งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนา โปรแกรม Programming Languages and Program Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนา โปรแกรม Programming Languages and Program Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนา โปรแกรม Programming Languages and Program Development

2 โปรแกรม (Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษา โปรแกรมเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามต้องการ

3 How People Make Programs Programming กระบวนการแก้ปัญหาโดยการ เขียนชุดคำสั่งเป็นขั้นตอนบอกให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้

4 Computer Programs and Programming Languages p. 664 Fig. 13-1 Next  Programming language—used to write instructions

5 How People Make Programs –การกำหนดปัญหา –การออกแบบ ตรวจสอบ และทดสอบ algorithm –เขียนโปรแกรม –ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม Programming รวมถึง :

6 Interpreters and Compilers Interpreter: แต่ละคำสั่ง จะถูกแปลทันที Compiler: จะป้อน โปรแกรมเข้าไป ทั้งหมดแล้วจึงแปล เป็นภาษาเครื่อง

7 Programming Languages and Methodologies Machine language คือ ภาษาที่ใช้แทนด้วย เลขฐานสอง ทำให้มีการเขียน การอ่าน และการ แก้ไขยุ่งยาก Assembly language เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ด้วยตัวอักษร และง่ายต่อการเข้าใจต่อการอ่านและ การเขียน ระบบคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี ภาษาธรรมชาติของตัวเองคือ machine language

8 Levels of Languages Lower-level languages – เปรียบเสมือน กับเลข 0และเลข 1 ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ Higher-level languages – เปรียบ่สมือน กับภาษาที่มนุษย์ใช้ Divided into five generations

9 p. 664 Next Low-level language คอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษาเครื่อง ตามชนิดของคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่องและภาษาแอสแซมบลี จัดเป็นภาษาระดับต่ำ

10 p. 664 Next High-level language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถ นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุก เครื่อง

11 Five Generations of Languages 1. Machine language 2. Assembly languages 3. High-level languages 4. Very high-level languages 5. Natural languages

12 1. Low-Level Languages What is machine language? p. 665 Fig. 13-2 Next v โปรแกรมและตำแหน่งของ หน่วยความจำจะเขียนในรูปของ ค่า 0s และ 1s v ปัญหาของภาษาเครื่อง  โปรแกรมเขียนยากและต้อง แก้ไข  คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี ภาษาเป็นของตัวเอง  CPU และ หน่วยความจำหลักจะ เชื่อมต่อผ่านบัส

13 2. Low-Level Languages What is assembly language? p. 666 Fig. 13-3 Next  คำสั่งจะถูกกำหนดเป็น รหัสในรูปของสัญลักษณ์ โดยใช้ตัวย่อและรหัส  Source program เป็น รหัสข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนเป็น ภาษาเครื่อง

14 2. Assembly Languages  ตัวอย่าง A ใช้แทนค่าบวก add, C ใช้แทนว่า compare, etc.  “Adding values (Price and ShippingCharge) stored in memory” 156C LD R5, Price 166D LD R6, ShippingCharge 5056 ADDI R0, R5,R6 306E ST R0, TotalCost C000 HLT

15 3. Procedural Languages p. 666 Next ภาษาที่ใช้กว้างขวางคือ BASIC, COBOL, and C การเขียนคำสั่งเหมือนกับ การเขียนภาษาอังกฤษ third-generation language (3GL) บางครั้งจัดอยู่ในภาษายุคที่ 3 third-generation language (3GL) โปรแกรมเมอร์เขียนชุดคำสั่ง บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามต้องการจนสมบูรณ์

16 High-Level Languages Well known high-level programming languages include: –FORTRAN (Formula Translation): เป็น ภาษาระดับสูงภาษาแรกที่นำมาใช้ในเชิงธุรกิจ –COBOL (Common Business Oriented Language): เป็นภาษาที่พัฒนาเพื่อใช้ในการ แก้ปัญหาทางธุรกิจ

17 High Level Languages  LISP (List Processing): เป็นภาษาที่พัฒนา ในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นตัว อักขระ คำ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ  BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code): เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ใช้ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น

