งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

2 The World Economy After WWII
GATT WTO IBRD International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) IMF Bretton Woods Conference, New Hampshire, USA 1944

3

4 การค้าระหว่างประเทศของไทย
พันล้านบาท GDP นำเข้า ส่งออก ดุลการค้า

5 โครงสร้างสินค้านำเข้าและส่งออกของไทย
หน่วย : พันล้านบาท นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก มูลค่ารวม ,907 2,214 2,494 2,778 2,756 2,893 2,778 2,956 (%) สินค้าทุน ,154 1,070 1,300 1,067 1,265 1,101 (%) วัตถุดิบ/ กึ่งสำเร็จรูป(%) เชื้อเพลิง (%) อุปโภค (%) อื่นๆ (%)

6 รายการสินค้านำเข้า/ส่งออกของไทย ปี 2545
รายการสินค้านำเข้า/ส่งออกของไทย ปี 2545 กลุ่มสินค้า สินค้านำเข้า สินค้านำเข้าที่ สินค้านำเข้าที่มีการส่งออก ทั้งหมด ไม่มีการส่งออก IM > EX IM < EX รวมทั้งสิ้น , ,810 3, ,297 ทุน , , วัตถุดิบ/ , , , กึ่งสำเร็จรูป เชื้อเพลิง อุปโภคบริโภค 1, ,045 อื่นๆ

7 แหล่งนำเข้าสำคัญของไทยปี 2545
ญี่ปุ่น % จีน 7.62 % มาเลเซีย 5.63 % สิงคโปร์ 4.49 % เกาหลีใต้ 3.90 % สหภาพยุโรป 10.98% ยุโรปตะวันออก 1.65% ยุโรปอื่นๆ 1.28% สหรัฐฯ 9.57 % แคนาดา 0.64 %

8 โครงสร้างสินค้าออก (%)
ปี ส่งออกทั้งสิ้น สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง สินค้าอื่นๆ (มค.-เมย.)

9 กราฟเปรียบเทียบโครงสร้างสินค้าออก (%)

10 สินค้าออกสำคัญ 10 รายการของไทย ปี 2546 (ตามมูลค่า-ล้านบาท)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2. แผงวงจรไฟฟ้า 3. รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 4. ยางพารา 5. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 6. อัญมณีและเครื่องประดับ 7. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 8. เม็ดพลาสติก 9. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 10.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

11

12 วิวัฒนาการการค้าระหว่างประเทศ

13 รูปแบบการค้า: Account Trade

14 แผนที่โลก EU NAFTA G A T T AFTA

15 รูปแบบการรวมกลุ่มทางการค้า
1. A Free Trade Area 2. A Custom Union 3. A Common market 4. An Economic Union 5. การรวมประเทศ Federal states เปรียบเทียบลำดับขั้นการรวมตัวของกลุ่มประเทศยุโรปและเอเซีย

16 Regionalism Most countries in the world, on all continents, are members of regional trade agreements — customs unions, free trade areas or other preferential arrangements. Over 200 regional trade agreements (RTAs) have been notified to the GATT or WTO over time; currently over 150 agreements are in force, most of which have been concluded in the past 10 years. Since 1995, over 100 agreements covering trade in goods or services, or both, have been notified to the WTO. One of the most frequently asked questions is whether the growth of regional groups helps or hinders the development of the WTO's multilateral trading system. Source:

17 Intra-regional and Inter-regional Trade in 1990s
Rest of World 17 17 25 European Union 20 16 60 9 North 6 America Asia 32 35 40 23 source; IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1998

18 Thailand’s Trade Link with the rest of the world in 1999
Japan USA China 13 24 5 14 22 4 Thailand 19 12 16 17 Euro Asia

19 เหตุผลการรวมกลุ่มทางการค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ
1. ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ภาษีลด economies of scale 2. ดึงดูดเงินจากต่างชาติ เพิ่มการจ้างงานและการเติบโต 3. การค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกขยายตัวขยายตัว 4. ผู้บริโภคในแต่ละประเทศจะบริโภคสินค้าในราคาที่ต่ำและคุณภาพดี 5. เพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาภายใต้กรอบ GATT

20 ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการค้า
1. อุตสาหกรรมที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ต้องหยุดกิจการ ทำให้แรงงานบางกลุ่มเดือดร้อน 2. ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้ประกอบการท้องถิ่น อาจต้องเลิกกิจการ 3. ผลกระทบทางการเมือง

21 การขยายตัวของการรวมกลุ่มทางการค้า
AFTA + 3 AFTA + CER (Australia and New Zeland) Bilateral Trade Agreement Thailand + China ? Singapore + USA. หลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนรวมตัว

22 การปรับตัวภายใต้การแข่งขันทางการค้า
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google