งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารภาครัฐด้วยวิธีทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารภาครัฐด้วยวิธีทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารภาครัฐด้วยวิธีทางธุรกิจ

2 รูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐ: ปัจจุบันและแนวโน้ม
รูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐ: ปัจจุบันและแนวโน้ม 1. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ e - government 3 Decentralization: privatization, citizen participation

3 เหตุผลการนำหลักการบริหารธุรกิจมาใช้กับองค์กรภาครัฐ
1. Globalization 2. การปฎิรูประบบราชการ 3. ลักษณะพรรคไทยรักไทย

4 กรอบความคิดเชิงในการวิเคราะห์องค์กรภาครัฐ
Structure - Conduct - Performance โครงสร้าง พฤติกรรม ผลการดำเนินงาน

5 A Framework for Market (Industrial) Analysis
structures conducts performance production/cost pricing profit growth market structures advertising potential for competion in global market sales promotion diversification integration

6

7 เนื้อหาการวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ

8

9 The Five Competitive Forces that Determine Company Profitability
Potential Entrants Industry competitors buyers suppliers substitutes

10 How Competitive Forces Shape Strategy” Michale E. porter
positioning the company so that its capabilities provide the best defense against the competitive forces; influencing the balance of forces through strategic moves; and anticipating shifts in the factors underlying competitive forces.

11 ตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ

12 Diversification and Integration
industry A0 backward integration industry A1 Industry C Industry A Industry B industry A2 forward integration industry A3

13 Benefits for Diversification and integration
1. reduce risk 2. ensure supply 3. increse profits 4. increse monopoly power

14 Outsourcing, Sub contract, Downsizing

15 ตัวอย่างการวิเคราะห์การประเมินผล
การศึกษา และ สาธารณสุข Sanjeev Gupta, Keiko Honjo and Marijn Verhoeven The Efficiency of Government Expenditure: Experiences form Africa IMF Working Paper November 1997

16 The Public Economics of Education
1. Market Analysis in education 2. Investment in Human Capital 3. Efficiency Analysis 4. Income Distribution: Education expenditure Incidence Education Lorenz curve 5. Educational Financing

17 Production function Parametric production function
Nonparametric production function กำหนดรูปแบบที่แน่นอนของฟังก์ชั่น คำนวณหาค่า parameters ของฟังก์ชั่น

18 Freely Disposable Hull (FDH)
output D C b A Y(A) B Y(B) X(A) X(B) input

19 Input Efficiency Score (IES)
จะใช้ลดลง เพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่า หน่วยผลิต B มี IES = จำนวนปัจจัยของหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพ X(A) จำนวนปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ/X(B) 0 < IES < 1 X(A) = 10, X(B) = > IES = 0.5 = 50%

20 Output Efficiency Score (OES)
จะผลิตได้มากขึ้นในการใช้จำนวนปัจจัยการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยกว่า หน่วยผลิต B มี OES = ผลผลิตของหน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ Y(B) ผลผลิตของหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพ Y(A) 0 < OES < 1 Y(B) = Y(A) = , OES = 25/50 = 0.5 = 50%

21 Educational Inputs and Outputs
spending per student spending per student as a share of per-capita GDP percentage of the population that completes education at a normal graduation age educational outputs

22 ตัวชีวัดทางการศึกษา (Educational indicators)
วัดผลสะสมทางการศึกษา (stock of education) วัดผลการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Flow of education) อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate) อัตราการเข้าเรียนรวม อัตราการเรียนรู้ (Functional Literacy Rate) (Gross Enrollment Rate) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Education Attainment) อัตราเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) อัตราการเรียนต่อ (Transition Rate) อัตราการออกจากโรงเรียน (Dropout Rate)

23 Table 2: Efficiency Scores: Education Spending Per Student as Share of GDP Per Capita
(Secondary Level) and Secondary Graduates to Population at Typical Graduation Age

24 Table 1: Efficiency Scores: Expenditure per Student in Purchasing-Power Adjusted
Dollars and Secondary Graduates to Population at Typical Graduation Age

25 World Health Organization
Health System Performance Assessment: Debates, Methods and Empiricism

26 Competitive Strategies
Michael E. Porter

27 Porter’s Works www.isc.hbs.edu
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press 1980 Comparative Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press 1985

