งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี 1. tax share: ส่วนแบ่งทางภาษี

2 วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีของรัฐบาล เพื่อหารายได้ เพื่อลดปัญหา bad externalities เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการเติบโต เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

3 ประวัติการเก็บภาษีและประเภทภาษีที่ควรพิจารณา ภาษีรักชาติเงินช่วยชาติ ภาษีประชาธิปไตย ภาษีการศึกษา แสตมป์เพื่อการศึกษาและการสาธาณสุข ภาษีมรดก ภาษีชายโสด ภาษีเดินทางไปต่างประเทศ

4 ส่วนแบ่งภาษี (Tax Share) Tax Ratio = tax revenue GDP Tax ratio ในปี 2540 = [757,400 / 4,732,600 ] x 100 = %

5 การวัดขนาดของภาครัฐ 1. tax share 2. government expenditure share

6 source: the Economist :

7

8 ปี พ. ศ. GDP Tax G T/GDP G/GDP สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทย ปี

9 ปี พ. ศ. GDP Tax G T/GDP G/GDP สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทย ปี

10

11

12

13

14

15 Automatic Tax Stabilizers 1. tax buoyancy 2. tax elasticity

16 ส่วนประกอบของรายรับจาก ภาษี ส่วนที่ 1: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยตัวมันเอง (autonomous tax revenues) ส่วนที่ 2: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษี (discretionary tax revenues) อัตราภาษี หรือ ฐานภาษี

17 การไหวตัวของภาษี (Tax Buoyancy) tb = % การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษี % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี (GDP) tb > 1 มีการไหวตัวมาก tb < 1 มีการไหวตัวน้อย stability

18 ความยืดหยุ่นทางภาษี (Tax Elasticity) te = % การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษีของตัวมันเอง % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี ( GDP) te > 1 มีการไหวตัวมาก te < 1 มีการไหวตัวน้อย stability

19

20

21 การคำนวณ tax function TR t = f ( GDP t, u t ) TR t = a + b GDP t, + u lnTR t = a + b lnGDP t, + u

22 การแยกภาษีอันเนื่องมาจาก มาตรการทางภาษี TR = TA + TD total revenue autonomous revenue discrete revenue

23

24 Tax Efforts and Tax Share of ASEAN Countries

25 รูปสมการภาษี 1. Traditional tax to income buoyancy and elasticity 2. Partition tax to income buoyancy and elasticity

26 Traditional Tax to Income Buoyancy and Elasticity Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln GDP Tax elasticity: ln TA = ln c + d ln GDP

27 Partition Tax to Income Buoyancy and Elasticity Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln B Tax elasticity: ln B = ln c + d ln GDP Tax buoyancy = (b) (d)

28 การขจัดผลทางภาษีอัน เนื่องมาจากมาตรการทางภาษี 1. Proportional Adjustment Method 2. Constant Rate Structure Method 3. Dummy Variable Method


ดาวน์โหลด ppt Tax Instrument: Economic stability tax indicators 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google