งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ในการศึกษา เศรษฐศาสตร์

3 การเรียนรู้การทำงานของระบบเศรษฐกิจ Microeconomics Macroeconomics consumer theory theory of the firm market theory or price theory theory of output theory of employment theory of interest rate

4 ความแตกต่างระหว่างบริหารธุรกิจและบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรี CEO ระบบเศรษฐกิจบริษัท เป้าหมาย ? กำไรสูงสุด ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

5 เป้าหมายในการบริหาร ประเทศ 5. equity 2. growth 3. stability 1. efficiency : allocation of resources 6. quality of life/environment 4. employment

6 เป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาล ดร. ทักษิณ ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 19 กรกฎาคม 2544

7

8 www.eco.ru.ac.th/tawin

9 ภาคครัวเรือน ตลาดสินค้า ภาคการผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน C Y S รัฐบาล G ต่างประเทศ X tax W+R+I+P I M I S C ความสัมพันธ์ของหน่วยทาง เศรษฐกิจ

10 อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาเศรษฐกิจ economic indicators inflatio n current account GDP

11 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2545 ชวน ทักษิณ oil crisisoil crisis/financial cirsis ชาติชาย

12 THAILAND

13

14

15 Demand Management V.S. Supply Management GDP Consumption Investmen t Government Spending Net Export Demand Management Labour Capita l Natural Resources Technology Infrastructures Supply Management

16 ดุลการค้า ดุลบัญชีเคลื่อนย้าย และ ดุลการชำระเงิน

17 เสนอนโยบายในการแก้ปัญหา

18 นโยบาย, เครื่องมือ และ วัตถุประสงค์ Policy Type Policy Instruments Objectives Macroeconomic Policy Fiscal Policy Monetary Policy Exchange-rate Policy Overall Level of Economic Activities Microeconomic Policy Microeconomic Policy Competitive Policy Industrial Policy Labour Market Policy Trade Policy Allocation of Resources Across Activities Social Policy Income Redistribution Education Health Distribution of Resources Across Regions/Individuals

19 ตัวอย่าง นโยบายในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาเงินเฟ้อ นโยบายอื่นๆ

20 ตัวอย่างการแก้ปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจ Financial Crisis Origins of Crisis Economic Factors Non Economic Factors Policy Correction นโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายธนาคาร

21 เป้าหมายการจัดการระบบ เศรษฐกิจ

22 วัตถุประสงค์ในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ 1. การจัดสรรทรัพยากรใหม่ (Reallocation of Resources) 2. รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stability) 3. สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 4. สนับสนุนให้มีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) 5. สร้างความเท่าเทียมในเรื่องรายได้แก่ประชาชน (Equal Distribution of Income ) 6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

23 นโยบาย, เครื่องมือ และ วัตถุประสงค์ Policy Type Policy Instruments Objectives Macroeconomic Policy Fiscal Policy Monetary Policy Exchange-rate Policy Overall Level of Economic Activities Microeconomic Policy Microeconomic Policy Competitive Policy Industrial Policy Labour Market Policy Trade Policy Allocation of Resources Across Activities Social Policy Income Redistribution Education Health Distribution of Resources Across Regions/Individuals

24 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of Resources) กลไกราคา (price mechanism) กลไกตลาด (market mechanism) กลไกของรัฐ (state mechanism) Central planning Efficiency

25 กรณีที่กลไกตลาดจัดสรรไม่มีประสิทธิภาพ (Market Failures) 1. Monopoly 2. Public Goods 3. Externalities 4. Natural monopolies

26 โครงสร้างตลาด (Market Structures) Perfect Competition Monopoly Monopolistic Competition Oligopoly

27 ข้อเสียของการผูกขาด 1. ราคาสูงเกินไป และปริมาณผลิตน้อยเกินไป 2. มีการจ้างงานน้อยเกินไป 3. แรงกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 4. สวัสดิการ (welfare) ของสังคมลดลง

28 พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง การค้า พ. ศ. 2542 หมวด 3: การป้องกันการผูกขาด มาตรา 25 - 33 www.dit.go.th

29 สินค้าสาธารณะ (Public Goods) Exclusion Rival consumption Nonrival consumption Non exclusion private goods public goods semi public goods semi public goods

