งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคิด เลขทางการเงิน  Texas Instruments  รุ่น BA II Plus และ รุ่น BA II Plus Professional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคิด เลขทางการเงิน  Texas Instruments  รุ่น BA II Plus และ รุ่น BA II Plus Professional."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคิด เลขทางการเงิน  Texas Instruments  รุ่น BA II Plus และ รุ่น BA II Plus Professional

2 การเปิดและปิดเครื่อง  การเปิดเครื่อง - กดปุ่ม on ( ซึ่งอยู่ทางขวามือของ เครื่อง )  การปิดเครื่อง มี 2 แบบ - กดปุ่ม off เพื่อปิดเครื่อง - เครื่องปิดด้วยระบบ Automatic Power Down ก็คือ เมื่อทิ้งไว้ 5 นาที เครื่องจะปิด โดยอัติโนมัติ เพื่อประหยัด พลังงาน  เมื่อเปิดเครื่องสภาพจะอยู่ที่หน้าจอ ก่อนที่จะปิดเครื่อง

3 การเลือกคำสั่งลำดับที่ 2 ( 2 nd Function )  อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องคิดเลข  เป็นคำสั่งที่ต้องใช้กับคำสั่งสีเหลืองที่อยู่ เหนือปุ่ม เช่น เราต้องการคำนวณ 5! วิธี ทำคือ 1. กด เลข 5 2. กดปุ่ม 2nd 3. กด x! 4. เครื่องจะปรากฏคำตอบคือ 120

4 การเลือกคำสั่งลำดับที่ 2 ( 2 nd Function )  หรือ ปุ่ม p/y ก็คือ payment per year วิธีทำ 1. กดปุ่ม 2nd 2. กดปุ่ม p/y 3. จะปรากฏเป็น p/y = 1.00

5 สัญลักษณ์บนหน้าจอ Cpt กดปุ่ม cpt เมื่อต้องกาคำนวณค่าตัว แรกที่แสดงอยู่ มักใช้กับการคำนวณ ทางการเงิน Enter กด enter ถ้าต้องการใส่ค่า ลงในตัว แปรที่แสดงอยู่ สามารถดูตัวอย่างได้ จากการคำนวณโดยใช้ worksheet [Set] กดปุ่ม 2nd แล้วกด [set] ถ้า ต้องการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ของตัวแปร ที่แสดงอยู่ กดปุ่ม หรือ เพื่อดูค่าตัวแปรก่อน หน้าหรือถัดไป +/- กด +/- แสดงค่าที่เป็นลบ

6 สัญลักษณ์บนหน้าจอ Del กด 2nd แล้วกด [del] เมื่อต้องการลบ ค่าตัวแปรใน cash flow หรือข้อมูล ทางสถิติ Ins กด 2nd แล้วกด [Ins] เมื่อต้องการ แทรกตัวแปรใน cash flow หรือข้อมูล ทางสถิติ ◄ ปรากฏเมื่อค่าของตัวแปรใน worksheet ถูกใส่ค่าแล้ว เช่น กดเลข 100 แล้วกดปุ่ม pv จะปรากฏค่า pv =100 และมีเครื่องหมายบอก * ปรากฏเมื่อคำนวณค่าของตัวแปรใน worksheet เสร็จแล้ว = บอกว่าตัวแปรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อมี การคำนวณ

7 สัญลักษณ์บนหน้าจอ STO เป็นการ memory ข้อมูลไว้ เช่น กด 25 แล้วกดที่ปุ่ม STO และกดที่ปุ่ม ตัวเลข 0-9 ที่ๆเราต้องการ mem ข้อมูลไว้ STA T เป็นปุ่มที่ใช้ในการคำนวณทางสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล เป็น ต้น โดยเราจะต้องใส่ข้อมูลไว้ก่อนก็ คือ ใส่ตัวเลขไว้ใน Data CLR TVM เป็นการ clear ข้อมูลเมื่อเราทำการ คำนวณทางการเงินเสร็จแล้ว เช่น การหา NPV และ IRR

8 การตั้งค่า format ของเครื่อง คำนวณ  กำหนดตำแหน่งทศนิยม ( 0-9 ตำแหน่ง ) วิธีทำ 1. กด 2nd 2. กด [format] 3. จะปรากฏเป็นตัวอักษร DEC เพื่อให้เลือก ตำแหน่งทศนิยม ในการแสดงผล โดยค่าตั้งต้นคือ 2 ตำแหน่ง 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนทศนิยม ให้กด ตัวเลข แล้วกด enter