18 High-Level Languages Pascal: เป็นภาษาที่ ออกแบบเป็นภาษา โครงสร้าง C: เป็นการพัฒนาขึ้น มาเพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับการโปรแกรม ระบบปฏิบัติการเช่น UNIX

19 Object-Oriented Programming Languages What is C++? Next  เป็นภาษาที่พัฒนาต่อจากภาษาซี โดยการเพิ้มความ สะดวกขึ้นมาสำหรับการทำงานแบบเชิงวัตถุ (object- oriented)  ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเว็บ

20 Object-Oriented Programming Languages What is Java? Next  พัฒนาขึ้นมาโดย บริษัท Sun Microsystems  มีลักษระเหมือนกับ ภาษา C++ เป็นแบบ just-in-time (JIT) compiler โดยการ เปลี่ยน source code ให้เป็น machine code

21 Object-Oriented Programming Languages What is a visual programming language? p. 671 Next Programmer writes and implements program in segments Visual programming environment (VPE) allows developers to drag and drop objects to build programs Often used in RAD (rapid application development) environment Sometimes called fifth-generation language Provides visual or graphical interface for creating source code

22 Object-Oriented Programming Languages What is Visual Studio.NET 2003? Next  Suite of visual programming languages and RAD tools .NET is set of technologies that allows program to run on Internet  Visual Basic.NET 2003 is used to build complex object-based programs Step 1. The programmer designs the user interface. Step 2. The programmer assigns properties to each object on the form. Step 4. The programmer tests the application. Step 3. The programmer writes code to define the action of each command button.

23 Object-Oriented Programming Languages What is Delphi? p. 673 Fig. 13-12 Next  Powerful visual programming tool  Ideal for large-scale enterprise and Web applications

24 Object-Oriented Programming Languages What is PowerBuilder? p. 674 Fig. 13-13 Next  Another powerful visual programming tool  Best suited for Web-based and large-scale object-oriented applications

25 Nonprocedural Languages and Program Development Tools What is a fourth-generation language (4GL)? p. 675 Fig. 13-15 Next  Nonprocedural language that allows access to data in database  Popular 4GL is SQL, query language that allows users to manage data in relational DBMS

26 Nonprocedural Languages and Program Development Tools What is Visual Basic for Applications (VBA)? p. 676 Fig. 13-17 Next  Macro programming language  Macro—series of statements used to automate tasks

27 Web Page Development What is HTML (Hypertext Markup Language)? p. 678 Fig. 13-18 Next  Used to create Web pages

28 Web Page Development What is a scripting language? Next  Typically easy to learn and use  JavaScript—adds dynamic content and interactive elements to Web page  VBScript (Visual Basic, Scripting Edition)—adds intelligence and interactivity to Web page  Perl (Practical Extraction and Report Language)—has powerful text processing capabilities

29 Web Page Development What is dynamic HTML (DHTML)? p. 682 Fig. 13-21 Next  Allows developers to include more graphical interest and interactivity in Web page

30 Web Page Development What are XHTML, XML, and WML? p. 682 Next Click to view Web Link, click Chapter 13, Click Web Link from left navigation, then click XML below Chapter 13 XHTML (Extensible HTML) enables Web sites to be displayed more easily on microbrowsers XML (Extensible Markup Language) allows developers to create customized tags WML (Wireless Markup Language) allows developers to design pages specifically for microbrowsers Includes features of HTML and XML Uses wireless application protocol (WAP), standard that specifies how wireless devices communicate with Web Server sends entire record to client, enabling client to do much of processing without going back to server

31 FrontPage 2003 Flash MX Web Page Development What is Web page authoring software? p. 683 Next  Creates sophisticated Web pages without using HTML  Generates HTML Dreamweaver MX

32 The Program Development Cycle What is the program development cycle? p. 686 Fig. 13-24 Next  Steps programmers use to build computer programs  Programming team—Group of programmers working on program

