งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย 1. แนวทางการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมผ่านระบบ internet Literatures: งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิชาการอื่น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย 1. แนวทางการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมผ่านระบบ internet Literatures: งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิชาการอื่น ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย 1. แนวทางการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมผ่านระบบ internet Literatures: งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิชาการอื่น ๆ

2 เรื่องที่สนใจ ทบทวนวรรณกรรมทีเกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ / สาระนิพนธ์ งานวิจัยบทความในวารสาร อื่น ๆ แหล่งข้อมูล ในระบบ internet

3 ความสำคัญของการทบทวน วรรณกรรม 50 % Literature Review 50% กำหนดกรอบหรือ ตัวแบบการวิเคราะห์ เก็บข้อมูล ประมวลผล ศูนย์กลางหรือแกน ในการทำวิทยานิพนธ์

4 Literature Review 2. Theory or Framework for analysis 3. methodology 4. data and sources 5. Results and conclusions 6. Policy recommendations 7. limitations 8. recommendations for further studies 1. objectives

5 การเขียน Dissertation Proposal 1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2. ทฤษฎีหรือกรอบที่จะใช้วิเคราะห์เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 3. วิธีหรือเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ 4. ข้อมูลที่จะใช้และแหล่งข้อมูล 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6 การเขียนวิทยานิพนธ์ 1. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล 2. อภิปรายผล : เปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมา ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง เหตุผลประกอบ 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : เหมือนหรือต่างจาก งานศึกษาของคนอื่นอย่างไร

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. Business Administration 2. Economics 3. Political Science 4. Public Administration 5. Others

8 Methodology quantitative Analysis qualitative analysis parametric statisticsSocio- economic indicators descriptive approach non parametric statistics

9 input-output analysis Econometrics time-series analysis Computable General Equilibrium Quantitative Analysis linear programming Discriminant analysis Factor analysis Non parametric statistics Statistical computer solfware programs

10 ประเภทของ web sites 1. International Organizations 2. Journals 3. Domestic Web sites 4. Others

11 International Organizations’ Web sites 1. World Bank: www.worldbank.org 2. International Monetary Fund: www.imf.org 3. World Trade Organization: www.wto.org 4. Bank for International Settlement: www.bis.org 5. International Labour Organization: www.ilo.org

12 ข้อมูลและงานวิจัยใน web site ของ World Bank 1. Public sector management 2. Governance 3. Globalization 4. Health and Population 6. Education 5. Rural Development 7. Social Development 8. Labor and Employment 9. Poverty 10. Agriculture/ Industry

13 Globalization Working Papers

14 Governance Working Papers

15 World Development Reports World Development Report 2003

16 Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth and Quality of life

17 Managing Portfolio of Assets 1. Physical Assets 2. Human Assets 3. Environment Assets 4. Social Assets

18 World Development Indicators The World Development Indicators (WDI) is the World Bank's premier annual compilation of data about development. WDI 2001 includes approx. 800 indicators in 87 tables, organized in six sections: World View, People, Environment, Economy, States and Markets, and Global Links. The tables cover 148 economies and 14 country groups—with basic indicators for a further 59 economies.

19 Web Site ของ World Trade Organization www.wto.org

20 International Organizations’ Web sites 6. National Bureau of Economic Research : www.nber.orgNational Bureau of Economic Research 7. Organization for Economic Co -Operation and Development : www.oecd.org

21 Journal- Link Web sites 1. Gale Expanded Academic 2. Wilson Omni File 3. RU Library: www.lib.ru.ac.th

22 ข้อมูลใน web sites ของ Gale and Wilson 1. วรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 2. Journals ที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 3. หัวข้อเรื่องที่สนใจ

23 วรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ สนใจ 1. Policy for Human Resource 2. Underground Economy 3. Environment 4. Welfare Program 5. Corruption

24 Journals ที่เกี่ยวข้องหรือที่ น่าสนใจใน Gale 1. Journal of Public Administration Research and Policy 5. Population and Environment 3. Political Research Quarterly 2. Journal of Public Policy 4. Politics and Society

25 Journals ที่เกี่ยวข้องหรือที่ น่าสนใจใน Wilson 1. Policy and Practice of Public Human Services 5. Journal of Public Policy and Marketing 3. Policy Study Journal 2. Policy Evaluation 4. Political Research Quaterly

26 Web Sites ของหน่วย ราชการในประเทศ 1. คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : www.nesdb.go.th 2. กระทรวงการคลัง : www.mof.go.th 3. กระทรวงพาณิชย์ : www.moc.go.th 4. สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th

27 Web Sites ของหน่วย ราชการในประเทศ 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.or.th 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย : www.tdri.or.th 7. สำนักงานสถิติแห่งชาติ : www.nso.go.th

28 ฐานข้อมูล Web Site ของ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ : www.nesdb.go.th 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม : GDP ของประเทศและจังหวัด ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 3. ข้อมูลและงานศึกษาด้านความยากจน การกระจายรายได้ และ แผนพัฒนาภูมิภาค เมือง และ ชนบท 5. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 4. การพัฒนาทุนทางสังคม ( social capital)

29 Web Site ของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ www.nso.go.th Census and survey reports on economic and social issues

