103

74 ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงและวิดีโอ
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ สามารถจัดลำดับภาพ เพิ่มลูกเล่น และอื่นๆ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Apple's iMovie, Windows Movie Maker ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียง ใช้สำหรับสร้างและตัดต่อเสียง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเสียงที่ได้บันทึกไว้ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Ableton’s Live, Sony’s ACID Digital video editing software makes it easy to make digital video into professional quality home movies You can create and edit your own movies Video Reorganize and add effects to footage Assemble and edit home movies Audio Create and edit audio clips Add audio effects Filter out pops or scratches Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 105

75 ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย
เป็นการรวมสื่อหลาย ๆ แบบเข้าด้วยกันในการนำเสนอครั้งหนึ่ง วิดีทัศน์ เสียงเพลง เสียงพูด กราฟิก ข้อความ มีลักษณะ โต้ตอบกับผู้ใช้ (interactivity) Multimedia presentations can include a variety of media and should include interactivity Interactivity allows the user to choose the information to view, to control the pace and flow of information, and to respond to items and give feedback Pages are linked by buttons (Key Term) Multimedia is used in video games, Web presentations, and even word processing documents Ask students to give examples of how multimedia is used in business and education Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 106

76 ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย
โปรแกรมพิเศษที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอมัลติมีเดีย เป็นการนำวิดีทัศน์ เสียง กราฟิก และข้อความมารวมภายใต้โครงสร้างอันเดียวกัน ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ Macromedia Director Authorware Toolbook Used to bring elements into an interactive framework Ask students if they know what interactivity is Help students describe the steps to create an interactive multimedia presentation Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 110

77 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์
บริษัทต่างๆ ใช้เว็บไซต์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น บุคคลต่างๆ เริ่มมีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้แก่กลุ่มเพื่อนและครอบครัวได้ทราบ เรียกว่า เว็บล็อก (web log) หรือ บล็อก (blog) สามารถแบ่งซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนการออกแบบ ส่วนการสร้างเว็บเพจ Creating a Web site is called Web authoring It is easy to create Web pages with the many Web authoring programs that are available Morphing (Key Term) – a special effect, one image seems to melt into another A popular type of Web site is a Web log (blog) Web logs are Web pages with dated postings like a bulletin board Ask students about using Web logs Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 112

78 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ - ส่วนการออกแบบ
ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ เช่น แผนภาพกราฟิก (graphical map) Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 112

79 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ - ส่วนการสร้างเว็บเพจ
สนับสนุนการออกแบบและแก้ไขภาษา HTML โปรแกรมที่นิยมใช้ Macromedia Dreamweaver NetObjects Fusion Microsoft FrontPage These programs provide support for Web site design and HTML coding Without knowing HTML, you can create a Web page using one of these programs Page 112

80 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์
รวมข้อความและภาพกราฟิกไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมาก Adobe PageMaker Microsoft Publisher QuarkXPress These programs allow you to create documents such as brochures, newsletters, newspapers, and textbooks Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 103

81 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกิดใหม่
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความพยายามพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการรับรู้ กระบวนการคิด และท่าทางต่างๆ ของมนุษย์ ช่วยมนุษย์และองค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น แบ่งออกเป็น 3 สาขา ความเป็นจริงเสมือน ฐานความรู้ระบบผู้เชี่ยวชาญ หุ่นยนต์ศาสตร์ Artificial intelligence is a field of computer science Mimics or simulates human senses, thought processes, and actions Includes reasoning, learning from past actions, and using senses such as vision and touch In the past, computers have been used to solve structured problems (Key Term) once performed by clerks. Now organizations are looking to automate unstructured problems (Key Term) performed by managers Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 113

82 IT2231 Information Technology
ความเป็นจริงเสมือน จำลองความเป็นจริงในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เรียกกันโดยทั่วไปว่า วีอาร์ หรือ ความเป็นจริงประดิษฐ์ หรือสภาพแวดล้อมเสมือน ภาษาวีอาร์เอ็มแอล (VRML) ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชัน 3 มิติแบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่เป็นที่รู้จักกันดีโปรแกรมหนึ่งคือ Cosmo Worlds ของบริษัทคอสโมซอฟต์แวร์ Known as VR, virtual reality simulates reality in 3-D VRML is used to create real-time animated 3-D scenes Many sites exist on the Web with virtual reality applications Modern virtual reality strives to be an immersive experience (Key Term) Virtual reality walls (Key Term) allow a user to view simulations Chapter 3 IT2231 Information Technology Page 114

83 ฐานความรู้ระบบผู้เชี่ยวชาญ
เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเก็บความรู้หรือความเชี่ยวชาญของบุคคลเพื่อเรียกใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ ใช้ฐานข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า ฐานความรู้ (knowledge base) บางครั้งใช้ ฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic) These systems use a database, or knowledge-based system that contains facts, rules to relate these facts, and user input to formulate recommendations and decisions Knowledge-based systems are also referred to as expert systems (Key Term) Fuzzy logic allows the computer to respond to questions in a very humanlike way These systems are used in areas such as: Medicine Geology Architecture Nature Page 115 Chapter 3 IT2231 Information Technology

84 หุ่นยนต์ศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้หุ่นยนต์ (robot) ทำงานตามสิ่งที่มนุษย์โปรแกรมใส่เข้าไป ประเภทของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ Robots are used in factories, manufacturing, home security, the military, and many other fields of human endeavor Can be programmed to do more that one task Often used to handle dangerous, repetitive tasks Types of robots Perception System Robots (Key Term) – imitate some of the human senses Industrial Robots – perform tasks in factories, etc. Mobile Robots – can move about and perform tasks Page 116


ดาวน์โหลด ppt Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google