งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและตัว ดำเนินการ. ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ สิ่งที่ ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของ ข้อมูลนั้นๆ ชนิดของข้อมูลใน C แบ่งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและตัว ดำเนินการ. ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ สิ่งที่ ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของ ข้อมูลนั้นๆ ชนิดของข้อมูลใน C แบ่งเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและตัว ดำเนินการ

2 ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ สิ่งที่ ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของ ข้อมูลนั้นๆ ชนิดของข้อมูลใน C แบ่งเป็น 4 แบบ  ชนิดข้อมูลแบบ void  ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร (Character)  ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (Integer)  ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม (Float)

3 ชนิดข้อมูลแบบ void  ข้อมูลชนิดนี้จะไม่ใช้เป็นตัวแปร  จะถูกกำหนดไว้ที่ฟังก์ชันในกรณีที่ ไม่ต้องการให้ฟังก์ชันมีการรับค่า ใดๆ เข้ามาหรือส่งค่าใดๆ กลับไป

4 ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร (Character)  ชนิดข้อมูลประเภท char เก็บข้อมูล ได้เพียง 1 ตัวอักษรเท่านั้น เช่น char A = a;  รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %c

5 ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวน เต็ม (Integer)  เป็นชนิดข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 2, 10,...  ใน C แบ่งจำนวนเต็มเป็น 3 ประเภท 1.short int เรียกง่ายๆ ว่า short 2.int เป็นเลขจำนวนเต็มแบบปกติ 3.long int เป็นเลขจำนวนเต็มแบบยาว เรียกง่ายๆ ว่า long  รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %d

6 ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม (Float)  ชนิดข้อมูลแบบทศนิยมหรือบางที เรียกเลขจำนวนจริง เช่น 10.0, 15.33  ใน C แบ่งข้อมูลจำนวนจริงเป็น 3 ประเภท 1.float 2.double 3.long double  รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %f

7 ตัวแปร ตัวแปร (Variables) – ชื่อที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล การประกาศตัวแปรขึ้นใช้งาน - จะ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน

8 ประเภทของตัวแปร ประเภทของตัวแปร มี 2 ประเภท ตัวแปรแบบโกลบอล (Global Variable) ตัวแปรที่ประกาศไว้ภายนอก ฟังก์ชันทุกฟังก์ชัน หมายถึงเป็นตัวแปร สาธารณะ ไม่มีฟังก์ชันใดเป็นเจ้าของตัว แปรนั้น ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันสามารถ เรียกใช้งานตัวแปรนี้ได้ ตัวแปรแบบโลคอล (Local Variable) ตัวแปรที่ประกาศไว้ภายในฟังก์ชันหนึ่งๆ หากอยู่ในฟังก์ชันใดถือว่าฟังก์ชันนั้นเป็น เจ้าของ ฟังก์ชันไม่สามารถเรียกใช้งานตัว แปรนี้ได้

9 รูปแบบการประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวแปร 1, ตัวแปร 2,....., ตัวแปร n; ตัวอย่างการประกาศตัวแปร : int score; int d = 0, n = 10; float tax = 4.75; char A = a;

10 ค่าคงที่ Constant แบ่งเป็น 3 ประเภท  Literal constant ค่าคงที่ที่เป็นข้อมูล แน่นอน ไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรมารองรับ สามารถกำหนดใช้ในโปรแกรมได้ โดยตรง เช่น printf(“2*2=%d”,4); printf(“Hello! %c language\n”, ‘C’); Literal constant

11 ค่าคงที่ Constant  Defined constant ค่าคงที่ซึ่งกำหนดไว้ ที่ส่วนหัวของโปรแกรม เช่น #define MAX_VALUE 10 ( ตัวอย่างการใช้ #define หน้า 21)  Memory constant การกำหนดค่าคงที่ ให้ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ถูกกำหนดค่าใน ลักษณะนี้จะมีค่าเช่นนั้นตลอดการทำงาน ของโปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ค่าได้เช่น const float tax = 3.5;

12 ตัวดำเนินการ ในภาษา C ประกอบด้วย + บวก - ลบ * คูณ / หาร % การหารเอาเศษ (mod) ++ เพิ่มค่าขึ้น 1 -- ลดค่าลง 1

13 การเพิ่มค่าและการลดค่าทีละหนึ่ง การเพิ่มค่าทีละหนึ่ง (Increment) ตัวอย่าง a++ หรือ ++a มีความหมายเป็น a = a + 1 การลดค่าทีละหนึ่ง (Decrement) ตัวอย่าง a-- หรือ --a มีความหมายเป็น a = a - 1

14 ความหมายของการเพิ่มและลด ค่า นิพจ น์ ความหมาย ++a เพิ่มค่าอีกหนึ่งให้กับ a ก่อนแล้วจึง นำค่าใหม่ไปใช้งาน a++ นำค่าเดิมของ a ไปใช้งานก่อนแล้ว จึงเพิ่มค่า a อีกหนึ่ง --a ลดค่าลงหนึ่งให้กับ a ก่อนแล้วจึง นำค่าใหม่ไปใช้งาน a-- นำค่าเดิมของ a ไปใช้งานก่อนแล้ว จึงลดค่า a ลงอีกหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและตัว ดำเนินการ. ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ สิ่งที่ ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของ ข้อมูลนั้นๆ ชนิดของข้อมูลใน C แบ่งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google