งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี. 2 The Role of Accounting Records Establishes accountability for assets and transactions. Keeps track of routine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี. 2 The Role of Accounting Records Establishes accountability for assets and transactions. Keeps track of routine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี

2 2 The Role of Accounting Records Establishes accountability for assets and transactions. Keeps track of routine business activities. Obtains detailed information about a particular transaction. Evaluates efficiency and performance within company. Maintains evidence of company ’ s business activities.

3 3 บัญชีแยกประเภท (The Ledger) The entire group of accounts is kept together in an accounting record called a ledger. Cash Accounts Payable Capital Stock Accounts are individual records showing increases and decreases.

4 4 The Use of Accounts Increases are recorded on one side of the T- account, and decreases are recorded on the other side. Left or Debit Side Right or Credit Side Title of Account

5 5 Let ’ s see how debits and credits are recorded in the Cash account for JOE Service.

6 6 Receipts are on the debit side. Payments are on the credit side. The balance is the difference between the debit and credit entries in the account. Debit and Credit Entries

7 7 ALOE A = L + OEASSETS Debit for Increase Credit for DecreaseEQUITIES Debit for Decrease Credit for IncreaseLIABILITIES Debit for Decrease Credit for Increase Debits and credits affect accounts as follows: Debit and Credit Rules

8 8 ALOE A = L + OE Debit balances Credit balances = In the double-entry accounting system, every transaction is recorded by equal dollar amounts of debits and credits. Double Entry Accounting  The Equality of Debits and Credits

9 9 ตัวอย่าง การบันทึกรายการบัญชี สำหรับกิจการ “ โจ เซอร์วิส ”

10 10  วันที่ 1 มี.ค. 2553 นายโจและครอบครัว นำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจรับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์วิส โดยได้รับเป็นหุ้น จำนวน 900 หุ้น  วันที่ 1 มี.ค. 2553 นายโจและครอบครัว นำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจรับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์วิส โดยได้รับเป็นหุ้น จำนวน 900 หุ้น เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? หุ้นทุน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

11 11 เงินสด เพิ่มขึ้น 90,000 บาท ทางด้านเดบิต หุ้นทุน เพิ่มขึ้น 90,000 บาท ทางด้านเครดิต  วันที่ 1 มี.ค. 2553 นายโจและครอบครัว นำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำ ธุรกิจรับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์ซิส โดยได้รับเป็นหุ้นจำนวน 900 หุ้น

12 12  วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

13 13 เงินสด ลดลง 25,000 บาท ทางด้านเครดิต อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 25,000 บาท ทางด้านเดบิต  วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท

14 14  วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงิน สด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน ยานพาหนะ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เงินสดและตั๋วเงินจ่าย จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง?

15 15 ยานพาหนะ จะเพิ่มขึ้น 150,000 บาท ทางด้านเดบิต เงินสดจะลดลง 20,000 บาท ทางด้านเครดิต และตั๋วเงินจ่าย จะเพิ่มขึ้น 130,000 บาท ทางด้านเครดิต  วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงิน สด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน

16 16  วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เจ้าหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

17 17 อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ทางด้านเดบิต เจ้าหนี้ เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ทางด้านเครดิต  วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท

18 18  วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็น ออกไปครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน ลูกหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

19 19 อุปกรณ์ จะลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต ลูกหนี้ จะเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต  วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็น ออกไปครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน

20 20 In an actual accounting system, transactions are initially recorded in the journal. สมุดรายวันทั่วไป

21 Posting involves copying information from the journal to the ledger accounts. Posting Journal Entries to the Ledger Accounts

22 22 การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยก ประเภทที่เกี่ยวข้อง

23 23 Posting Journal Entries to the Ledger Accounts

24 24 Let ’ s see what the cash account looks like after posting the cash portion of this transaction for JOE ’ s Service. Posting Journal Entries to the Ledger Accounts

25 25 This ledger format is referred to as a running balance (as opposed to simple T accounts). Ledger Accounts After Posting

26 26 Net income is not an asset  it ’ s an increase in owners ’ equity from profits of the business. ALOE A = L + OE IncreaseDecreaseIncrease Either (or both) of these effects occur as net income is earned...... but this is what “ net income ” really means. What is Net Income?

27 27 ALOE A = L + OE กำไรสะสม (Retained Earnings) Capital Stock Retained Earnings The balance in the Retained Earnings account represents the total net income of the corporation over the entire lifetime of the business, less all amounts which have been distributed to the stockholders as dividends.

28 28 Revenue and Expenses The price for goods sold and services rendered during a given accounting period. Increases owner ’ s equity. The costs of goods and services used up in the process of earning revenue. Decreases owner ’ s equity.

29 The Realization Principle: When To Record Revenue Realization Principle Revenue should be recognized at the time goods are sold and services are rendered.

30 30 The Matching Principle: When To Record Expenses Matching Principle Expenses should be recorded in the period in which they are used up.

31 31 Debits and Credits for Revenue and Expense EQUITIES Debit for Decrease Credit for Increase REVENUES Debit for Decrease Credit for Increase EXPENSES Credit for Decrease Debit for Increase Expenses decrease owner ’ s equity. Revenues increase owner ’ s equity.

32 32EQUITIES Debit for Decrease Credit for Increase CAPITAL STOCK Debit for Decrease Credit for Increase DIVIDENDS Credit for Decrease Debit for Increase Payments to owners decrease owners ’ equity. Owners ’ investments increase owners ’ equity. Investments by and Payments to Owners

33 33 Let ’ s analyze the revenue, and expense transactions for JOE Service for the month of March. We will also analyze a dividend transaction. Let ’ s analyze the revenue, and expense transactions for JOE Service for the month of March. We will also analyze a dividend transaction.

34 34  วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้าโดยได้รับชำระเป็นเงินสด ทั้งสิ้น 7,500 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? รายได้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

35 35 เงินสด เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเดบิต รายได้ เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเครดิต  วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้าโดยได้รับชำระเป็นเงินสดทั้งสิ้น 7,500 บ าท

36 36  วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? ค่าน้ำมัน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

37 37 เงินสด ลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต ค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต  วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท

38 38 เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? เงินปันผลจ่าย จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง?  วันที่ 31 มี.ค. โจเซอร์วิส จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2,000 บาท

39 39  วันที่ 31 มี.ค. โจเซอร์วิส จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2,000 บาท เงินสด ลดลง 2,000 บาท ทางด้านเครดิต เงินปันผลจ่าย เพิ่มขึ้น 2,000 บาท ทางด้านเดบิต

40 40 Now, let ’ s look at the Trial Balance for JOE Service for the month of March.

41 41 All balances are taken from the ledger accounts on March 31 after considering all of JOE ’ s transactions for the month. Proves equality of debits and credits.

42 42 End of Chapter 3


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี. 2 The Role of Accounting Records Establishes accountability for assets and transactions. Keeps track of routine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google