งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INT1005 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ วางแผนกลยุทธ์ Information Technology & Strategic Planning Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INT1005 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ วางแผนกลยุทธ์ Information Technology & Strategic Planning Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 INT1005 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ วางแผนกลยุทธ์ Information Technology & Strategic Planning Management

3 ประเด็นสำคัญที่ศึกษา เรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนงานสำหรับการจัดการ สารสนเทศสำหรับองค์กร โดยเน้นการทำงานภายใน และการ ทำงานร่วมกันระหว่างกัน ยุทธศาสตร์การวางแผนจากการที่อุปกรณ์ ICT ถูกลง และ อินเทอร์เน็ตก้าวหน้า การวางแผนสร้างอำนาจการแข่งขันด้วย e-Model เรื่องเกี่ยวกับ e-model ที่มีความสัมพันธ์กับ information technology การวางแผนทำงานร่วมกัน Collaboration Business IT solution ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ Value Chain Model

4 มองแนวโน้มของ New economy โลกใหม่ของการดำเนินการใน e-Business แรงกดดันที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในองค์กร การวางแผนโดยใช้ IT/IS SCM CRM และ e-Business ความสำคัญของธุรกิจในยุค e-Age ประเด็นสำคัญที่ศึกษา(ต่อ)

5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กร การเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การทำงานร่วมกัน และ ยุทธศาสตร์การใช้สารสนเทศ ในการรวมกันเพื่อการแข่งขัน Business Value Chain Model E-Business ขององค์กรบน พื้นฐาน C-Business New IT solution และ กลยุทธ์การใช้ไอซีทีภายใต้ ข้อจำกัดขององค์กร

6 ไอซีที เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเร็วทำให้ การลงทุนได้ง่ายสำหรับ องค์กร  เทคโนโลยีการประมวลผล  เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  เทคโนโลยีการแสดงผลและการพิมพ์

7 พัฒนาการของไอที และ อินเทอร์เน็ต และแนวโน้มในยุค 2000  พัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ไมโครโปรเซสเซอร์)  ฮาร์ดแวร์พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น  แนวโน้มประสิทธิภาพสูงขึ้น  ราคาลดลง ผลิตมากขึ้น  ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

8 แนวโน้มเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจใหม่ Digital Economy (New Economy) ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาข้อมูลข่าวสาร เอกสารและ สิ่ง พิมพ์ แบบดิจิตอล(electronics document) ทุก อณูของสิ่งที่เป็นข่าวสารกำลังแปรเปลี่ยนเป็นดิจิตอล เศรษฐกิจดิจิตอลจึงเกี่ยวโยงกับ ยุคของ e

9 e-Business - การทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) e-Commerce - การค้าขายผ่านเครือข่าย(virture shopping) e-Thailand - e-Wisdom e-Planing e-Meeting etc. e-Cash - การใช้เงินตราอิเล็กทรอนิกส์ e-Money, e-Banking, e-Book, e-Library, e-Classroom, e-Learning, e-Magazine, e-Journal, etc. แนวโน้มเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจใหม่(ต่อ)

10 แรงกดดันที่ทำให้องค์กรต้อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แรงกดดันทางการตลาด (Market pressures) แรงกดดันทางเทคโนโลยี (Technological pressures) แรงกดดันทางสังคม (Societal pressures)

11 The Drivers of change Business Pressures on an Organization that force change. Market Technology Society

12 แรงกดดันทางการตลาด เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องระดับโลก (Globalization) –อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีคอม เมิร์ชเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้การ แข่งขันเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้น –ลูกค้าที่ชาญฉลาด รู้จักเลือกหาสินค้าที่ เหมาะสม

13 แรงกดดันทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง ทางด้านไอทีด้วยทำให้เทคโนโลยี ปัจจุบันเกิดความล้าหลัง เพื่อให้แข่งขัน กับคู่ต่อสู้ได้ องค์กรจึงอาจจำเป็นต้องรับ เอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งมาใช้ งานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้อื่น ปริมาณข้อมูลอันมากมายมหาศาล ต้องมี Information Management ที่ดี

14 แรงกดดันทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคม อาทิ การเพิ่มหรือตัดงบประมาณของ รัฐบาลจะมีผลต่อองค์กรในภาครัฐ จริยธรรมทางสังคม

15 ไอทีสนับสนุนงานที่สำคัญ การตอบสนอง IT แรงกดดัน โต้ตอบ สนับสนุน เนื่องจากแรงกดดันจึงต้องมีแรงต้าน IT ช่วยสร้าง ฐานการต่อต้านการกดดันได้ดี เพิ่มขีดความสามารถใน เรื่องการแข่งขัน

16 รูปแบบการทำงานใน e-Society จะเปลี่ยนแปลงไป ลดคนกลาง หรือตัวกลาง ลดขั้นตอนลง ลดระยะเวลา การดำเนินการตรง และการดำเนินการแบบร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรง ระบบ online เข้ามามีบทบาทมากขึ้นonline Integration System งานส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานทางด้านไอที ดังนั้นจึงต้องมี ความรู้ และใช้งานได้

17 วางแผนยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจยุคใหม่ มีความต้องการใช้วิธีการทาง business models และการสร้างกลยุทธ์แนวใหม่ ให้ความสำคัญในเรื่อง web-based IT มีการแข่งขันในระดับ Global competition บนพื้นฐานการให้บริการ มีการพัฒนาต้องมีขึ้นตลอดเวลา

18 วางแผนยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจยุคใหม่(ต่อ) ต้องให้ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต สำหรับการประยุกต์ ระบบโลกาภิวัตน์ Web-based applications สำหรับการให้บริการลูกค้า Ubiquatous ต้องการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ

19 ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและความรอบรู้ สามองค์ประกอบหลัก  การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (การสร้างบุคคลที่มี คุณภาพ)  การส่งเสริมให้มีนวัตกรรม (การวิจัยและการค้นคว้า หาความรู้ใหม่ เพื่อภูมิปัญญา)  การลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรม (สร้างความยั่งยืน) แนวโน้มเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโลก และแรงกดดัน

20 ต้องรู้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ICTที่มีความก้าวหน้า รวดเร็วมาก แรงขับดันจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ www สังคมดิจิตอล และ digital divide ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความแตกต่าง ทางด้านการใช้ข่าวสาร ความสามารถของการแข่งขัน ต่างกันมาก สำหรับผู้มีเทคโนโลยีในมือ

21  การทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบการทำงานในทุกองค์กร c-Business (Collaboration Business Model, Value Chain Model) เกิดสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยใช้ไอซีที่เป็นเครื่องมือหลัก  การเติบโตของ Web Technology, EDI และการใช้ ประโยชน์จาก Web Service ให้การทำงานแบบ Virtual มี โมเดลใหม่ของกระบวนการทางธุรกิจ ต้องรู้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (ต่อ)

22 การสร้างบุคลากรในองค์กรยุคไอซีที  คิดเป็น ทำเป็น กล้าคิด กล้าทำ เป็นคนสมัยใหม่  เรียนรู้ได้เอง นักสำรวจ แสวงหา เรียนรู้ เทคโนโลยีได้เร็ว  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็นระบบมีเหตุผล  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีม ทำงานในยุค อิเล็กทรอนิกส์ได้ดี  เป็นตัวของตัวเอง รู้ผิด รู้ชอบ รับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างดี

