งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ct215: Assembly Language Programming Chapter 5: Procedures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ct215: Assembly Language Programming Chapter 5: Procedures."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ct215: Assembly Language Programming Chapter 5: Procedures

2 Procedures Procedure Definition i.e., the code of the procedure routine Associated with a label Procedure Call Ideally, p (a 1,…,a n ) Very similar to a jump: JMP Label p …except that means of passing the parameters to p must be decided One idea: pass parameters in registers Another idea: pass them on the “stack” If you want to know how your favorite programming language handle procedures, this is where you find out

3 Chapter Overview Using predefined procedures Linking to an External Library The Book's Link Library Stack Operations Defining and Using your own Procedures Program Design Using Procedures

4 The Book's Link Library Link Library Overview Calling a Library Procedure Linking to a Library Library Procedures – Overview Six Examples

5 Link Library Overview A file containing procedures that have been compiled into machine code constructed from one or more OBJ files To build a library under Windows,... start with one or more ASM source files assemble each into an OBJ file create an empty library file (extension.LIB) add the OBJ file(s) to the library file, using the Microsoft LIB utility Take a quick look at Irvine32.asm – it contains a large number of useful procedures.

6 Calling a Library Procedure INCLUDE Irvine32.inc.code mov eax,1234h; input argument call WriteHex; show hex number call Crlf; end of line การเรียก procedure จาก Library โดยการใช้คำสั่ง CALL บาง procedures ต้องการกำหนดค่าอินพุตของ arguments ซึ่งการ ทำงานคำสั่งเทียม INCLUDE directive จะทำสำเนารูปแบบของ procedure เพื่อแสดงให้เห็น Procedures ตัวอย่างการแสดงผลในการพิมพ์ค่า "1234" ที่จอภาพ :

7 INCLUDE Irvine32.inc ; เป็นการประกาศในการใช้ Library.code; เป็นคำสั่งเทียมที่บอกค่าของ Code segment mov eax,1234h ; input argument call WriteHex ; show hex number call Crlf ; end of line การทำงานในโปรแกรมจะมีการเชื่อมเข้ากับ Irvine32.lib โดยใช้คำสั่งในการจาก linker ที่อยู่ ภายใต้ batch file ขื่อ make32.bat. Notice the two LIB files: Irvine32.lib, and kernel32.lib

8 Linking to a Library Your programs link to Irvine32.lib using the linker command inside a batch file named make32.bat. Notice the two LIB files: Irvine32.lib, and kernel32.lib the latter is part of the Microsoft Win32 Software Development Kit (SDK)

9 Library Procedures Clrscr – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการเคลีย จอภาพทั้งจอภาพ บรรทัด 0 คอลัมน์ 0 จนถึง บรรทัด 24 คอลัมน์ 79. Crlf – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการทำงานถึงการ สิ้นสุดบรรทัดและขึ้นบรรทัดใหม่ Delay - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการหน่วงเวลา ในการเอ็กซีคิวส์คำสั่งที่กำหนดเป็น n millisecond interval.

10 DumpMem - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำเป็นกลุ่มและ แสดงผลในรูปเลขฐานสิบหก DumpRegs – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการ แสดงผลลัพธ์ข้อมูลของรีจีสเตอร์ EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EFLAGS, and EIP registers เป็นเลขฐานสิบหกและ แสดงค่าของแฟลกที่เกิดขึ้นดังนี้ Carry, Sign, Zero, and Overflow flags.

11 GetCommandtail - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการทำ สำเนาคำสั่งในโปรแกรมในรูปของอะเรย์ GetMseconds - Returns the number of milliseconds that have elapsed since midnight. Gotoxy – โปรแกรมย่อยนี้เป็นกำหนดตำแหน่งของ เคอร์เซอร์บนจอภาพ. Random32 – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการจ่ายค่าของ การสุ่มข้อมูลเลขจำนวนเต็มขนาด 32 บิตระหว่าง 0 to FFFFFFFFh.

12 Randomize - Seeds the random number generator. RandomRange – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการสุ่ม ตามที่กำหนด. ReadChar - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการอ่านค่าตัว อักขระจากหน่วยรับข้อมูลคือคีย์บอร์ด. ReadHex – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการอ่าน จำนวนเต็มเลขฐานสิบหกขนาด 32 บิตจาก คีย์บอร์ดและสิ้นสุดการรับด้วยคีย์ Enter key.