30 Externalities positive externalitiesnegative externalities social benefit social cost

31 เป้าหมายเรื่องเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ

32 ความหมายของเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (economic stability) ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในแต่ละตลาด ระดับราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

33 เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stability) เสถียรภาพภายใน (Internal stability) เสถียรภาพภายนอก (external stability) เสถียรภาพด้านราคาสินค้าและบริการ ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index) เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน

34 เสถียรภาพภายนอก ความสมดุลในตลาด ปริวรรตเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน current account

35 เสถียรภาพภายใน ความสมดุลในตลาดสินค้า ระดับราคาสินค้า inflation and deflation

36 เสถียรภาพด้านผลผลิต เสถียรภาพด้านราคา aggregate demand and aggregate supply

37 เสถียรภาพภายในและภายนอก นอกจากนั้นเสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง โดยพิจารณาจากหนี้ต่างประเทศลดลงต่อเนื่อง และเงินสำรองระหว่าง ประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาทั่วไป และดัชนีราคาสินค้าพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำ " คณะกรรมการ เห็นว่าจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำ นโยบายการเงินยังจำเป็นต้อง อยู่ในทิศทางที่เอื้อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาเพียงพอ ในการส่ง สัญญาณต่อตลาด ให้ทราบถึงแนวทางดังกล่าว โดยอัตราดอกเบี้ย ในตลาดได้ปรับลดลง สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย และเป็นไปตาม ภาวะสภาพคล่อง และความจำเป็นของแต่ละธนาคาร " ดร. บัณฑิต กล่าว ที่มา กรุงเทพธูรกิจ 4 มิถุนายน 2545

38 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2544 potential GDP growth actual GDP growth aggregate demand inflationary gap and deflationary gap

39 สาเหตุเงินเฟ้อ : Demand Pull การเพิ่มปริมาณเงิน การเพิ่มขึ้น ของอุปสงค์ รวม อุปทานปรับตัวช้า อุปสงค์ส่วนเกิน ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อัตรา แลกเปลี่ยน เสื่อมค่า อัตรา แลกเปลี่ยน เสื่อมค่า การเพิ่มขึ้น ของราคา สินค้าเข้า ราคา วัตถุดิบ เพิ่ม สูงขึ้น การคาดคะเน การเพิ่มขึ้น ของราคาและ ค่าจ้าง การเพิ่มใน กำไร ส่วนเกิน การเพิ่มใน ค่าจ้าง

40 เป้าหมายการเติบโต (Economic Growth)

41 GDP เทียบกับปีปัจจุบัน และ เทียบ กับปีฐาน ( ปี 2531)

42 2,862 4,866 รายจ่ายรวมของประเทศ (2543) = 7,728 C I G X 2,752 725 961 3,290 GDP 2543 IMPORT = Fiscal Policy Monetary Policy Exchange Rate Policy

43 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2548 ชวน ทักษิณ oil crisisoil crisis/financial cirsis ชาติชาย

44

45 Demand Management V.S. Supply Management GDP Consumption Investm ent Government Spending Net Export Demand Management Labour Capit al Natural Resources Technolocy Infrastructures Supply Management

46 เป้าหมายการกระจายรายได้

47 Economic Indicators for Income Distribution 1. Per Capita Income 2. Lorenz Curve 3. Gini Coefficient

48 ASEAN Countries’ Per Capita Income Countries Per Capital Income ($) Malaysia 3,400 Philippines 1,020 Brunie 29,610 Singapore 24,400 Thailand 1,960 Indonesia 580 Vietnam 370

49 World Bank’s Classification of Countries Classifications GNI Per Capital (US$) Low Income less than 755 Lower Middle Income 756 - 2,995 Upper Middle Income 2,996 - 9,265 High Income more than 9,266 source: World Bank, World Development Database http://www.worldbank.org/data/databytopic/GNNPC.pdf

50 การขัดแย้งระหว้างเป้าหมาย efficiency and equity stability and income distribution stability and growth growth and quality of life growth and environment

51 trade off between efficiency and equity 0 10 efficiency equity X Y 5 5 AIS ราชการ รัฐวิสาหกิจ privatization


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google