33 The Programming Process Program – a set of detailed, step-by-step instructions that directs the computer to do what you want it to do Programming language – a set of rules that provides a way of telling the computer what operations to perform Five main steps  Defining the problem  Planning the solution  Coding the program  Testing the program  Documenting the program

34 1.Defining the Problem การกำหนดปัญหา การกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนด:  ข้อมูลเข้า  ผลลัพธ์ที่ต้องการ  การประมวลผลข้อมูลเข้าให้เป็นผลลัพธ์ นักเขียนโปรแกรมจะรับข้อกำหนดรายละเอียดจาก นักวิเคราะห์ระบบ  หรือนักเขียนโปรแกรมอาจพบกับลูกค้าโดยตรง

35 2. Planning & Design the Solution Algorithm – เป็นการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของ การแก้ปัญหา เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนอัลกอริทึมมีหลายชนิด Desk-check the solution  การกำหนดขั้นตอนจะกำหนดด้วยดินสอยและ กระดาษ Planning Tool:  Flowchart – เป็นการใช้ภาพแทนขั้นตอน ของการทำงาน  Pseudocode – ลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษ  Specifies algorithm with more precision than you can in English, but less than a programming language

36 Programmer begins with general design and moves toward detailed design Planning & Design Solution What is involved in designing the solution? p. 688 Next Object-oriented design Structured design, sometimes called top-down design Two approaches Devise solution algorithm, step-by-step procedure to solve problem

37 Step 2 — Design Solution What is a hierarchy chart? p. 688 Fig. 13-26 Nex t  Shows program modules graphically  Also called structure chart

38 Step 2 — Design Solution โครงสร้างการควบคุมแบบเรียงลำดับ ? p. 690 Fig. 13-28 Next  เป็นการแสดงการทำงานตามลำดับของกิจกรรม  Control structure depicts logical order of program instructions

39 Step 2 — Design Solution โครงสร้างการควบคุมแบบเลือก มี 2 ชนิด ? p. 690 Fig. 13-29 Next  Case control structure  If-then-else control structure—yields one of two possibilities: true or false

40 Step 2 — Design Solution What is a case control structure? p. 690 Fig. 13-30 Next  มีการเลือกทางเป็นไปได้มากกว่า 3 ทาง

41 Step 2 — Design Solution What is a repetition control structure? p. 691 Figs. 13-31–13-32 Nex t  Do-while control structure—ตรวจสอบ เงื่อนไขจนกระทั่งเป็นจริงแล้วจึงออกจากการ วนรอบ Do-While Control Structure

42 Do-Until Control Structure  Do-until control structure—ทำงาน จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงจึงออกจากการ วนรอบ

43 Step 2 — Design Solution What is a program flowchart? p. 692 Fig. 13-33 Nex t  เป็นภาพสัญักษณ์ แสดงขั้นตอนในการ แก้ปัญหา

44 Step 2 — Design Solution What is an example of a flowchart? p. 692 Fig. 13-34 Next

45 Step 2 — Design Solution What is pseudocode? p. 694 Fig. 13-36 Nex t  เป็นคำสั่งเทียมที่มี การเขียนขั้นตอน เหมือนกับ ภาษาอังกฤษ

46 3. Coding the Program เป็นการเปลี่ยนอัลกอริทึมที่ได้จากการวางแผนให้อยู่ ในรูปของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะมี syntax rules  เหมือนกับ grammatical rules  คอมพิวเตอร์จะไม่รับโปรแกรมที่เขียนผิดพลาด Programs can be keyed into the computer by using a text editor

47 4. Testing the Program Two phases of testing the program  Translation  Converting the program you wrote into the binary instructions the CPU understands (object codes)  Debugging  Identifying and correcting logic errors in the program

48 5.Documenting the Program Materials are generated at each part of the process Common examples of documentation  Flowchart and/or pseudocode  Comments within the source code  Testing procedures  Layouts of input and output records  A narrative description of the program


ดาวน์โหลด ppt ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนา โปรแกรม Programming Languages and Program Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google