23 การเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ Reengineering Redesign ลักษณะที่อยากเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดี การคิดใหม่ ทำใหม่ กล้าคิด กล้าทำ

24 กระบวนทัศน์ใหม่คิดใหม่ทำใหม่ “กระบวนทัศน์ใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ คือการรีดีไซน์ (design) ใหม่ ขั้นมโหฬารเกี่ยวกับการคิดใหม่ หาวิธีใหม่ สำหรับกระบวนการทำงาน (Business process) และ กระบวนการคิดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ตรงกับความต้องการ มากขึ้น ปรับปรุงดัชนีที่ใช้วัดผลงาน (performance) ที่ สำคัญในโลกปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) บริการ (service) และความเร็ว (speed) โดยที่ การปฏิรูปกระบวนการ ด้วยการคิดใหม่ ทำใหม่นี้ จะก่อให้เกิด ผลพวงติดตามมาคือ การปฏิรูปความคิด การปฏิรูปการ ดำเนินการ การปฏิรูปจิตสำนึกของเรา ในที่สุด”

25 End to end e-Service เพื่อการเข้าถึง องค์กร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการ องค์กร ผู้ใช้บริการเข้าถึงปลายทางได้ โดยไม่ต้องการตัวแทน ดังนั้น ร้านค้าที่อยู่บริเวณกลางทางจะ หายไป การบริการลูกค้าจะถึงตัวมากขึ้น และ เรียกใช้บริการได้ทุกที่

26 การวางแผนความร่วมมือ (Collaboration) ไม่ใช่ความคิดใหม่ !!! รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย การทำงานร่วมกัน สร้างพันธมิตร สร้างความ เข้มแข็ง เป็นรากฐานของธุรกิจมาแต่โบราณ

27 การวางแผนสร้างสหกิจภายใน และ ระหว่างองค์กร การทำงานร่วมระหว่าง Enterprise, manufactures, vendors, suppliers, services, etc… เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสร้างธุรกิจแบบ b-b, b-c, c-c

28 ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่ กำลังก้าวเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจใหม่ คน กระบวนการ ระบบเศรษฐกิจใหม่(เน้นลูกค้า) ระบบเศรษฐกิจเก่า ระบบเศรษฐกิจใหม่ Productivity Across Many Functions Knowledge in Specific Function ระบบเศรษฐกิจเก่า (เน้นสินค้าหรือบริการ) ระบบเศรษฐกิจใหม่ (ความคล่องตัว ตื่นตัว ว่องไว) ระบบเศรษฐกิจเก่า (ประสิทธิภาพ ความเร็ว )

29 วางแผนสู่เศรษฐกิจใหม่วางแผนสู่เศรษฐกิจใหม่ ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ทรัพย์สินที่จับต้องได้ ทรัพย์สินในรูปตัวเงิน มูลค่าตลาดของ กิจการ ชื่อยี่ห้อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้า ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และคู่แข่งขัน ขุมความรู้ ความรู้ของพนักงาน และบุคลากร คุณค่า = การนำความรู้มาประยุกต์ ให้เกิดมูลค่า + +

30 อินเทอร์เน็ตทำให้เกิด ระบบเศรษฐกิจใหม่ และ c-Commerce คน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เน้นเข้าหาลูกค้า ขีดความสามารถ เชิงความรอบรู้ การเข้าถึงเนื้อหา สาระความรู้ ความว่องไว รวดเร็ว ไดนามิกส์ และสร้างกิจกรรม ร่วมกันระหว่างองค์กร

31 อนาคตการเชื่อมโยงธุรกิจระดับมหภาคอนาคตการเชื่อมโยงธุรกิจระดับมหภาค ตลาดแบบไซเบอร์ การค้าขาย ที่มีคู่ค้าแบบเดิม องค์กร บริษัท การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตและคน อีคอมเมิร์ช การจัดการ รายการย่อย การทำงานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ การประยุกต์เฉพาะโดเมน 1995 อีคอมเมิร์ช 1995–2002 ซีคอมเมิร์ช 2002–2005

32 c-Commerce กำหนดให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจใหม่การเกิดโดยแรง C-Commerce ? โครงสร้างพื้นฐาน ทางธุรกิจ การเกิดโดยแรง E-Commerce? คน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ ปัญญา ความรู้ เป็นสินทรัพย์ ความคล่องตัว ประสบการณ์ ลูกค้า ไม่ ไม่แน่ใจ ไมแน่ใจ ใช่

33 c-Commerce กับคน การเก็บเกี่ยวความรอบรู้สำหรับองค์กร ข้อมูลข่าวสาร การประยุกต์เฉพาะ เว็บ และ อินเทอร์เน็ต คน ระบบ กระบวนการ คน ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ พันธมิตร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เครือข่าย การจัดการความรอบรู้การจัดการความรอบรู้

34 ทำไมต้อง c-Commerce แรงผลักดันจากเทคโนโลยีใหม่+อินเทอร์เน็ต กระบวนการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลายองค์กรที่ทำร่วมกัน ใช้แนวคิดของการจัดการสายใย (chain) การ ไหลของงาน (work flow) บนพื้นฐานของข้อมูล ข่าวสารที่มีมากขึ้น

35 กล่าวได้ง่าย... c-Commerce ข้อมูลข่าวสารสนเทศ, กระบวนการ/กำไร และทรัพย์สิน ที่นำมาใช้งานร่วมกันระหว่างพันธมิตรในองค์กรและ ระหว่างองค์กร ในระดับซัพพลายเชน และดีมานต์เชน เพื่อให้ทุกคนทำธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (win-win) โดยประหยัดเวลาและต้นทุน

36 กำไร และผลประโยชน์  “E” ยิ่งใหญ่… สร้างกำไร  “C” ยิ่งใหญ่กว่า … สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ได้มากกว่า เคลื่อนย้ายจาก “E” มาสู่ “C”

37 รูปแบบ c-Commerce ซัพพลายเออร์ ลูกค้า Commitments, Ideas, Changes Documents Products and Services Settlement การทำงานร่วมกัน องค์กรทางธุรกิจองค์กร

38 ระบบ สารสนเทศ ภายในองค์กร องค์กร เชื่อมโยงกับ ลูกค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ (Supply chain) (Demand chain) องค์กรสมัยใหม่ต้องทำงานร่วมกัน เป็นสายใยเชื่อมโยงมากขึ้น การวางแผนเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารยุคใหม่ ระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงกับผู้ผลิต ผู้ขายสินค้า

39 SuppliersBack OfficeFront OfficeCustomers Manufacturing Finance Engineering Sales Support/Service Supply ChainInternal IntegrationDemand Chain EDI over Internet การใช้งานบนเครือข่ายจะมากขึ้น EDI over Internet โลกใหม่แห่งการทำธุรกิจ ที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น

40 ตัวอย่าง องค์กรบนเครือข่ายเสมือนจริง เว็บเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ระบบสนับสนุน การจัดส่ง การรักษา ความปลอดภัย การชำระเงิน อินเทอร์เน็ต ระบบตะกร้า ซื้อสินค้า ลูกค้า

41 Demand Forecasting Seasonal Planing Promotional Visibility Order Review & Release Scorecard Benchmarking Assess Order Policy Service-Level Analysis การทำงานร่วมกันแบบหนึ่งไปหนึ่ง (one to one) วัตถุดิบ องค์กร อินเทอร์เน็ต ทำให้การเชื่อมโยงแบบ Point to Point Collaboration ซัพพลายเออร์ โรงงานผู้ผลิต Data Integration