13 ReadInt – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการอ่านค่าเลข จำนวนเต็มฐานสิบแบบคิดเครื่องหมายจาก คีย์บอร์ดและสิ้นสุกด้วยคีย์ Enter key. ReadString – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการอ่านค่า สตริงจากคีย์บอร์ดและสิ้นสุดด้วยคีย์ Enter key. SetTextColor – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการกำ หนเค่าสีของ foreground และ background ในการกำหนดค่าสีของ text บนจอภาพ.

14 WaitMsg – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการแสดง ข้อความที่ปรากฏจนกว่าจะกดคีย์ Enter key WriteBin – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ค่าเลข จำนวนเต็มขนาด 32 บิตไม่คิดเครื่องหมายบน จอภาพในรูปของ ASCII binary format. WriteChar – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิพม์ตัว อักขระที่ละตัวบนจอภาพ. WriteDec – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ค่าเลข จำนวนต็มขนาด 32 บิตไม่คิดเครื่องหมายบน จอภาพในรูปของ decimal format.

15 WriteHex - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ค่า เลขจำนวนต็มขนาด 32 บิตไม่คิดเครื่องหมาย บนจอภาพในรูปของ hexadecimal format. WriteInt - โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ค่า เลขจำนวนต็มขนาด 32 บิตคิดเครื่องหมายบน จอภาพในรูปของ decimal format. WriteString – โปรแกรมย่อยนี้เป็นการพิมพ์ ค่าสตริงบนจอภาพ.

16 .code call Clrscr mov eax,500 call Delay call DumpRegs Example 1 การเคลียจอภาพ (Clear the screen) และให้โปรแกรมหน่วง เวลา 500 milliseconds และแสดงผลลัพธ์ในรีจีสเตอร์ลัค่า ของแฟลก. EAX=00000613 EBX=00000000 ECX=000000FF EDX=00000000 ESI=00000000 EDI=00000100 EBP=0000091E ESP=000000F6 EIP=00401026 EFL=00000286 CF=0 SF=1 ZF=0 OF=0 Sample output:

17 .data str1 BYTE "Assembly language is easy!",0.code mov edx,OFFSET str1 call WriteString call Crlf Example 2 การแสดงผลลัพธ์ของค่าสตริง และเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดแรกของจอภาพถัดไป.

18 Example 2a.data str1 BYTE "Assembly language is easy!",0Dh,0Ah,0.code mov edx,OFFSET str1 call WriteString การแสดงผลลัพธ์ของค่าสตริง และเลื่อน เคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ของจอภาพ (use embedded

19 Example 3 IntVal = 35.code mov eax,IntVal call WriteBin; display binary call Crlf call WriteDec; display decimal call Crlf call WriteHex; display hexadecimal call Crlf การแสดงผลลัพธ์ค่าจำนวนเต็มเลขฐานสองไม่คิดครื่อง หมายเลชฐานสิบและเลขฐานสิบหกโดยแยกแต่ละบรรทัด. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011 35 23 Sample output:

20 Example 4.data fileName BYTE 80 DUP(0).code mov edx,OFFSET fileName mov ecx,SIZEOF fileName – 1 call ReadString การพิมพ์ค่าสตริงที่ป้อนเข้ามาของผู้ใช้ รีจีสเตอร์ EDX จะ เป็นตัวชี้ค่าของสตริง และรีจีสเตอร์ ECX กำหนดค่าของตัว อักขระสูงสุดที่ผู้ใช้จะป้อนเข้ามา. A null byte is automatically appended to the string.

21 Example 5.code mov ecx,10; loop counter L1:mov eax,100; ceiling value call RandomRange; generate random int call WriteInt; display signed int call Crlf; goto next display line loop L1; repeat loop เป็นการแสดงผลแบบสุ่มเลขชำนวนเต็มที่คิดเครื่องหมาย ในช่วง 0 – 99. เลขจำนวนเต็มแต่ละค่าใช้การพิมพ์ด้วย โปรแกรมย่อยที่เรียกว่า WriteInt และข้อมูลที่พิมพ์เก็บใน EAX และแสดผลที่ละบรรทัด..

22 Example 6.data str1 BYTE "Color output is easy!",0.code mov eax,yellow + (blue * 16) call SetTextColor mov edx,OFFSET str1 call WriteString call Crlf เป็นการแสดงค่าของแอตทริบิวส์ของตัวสตริงที่มีพื้นที่สีน้ำ เงินและตัวอักขระสีเหลือง The background color is multiplied by 16 before being added to the foreground color.

