งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมทางราบ การควบคุมทางราบ ถูกใช้ในงานการเก็บรายละเอียด และการวางผัง วงรอบเป็นรูปแบบที่ใช้หาค่าพิกัดสำหรับการหมุดควบคุม หรือหมุดวงรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมทางราบ การควบคุมทางราบ ถูกใช้ในงานการเก็บรายละเอียด และการวางผัง วงรอบเป็นรูปแบบที่ใช้หาค่าพิกัดสำหรับการหมุดควบคุม หรือหมุดวงรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมทางราบ การควบคุมทางราบ ถูกใช้ในงานการเก็บรายละเอียด และการวางผัง วงรอบเป็นรูปแบบที่ใช้หาค่าพิกัดสำหรับการหมุดควบคุม หรือหมุดวงรอบ

2 A C D E B

3 หมุดควบคุมทางราบ

4 มีสองชนิด : - a) วงรอบปิด POLYGON or LOOP TRAVERSE A B C D E F b) วงรอบเปิด LINK TRAVERSE B C D E F A G การควบคุมทางราบ

5 A B C D E F B C D E F A G ทั้งสองเป็นแบบปิด closed. a) เป็นแบบปิดแบบเห็นได้ชัดเจน b) หมุดเริ่มต้นและจบลงที่หมุดเดิม มีค่าพิกัดที่ทราบค่า และจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดที่ทราบค่า และทราบมุมที่วัดได้ X Y การรังวัดหมุด A to B to C etc เป็นมุมธงหน้า (FORWARD DIRECTION) แต่ละหมุดสามารถวัดมุมที่เป็นไปได้ดังนี้ LEFT HAND ANGLES มุมหน้าซ้าย RIGHT HAND ANGLES มุมหน้าขวา

6 A B C D E F พิจารณาวงรอบปิด (POLYGON ) มุมราบหน้าซ้าย ที่วัดภายในมุมวงรอบปิด Σ ( มุมภายใน ) = ( 2 N - 4 ) * 90 0 ใช้ Theodolite สามารถวัดมุม ภายในได้ทั้งหมด ความต่างระหว่างผลรวมของมุมที่วัด (Σ Measured Angles ) และ ผลรวมของมุมภายในที่คำนวณ (Σ Internal Angles) เป็นค่าความผิดของมุม ค่ามุมที่ผิดพลาดสูงสุด = *  ( จำนวนมุม ) 2 * ความละเอียดของกล้องวัดมุม (Rule of thumb) (or 3)

7 A B C F Θ AF ตั้งกล้องที่หมุด A ส่องไปยัง F - ส่องธงหลัง Hence Θ AF is known as a BACK BEARING Θ AB ตั้งกล้องที่ A ส่องไปยัง B - ส่องธงหน้า Hence Θ AB is known as a FORWARD BEARING Angle FAB (LH angle) BACK BEARING (Θ AF ) + L.H.ANGLE (

8 Traverse Example Observations, using a Zeiss O15B, 6” Theodolite, were taken in the field for an anti - clockwise polygon traverse, A, B, C, D. A B N D C Traverse Station Observed Clockwise Horizontal Angle 0 ‘ “ A D C B Line Horizontal Distance DA CD BC AB The bearing of line AB is to be assumed to be 0 0 and the co-ordinates of station A are ( mE ; mN) Σ (Internal Angles) = Σ (Internal Angles) should be (2N-4)*90 = Allowable = 3 * 6” *  N= 36” OK - Therefore distribute error 12” / 4 = 3” - 3”

9 A B C D AB BA BC CB CD DC DA AD or = or = or Check Use Distance and Bearing to go from POLAR to RECTANGULAR to get Delta E and Delta N values.

10 CO-ORDINATE DIFFERENCES CALCULATED WHOLE CIRCLE BEARING  HORIZONTAL DISTANCE D  E  N G

11 A B D C  N AB = m  N BC = m  N CD = m  N DA = m  E BC  E CD  E DA

12 A B D C A’ eEeE eNeN e e is the LINEAR MISCLOSURE e =  ( e E 2 + e N 2 )

13 CO-ORDINATE DIFFERENCES CALCULATED WHOLE CIRCLE BEARING  HORIZONTAL DISTANCE D  E  N eEeE eNeN e =  (e E 2 + e N 2 ) =  ( ) = 0.661m Fractional Linear Misclosure (FLM) = 1 in G D / e GG = 1 in ( / 0.661) = 1 in [To the nearest 500 lower value]

14 Acceptable FLM values :- 1 in 5000for most engineering surveys 1 in 10000for control for large projects 1 in 20000for major works and monitoring for structural deformation etc.

15 CO-ORDINATE DIFFERENCES CALCULATED WHOLE CIRCLE BEARING  HORIZONTAL DISTANCE D  E  N eEeE eNeN GG Check 2 If not acceptable ie 1 in 3500 then we have an error in fieldwork e =  (e E 2 + e N 2 ) =  ( ) = 0.661m Fractional Linear Misclosure (FLM) = 1 in G D / e = 1 in ( / 0.661) = 1 in 13500

16 If the misclosure is acceptable then distribute it by: - a)Bowditch Method - proportional to line distances b)Transit Method - proportional to  N values  E and c)Numerous other methods including Least Squares Adjustments

17 Bowditch and transit methods to be covered next


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมทางราบ การควบคุมทางราบ ถูกใช้ในงานการเก็บรายละเอียด และการวางผัง วงรอบเป็นรูปแบบที่ใช้หาค่าพิกัดสำหรับการหมุดควบคุม หรือหมุดวงรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google