30 ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ ไทยของสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ www.nstda.or.th สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการนำร่อง ระบบ ฐานข้อมูล งานวิจัยของแต่ละสถาบัน เผยแพร่แล้ว ทางอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้น ฐานข้อมูล ต่างระบบได้จากจุดเดียว โดยเริ่มบริการ ตั้งแต่ กันยายน 2544

31 ฐานวิทยานิพนธ์ไทย www.tiac.or.th ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( Technology Information Access Center)

32 Return on Information and Communication Technology Investment : A Case Study of Thai e-Government Supawit Wuthi-udomlert Tangible and intangible benefits of ICT corruption วัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ ที่รัฐบาลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

33 Tangible and Intangible Costs of ICT tangible cost intangible cost importsDepowerment of human

34 Equation of Corruption Corruption = Monopoly + Discretion - Transparency Market structure Rules and regulations Culture and Social value ICT

35 เป้าหมายการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) Good Investment Climate Growth Job Creation

36 WWW.ru.ac.th/eco2 3108514-20 ext 4279

37 การประชุมระดม ความคิด การพัฒนาทุนทาง สังคม ห้องประชุมเดชสนิท วงศ์ สศช. 5, 10 กุมภาพันธ์ 2546 Sombat สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โปรดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ : Sombat-s@nesdb.go.th : Socap@nesdb.go.th

38 การพัฒนาทุนทางสังคม กรอบแนวคิด+ตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนสังคมไทย เส้นทางสำคัญๆ การประเมินทุนทางสังคมไทยสิ่งที่ต้องเผชิญในอนาคต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย&ทุนทางสังคม ความหมายและขอบเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ แผนพัฒนา การประชุมสัมมนา กก.สศช. ผู้บริหาร สศช. กลไกการดำเนินงาน

39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคนไทย - สังคมไทย พ.ศ.2533 สิ่งที่ต้องเผชิญในอนาคต รัฐธรรมนูญ ประชากร ครอบครัว S&T R&D เศรษฐกิจ ใหม่ การ กระจาย อำนาจ การ บริหาร จัดการ S&T ICT การเมือง การค้า การเงิน ธนาคาร การศึ กษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ต่างปร ะเทศ ใน ประเท ศ สังคมเกษตร อุตสาหกรรม ปัจจุบัน

40 การปรับเปลี่ยนสังคมไทย สังคม ปัจจุบัน สังคม ปัจจุบัน สังคมฐาน ความรู้ การพัฒนา ยั่งยืน

41 จุดเน้นการพัฒนาทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ การสร้างทักษะใน การคิดวิเคราะห์ มี ทักษะในการทำงาน และดำรงชีวิตในโลก ยุคใหม่ ทุนทางสถาบัน สร้างความ เข้าใจให้ทุกฝ่าย เห็นถึง ความสำคัญและ ประโยชน์ของ สถาบันต่างๆของ สังคมและการ รวมกลุ่ม ทุนทางปัญญาและ วัฒนธรรม เลือกสรรภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่ดี และ ต่อยอด เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพิ่มคุณค่า และเพิ่มคุณภาพชีวิต

42 รักษา-ฟื้นฟู ขยายผล  เร่งปฏิรูปการ เรียนรู้ทั้งในระบบ และกระบวนการ เรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาความรู้ - ทักษะช่างฝีมือ งานศิลปะ บริการ และการท่องเที่ยว ทุนมนุษย์ ทุนทางสถาบัน  ฟื้นฟูความผูกพัน ในครอบครัวและ ชุมชน  เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ สถาบันทาง สังคมต่างๆ ทุนทางปัญญา และวัฒนธรรม  สร้างความเข้าใจ ในแก่นแท้ของ ศาสนา วัฒนธรรม และทุนทางสังคม  พัฒนาเทคนิคการ เผยแพร่ เปิดโอกาส ให้เผยแพร่  ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดี งาม ความเมตตา-เอื้อ อาทร ความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ตัวอย่างการพัฒนาทุนทางสังคม

43 เสริมสร้างทุนทางสังคมใหม่ๆ  ทำงานเป็นทีม ภูมิใจในงานที่ทำ ผูกพันองค์กร มีจิต สาธารณะ  มีแรงจูงใจ/จิต วิญญาณในการ ประกอบการเอง  สร้างนิสัยให้รัก การ “อ่าน-คิด- เขียน-แสดงความ คิดเห็น” ใฝ่รู้ตลอด ชีวิต ทุนมนุษย์ ทุนทางสถาบัน  สนับสนุนการ รวมตัวเป็นชุมชน เสริมสร้างความ เข้มแข็ง และขยาย เครือข่าย  กระตุ้นให้คนทุก กลุ่มตระหนักถึง คุณค่าและ ประโยชน์ของ สถาบันที่มีอยู่และ เป็นสถาบันแห่ง การเรียนรู้ ทุนทางปัญญา และวัฒนธรรม  พัฒนาฐานข้อมูลภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม ระดับชาติและท้องถิ่น (เน้นเรื่องสำคัญๆ เชื่อม D&S) และตัวชี้วัด  สร้างระบบยกย่อง ปกป้องคนดี มีคุณธรรม  ผสมผสานเทคโนโลยี/ องค์ความรู้ใหม่เข้ากับ ภูมิปัญญาที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม คุณค่า-เพิ่ม มูลค่าให้ สินค้าและบริการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย 1. แนวทางการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมผ่านระบบ internet Literatures: งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิชาการอื่น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google