งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟี คือ การ แยกสารโดย อาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละ ชนิดมีความสามารถในการ ละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน และเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ กับสารที่มีปริมาณน้อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟี คือ การ แยกสารโดย อาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละ ชนิดมีความสามารถในการ ละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน และเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ กับสารที่มีปริมาณน้อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟี คือ การ แยกสารโดย อาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละ ชนิดมีความสามารถในการ ละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน และเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ กับสารที่มีปริมาณน้อยๆ

3 จากรูป แสดงการ แยกจุดสี ออกเป็นสาร 3 ชนิด คือ ก ข ค โดย วิธีโครมาโต กราฟีแบบ กระดาษ

4 หลักของโครมาโตกราฟี 1. โครมาโตการฟี ทำให้สารแยกออกจากกันได้ เพราะสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลาย และดูดซับได้ไม่เท่ากัน 2. โครมาโตกราฟี เหมาะกับสารที่มีปริมาณน้อย แต่ถ้ามีปริมาณมากก็สามารถทำได้โดยใช้โครมา โตกราฟีแบบอื่นๆ 3. จากรูปด้านบน เรียงลำดับความสามารถในการ ละลายได้ ก > ข > ค 4. ความสามารถในการดูดซับ ค > ข > ก 5. ดังนั้น สารที่ละลายดี ดูดซับจะไม่ดี และ เคลื่อนที่ได้ไกล แต่สารที่ดูดซับดี จะละลายได้ไม่ ดี และเคลื่อนที่ได้ไม่ไกล

5 6. ในการทดลองทุกครั้งต้องปิดฝา เพื่อป้องกันตัวทำละลายแห้ง ในขณะ เคลื่อนที่บนตัวดูดซับ 7. ลำดับความสามารถในการละลาย การดูดซับอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้า เปลี่ยนตัวทำละลายใหม่ 8. ถ้าสารเคลื่อนที่ได้ 3 จุด สรุปได้แค่ ว่ามีสาร อย่างน้อย 3 ชนิด 9. ถ้าสารเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันมาก แสดงว่ามีความสามารถในการละลาย และดูดซับได้ใกล้เคียงกัน สามารถ แก้ไขได้โดยการ เปลี่ยนตัวทำละลาย ใหม่ หรือ เพิ่มความยาวของตัวดูดซับ

6 10. วิธีนี้สามารถทำสารให้ บริสุทธิ์ได้ โดยการตัดแบ่งสารตัวที่ต้องการ ละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสม แล้วระเหยตัวทำละลายนั้นทิ้งไป แล้วนำสารนั้นมาทำโครมาโตกราฟี ใหม่จนได้สารที่บริสุทธิ์

7 11. การคำนวณค่า Rf (Rate of flow) ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ = ระยะทางหลังสุด - ระยะทางเริ่มต้น

8 12. ค่า Rf ไม่มีหน่วย และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 13. ค่า Rf เป็นค่าที่บอกการเคลื่อนที่ของสาร สารใดมีค่า Rf สูงแสดงว่าสารนั้นเคลื่อนที่ได้ ไกล 14. เนื่องจากค่า Rf มีได้ไม่แน่นอนจึงต้องหา จากผลการทดลองเท่านั้น 15. ค่า Rf สามารถนำไปวิเคราะห์ชนิดของสาร ได้ โดยการนำค่าที่ได้ไปเปิดเทียบกับตาราง ***16. สารที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันใน ตัวทำละลายและตัวดูดซับเดียวกัน มักจะ สรุปว่าเป็นสารตัวเดียวกัน แต่บางครั้งก็ไม่แน่ เสมอไป

9 ประเภทของโครมาโตรกราฟีที่ควรรู้จัก 1. โครมาโตรกราฟีแบบคอลัมน์ (Column chromatography) เป็น วิธีที่ใช้ตัวดูดซับบรรจุในคอลัมน์ แก้ว โดยนิยมใช้ อลูมินา (Al 2 O 3 ) หรือ ซิลิกาเจล (SiO 2 ) เป็นตัวดูดซับ

10 ประเภทของโครมาโตรกราฟีที่ควรรู้จัก 2. โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ (Paper chromatography) เป็น วิธีที่ใช้กระดาษโครมาโตกราฟี หรือ กระดาษกรอง เป็นตัวดูดซับ

11 ประเภทของโครมาโตรกราฟีที่ควรรู้จัก 3. โครมาโตกราฟีแบบธินเลเยอร์ (Thin-Layer chromatography) เป็น วิธีที่ใช้กระจกซึ่งฉาบไว้ด้วยอลูมินา (Al 2 O 3 ) หรือ ผงซิลิกาเจล (SiO 2 ) เกลี่ยให้เรียบบางเหมือนกระดาษโครมา โตกราฟี เป็นตัวดูดซับ

12 ข้อดีของโครมาโทกราฟี 1. สามารถแยกสารที่มี ปริมาณน้อยได้ 2. สามารถแยกได้ทั้ง สารที่มีสี และไม่มีสี 3. สามารถใช้ได้ทั้ง ปริมาณวิเคราะห์ ( บอกได้ว่าสารที่ แยกออกมา มีปริมาณเท่าใด ) และคุณภาพวิเคราะห์ ( บอกได้ว่า สารนั้นเป็นสารชนิดใด ) 4. สามารถแยกสาร ผสมออกจากกันได้ 5. สามารถแยกสาร ออกจากกระดาษกรองหรือตัวดูด ซับโดยสกัดด้วยตัวทำละลาย

13 ข้อเสีย องค์ประกอบเคลื่อนที่บนตัวดูดซับได้เท่าๆกันหรือเกือบเท่ากันจะ แยกออกจากกันไม่ได้หรือแยกได้แต่ไม่บริสุทธิ์


ดาวน์โหลด ppt โครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟี คือ การ แยกสารโดย อาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละ ชนิดมีความสามารถในการ ละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน และเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ กับสารที่มีปริมาณน้อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google