42 รูปแบบหนึ่งไปหลาย (one to many) องค์กร องค์กร 3 องค์กร Common Standard Shared Forecasts Commitments องค์กร 1 องค์กร ห้างค้าปลีกหนึ่งแห่ง (โลตัส, บิ๊กซี, คาร์ฟู, แมคโคร) องค์กร 2

43 โครงสร้างแบบหลายไปหนึ่ง (many to one) โรงงาน OEM โรงงาน โรงงานย่อย 1 โรงงาน โรงงาน ระดับ 1 โรงงานประกอบรถยนต์

44 การทำงานร่วมกันแบบหลาย-หลาย (many to many) การทำงานร่วมกันแบบหลาย-หลาย (many to many) ร้านค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย สร้างระบบ ตลาดกลาง หรือเว็บ เซอร์วิส ผู้ผลิต

45 การทำงานร่วมกันแบบสหกิจการทำงานร่วมกันแบบสหกิจ ดูข้อมูลร่วมกัน สื่อสารสองทิศทาง “Chat” EDI E-Mail,XML 1. แบ่งกันใช้, ใช้ร่วมกัน กำหนดเป็น เป้าหมายร่วมกัน 2. บุคลากรทำงาน ร่วมกัน

46 ตัวอย่างของ c-Commerce Auto Process & Workflow Internal Integration, Organizational Design Establish Infrastructure Customer-centric Databank Enable Sharing via Messaging Inter-enterprise Application Integration

47 ตัวอย่าง สายใยของธุรกิจยาในปัจจุบัน ผู้บริโภค บริษัทยา แพทย์ เภสัชกร ตัวแทนจำหน่าย บริษัทประกันผู้จ่ายเงิน ประกันสังคม ราชการ

48 ตัวอย่าง สายใยการทำงานร่วมกันของธุรกิจยาในอนาคต ความใกล้ชิดกับลูกค้า การดำเนินการที่เป็นเลิศ Pharma firm ลูกค้า ผู้บริโภค บริษัทยา แพทย์ เภสัชกร ตัวแทนจำหน่าย ไบโอเทค หน่วยงานวิจัยพัฒนา โรงงานผลิต องค์การอาหารและยา การสร้างยี่ห้อและการสร้างชื่อสินค้า การเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ เว็บโฮสติ้ง พอร์ตอล สินค้า ข้อมูลข่าวสาร ผู้จ่ายเงิน ประกันสังคม ราชการ

49 ยุทธศาสตร์นำไอทีใช้ใน องค์กร IT สร้างการประยุกต์งานด้านต่างๆที่สร้างความได้เปรียบ การแข่งขัน IT เป็นอาวุธที่สำคัญ IT สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง, e.g, re-engineering IT สร้างเครือข่ายการดำเนินการระหว่างกัน IT ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลง IT สร้างปัญญาให้กับองค์กร

50 การสร้างอำนาจการแข่งขัน อินเทอร์เน็ต เป็นฐานการ ทำงาน การทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น Increasing market knowledge Improving internal relationships Raising the quality of strategic planning การทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น Increasing market knowledge Improving internal relationships Raising the quality of strategic planning การเฝ้าดูคู่ แข่งขัน

51 ยุทธศาสตร์การแข่งขัน ในยุคอินเทอร์เน็ต การได้เปรียบเพื่อ การแข่งขัน Look for a competitive necessity, which will help your company keep up with the competitors. การได้เปรียบเพื่อ การแข่งขัน Look for a competitive necessity, which will help your company keep up with the competitors. ยุทธ์ศาสตร์การ แข่งขัน Search for a competitive advantage in an industry, which leads to control of the market. ยุทธ์ศาสตร์การ แข่งขัน Search for a competitive advantage in an industry, which leads to control of the market. ยุทธ์ศาสตร์เพื่อ ความยั่งยืน Maintain profitable & sustainable position against the forces that determine industry competition. ยุทธ์ศาสตร์เพื่อ ความยั่งยืน Maintain profitable & sustainable position against the forces that determine industry competition.

52 แรงขับดันเพื่อการแข่งขันของ องค์กร ภัยคุกคามจาก new competitors พลังอำนาจการต่อรองของ suppliers พลังอำนาจการต่อรองของ customers (buyers) ภัยคุกคามจาก substitute products or services การแข่งขันจาก existing firms in the industry

53 กลยุทธ์การตอบสนองเพื่อการแข่งขัน มีจุดสนใจ พิเศษ Selecting a niche market and achieving cost leadership and/or differentation. มีจุดสนใจ พิเศษ Selecting a niche market and achieving cost leadership and/or differentation. ความแปลก แตกต่าง Being unique in the industry ความแปลก แตกต่าง Being unique in the industry ผู้นำทางด้าน ราคา Providing products and/or services at the lowest cost in the industry. ผู้นำทางด้าน ราคา Providing products and/or services at the lowest cost in the industry.

54 ระบบการประยุกต์ไอทีเพื่อเพิ่มคุณค่า การสร้างกิจกรรมในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าเรียกว่า “Value System”  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกับ suppliers ที่จะเป็น inputs และเพิ่มคุณค่าด้วย value chains  ประยุกต์ไอทีเพื่อใช้เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการทั้ง ในส่วนภายในและภายนอก  จัดเป็นพื้นฐานของการทำ Supply Chain Management

55 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ eBusiness มีขบวนการหลายอย่างที่อยู่ในองค์กรที่ทำได้ กรรมวิธีการทำงานด้วย transaction และใช้ eDocument สร้างคุณค่าเพิ่ม เช่น ใช้เครือข่ายเพื่อการสื่อสาร email, eSchedule ขบวนการรื้อปรับระบบโดยใช้ไอทีนำ (BPR) การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์

56 ทำไมต้องทำ BPR (รื้อปรับระบบ) เสริมความต้องการลูกค้า สร้างอำนาจการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การร่วมกันทำงานในองค์กรและ ประสานการทำงาน

57 กระบวนทัศน์ทาง eBusiness Customer Relationship Management (CRM) Supply Chain Management (SCM) eCommerce cCommerce

58 นวัตกรรมใหม่โดยใช้ e ของ องค์กร สร้างรูปแบบการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ไอที เพิ่มขีดความสามารถและขยายการบริการที่ดี สร้างสิ่งบริการที่แตกต่างจากผู้อื่น สร้างการบริการแบบ super system ให้บริการลูกค้าแบบ customer terminal สามารถส่งแบบ electronic ได้ ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการขาย ใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บกับงานขาย

59 การสร้างความรอบรู้ เพื่อการแข่งขันของ องค์กร ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นถนนข้อมูลข่าวสาร เชื่อมทุกหนแห่ง สร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินการโดยใช้ไอที แหล่งข่าวสารมีอยู่ทั่วไปที่ต้องรับรู้เร็ว รับรู้ได้มาก และทันการ

60 การตอบสนองแรงกดดันด้วยไอทีเพื่อ … ทำให้ต้นทุนโดยรวมถูกลง สร้างความแปลกแตกต่าง พุ่งเป้าสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญ วางกลยุทธ์โดยใช้ไอทีในการดำเนินการ ให้บริการลูกค้าที่ดี

61 การสร้างสายสัมพันธ์ (chain) สร้างสายใย Supply Chain สร้างสายใยเรื่อง CRM ความสัมพันธ์ กับลูกค้า สนับสนุนการดำเนินการและกิจกรรม ภายในองค์กร ขยายความร่วมพันธมิตร