28 Competitive Strategies
1. Cost Leadership 2. Differentiation 3. Cluster

29 Cost Drivers 1. Economies of scale 2. Capacity utilization 3. linkages
4. location 5. learning

30 Differentiation 1. Product Differentiation 2. Delivering System
3. Marketing Approach 4. After-Sale Services

31 Porter’s Cluster Strategy

32 Porter’s Vision of Cluster Strategy
Clusters represent a new way of thinking about national, state, and local economies, and they necessitate new roles for companies, government, and other institutions in enhancing competitiveness. “Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy” Economic Development Quarterly 14, no. 1, February 2000:

33 Clusters are geographic concentrations of interconnected companies,
specialized suppliers, service providers, and associated institutions in a particular field that are present in a nation or region. Clusters arise because they increase the productivity with which companies can compete. The development and upgrading of clusters is an important agenda for governments, companies, and other institutions. Cluster development initiatives are an important new direction in economic policy, building on earlier efforts in macroeconomic stabilization, privatization, market opening, and reducing the costs of doing business

34 Clusters and Comparative Advantage
1. increasing the productivity of companies based in the area; 2. driving the direction and pace of innovation; 3. stimulating the formation of new businesses within the cluster. 4. Geographic, cultural, and institutional proximity provides companies with special access, closer relationships, better information, powerful incentives, "Clusters and the New Economics of Competition” Harvard Business Review, November-December 1998

35 US Council on Competitiveness www.council.org
sets an action agenda to drive U.S. economic competitiveness and leadership in world markets in order to raise the standard of living for all Americans. Its focus is on strengthening U.S. innovation, upgrading the workforce, and benchmarking national economic performance. Working with Professor Porter and the Institute, the Council has undertaken an initiative to examine how clusters form, why they are critical to a region's economic future, and how regional stakeholders can help its clusters thrive

36 Case Studies for Cluster Strategy

37 Cluster: กรณีศึกษาของประเทศไทย
นโยบายผู้ว่า CEO Provincial Cluster Five Clusters in the Thai Economy solfware, automotive, textile/apparel food/beverage, tourism

38 ชู 20 คลัสเตอร์ ดันจีดีพี ก้าวกระโดด
สภาพัฒน์มั่นใจ ยุทธศาสตร์ผู้ว่าฯซีอีโอ หนุนศก.โตยั่งยืน เล็งตั้ง 2 รองผู้ว่าฯด้าน ความมั่นคง และความมั่งคั่ง พร้อมดึงภาคเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ เสริมทีมงานผู้ว่าฯซีอีโอ เปิดยุทธศาสตร์ 20 คลัสเตอร์ ผู้ว่าฯซีอีโอ แข่งชูจุดเด่นการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมตัวหลัก หวังแรงหนุนดัน เศรษฐกิจ โตก้าวกระโดด เผยแต่ละกลุ่ม ตั้งเป้าการเติบโตรายสาขา กว่า 10% ด้านสภาพัฒน์มั่นใจ แผนยุทธศาสตร์ผู้ว่าฯซีอีโอ เชื่อหลัง 75 เครื่อง ยนต์เศรษฐกิจ ติดพร้อมกัน ดันจีดีพีขยายตัวเลขสองหลัก ทีมา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 3 พฤศจิกายน 2546

39 Capitalism and Social Progress
Economic policy and social policy have been largely separate agendas involving different participants. Many see the two as conflicting agendas because of the flaws in the capitalist system. However, there is no inherent conflict between capitalism and social needs. A productive and growing economy requires rising skill levels, a proliferation of new companies, safe working conditions, healthy workers who live in decent housing in safe neighborhoods, and a sense of opportunity. Social and economic policy must be integrated in addressing society’s ills and ensuring true progress

40 Business and Social Progress
Businesses that wish to survive and thrive in a global economy must respond to major social and environmental trends that are reshaping markets. This report outlines 19 trends that are reshaping global markets and discusses the rising interest in using market solutions to address some of the world's most pressing problems. The World Business Council for Sustainable Development is a coalition of international companies united by a shared commitment to sustainable development via the three pillars of economic growth, ecological balance and social progress. (www.wbcsd.org)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารภาครัฐด้วยวิธีทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google