9 การตั้งค่า format ของเครื่อง คำนวณ  หากต้องการไปที่ format อื่น ให้กดปุ่ม หรือ – เช่น เราเลื่อน ไปที่ chn และเมื่อกด 2nd แล้ว กด set จะเกิด Aos –Chn และ Aos คือ วิธีการคำนวณ โดยความ แตกต่างก็คือ chn จะทำทุกลำดับการกระทำจากซ้ายไปขวา เช่น 9-2*4+2 = 30 Aos จะทำตามหลักคณิตศาสตร์ คือ ถ้ามีวงเล็บ ให้ทำในวงเล็บก่อน และถ้าไม่มีวงเล็บก็ให้ คำนวณคูณหาร แล้วจึงทำการคำนวณบวกลบ ตามมา จากซ้ายไปขวา เช่น 9-2*4+2 = 3 วิธีทำ คือ ( 2*4=8, 9-8=1, 1+2 =3 )

10 การ Reset เครื่องคำนวณ  จุดประสงค์ของการ reset คือ – ลบการแสดงผลและค่าตัวแปรใน worksheet, ตัวแปรทั้งหมดและ การ คำนวณที่ไม่สมบูรณ์ – การทำให้เครื่องกลับไปใช้ค่าตั้งต้น – กลับการกระทำไปเป็น Standard Mode ( การกลับไป Standard Mode สามารถทำได้อีก 1 วิธี คือ กด 2nd แล้ว กด [Quit]

11 การ Reset เครื่องคำนวณ  วิธีการ reset มีขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อกด 2nd แล้วกด [reset] ( อยู่ใต้ เครื่องหมาย +/- ) เครื่องจะขึ้น RST? และ สัญลักษณ์ Enter จะปรากฏขึ้น 2. กดปุ่ม Enter เครื่องจะขึ้นว่า RST และ 0.00 เป็นการยืนยันว่าเครื่องคำนวณได้ Reset แล้ว ** หากต้องการยกเลิกการ Reset ให้กด 2nd แล้วกด [Quit]** ** หากเครื่องอยู่ในสภาวะ error ให้กดปุ่ม CE/C ก่อนแล้วจึงทำการ Reset**

12 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างการคำนวณที่จะต้องกดปุ่ม = รูปแบบการ คำนวณ วิธีการกดผลลัพธ์ที่แสดง การบวก 6 + 4 6 + 4 =10.00 การลบ 6 - 4 6 – 4 =2.00 การคูณ 6 x 4 6 x 4 =24.00 การหาร 6 ÷ 4 6 ÷ 4 =1.50 การยกกำลังใด ๆ : 3 1.25 3 y x 1.25 = 3.95 ใช้วงเล็บ : 7 x (3+5) 7 x ( 3 + 5 ) = 56.00

13 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างการคำนวณที่จะต้องกดปุ่ม = รูปแบบการคำนวณวิธีการกดผลลัพธ์ที่ แสดง 4% ของ 453 453 x 4 % = 18.12 หาอัตราส่วนเป็น % : 14 กับ 25 14 ÷ 25 % = 56.00 หาราคาเมื่อเพิ่มเป็น %: 498 +7% 498 + 7 % = 532.86 หาราคาเมื่อหักเป็น %: 69.99-10% 69.99 - 10 % = 62.99

14 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างการคำนวณที่ไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม = รูปแบบการ คำนวณ วิธีการกดผลลัพธ์ ที่แสดง กำลังสอง : 6.3 2 6.3 x 2 39.69 รากที่สอง : √ 15.5 15.5 √ 3.94

15 แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ 1.( 5 * 3 ) – ( 20 / 4 )= ? Ans. 10 ( การกดวงเล็บจะไม่ปรากฏ เครื่องหมายวงเล็บเมื่อเรากด ) 2.4 2.5 + 2 4 = ? Ans. 48 ( กดปุ่ม y X และเครื่องหมาย = ) 3. 6! / ( 4! * 2! )= ? Ans. 15 ( กดปุ่ม 2 nd และปุ่ม x!)

16 แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ 4. กางเกงราคา 1,650 บาท ลด 12% กางเกงเหลือราคาเท่าไหร่ Ans. 1,452 ( กด 1,650 – 12% = 1,452 ) 5. 25,600 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 158,000 = ? Ans. 16.20 % ( กด 25,600 / 158,000 กด % กด enter ) 6. 4 √256 + 5 √64 + 3 √-27 = Ans. 3.39 ( ใช้ปุ่ม y x และวงเล็บ )


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคิด เลขทางการเงิน  Texas Instruments  รุ่น BA II Plus และ รุ่น BA II Plus Professional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google