62 กลยุทธ์ หมายถึง แผน แม่บทหรือแผนปฏิบัติการหลัก สำคัญขององค์กร ซึ่งองค์กร ใช้กำหนดทิศทางการ ดำเนินงานระยะยาว รวมทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและได้เปรียบในการ แข่งขัน Schermerhorn, 2002:2003 การบริหารเชิงกลยุทธ์

63 การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารจะ กำหนดแผนงานให้ผู้ปฏิบัติ รับไปปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการ ที่กำหนดไว้ โดย มีหัวหน้าคอยควบคุมดูแล และช่วยเหลือเพื่อให้งาน สำเร็จตามแผนงานและได้ ตามวัตถุประสงค์ของ องค์การ

64 ความหมายของการ บริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจและการ ปฏิบัติการต่างๆมางด้านการบริหารซึ่ง เป็นการกำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะยาวขององค์กร มีองค์ประกอบ พื้นฐาน 4 ขั้นตอน การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การประเมินผลและการควบคุม

65 1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยทั่วไปวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ง่ายที่สุดคือ การวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT analysis สภาพแวดล้อมภายใน S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) สภาพแวดล้อมภายนอก O=Opportunity ( โอกาส) T=Threats ( อุปสรรค )

66 S W O T Vision Mission Goal (KPI/Target) Strategies โครงสร้างกระบวนการ IT บุคลากร Strategy Formulation Strategy Implementation แผนปฏิบัติการ การปรับแต่ง

67 ดีไม่ดี ความสำเร็จ ความล้มเหลวความยุ่งยาก ความสุ่มเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ ไม่ดี ดี การ ดำ เนิน งาน ดัดแปลงจาก: Thomas V. Bonoma, The Marketing Edge: Making Strategies Work, 1985,p.12

68 2. การจัดทำกลยุทธ์ ( Strategy Formulation) การจัดทำกลยุทธ์ คือการทำแผนระยะยาว เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดอ่อน จุด แข็ง เหมาะสมกับโอกาสและปัญหาอุปสสรคที่เป็นอยู่ในเวลา นั้น ประกอบด้วย พันธกิจขององค์กร (Mission) วัตถุประสงค์ (Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) คือแผนแม่บท นโยบาย (Policies)

69 3. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เป็นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ และ วิธีการดำเนินงาน 4. การประเมินผลและการควบคุม การประเมินผลและการควบคุม เป็นการ ตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ทั้งหมดขององค์กร ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือไม่

70 Internal Environment Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) Strengths ( จุดแข็ง ) หมายถึงการวิเคราะห์ทรัพยากร เช่น สินทรัพย์ (Asset) ความสามารถ ( Competency) กระบวนการ ( Process ) ทักษะหรือความรู้ ( Skill and Knowledge ) ถ้าทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ ช่วยให้บริษัท ได้เปรียบในการแข่งขัน ถือว่าเป็นจุดแข็ง ในทางตรงข้าม ถ้าทรัพยากรเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน ถือว่า เป็นจุดอ่อน

71 การวิเคราะห์ลูกโซ่แห่งคุณค่า Value chain analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรของ ไมเคิล อี พอร์ต เตอร์ ที่นิยมกันมาก เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร พอร์ต เตอร์ ได้แบ่งธุรกิจออกเป็นชุดกิจกรรม 2 ชุด คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรม สนับสนุน ( Support Activities)

72 The Value Chain (Continued) Secondary Activities Primary Activities Value

73 กิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท กิจกรรมด้านขาเข้า (Inbound Logistics) ได้แก่กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการรับ การจัดเก็บ และการนำปัจจัยการผลิตสินค้าและ การบริการ เช่น การจัดการวัตถุดิบ คลังสินค้า การจัดลำดับการ ขนส่ง การส่งคืนสินค้าแก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ กิจกรรมการปฏิบัติการ (Operations) เป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการแปลงปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า เช่นการใช้ เครื่องจักร การบรรจุภัณฑ์ การประกอบผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา เครื่องจักร กิจกรรมด้านขาออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการรักษาสินค้าสำเร็จรูป การกระจายสินค้าไปยัง ผู้บริโภค

74 กิจกรรมการตลาดและการขาย (Marketing and Sale) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ โดยผู้ซื้อจะเข้าถึง และซื้อสินค้า เช่นโฆษณา ส่งเสริมการขาย การเสนอราคา กิจกรรมการบริการ (Services) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริการเพื่อให้รักษาคุณค่าของสินค้าไว้ เช่น การติดตั้ง การซ่อม การฝึกอบรม กิจกรรมสนับสนุนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา (Procurement) กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Dev.) กิจกรรมโครงสร้างสนับสนุนอื่นๆ ( Firm Infrastructure)

75 กิจกรรมสนับสนุนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา (Procurement) เป็นการสั่งซื้อ หรือนำเข้าวัตถุดิบและทรัพยากรเข้าในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึง เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน วิธีการจัดหาอาจทำได้หลาย รูปแบบ ทำอย่างไรให้ได้เปรียบของต้นทุนและความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์ได้ กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นการเสาะ แสวงหาบุคลากร การจ้างพนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนา บุคลากรและการให้ผลตอบแทน มีผลกระทบต่อความได้เปรียบการ แข่งขันเป็นอย่างมากขององค์กร

76 กิจกรรมสนับสนุนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development.) กิจกรรมทางธุรกิจทุกกิจกรรมจะต้องมี เทคโนโลยีแฝงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้ กระบวนการทำงาน หรือ อุปกรณ์ทั้งหลาย การพัฒนาเทคโนโลยีจะครอบคลุมถึง การวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การเลือก เครื่องมือ และการบริการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้เปรียบการ แข่งขัน กิจกรรมโครงสร้างสนับสนุนอื่นๆ ( Firm Infrastructure) อาทิ เช่น การจัดการทั่วไป การวางแผน การเงินและระบบบัญชี กฎหมาย ระบบคุณภาพ เป็นต้น

77 The Value Chain (Continued) Internal E-Billing E-Payments

78 มีวิธีวิเคราะห์อื่นๆอีกหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ตามหน้าที่ธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การวิจัยพัฒนา การผลิต ทรัพยากรบุคคล และระบบข้อมูล โดยการวิเคราะห์ถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆว่าได้ผลดีแค่ ไหน เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน การวิเคาะห์แบบโครงร่าง 7 S ของแมคเคนซีย์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการทาง ธุรกิจ คือ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบต่างๆ รูปแบบการ บริหาร พนักงานทั้งหมด ทักษะฝีมือ และค่านิยม

79 STRUC TURE STRAT EGY SYSTE MS SHARE D VALUE S SKILLS STYLE STAFF The McKinsey 7S Framework

80 External Environmental Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรขนาดใหญ่แบ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมออกเป็น 4 ด้าน เพื่อศึกวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจัย ตัวแปรที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโอกาสและอุปสรรค มีดังนี้ 1. ปัจจัยตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ การว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

81 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันสิทธิบัตร พัฒนาการทางเทคโนโลยีต่าง อื่นๆที่มีผลกระทบ

82 3. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย การออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพของรัฐบาล การผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ทัศนคติของบริษัทต่างชาติ

