งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี 1. tax share: ส่วนแบ่งทางภาษี

2 วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีของรัฐบาล เพื่อหารายได้ เพื่อลดปัญหา bad externalities เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการเติบโต เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

3 ประวัติการเก็บภาษีและประเภทภาษีที่ควรพิจารณา ภาษีรักชาติเงินช่วยชาติ ภาษีประชาธิปไตย ภาษีการศึกษา แสตมป์เพื่อการศึกษาและการสาธาณสุข ภาษีมรดก ภาษีชายโสด ภาษีเดินทางไปต่างประเทศ

4 ส่วนแบ่งภาษี (Tax Share) Tax Ratio = tax revenue GDP Tax ratio ในปี 2540 = [757,400 / 4,732,600 ] x 100 = 16.00 %

5 การวัดขนาดของภาครัฐ 1. tax share 2. government expenditure share

6 source: the Economist : www.economist.com

7

8 ปี พ. ศ. GDP Tax G T/GDP G/GDP สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2531 - 2540

9 ปี พ. ศ. GDP Tax G T/GDP G/GDP สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2541 - 2544

10

11

12

13

14

15 Automatic Tax Stabilizers 1. tax buoyancy 2. tax elasticity

16 ส่วนประกอบของรายรับจาก ภาษี ส่วนที่ 1: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยตัวมันเอง (autonomous tax revenues) ส่วนที่ 2: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษี (discretionary tax revenues) อัตราภาษี หรือ ฐานภาษี

17 การไหวตัวของภาษี (Tax Buoyancy) tb = % การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษี % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี (GDP) tb > 1 มีการไหวตัวมาก tb < 1 มีการไหวตัวน้อย stability

18 ความยืดหยุ่นทางภาษี (Tax Elasticity) te = % การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษีของตัวมันเอง % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี ( GDP) te > 1 มีการไหวตัวมาก te < 1 มีการไหวตัวน้อย stability

19

20

21 การคำนวณ tax function TR t = f ( GDP t, u t ) TR t = a + b GDP t, + u lnTR t = a + b lnGDP t, + u

22 การแยกภาษีอันเนื่องมาจาก มาตรการทางภาษี TR = TA + TD total revenue autonomous revenue discrete revenue

23

24 Tax Efforts and Tax Share of ASEAN Countries 1990 -97

25 รูปสมการภาษี 1. Traditional tax to income buoyancy and elasticity 2. Partition tax to income buoyancy and elasticity

26 Traditional Tax to Income Buoyancy and Elasticity Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln GDP Tax elasticity: ln TA = ln c + d ln GDP

27 Partition Tax to Income Buoyancy and Elasticity Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln B Tax elasticity: ln B = ln c + d ln GDP Tax buoyancy = (b) (d)

28 การขจัดผลทางภาษีอัน เนื่องมาจากมาตรการทางภาษี 1. Proportional Adjustment Method 2. Constant Rate Structure Method 3. Dummy Variable Method


ดาวน์โหลด ppt Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google