งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Depreciation Worksheet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Depreciation Worksheet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Depreciation Worksheet
จะช่วยสร้างตารางค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบที่เรากำหนด เข้าสู่ Depreciation Worksheet โดยกด 2 nd [DEPR] การเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา กด 2nd [SET]จนกระทั่งปรากฏวิธีที่ต้องการ การจะเข้าค่าตัวแปรค่าเสื่อมอื่นๆให้กด หรือ

2

3

4

5 การ reset depreciation wooksheet เพื่อที่จะ reset ตัวแปรทั้งหมดและ formats ค่าที่ผิดพลาด รวมไปถึงตัวแปรในDepreciation worksheet ด้วย เพื่อที่จะ clear แค่ตัวแปร LIF YR CST และSAL และreset ค่าที่ผิดฟลาดโดยไม่กระทบต่อ วิธีคิดค่าเสื่อม หรือ ตัวแปรอื่นๆ และค่าที่ format ไง้ให้กด 2nd [CLR WORK] ขณะที่อยู่ ใน depreciation worksheet

6 การคำนวณ มูลค่าของ DEP RBV และRDV
เครื่องคิดเลขคำนวณเป็นหน่วยปีและจะแสดงตัวเลขทศนิยมสามารถไปเปลี่ยนได้โดยเข้าไปใน set เครื่องคิดเลขคำนวณ DEP RBV RDV โดยอัตโนมัติเมื่อกด จนแสดงแต่ละตัวแปร

7 การใส่ค่าอายุของสินทรัพย์(LIF)
เมื่อเลือก SL หรือ SLF จะต้องมีการใส่ค่า LIF ซึ่งค่า LIF จะต้องเป็นจำนวนจริงบวก เมื่อเลือก mode SYD, DB, DBX หรือ DBF จะต้องใส่ค่า LIF เป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น

8 การใส่ค่าของ M01 ค่าที่จะใส่สำหรับเดือนแรกที่เริ่มคำนวณ (M01) แบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ 1. ส่วนของจำนวนเต็ม แสดงเดือนที่สินทรัพย์เริ่มให้บริการได้ 2. ส่วนของจุดทศนิยม แสดงจำนวนวันที่ไม่ครบเดือนในสินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ตัวอย่าง สินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมตอนกลางเดือนแรก เราใส่ค่า M01= 1.5 สินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมเมื่อเลยเดือนที่ 4มา 7 วัน เราใส่ค่า M01= 4.25

9 การใส่จำนวนปีที่ตัดค่าเสื่อม(YR)
ถ้า RDV แสดงอยูบนหน้าจอ สามารถกดเครื่องหมาย ↓ เพื่อที่จะกลับไปยัง YR และในการหาปีที่คิดค่าเสื่อมราคาในงวดถัดไป ให้กด CPT เพื่อหา YR ในงวดนั้น การคำนวณตารางค่าเสื่อมราคา ให้กลับไปที่ YR แล้วกดปุ่ม CPT ก็จะได้ค่าYR และ DEP, RBV, และ RDV ตารางจะสมบูรณ์เมื่อ RDV =0

10 การเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคา
1. เข้าไปที่ mode Depreciation Worksheet Fโดยการกด 2nd [DEPR] 2. ลบข้อมูลใน worksheet ที่มีอยู่เดิมกด 2nd [CLR WORK] 3. กด 2nd [SET] จนกระทั่งเป็นวิธีคิดค่าเสื่อมที่คุณต้องการเช่น SL, SLF, SYD, DB, DBX, DBF

11 การใส่ข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อมราคา
1. เมื่อหน้าจอแสดง LIF ให้กดเครื่องหมาย ↓ ลงมา 2.ใส่ข้อมูลสำหรับ LIF และกดปุ่ม ENTER 3.ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ สำหรับการใส่ข้อมูล M01, DT1, CST, SAL, และ YR Note : ในการเลือก mode SLF หรือ DBF จะต้องมีการ set ให้เป็น European date ก่อน

12 ผลการคำนวณค่า DEP, RBV, และ RDV
Note : เครื่องหมาย * แสดงถึงค่าที่ได้มีการคำนวณแล้ว การสร้างตารางค่าเสื่อมราคา 1. เลือก YR จากนั้นกดเครื่องหมาย ↓ 2. กดปุ่ม CPT เพื่อคำนวณค่า 3. คำนวณค่าใหม่ของ DEP, RBV, RDV โดยการกดเครื่องหมาย ↓ สำหรับการหาค่าตัวแปรแต่ละตัว

13 ตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง
บริษัทแห่งหนึ่งเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของตึก กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งมีอายุ 31 ปีครึ่ง ไม่มีมูลค่าซาก ตึกแห่งนี้มีต้นทุน ในการสร้าง 1 ล้านบาท ให้คำนวณ ค่าเสื่อมราคา มูลค่า book valueคงเหลือ และมูลค่าค่าเสื่อมราคาคงเหลือสำหรับ 2ปีแรก

14 รายการ ปุ่มที่ต้องกด การแสดงผลบนหน้าจอ 1. เข้า Drepreciation Worksheet 2nd [DEP] SL = 2. .ใส่จำนวนปี ↓ 31.5 ENTER LI F 31.50◄ 3.ใส่เดือนที่เริ่มคำนวณ ↓3.5 ENTER M01 3.50◄ 4.ใส่ต้นทุนของตึก ↓ ENTER CST 5.ไปที่ SAL SAL 0.00 6.ใส่จำนวนปี YR 1.00 7. การแสดงผลการคำนวณ DEP 25,132.28* ราคาค่าเสื่อม, มูลค่าคงเหลือตามบัญชี, RBV 974,867.72* และค่าเสื่อมราคาคงเหลือ RDV * 8. ดูปีที่2 CPT 2.00◄ 9. ค่าเสื่อมในปีที่ 2 31,746.03 943,121.69

15 ตอบ ในปีแรก มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 25,132.28 บาท
มูลค่าคงเหลือตามบัญชีจำนวน 974, บาท ค่าเสื่อมราคาคงเหลือจำนวน 974, บาท ในปีที่2 มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 31, บาท มูลค่าคงเหลือตามบัญชีจำนวน 943, บาท ค่าเสื่อมราคาคงเหลือจำนวน 943, บาท


ดาวน์โหลด ppt Depreciation Worksheet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google