23 Procedure Descriptions CLRSCR เป็นการทำงานในการเคลียจอภาพ Call Clrscr Crlf เป็นการทำงานของการสิ้นสุดบรรทัดและขึ้นบรรทัด ใหม่ (0Dh,0Ah) หรือเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง บรรทัดใหม่ของจอภาพ. call Crlf

24 Delay เป็นการทำงานในการหน่วงเวลาของโปรแกรมที่ กำหนดค่ามาพร้อมกับคำสั่ง เมื่อการเรียกโปรแกรม ย่อยนี้Delay procedure pauses the program for a specified time interval. When calling function, set EAX to desired interval, in milliseconds Mov eax, 1000; 1 second Call delay

25 DumpRegs เป็นการแสดงค่าของรีจีสเตอร์ในปัจจุบันบนจอภาพ ซึ่งการใช้ งานหลักจะเป็นการใช้งานของโปรแกรมดีบัก debugging. โปรแกรมย่อย DumpRegs จะพิมพ์ผลลัพธ์ข้อมูลในรีจีสเตอร์ รวมถึงค่าในแฟลก แต่การทำงานจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าในรีจี สเตอร์ Example: call DumpRegs Example Output (CF=Carry Flag, SF=Sign Flag, ZF=Zero Flag and OF=Overflow Flag): EAX=00000005 EBX=7FFDF000 ECX=00000101 EDX=FFFFFFFF ESI=00000000 EDI=00130178 EBP=0012FFF0 ESP=0012FFC4 EIP=0040100A EFL=00000246 CF=0 SF=0 ZF=1 OF=0

26 Dumpmem โปรแกรมย่อยนี้จะพิมพ์ผลลัพธ์ในรูป เลขฐานสิบหกเป็นกลุ่มในช่วงระหว่างที่กำหนดโดยรีจี สเตอร์ ESI, และจำนวนค่าที่แสดงเก็บในรีจีสเตอร์ ECX และขนาดของการพิมพ์เก็บใน EBX ( 1 = byte, 2 = word, 4 doubleword).data arraydword 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0aH,0dH mainproc mov esi,offset array mov ecx,lengthof array mov ebx,type array call dumpmem

27 Exit การทำงานส่วนนี้เป็นแมคโคร ซึงเป็นส่วนของการ สิ้นสุดโปรแกรมและให้กับไปที่ operating system. Example: main proc ……. exit main endp end

28 Gotoxy เป็นการกำหนดตำแหน่งบรรทัดและคอลัมน์ของเคอเซอร์บน จอภาพ ค่าของตำแหน่งจะส่งผ่านไปยังรีจีสเตอร์ DH และ DL สามารถกำหนดในช่วง 0 to X-1 และจาก 0 to Y-1, ขณะที่ X คือค่าของคอลัมน์ และ Y คือค่าของบรรทัดบนจอภาพ เราจะ กำหนดค่าบนจอภาพได้ 25 บรรทัด และ 80 คอลัมน์. Input Parameters: DH = row DL = column Example: mov dl,79 ;column mov dh,24 ;row call Gotoxy

29 ReadChar เป็นการอ่านค่าตัวอักขระที่ละตัวจากคีย์บอร์ดและตัวอักขระจะ ถูกนำมาเก็บไว้ในรีจีสเตอร์ AL แต่ตัวอักขระจะไม่ปรากฏที่ จอภาพ Output: AL = ACSII code Example: data charIn BYTE ?.code call ReadChar mov charIn,al cmp charIn, 'A' je doMoveLeft

30 RandomRange Generates an unsigned pseudo-random 32-bit integer in the range of 0 through (n-1). Input Parameters: EAX = n, the range Output: EAX = random (0 to n-1) Example: ;Get a random number from 1 to 100.data ranNum DWORD ?.code mov eax,100 ;get random 0 to 99 call RandomRange ; inc eax ;make range 1 to 100 mov ranNum,eax ;save random number

31 ReadInt Reads a 32-bit signed decimal integer from standard input, stopping when the Enter key is pressed. All valid digits occurring before a non- numeric character are converted to the integer value. Leading spaces are ignored, and an optional leading + or - sign is permitted. ReadInt will display an error message, set the Overflow flag, and reset EAX to zero if the value entered cannot be represented as a 32-bit signed integer. Input Parameters: None Output: if OF=0, EAX = valid binary value, and SF=sign. If OF=1, EAX = 0 (invalid input) Example:.data intNum DWORD ?.code call ReadInt mov intNum, eax

32 ReadHex Readhex procedure reads a 32 bit hexadecimal integer form standard input and reurns the value in EAX.data hexvaldword ?.code callreadhex mov hexval,eax

33 Readstring Readstring procedure reads a string form standard input. Stooping when the user process the Enter key. The following statements call Readstring,passing ECX and EDX.data bufferbyte50 dup(0) bytecountdword ?.code movedx,offset buffer ; point to buffer movecx,(Sizeof buffer ); specify max charactera callreadstring ;input the string movbytecount,eax ;number of characters

