งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Depreciation Worksheet จะช่วยสร้างตารางค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีคิด ค่าเสื่อมราคาแบบที่เรากำหนด เข้าสู่ Depreciation Worksheet โดยกด 2 nd [DEPR] การเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Depreciation Worksheet จะช่วยสร้างตารางค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีคิด ค่าเสื่อมราคาแบบที่เรากำหนด เข้าสู่ Depreciation Worksheet โดยกด 2 nd [DEPR] การเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Depreciation Worksheet จะช่วยสร้างตารางค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีคิด ค่าเสื่อมราคาแบบที่เรากำหนด เข้าสู่ Depreciation Worksheet โดยกด 2 nd [DEPR] การเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา กด 2 nd [SET] จนกระทั่งปรากฏวิธีที่ต้องการ การจะเข้าค่าตัวแปรค่าเสื่อมอื่นๆให้กด หรือ

2

3

4

5 การ reset depreciation wooksheet เพื่อที่จะ reset ตัวแปรทั้งหมดและ formats ค่าที่ ผิดพลาด รวมไปถึงตัวแปรใน Depreciation worksheet ด้วย เพื่อที่จะ clear แค่ตัวแปร LIF YR CST และ SAL และ reset ค่าที่ผิดฟลาดโดยไม่กระทบต่อ วิธีคิดค่าเสื่อม หรือ ตัวแปรอื่นๆ และค่าที่ format ไง้ให้กด 2nd [CLR WORK] ขณะที่อยู่ ใน depreciation worksheet

6 การคำนวณ มูลค่าของ DEP RBV และ RDV เครื่องคิดเลขคำนวณเป็นหน่วยปีและจะแสดง ตัวเลขทศนิยมสามารถไปเปลี่ยนได้โดยเข้าไป ใน set เครื่องคิดเลขคำนวณ DEP RBV RDV โดย อัตโนมัติเมื่อกด จนแสดงแต่ละตัวแปร

7 เมื่อเลือก SL หรือ SLF จะต้องมีการใส่ ค่า LIF ซึ่งค่า LIF จะต้องเป็นจำนวน จริงบวก เมื่อเลือก mode SYD, DB, DBX หรือ DBF จะต้องใส่ค่า LIF เป็นจำนวน เต็มบวกเท่านั้น การใส่ค่าอายุของสินทรัพย์ (LIF)

8 การใส่ค่าของ M01 ค่าที่จะใส่สำหรับเดือนแรกที่เริ่มคำนวณ (M01) แบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ 1. ส่วนของจำนวนเต็ม แสดงเดือนที่สินทรัพย์เริ่ม ให้บริการได้ 2. ส่วนของจุดทศนิยม แสดงจำนวนวันที่ไม่ครบ เดือนในสินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ตัวอย่าง สินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมตอนกลาง เดือนแรก เราใส่ค่า M01= 1.5 สินทรัพย์ที่เริ่มคิดค่าเสื่อมเมื่อเลยเดือน ที่ 4 มา 7 วัน เราใส่ค่า M01= 4.25

9  เมื่อมีการคำนวณค่าเสื่อมราคา YR จะต้อง เป็นจำนวนเต็มบวก  ถ้า RDV แสดงอยูบนหน้าจอ สามารถกด เครื่องหมาย ↓ เพื่อที่จะกลับไปยัง YR และใน การหาปีที่คิดค่าเสื่อมราคาในงวดถัดไป ให้กด CPT เพื่อหา YR ในงวดนั้น  การคำนวณตารางค่าเสื่อมราคา ให้กลับไปที่ YR แล้วกดปุ่ม CPT ก็จะได้ค่า YR และ DEP, RBV, และ RDV ตารางจะสมบูรณ์เมื่อ RDV =0 การใส่จำนวนปีที่ตัดค่าเสื่อม (YR)