83 4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต การกระจายอายุของประชากร อัตราการเกิดและเติบโตของประชากร ความสนใจต่อสภาพแวดล้อม การคาดหวังในอาชีพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

84 ความหมายของการ บริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนการ ดำเนินงานโดยใช้ กลวิธีต่างๆอย่างมีชั้นเชิง สำหรับการ ปฏิบัติงานและควบคุม เพื่อให้ องค์การบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

85 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ทำ หน้าที่กำหนดกลยุทธ์ 1. เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ใน ธุรกิจ ชนิดนั้นเป็นอย่างดี 2. เป็นบุคคลที่มองการณ์ไกลมี วิสัยทัศน์ดี 3. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่น ในตนเอง 4. เป็นบุคคลที่มีความอดทนไม่ ท้อแท้ 5. เป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี

86 ความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพล สภาพแวดล้อมที่ ซับซ้อน เปลี่ยนแปลง มาก วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ ถูกต้อง ทำให้องค์กรสามารถ ปรับตัว และดำรงต่อไปได้

87 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยงานที่ สำคัญ 9 ประการ 1. การกำหนดพันธกิจ (Mission) เช่น การกำหนด วัตถุประสงค์ ปรัชญาและเป้าหมาย 2. การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดแข็ง ( Strength และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร 3. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อค้นหาโอกาส ความได้เปรียบ (Opportunity) และหลีกเลี่ยงอุปสรรค ( Threats)

88 4. การวิเคราะห์ทางเลือกในการดำเนินงานขององค์กร โดยการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภายนอก 5. กำหนดทางเลือกในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด ให้ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 6. กำหนดวัตถุประสงค์และจัดทำแผนแม่บท 7. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บท 8. นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและ เทคโนโลยี 9. ประเมินผลความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

89 การเชื่อมโยงวิวของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ กลยุทธ์ธุรกิจ ( ผู้บริหาร ) กลยุทธ์ไอที ( ผู้จัดการ ISD) วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

90 การวางแผนกลยุทธ์ไอทีกับ แรงกดดันทางธุรกิจ

91 การวางแผนกลยุทธ์ไอทีกับ แรงผลักดันทางธุรกิจ ทิศทางของ (กลยุทธ์) ไอทีจะต้องสนับสนุนและสอดคล้อง กับทิศทางของ (กลยุทธ์) ธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขทางธุรกิจ มาจำกัดขอบเขต แรงกดดันเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะต้องทำ (ทิศทางของ ธุรกิจ) เงื่อนไขเป็นตัวจำกัดสิ่งที่สามารถทำได้จริง แผนกลยุทธ์ไอทีเป็นตัวอธิบายว่าจะทำได้อย่างไร ภายใต้ เงื่อนไขที่มีอยู่นั้น

92 การกำหนดวิสัยทัศน์ไอที วิสัยทัศน์ คือภาพของอนาคตที่ต้องการ องค์กรต้องกำหนดวิสัยทัศน์ด้านไอที ของตนให้ชัดเจน วิสัยทัศน์ไอทีต้องสอดคล้องและ สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร

93 การกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (การประยุกต์ไอทีในองค์กร) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจ และทำให้การทำงานมีผลิต ภาพสูงขึ้น เพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในอดีต และทำการวางแผนปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และลด ขนาดขององค์กรลง (Downsizing)

94 เพื่อกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ไอทีของ องค์กร เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทไอที เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการมีและการใช้ไอที และระบบ สารสนเทศในองค์กรอย่างแพร่หลาย และ ต่อเนื่อง CIO มีบทบาทหน้าที่อย่างไร CIO มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

95 การอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ CIO กำกับให้หน่วยงานมีแผนแม่บทด้าน ไอที CIO สนับสนุนและผลักดันให้จัดสรร งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ให้เป็นไป ตามแผนแม่บทไอที CIO จัดทำงบประมาณและปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร

96 กำกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานตามแผนปฏิบัติการ และ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงแผนทุกปี ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา ระบบสารสนเทศขององค์กร ศึกษาสาเหตุของปัญหาการพัฒนาระบบ และหาแนวทางแก้ไข

97 1. ความหมายของระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System – SIS) คือ –ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ในระดับใด ก็ตามขององค์การซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การ ดำเนินงาน ผลผลิต การบริการหรือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์การ (Laudon & Laudon, 1995) –ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน หรือสร้างตัวแปรและกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน SIS อาจจะเป็นระบบสารสนเทศแบบใดก็ได้ TPS, MRS, DSS, ฯลฯ ที่ช่วย ทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ลดความเสียเปรียบในการ แข่งขัน หรือช่วยในการบรรลุผลด้านกลยุทธ์อื่น ๆ (Normann, 1994)

98 Strategic Information System ข้อดีในการแข่งขัน –ข้อดีเหนือตู่แข่งขันอื่นๆ บางครั้งเราได้เช่น ต้นทุน คุณภาพ ความเร็ว –ความแตกต่างข้อมูลของห่วงโซ่คุณค่า –ผลผลิตของพนักงาน –การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศทุกชนิดเช่น EIS, OIS, TPS, KMS—เป็นส่วนที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย กระบวนการ ผลผลิต หรือสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันหรือข้อเสียใน การแข่งขัน

99 Information Technology – Supports Strategic Management  Innovative applications: ประยุกต์การใช้ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์โดยตรง เพื่อให้เป็น ข้อได้เปรียบขององค์กร.  Competitive weapons: ระบบสารสนเทศจะช่วย ให้เป็นอาวุธของการแข่งขันขององค์กร  Changes in processes: ไอทีสนับสนุน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่แปลกลยุทธ์ให้ เป็นข้อได้เปรียบ  Links with business partners: ไอทีเป็น ตัวเชื่อมให้พนธมิตรทางการค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

100 Information Technology – Supports Strategic Management (Continued)  Cost reductions: ไอทีสามารถทำให้บริษัทลด ต้นทุน.  Relationships with suppliers and customers: ไอทีสามารถใช้สร้างความสัมพันธ์ ของผู้ค้าส่งและลูกค้าเพื่อสร้างราคาที่เปลี่ยนแปลง.  New products: องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการ ลงทุนด้านไอทีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นความ ต้องการของตลาด.  Competitive intelligence: ไอทีสามารถสร้าง ความฉลาดทางธุรกิจโดยการรวบรวม วิเคราะห์ สารสนเทศที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตลาด คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง.

101 กรอบแนวคิดเรื่องระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจว่า IT ไม่ใช่แค่เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศจะต้องมี องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ข้อมูล หรือ สารสนเทศ ที่ป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยต้อง พิจารณาประกอบกับสิ่งแวดล้อม, ความสามารถ, กระบวนการในการทำงาน, และระดับของการใช้กล ยุทธ์ในองค์กรด้วย

102 กรอบแนวคิดเรื่องระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ด้านต่างๆ กลยุทธ์ของธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์การกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ

103 กลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นกรอบสำหรับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์สารสนเทศ, เป็นตัวกำหนด ทิศทางของธุรกิจ, เป็นตัวกำหนดแผน เพื่อตอบสนองต่อพลังของตลาด ความ ต้องการของลูกค้าและความสามารถของ องค์กร

104 กรอบแนวคิดเรื่องระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) กลยุทธ์ขององค์กร เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบองค์กร ควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกล ยุทธ์ของธุรกิจได้

105 กรอบแนวคิดเรื่องระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) กลยุทธ์ด้านสารสนเทศ ใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ของ ธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

106 Competitive Intelligence สารสนเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจ –โดยการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด –บริหารจัดการความรู้ –เพิ่มคุณภาพของการวางแผนกลยุทธ์ ความสำคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน คือความต้องการสารสนเทศที่ดีและกิจกรรมของคู่แข่งขัน. However once the data has been gathered it must be processed into information and subsequently business intelligence. Porters 5 Forces is a well-known framework that aids in this analysis.

