งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าระหว่าง ประเทศ (International Trade). The World Economy After WWII IMF GATT IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าระหว่าง ประเทศ (International Trade). The World Economy After WWII IMF GATT IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าระหว่าง ประเทศ (International Trade)

2 The World Economy After WWII IMF GATT IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) Bretton Woods Conference, New Hampshire, USA 1944 WTO

3

4 GDP นำเ ข้า ส่งอ อก ดุลการ ค้า พันล้าน บาท การค้าระหว่างประเทศ ของไทย

5 โครงสร้างสินค้านำเข้าและ ส่งออกของไทย นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก มูลค่ารวม 1,907 2,214 2,494 2,778 2,756 2,893 2,778 2,956 (%) สินค้าทุน ,154 1,070 1,300 1,067 1,265 1,101 (%) วัตถุดิบ / กึ่งสำเร็จรูป (%) เชื้อเพลิง (%) อุปโภค (%) อื่นๆ (%) หน่วย : พันล้านบาท

6 รายการสินค้านำเข้า / ส่งออกของไทย ปี 2545 กลุ่มสินค้า สินค้านำเข้า สินค้านำเข้าที่ สินค้านำเข้าที่มีการส่งออก ทั้งหมด ไม่มีการส่งออก IM > EX IM < EX รวมทั้งสิ้น 7,492 1,810 3,385 2,297 ทุน 2, , วัตถุดิบ / 3,347 1,219 1, กึ่งสำเร็จรูป เชื้อเพลิง อุปโภคบริโภค 1, ,045 อื่นๆ กลุ่มสินค้า สินค้านำเข้า สินค้านำเข้าที่ สินค้านำเข้าที่มีการส่งออก ทั้งหมด ไม่มีการส่งออก IM > EX IM < EX รวมทั้งสิ้น 7,492 1,810 3,385 2,297 ทุน 2, , วัตถุดิบ / 3,347 1,219 1, กึ่งสำเร็จรูป เชื้อเพลิง อุปโภคบริโภค 1, ,045 อื่นๆ

7 สหภาพยุโรป 10.98% ยุโรปตะวันออก 1.65% ยุโรปอื่นๆ 1.28% สหรัฐฯ 9.57 % แคนาดา 0.64 % ญี่ปุ่น % จีน 7.62 % มาเลเซีย 5.63 % สิงคโปร์ 4.49 % เกาหลีใต้ 3.90 % แหล่งนำเข้าสำคัญของ ไทยปี 2545

8 โครงสร้างสินค้าออก (%) ปี ส่งออกทั้งสิ้น สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง สินค้าอื่นๆ ( มค.- เมย.)

9 กราฟเปรียบเทียบโครงสร้าง สินค้าออก (%)

10 สินค้าออกสำคัญ 10 รายการของ ไทย ปี 2546 ( ตามมูลค่า - ล้านบาท ) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 2. แผงวงจรไฟฟ้า 3. รถยนต์อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 4. ยางพารา 5. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 6. อัญมณีและเครื่องประดับ 7. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 8. เม็ดพลาสติก 9. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และ ส่วนประกอบ 10. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

11

12 วิวัฒนาการการค้าระหว่าง ประเทศ

13 รูปแบบการค้า : Account Trade

14 แผนที่ โลก AFTA EU NAFTA G A T T

15 รูปแบบการรวมกลุ่มทางการค้า 1. A Free Trade Area 2. A Custom Union 3. A Common market 4. An Economic Union 5. การรวมประเทศ เปรียบเทียบลำดับขั้นการรวมตัวของกลุ่มประเทศยุโรปและเอเซีย Federal states

16 Regionalism Most countries in the world, on all continents, are members of regional trade agreements — customs unions, free trade areas or other preferential arrangements. Over 200 regional trade agreements (RTAs) have been notified to the GATT or WTO over time; currently over 150 agreements are in force, most of which have been concluded in the past 10 years. Since 1995, over 100 agreements covering trade in goods or services, or both, have been notified to the WTO. One of the most frequently asked questions is whether the growth of regional groups helps or hinders the development of the WTO's multilateral trading system. Source:

17 Rest of World European Union 60 Asia 35 North America Intra-regional and Inter-regional Trade in 1990s source; IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1998

18 Thailand USA Asia Euro Thailand’s Trade Link with the rest of the world in 1999 China Japan 14 24

19 เหตุผลการรวมกลุ่มทางการค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ 1. ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 2. ดึงดูดเงินจากต่างชาติ เพิ่มการจ้างงานและการเติบโต 5. เพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาภายใต้กรอบ GATT 4. ผู้บริโภคในแต่ละประเทศจะบริโภคสินค้าในราคาที่ต่ำและคุณภาพดี 3. การค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกขยายตัวขยายตัว ภาษีลด economies of scale

20 ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการค้า 1. อุตสาหกรรมที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ต้องหยุดกิจการ ทำให้แรงงานบางกลุ่มเดือดร้อน 2. ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้ประกอบการท้องถิ่น อาจต้องเลิกกิจการ 3. ผลกระทบทางการเมือง

21 การขยายตัวของการรวมกลุ่มทางการค้า AFTA + 3 AFTA + CER Bilateral Trade Agreement Thailand + China ? Singapore + USA. (Australia and New Zeland) หลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนรวมตัว

22 การปรับตัวภายใต้การแข่งขันทางการค้า ภาคธุรกิจภาครัฐ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt การค้าระหว่าง ประเทศ (International Trade). The World Economy After WWII IMF GATT IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google