10 การเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคา 1. เข้าไปที่ mode Depreciation Worksheet F โดยการกด 2 nd [DEPR] 2. ลบข้อมูลใน worksheet ที่มีอยู่เดิมกด 2 nd [CLR WORK] 3. กด 2 nd [SET] จนกระทั่งเป็นวิธีคิดค่า เสื่อมที่คุณต้องการเช่น SL, SLF, SYD, DB, DBX, DBF

11 การใส่ข้อมูลในการคำนวณค่าเสื่อม ราคา 1. เมื่อหน้าจอแสดง LIF ให้กด เครื่องหมาย ↓ ลงมา 2. ใส่ข้อมูลสำหรับ LIF และกดปุ่ม ENTER 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ สำหรับการใส่ ข้อมูล M01, DT1, CST, SAL, และ YR Note : ในการเลือก mode SLF หรือ DBF จะต้องมีการ set ให้เป็น European date ก่อน

12 ผลการคำนวณค่า DEP, RBV, และ RDV หลังจากที่มีการใส่ค่าของข้อมูลลงไปแล้ว กด เครื่องหมาย ↓ เพื่อหาค่าตัวแปร DEP, RBV, RDV ซึ่งเป็นผลจากการคำนวณ Note : เครื่องหมาย * แสดงถึงค่าที่ได้มีการคำนวณ แล้ว การสร้างตารางค่าเสื่อม ราคา 1. เลือก YR จากนั้นกดเครื่องหมาย ↓ 2. กดปุ่ม CPT เพื่อคำนวณค่า 3. คำนวณค่าใหม่ของ DEP, RBV, RDV โดยการ กดเครื่องหมาย ↓ สำหรับการหาค่าตัวแปรแต่ละตัว

13 บริษัทแห่งหนึ่งเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของตึก กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งมีอายุ 31 ปีครึ่ง ไม่มี มูลค่าซาก ตึกแห่งนี้มีต้นทุน ในการสร้าง 1 ล้านบาท ให้คำนวณ ค่าเสื่อมราคา มูลค่า book value คงเหลือ และมูลค่าค่าเสื่อมราคา คงเหลือสำหรับ 2 ปีแรก ตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคา ตามวิธีเส้นตรง

14 รายการ ปุ่มที่ต้อง กด การแสดงผลบน หน้าจอ 1. เข้า Drepreciation Worksheet 2nd [DEP] SL= 2.. ใส่จำนวนปี ↓ 31.5 ENTER LI F=31.50◄ 3. ใส่เดือนที่เริ่มคำนวณ ↓3.5 ENTER M01=3.50◄ 4. ใส่ต้นทุนของตึก ↓1000000 ENTER CST= 100000 0.00◄ 5. ไปที่ SAL ↓ SAL=0.00 6. ใส่จำนวนปี ↓ YR=1.00 7. การแสดงผลการคำนวณ ↓ DEP= 25,132. 28* ราคาค่าเสื่อม, มูลค่าคงเหลือ ตามบัญชี, ↓ RBV= 974,867.72* และค่าเสื่อมราคาคงเหลือ ↓ RDV= 974867. 72* 8. ดูปีที่ 2 ↓ YR=1.00 CPT YR=2.00◄ 9. ค่าเสื่อมในปีที่ 2 ↓ DEP= 31,746. 03 ↓ RBV= 943,121.69 ↓ RDV= 943,121.69

15 ในปีแรก มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 25,132.28 บาท มูลค่าคงเหลือตามบัญชีจำนวน 974,867.72 บาท ค่าเสื่อมราคาคงเหลือจำนวน 974,867.72 บาท ในปีที่ 2 มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 31,746.03 บาท มูลค่าคงเหลือตามบัญชีจำนวน 943,121.69 บาท ค่าเสื่อมราคาคงเหลือจำนวน 943,121.69 บาท ตอบ


ดาวน์โหลด ppt Depreciation Worksheet จะช่วยสร้างตารางค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีคิด ค่าเสื่อมราคาแบบที่เรากำหนด เข้าสู่ Depreciation Worksheet โดยกด 2 nd [DEPR] การเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google