งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows 98 บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์

4 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คืออะไร ชนิดของคอมพิวเตอร์ ขนาดของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และการใช้งาน คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์

5 1.1 คอมพิวเตอร์ คืออะไร พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ ให้ความหมายของ คอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้ " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหา ต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ”

6 1.2 ชนิดของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer ) คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Computer ) คอมพิวเตอร์แบบผสม (Hybrid Computer )

7 1.3 ขนาดของ คอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Compter) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)  แบบติดตั้งอยู่บนโต๊ะทำงาน (Desktop Computer)  แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer)

8 1.4 ประโยชน์และการใช้งาน คอมพิวเตอร์ การให้บริการของห้องสมุด เช่น การ สืบค้น การยืม - คืน ระบบธนาคาร เช่น ATM งานด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ วินิจฉัยโรค การควบคุมการจราจร งานในโรงงานต่างๆ เช่น การควบคุม การผลิต การควบคุมระบบสื่อสาร การบันเทีง และข่าวสาร ฯลฯ

9 1.5 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูล (Data)

10 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

11 ส่วนประกอบ ฮาร์ดแวร์ หน่วยความจำ (Memory) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Process Unit) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) หน่วยแสดงผล (Display Unit) หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)

12 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)  โปรแกรมแปลคำสั่งภาษา (Language Translator Program)  โปรแกรมอำนวยความสะดวก (Utility Program) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะอย่าง  ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

13 บุคลากร (Peopleware) ผู้จัดการระบบ (System Management) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ใช้ (User )

14 ข้อมูล (Data) บิต (Bit) หรือ Binary Digit ไบต์ (Byte) หรืออักขระ (Character) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) แฟ้มข้อมูล (File) ฐานข้อมูล (Database)

15 ขนาดข้อมูล 8 Bit= 1 Byte 1,024 Byte=1 KB ( กิโลไบต์ ) 1,024 KB=1 MB ( เมกกะไบต์ ) 1,024 MB=1 GB ( จิกะ ไบต์ ) 1,024 GB= 1 TB ( เทระ ไบต์ )

16 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows 98 การใช้เมาส์ (Mouse) และ เมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer) การเริ่มใช้ Microsoft Windows 98 การเข้าสู่โปรแกรม การปิดโปรแกรม การปิด Microsoft Windows 98 การทำงานกับหน้าต่าง (Window)

17 การใช้เมาส์ (Mouse) และ เมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer) การใช้งานเมาส์ ลักษณะของเมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer)

18 การเริ่มใช้ Microsoft Windows 98 Deskt op ไอคอน (Ic ons) ปุ่ม Start ทาสก์บาร์ (Task Bar) นาฬิก า

19 การเข้าสู่โปรแกรม การเข้าสู่โปรแกรมจากเมนู Start การเข้าสู่โปรแกรมจากชอร์ต คัดไอคอน การเข้าสู่โปรแกรมจากคำสั่ง Run

20 การปิดโปรแกรม คลิกปุ่ม X ที่มุมขวาบนของ หน้าต่างโปรแกรม เลือก File เ Exit หรือ แฟ้ม เ จบการทำงาน กด Alt+F4 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Control Menu ที่มุมด้านซ้ายสุดของ หน้าต่างโปรแกรม คลิกที่ที่ไอคอน Control Menu ที่มุมด้านซ้ายสุดของหน้าต่าง โปรแกรม แล้วเลือก Close

21 การปิด Microsoft Windows 98 คลิกปุ่ม Start --> เลือก Shut Down คลิกที่คำสั่ง Shut down คลิกที่ ปุ่ม OK ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ สวิตซ์ของเครื่องจะปิดเอง แต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า หรือรุ่น ที่ไม่สนับสนุนการปิดสวิตซ์ อัตโนมัติ จะปรากฎข้อความ It's now safe to turn off your computer บนหน้าจอ ให้ปิด สวิตซ์เครื่องได้ทันที ปิดสวิตซ์จอภาพ และสวิตซ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์

22 การทำงานกับหน้าต่าง (Window) แถบ เลื่อน แนวตั้ ง แถบเลื่อน แนวนอน แถบแสดง สถานะ (Status Bar) ขอบ หน้าต่ าง แถบ เครื่องมื อ (Tools Bar) แถบเมนู (Menu Bar) ไอคอน คอนโทรลเมนู แถบแสดง ชื่อ (Title Bar) ปุ่มย่อ หน้าต่าง ปุ่มขยาย หน้าต่าง ปุ่มปิด

23 บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาส่วนฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษาส่วนซอฟต์แวร์ การป้องกัน การตรวจสอบและ การกำจัดไวรัส การสำรองข้อมูล

24 การบำรุงรักษาส่วน ฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาจอภาพ การบำรุงรักษาเมาส์ การบำรุงรักษาคีย์บอร์ด การบำรุงรักษา Floppy Disk Drive และแผ่น Floppy Disk การบำรุงรักษา CD-ROM Drive และแผ่น CD

25 การบำรุงรักษาส่วน ฮาร์ดแวร์ ( ต่อ ) การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชนิด Laser และ InkJet การทำความสะอาดเครื่องอ่าน บาร์โค้ด (Barcode Reader) การทำสะอาดเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)

26 การบำรุงรักษาส่วน ซอฟต์แวร์ โปรมลบไฟล์ขยะ : Disk Cleanup โปรมตรวจสอบดิสก์ : ScanDisk โปรมแกรมจัดระเบียบข้อมูลใน ดิสก์ : Disk Defragmenter การกำหนดเวลาการบำรุงรักษา อัตโนมัติ : Maintenance Wizard

27 การป้องกัน การ ตรวจสอบ และการกำจัดไวรัส การป้องกันไวรัส การตรวจสอบและกำจัดไวรัส โดยใช้โปรแกรม McAfee VirusScan 7 Professional

28 การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลด้วยแผ่นดิสก์เก็ต

29


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google