107 Porter’s Competitive Forces Model The threat of entry of new competitors The bargaining power of suppliers The bargaining power of customers (buyers) The threat of substitute products or services The rivalry among existing firms in the industry The model recognizes five major forces that could endanger a company’s position in a given industry. External Competitive Forces

108 Competitive Forces Porter’s Competitive Forces Model

109 ผลกระทบของสารสนเทศต่อ การแข่งขัน การแข่งขันจากคู่แข่ง การแข่งขันจากคู่แข่ง การแข่งขันจากคู่แข่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้บริษัทต้องแสวงหาความได้เปรียบในการ แข่งขัน ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ดู ได้จากต้นทุนคงที่ที่เข้าไปหรือออกไปจากอุตสาหกรรม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มีน้อย การแข่งขันจำนวน มาก ความสามารถในการเข้าถึงช่องทางกระจายสินค้า นโยบายของรัฐบาล ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทต้องมุ่งปกป้องส่วนแบ่งการตลาดของตน ใน ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง The rivalry among existing firms in the industry

110 ผลกระทบของสารสนเทศต่อ การแข่งขัน แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายใหม่ แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายใหม่ แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายใหม่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้บริษัทยิ่งต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แรงกดดันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าและออกจาก อุตสาหกรรมมีต้นทุนต่ำและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ เริ่มต้นและดำเนินการทางธุรกิจมีอยู่ทั่วไป ดังองค์ต้อง สร้างสิ่งกีดขวางในการเข้ามาสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ เช่น การควบคุมการเข้าถึงช่องทางทางการจำหน่าย ด้วย The threat of entry of new competitors

111 ผลกระทบของสารสนเทศต่อการแข่งขัน แรงกดดันจากสินค้าและบริการทดแทน เมื่อมีสินค้าหรือบริการอื่นที่คล้ายกัน ในการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นมาก เท่าไร บริษัทต้องยิ่งสร้างความได้เปรียบให้ ได้มากขึ้นเท่านั้น The threat of substitute products or services

112 ผลกระทบของสารสนเทศต่อการแข่งขัน อำนาจการต่อรองจากผู้ซื้อ ลูกค้าจะมีอำนาจการต่อรองในการซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก ปริมาณสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดมีมาก คุณภาพเท่า ๆ กัน และสามารถหาซื้อได้ทั่วไป The bargaining power of customers (buyers)

113 ผลกระทบของสารสนเทศต่อการแข่งขัน อำนาจการต่อรองจากซัพพลายเออร์ อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับ หลายประการ เช่น จำนวนซัพพลายเออร์ ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของผู้ ซื้อที่มีต่อซัพพลายเออร์ The bargaining power of suppliers

114 สรุป ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System : SIS) คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ กรอบแนวคิดเรื่อง SIS มี 2 โมเดล คือ โมเดลของพลังการแข่งขัน (Competitive Forces Model) และโมเดลของโซ่ของ คุณค่า (Value Chain Model) โมเดลของพลังการแข่งขัน ประกอบด้วยพลัง 5 ปัจจัย คือ การแข่งขันของผู้แข่งขันแรง กดดันจากคู่แข่งขันรายใหม่ แรงกดดันจากสินค้า/บริการทดแทน อำนาจต่อรองของลูกค้า อำนาจพลังต่อรองของซัพพลายเออร์ การสร้างความได้เปรียบทางการข่างขันอาจใช้ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์เน้นกลุ่มเป้าหมาย ในการ จัดการกับพลังทั้งห้า

115 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริการและการจัดการที่ รองรับทรัพยากรในองค์กร องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ Computer Hardware General-purpose Software Networks and Communication Facilities Database Information Management Personal

116 IT Planning การวางแผน IT มีความสำคัญต่อผู้ใช้ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ผู้ใช้จะต้องกำหนดการวางแผนในหน่วยงานตนเอง 2. ผู้ใช้จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน IT ฉะนั้นผู้ใช้ จะต้องเข้าใจกระบวนการวางแผน 3. การวางแผนร่วมกันท่านจะต้องศึกษา IT Infrastructure และมองอนาคตของแต่ละหน่วยใน องค์กร

117 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาว มีรูปแบบ ดังนี้ พิจารณาจากการประยุกต์ใช้งาน การปฏิบัติงานในด้านเพิ่มผลการผลิต การวางแผนด้านบริการ การจัดการด้านปัญหา การจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนเครือข่าย

118 การวางแผนทรัพยากร การวางแผนอุปกรณ์ การวางแผนพื้นที่ การวางแผนบุคลากร การวางแผนงบประมาณ กิจกรรมผู้บริหาร การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสื่อสาร

119 การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนด แนวคิดไว้ว่า การวางแผนเทคโนโบยีสารสนเทศนั้น ผู้ วางแผนจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้ง ทางด้านกฏหมายและเศรษฐกิจ งบประมาณ เพื่อศึกษา ว่าองค์กรเราอยู่ในระดับใด เป้าหมายเป็นอย่างไร การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้ ผู้บริหารได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

120 องค์ประกอบของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ แผนการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารและ ซอฟต์แวร์ แผนพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างของหน่วยงาน แผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้าน สารสนเทศ แผนการศึกษาอบรมบุคลากรในหน่วยงาน

121 แผนการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรด้านไอที แผนงบประมาณประกอบด้วย งบประมาณด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ งบประมาณด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ งบประมาณด้านเครือข่ายการสื่อสารและ ซอฟต์แวร์

122 แผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ ความต้องการ ของระบบ สภาพแวดล้อมภาย นอกและปัญหา แผน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ งบประมาณ บุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม เครือข่ายและสื่อสาร

123 A Four stage Model of IT Planning.

124 IT Planning — A Critical Issue for Organizations Continued Strategic IT planning: Establishes the relationship between the overall organizational plan and the IT plan. Information requirements analysis: Identifies broad, organizational information requirements to establish a strategic information architecture that can be used to direct specific application development. Resource allocation: Allocates both IT application development resources and operational resources. Project planning: Develops a plan that outlines schedules and resource requirements for specific IS projects. A four-stage model of IT planning that consists of four major activities. The four-stage planning model is the foundation for the development of a portfolio of applications that is highly aligned with the corporate goals and has the ability to create an advantage over competitors.

125

126

127 Strategic Information Technology Planning - Stage 1 The first stage of the IT planning model identifies the applications portfolio through which an organization will conduct its business. This stage can also be expanded to include the process of searching for strategic information systems (SIS) that enable a firm to develop a competitive advantage. This involves assessing the current business environment and the future objectives and strategies.

128 IT Alignment with Organizational Plans: The primary task of IT planning is to identify information systems applications that fit the objectives and priorities established by the organization. Analyze the external environment (industry, supply chain, competition) and the internal environment (competencies, value chain, organizational structure) then relate them to technology (alignment). Alignment is a complex management activity whose complexity increases in accordance with the complexity of organization.