34 Example Input a string from the user. EDX points to the string and ECX specifies the maximum number of characters the user is permitted to enter..data fileName BYTE 80 DUP(0).code mov edx,OFFSET fileName mov ecx,SIZEOF fileName – 1 call ReadString

35 WriteChar Writes a single character to standard output. Input Parameters: AL = the character to write Example: mov al,'A' call WriteChar

36 WriteDec Writes an unsigned 32-bit decimal number to standard output in decimal format with no leading zeros. Input Parameters: EAX = unsigned number to write Output: none Example: mov eax,123456 call WriteDec Output: 123456

37 WriteInt Writes a signed 32-bit decimal number to standard output in decimal format with a leading sign and no leading zeros. Input Parameters: EAX = signed number to write Output: None Example: mov eax,216543 call WriteInt Output as on console: +216543

38 Writehex The write procedure writes a32 bit unsigned interger to standard output in 8 digit hexadecimal format. Mov eax,7FFFH Call writehex;display :00007FFF Writebin Wirtebin procedure writes an to stabdard output in ASCII binary format Move ax,12345678H Call writebin ;display 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

39 Example Display an unsigned integer in binary, decimal, and hexadecimal, each on a separate line IntVal = 35.code mov eax,IntVal call WriteBin; display binary call Crlf call WriteDec; display decimal call Crlf call WriteHex; display hexadecimal call Crlf Sample output: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011 35 23

40 Example Generate and display ten pseudorandom signed integers in the range 0 – 99. Pass each integer to WriteInt in EAX and display it on a separate line.code mov ecx,10; loop counter L1:mov eax,100; ceiling value call RandomRange; generate random int call WriteInt; display signed int call Crlf; goto next display line loop L1; repeat loop

41 Stack Operations Runtime Stack PUSH Operation POP Operation PUSH and POP Instructions Using PUSH and POP Example: Reversing a String Related Instructions

42 Runtime Stack Imagine a stack of plates... plates are only added to the top plates are only removed from the top LIFO structure

43 Runtime Stack Managed by the CPU, using two registers SS (stack segment) ESP (stack pointer) * * SP in Real-address mode

44 PUSH Operation (1 of 2) A 32-bit push operation decrements the stack pointer by 4 and copies a value into the location pointed to by the stack pointer.

45 PUSH Operation (2 of 2) Same stack after pushing two more integers: The stack grows downward. The area below ESP is always available (unless the stack has overflowed).

46 POP Operation Copies value at stack[ESP] into a register or variable. Adds n to ESP, where n is either 2 or 4. value of n depends on the attribute of the operand receiving the data

47 PUSH and POP Instructions PUSH syntax: PUSH r/m16 PUSH r/m32 PUSH imm32 POP syntax: POP r/m16 POP r/m32

48 Using PUSH and POP push esi; push registers push ecx push ebx mov esi,OFFSET dwordVal ; display some memory mov ecx,LENGTHOF dwordVal mov ebx,TYPE dwordVal call DumpMem pop ebx; restore registers pop ecx pop esi Save and restore registers when they contain important values. PUSH and POP instructions occur in the opposite order.

49 Example: Nested Loop mov ecx,100; set outer loop count L1:; begin the outer loop push ecx; save outer loop count mov ecx,20; set inner loop count L2:; begin the inner loop ; loop L2; repeat the inner loop pop ecx; restore outer loop count loop L1; repeat the outer loop Remember the nested loop we created on page 129? It's easy to push the outer loop counter before entering the inner loop:

50 Example: Reversing a String Use a loop with indexed addressing Push each character on the stack Start at the beginning of the string, pop the stack in reverse order, insert each character back into the string Source code Q: Why must each character be put in EAX before it is pushed? Because only word (16-bit) or doubleword (32-bit) values can be pushed on the stack.

51 Related Instructions PUSHFD and POPFD push and pop the EFLAGS register PUSHAD pushes the 32-bit general-purpose registers on the stack order: EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI POPAD pops the same registers off the stack in reverse order PUSHA and POPA do the same for 16-bit registers

52 Defining and Using Procedures Creating Procedures Documenting Procedures Example: SumOf Procedure CALL and RET Instructions Nested Procedure Calls Local and Global Labels Procedure Parameters Flowchart Symbols USES Operator

53 Creating Procedures Large problems can be divided into smaller tasks to make them more manageable A procedure is the ASM equivalent of a Java or C++ function Following is an assembly language procedure named sample: sample PROC. ret sample ENDP

54 Documenting Procedures A description of all tasks accomplished by the procedure. Receives: A list of input parameters; state their usage and requirements. Returns: A description of values returned by the procedure. Requires: Optional list of requirements called preconditions that must be satisfied before the procedure is called. Suggested documentation for each procedure: If a procedure is called without its preconditions having been satisfied, the procedure's creator makes no promise that it will work.