129 Strategic Information Technology Planning – Methodologies Several methodologies exist to facilitate IT planning. The business systems planning (BSP) model, developed by IBM deals with two main building blocks which become the basis of an information architecture. Business processes Data classes

130 Business systems planning (BSP)

131 IT Planning methodologies ในยุคแรกคือ Business Systems planning (BSP) พัฒนาโดยบริษัท IBM หมายถึงการออกแบบ Top down approach จะเริ่มต้นที่กลยุทธ์ธุรกิจและ แบ่งออกเป็น 2 งานหลักคือ Business process และ กลุ่มของข้อมูล ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรม สารสนเทศ จากสถาปัตยกรรมสารสนเทศนัก วางแผนจะกำหนดฐานข้อมูลขององค์กรและ กำหนดการประยุกต์ใช้งานของกลยุทธ์ธุรกิจ

132 ขั้นตอนการศึกษา BSP Define business process Define data classes Define informati on architectu re Study team 1 Review study to date, documentation standards, and team understanding of results, Confirm resource allocations for the next stage.

133 ขั้นตอนการศึกษา BSP Analyze current systems support Define finding and conclusio ns Executive sponsor 2 Results to date, Update the study plan, Review the executive interview objectives. Intervie w Executiv es

134 Determine architecture priorities Review information resource MGT Development recommendations Executive sponsor 3 Report on both qualitative and qualitative results of the executive interviews. Present and validate the assessment of business problems and benefits. Update the study plan. 4 Study team Team agreement on all major issues. Review all supporting to be completed. Confirm resource allocation. Update the plan.

135 Developm ent recomme ndations Report results. 5 Review all major finding and recommendations. Demonstrate an understanding of the business and its requirements. Gain executive sponsor’s agreement that the team is qualified to present the recommendations.

136 Stages Of It Growth Model, indicates that organizations go through six stages of IT growth Initiation. When computers are initially introduced. Expansion (Contagion). Centralized growth takes place as users demand more applications. Control. In response to management concern about cost versus benefits, systems projects are expected to show a return. Integration. Expenditures on integrating (via telecommunications and databases) existing systems Data administration. Information requirements rather than processing drive the applications portfolio. Maturity. The planning and development of IT are closely coordinated with business development

137 Nolan’s Stages of IS Growth เส้นโค้งการเจริญเติบโต จะนำมาใช้ในการพิจารณาว่าทำไม การตัดสินใจของ MIS ที่กระทำ ณ.จุดหนึ่งอาจไม่มีความ เหมาะสม ณ.ช่วงเวลาต่างๆ ผู้บริหาร MIS สามารถค้นหา โมเดลระยะการเจริญเติบโตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ วางแผน เส้นโค้ง SOG มีประโยชน์มากสำหรับทำความ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น หลังจากการแนะนำระบบใหม่และขบวนการที่สมบูรณ์ตั้งแต่ เริ่มต้นจนจบ

138

139 Nolan’s Stages of IS Growth Initiation Expansion Control Integration Data administration Maturity

140 Initiation ระยะที่ 1 ช่วงนี้เทคโนโลยีจะถูก นำเข้าสู่องค์กรและมีการนำมาประยุกต์ใช้ เช่น การ ประมวลผลแบบแบตซ์ เพื่อช่วยในการทำงาน อัตโนมัติและลดต้นทุน เน้นการประยุกต์ใช้งานที่ ชัดเจน เป็นการทำงานการจัดกลางที่ส่วนกลาง ผู้บริหารเริ่มสนใจเทคโนโลยี Expansion : ระยะที่ 2 ( Contagion) เป็นระยะ การขยายหรือการติดต่อ ระบบแบบศูนย์กลางได้มี การขยายอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้มีความต้องการที่จะใช้ งานบนพื้นบานของการได้เปรียบและใช้อย่าง แพร่หลาย เปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Online สามารถ ตอบสนองผู้ใช้ทันที และรวดเร็ว

141 Control ระยะที่ 3 ระยะการควบคุม ผู้บริหารจะคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้เป็นประเด็นสำคัญ ปัญหาของการวางแผนและการควบคุมถูกเสนอขึ้นมา ผู้ใช่ สามารถแจงเหตผล ของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน ด้านต้นทุนและประสิทธิภาพที่ได้รับ โดยการปรับและ ควบคุมให้เหมาะสม เช่น การกำหนดมาตรฐาน การควบคุม ต้นทุน และการวางแผนการเจริญเติบโต

142 Integration : ระยะที่ 4 ระยะการรวมกัน การ แพร่หลายของการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เราสามารถ พัฒนาในการรวมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านนี้เช่น ระบบการ สื่อสาร ฐานข้อมูล ที่สามารถทำงานร่วมกัน ผู้ใช้จะต้อง สร้างแผนกระบบสารสนเทศเพื่อบริการกับผู้ใช้ ไม่เพี่ยงแต่ การแก้ปัญหาระบบที่ใช้อยู่ ในระยะนี้ เป็นช่วงของการใช้ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และการประมวลผลความรู้

143 Data administration : ระยะที่ 5 การบริหารข้อมูล เป็นช่วงของการต้องการสารสนเทศที่ต้องการใช้งานร่วมกัน ในองค์กร ผู้บริหารจะต้องมีการจัดการระบบสารสนเทศและ ควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบข้อมูล เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพของการใช้งาน ผู้ใช้สามารถ เข้าใจคุณค่าของสารสนเทศร่วมกัน

144 Maturity : ระยะที่ 6 ระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ การ วางแผนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูก รวมเข้าด้วยกันเข้าสู่ระบบงานขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพในระบบธุรกิจ การวางแผนข้อมูลกลยุทธ์และ ข้อมูลของทรัพยากรการจัดการจะเชื่อมความรับผิดชอบ กับระบบ MIS กับผู้ใช้ทั้งหลาย ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์

145 Ends / Means Analysis เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนสารสนเทศที่จะแนะนำสำหรับผู้ วางแผน ไอที ที่ศึกษาถึงความต้องการสารสนเทศของ องค์กรหรือแผนกหรือระดับการจัดการต่างๆ เทคนิคชนิดนี้ มองที่จุดแรกคือ ENDS หรือส่วนแสดงผล (สินค้า การ บริการ หรือสารสนเทศ) คือผลลัพธ์ที่องค์กรทำการ ประมวลผล ส่วนคำว่า MEANS หมายถึงการรับข้อมูลและ การประมวลผล ขณะที่องค์กร แผนก หรือการประมวลผล อิสระ คือส่วนของการป้อนข้อมูล ตัวอย่างประมวลผลบัญชี จะเป็นตัวจ่ายสารสนเทศด้านงบประมาณให้กับองค์กร

146 ENDS/MEANS Analysis เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของ ประสิทธิผล ( Effectiveness) จะทำอย่างไรให้ ผลลัพธ์ออกมาดีจากการประมวลผลที่กำหนดขึ้นให้ สอดคล้องกับความต้องการทางอินพุตของกระบวนการ อื่นๆ ประสิทธิภาพ ( Efficiency) จะอ้างจากจำนวนของ ทรัพยากรที่ต้องการเปลี่ยนจากอินพุตเป็นเอ้าพุต