55 Example: SumOf Procedure ;----------------------------------------------------- SumOf PROC ; ; Calculates and returns the sum of three 32-bit integers. ; Receives: EAX, EBX, ECX, the three integers. May be ; signed or unsigned. ; Returns: EAX = sum, and the status flags (Carry, ; Overflow, etc.) are changed. ; Requires: nothing ;--------------------------------------------------------- add eax,ebx add eax,ecx ret SumOf ENDP

56 CALL and RET Instructions The CALL instruction calls a procedure pushes offset of next instruction on the stack copies the address of the called procedure into EIP The RET instruction returns from a procedure pops top of stack into EIP

57 CALL-RET Example (1 of 2) main PROC 00000020 call MySub 00000025 mov eax,ebx. main ENDP MySub PROC 00000040 mov eax,edx. ret MySub ENDP 0000025 is the offset of the instruction immediately following the CALL instruction 00000040 is the offset of the first instruction inside MySub

58 CALL-RET Example (2 of 2) The CALL instruction pushes 00000025 onto the stack, and loads 00000040 into EIP The RET instruction pops 00000025 from the stack into EIP (stack shown before RET executes)

59 Nested Procedure Calls By the time Sub3 is called, the stack contains all three return addresses:

60 Local and Global Labels main PROC jmp L2; error L1::; global label exit main ENDP sub2 PROC L2:; local label jmp L1; ok ret sub2 ENDP A local label is visible only to statements inside the same procedure. A global label is visible everywhere.

61 Procedure Parameters (1 of 3) A good procedure might be usable in many different programs but not if it refers to specific variable names Parameters help to make procedures flexible because parameter values can change at runtime

62 Procedure Parameters (2 of 3) ArraySum PROC mov esi,0; array index mov eax,0; set the sum to zero mov ecx,LENGTHOF myarray ; set number of elements L1:add eax,myArray[esi]; add each integer to sum add esi,4; point to next integer loop L1; repeat for array size mov theSum,eax; store the sum ret ArraySum ENDP The ArraySum procedure calculates the sum of an array. It makes two references to specific variable names: What if you wanted to calculate the sum of two or three arrays within the same program?

63 Procedure Parameters (3 of 3) ArraySum PROC ; Receives: ESI points to an array of doublewords, ; ECX = number of array elements. ; Returns: EAX = sum ;----------------------------------------------------- mov eax,0; set the sum to zero L1:add eax,[esi]; add each integer to sum add esi,4; point to next integer loop L1; repeat for array size ret ArraySum ENDP This version of ArraySum returns the sum of any doubleword array whose address is in ESI. The sum is returned in EAX:

64 Flowchart Symbols The following symbols are the basic building blocks of flowcharts: (Includes two symbols not listed on page 166 of the book.)

65 Flowchart for the ArraySum Procedure

66 USES Operator Lists the registers that will be preserved ArraySum PROC USES esi ecx mov eax,0; set the sum to zero etc. MASM generates the code shown in gold: ArraySum PROC push esi push ecx. pop ecx pop esi ret ArraySum ENDP

67 When not to push a register SumOf PROC; sum of three integers push eax; 1 add eax,ebx; 2 add eax,ecx; 3 pop eax; 4 ret SumOf ENDP The sum of the three registers is stored in EAX on line (3), but the POP instruction replaces it with the starting value of EAX on line (4):

68 Program Design Using Procedures Top-Down Design (functional decomposition) involves the following: design your program before starting to code break large tasks into smaller ones use a hierarchical structure based on procedure calls test individual procedures separately

69 Integer Summation Program (1 of 4) Main steps: Prompt user for multiple integers Calculate the sum of the array Display the sum Description: Write a program that prompts the user for multiple 32-bit integers, stores them in an array, calculates the sum of the array, and displays the sum on the screen.

70 Procedure Design (2 of 4) Main Clrscr; clear screen PromptForIntegers WriteString; display string ReadInt ; input integer ArraySum ; sum the integers DisplaySum WriteString; display string WriteInt; display integer

71 Structure Chart (3 of 4) gray indicates library procedure

72 Sample Output (4 of 4) Enter a signed integer: 550 Enter a signed integer: -23 Enter a signed integer: -96 The sum of the integers is: +431


ดาวน์โหลด ppt Ct215: Assembly Language Programming Chapter 5: Procedures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google