147 ตัวอย่าง การพัฒนาความต้องการสารสนเทศโดยการใช้ ENDS/MEANS Analysis ในการจัดการสินค้าคงคลัง ต้อง กำหนดสิ่งต่อไปนี้ END Specification : ผลลัพธ์สุดท้าย เป็นหน้าที่การ จัดการสินค้าคงคลัง คือการจัดเก็บรายการสินค้าที่ต่ำสุดแต่อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ MEAN Specification : การรับข้อมูลและกระบวนการที่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ (ENDS) รายการสินค้า เฃ่น การ พยากรณ์ความต้องการในอนาคต จำนวนสินค้าที่มีอยู่ รายการ สั่งสินค้า รายการที่เลิกใช้ หรือเงื่อนไขที่ไม่ใช้ นโยบายการ จัดเก็บสินค้า ฯ

148 Efficiency measures : การวัดประสิทธิภาพในการ จัดการสินค้าคงคลัง คือจะพิจารณาตามจำนวนสินค้า และ ต้นทุนของการสั่งซื้อ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า และต้นทุน การสูญเสียหรือสินค้าไม่ใช้ Effectiveness measures : การวัดประสิทธิผลใน การจัดการสินค้าคงคลัง จะพิจารณาตามจำนวนรายการ สินค้าที่หมด สินค้าค้างสต๊อค

149 Critical success factors (CSFs) are those few things that must go right in order to ensure the organization's survival and success. Critical success factors vary by industry categories—manufacturing, service, or government—and by specific industries within these categories. Sample questions asked in the CSF approach are: –What objectives are central to your organization? –What are the critical factors that are essential to meeting these objectives? –What decisions or actions are key to these critical factors? –What variables underlie these decisions, and how are they measured? –What information systems can supply these measures?

150 Critical Success Factor : ( CSF) เป็นเทคนิคที่พัฒนาโดย Rockart (1982) เรียกว่าปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ เป็นเทคนิคในการกำหนดความต้องการ สารสนเทศของผู้บริหาร เป็นแบบที่ใช้กับองค์กรทั่วๆไป เป็น การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญที่ระบุถึงสิ่งที่องค์กรต้องการ ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องมีการระบุปัจจัยที่ ชัดเจนเพื่อนำไปวางแผนขององค์กร กิจกรรมการวางแผนที่ เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความต้องการและตามลำดับความสำคัญ ปัจจัยแห่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กร การใช้ เทคนิคแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานแห่งเวลาและ เงื่อนไข เช่นแนวโน้มในระยะยาว หรือสิ่งที่น่าสนใจ

151

152 ขั้นตอนในการใช้เทคนิควิเคราะห์ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ การสัมภาษณ์ผู้บริหารและรวบรวม ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ การกำหนดเป้าหมายของการรวบรวม ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดัชนีบ่งชี้ของการบรรลุปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ กำหนดข้อมูล และระบบงานที่ ต้องการ กำหนดโครงการ สารสนเทศที่ ต้องการ กำหนดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ

153 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ วางแผนไอที CSF ผู้บริหา ร A CSF ผู้บริหา ร B CSF ผู้บริหา ร C การวิเคราะห์ CSF ที่สำคัญแต่ละชนิดและผลรวมในการพัฒนา CSF โดยรวม การกำหนด CSF ที่สำคัญสำหรับระบบสารสนเทศ การกำหนดลำดับความสำคัญของโครงการ การกำหนดการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

154 Critical success factors (CSFs) Strategic Information Technology Planning – Methodologies Continued

155 IT Planning — Information Technology Architectures Continued End-user configurations (workstations): –Centralized computing with the PC functioning as “dumb terminals” or “not smart” thin PCs. –A single-user PC that is not connected to any other device. –A single-user PC that is connected to other PCs or systems, using a telecommunications connections. –Workgroup PCs connected to each other in a small P2P network. –Distributed computing with many PCs fully connected by LANs via wireline or Wi-FI.

156 IT Planning — Planning Challenges Planning for Interorganizational Systems (IOS) involving several organizations may be complex. Those involved with hundreds or even thousands of business partners is extremely difficult. IT planners in those cases should focus on groups of customers, suppliers, and partners IT Planning for Multinational Corporations face a complex legal, political, and social environment, which complicates corporate IT planning. Therefore, many multinational companies prefer to decentralize their IT planning and operations. Thus evolving into local systems. Information technology planning gets more complicated when several organizations are involved, as well as when we deal with multinational corporations.

157 IT Planning — Planning Challenges Other Problems for IT Planning –Cost, ROI justification –Time-consuming process –Obsolete methodologies –Lack of qualified personnel –Poor communication flow –Minimal top management support

158

159 เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร องค์กรสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ทำให่ลักษณะโครงสร้างและการดำเนินงานที่แตกต่างกับ องค์กรแบบเดิม อย่างชัดเจนเช่น การติดต่อสื่อสารและการไหลเวียนของข้อมูลผ่าน เครือข่าย สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ ซับซ้อน ทำให้ลดจำนวนงานลง จะเป็นโครงสร้างแบบ แนวราบ ( Flat Structure) ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพช่วยลดลำดับชั้นใน การจัดการ และทำให้การควบคุมกว้างขึ้น

160 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ทำให้ บุคลากรทำงานคนละที่ ซึ่งจะลดการติดต่อสื่อสาร แบบเผชิญหน้าโดยตรง จึงต้องอาศัยความเชื่อถือ ระหว่างองค์กรและบุคลากร ตลอดจนใช้อำนาจใน การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กร ส่งผลให้ บุคลากรมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กร ส่งผลให้มีการ ปรับองค์กรในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและการ สูญเสียทรัพยากรน้อยลงเช่นสำนักงานไร้กระดาษ

161 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ Scott Morton ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง แรงผลักดันที่มีต่อองค์กร 5 ประการดังนี้ 1. เทคโนโลยี (Technology) 2. บทบาทของคุณ ( Individuals and Roles ) 3. โครงสร้าง ( Structure ) 4. กระบวนการจัดการ ( Management Process) 5. กลยุทธ์ ( Strategy)

162 ระดับของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จำแนกออกเป็น 3 ระดับ 1. อิสระต่อกัน ( Independent) 2. ร่วมกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) 3. การกำหนดนโยบายร่วมกัน (Policy Execution)

163 ระบบสารสนเทศกับการธำรงรักษาความได้เปรียบทาง ธุรกิจในการแข่งขันมี 4 วิธีดังนี้ 1. ดำเนินการก่อน (First Mover) 2. เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ( Technological Leadership) 3. เสริมสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Innovation ) 4. สร้างต้นทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลง ( Create High Switching Cost)

164 บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ ขององค์กรดังต่อไปนี้ 1. การผลิตและการดำเนินงาน ผู้บริหารต้องหาแนวทาง ในการประยุกต์ใช้ไอที ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืองาน บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างองค์กร ให้ทำงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากร 2.การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารในปัจจุบันที่มี ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจ ผู้บริหารต้องสนับสนุนการนำไอทีมาใช้ในการสื่อสารทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร

165 3. กระบวนการ การนำไอที่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทำให้ ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ลดขั้นตอนการ ทำงานที่ล้าสมัย และเพื่อให้องค์กรทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน 4. การวางแผน ความสำเร็จของการใช้ไอทีเกิดจากการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ กลยุทธ์ขององค์กร ในส่วนนี้ต้องอาศัยการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง และต้องสร้างความกลมเกลียวระหว่างไอ ที องค์กร และกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt INT1005 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ วางแผนกลยุทธ์ Information Technology & Strategic Planning Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google