งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types) ตัวแปรแต่ละตัวจะมีชนิดของ ข้อมูลที่เก็บ 4 ชนิด 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types) ตัวแปรแต่ละตัวจะมีชนิดของ ข้อมูลที่เก็บ 4 ชนิด 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types) ตัวแปรแต่ละตัวจะมีชนิดของ ข้อมูลที่เก็บ 4 ชนิด 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ 4. ข้อมูลชนิดบูลีน

3 Local and Global Variable Local VariableLocal Variable เป็นตัวแปรที่ใช้ภายใน Module เท่านั้น Global VariableGlobal Variable เป็นตัวแปรที่ใช้ได้ในทุกๆ Module

4 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer) 1.1 Short Integer 1.2 Integer 1.3 Long Integer

5 1.1 Short Integer 1 Byte8 Bit มีขนาด 1 Byte หรือ 8 Bit แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย )  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย ) 0 – 255 {0, 1, 2, 3, 4, …, 255}  Sign ( คิดเครื่องหมาย )  Sign ( คิดเครื่องหมาย ) -128 – 127 {-128, -127, …, -1, 0, 1, …, 127}

6 1.2 Integer มีขนาด 2 Byte หรือ 16 Bit  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย )  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย ) 0 – 65535 {0, 1, 2, 3, 4, …, 65535}  Sign ( คิดเครื่องหมาย )  Sign ( คิดเครื่องหมาย ) -32768 – 32767 {-32768, -32767, …, -1, 0, 1, …, 32767}

7 1.3 Long Integer มีขนาด 4 Byte หรือ 32 Bit  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย )  Unsign ( ไม่คิดเครื่องหมาย )0 – 429467295 {0, 1, 2, 3, 4, …, 429467295}  Sign ( คิดเครื่องหมาย )  Sign ( คิดเครื่องหมาย ) -2147483648 – 2147483647 {-2147483648, …, -1, 0, 1, …, 2147483647}

8 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ Integer + Integer =IntegerInteger + Integer =Integer Integer - Integer =IntegerInteger - Integer =Integer Integer * Integer =IntegerInteger * Integer =Integer Integer / Integer =Floating PointInteger / Integer =Floating Point Integer mod Integer =IntegerInteger mod Integer =Integer Integer div Integer =IntegerInteger div Integer =Integer

9 Integer mod Integer =Integer K mod M = r K = Mq + r (0 0) 25 mod 7 = 425 = 7*3 + 4 25 mod 5= 025 = 5*5 + 0 6mod2=0 15mod5=0 25mod4=1 49mod5=4

10 Integerdiv Integer =Integer ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร 6div2=3 15div 2=7 25div 4=6 49div 5=9 -73 div 2=-36 -15 div -6=2

11 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง (Floating Point) จำนวนจริง มีจุดทศนิยม จำนวนจริง มีจุดทศนิยม มีขนาด 2 Byte หรือ 16 Bit มีขนาด 2 Byte หรือ 16 Bit เช่น 30.5, 45.3, 65.56, 465.768 เช่น 30.5, 45.3, 65.56, 465.768

12 การคำนวณ Floating Point + Floating Point = Floating Point Floating Point - Floating Point = Floating Point Floating Point * Floating Point = Floating Point Floating Point / Floating Point = Floating Point Floating Point + Integer = Floating Point Floating Point - Integer = Floating Point Floating Point * Integer = Floating Point Floating Point / Integer = Floating Point * ไม่สามารถทำ mod กับ div ได้

13 ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1  ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อน  ถ้ามีหลายวงเล็บทำวงเล็บในสุดก่อน ลำดับที่ 2  ให้ทำเลขยกกำลังก่อน ลำดับที่ 3  ให้ทำ *, /, div, mod  ถ้ามีเครื่องหมายในลำดับเดียวกัน ให้ทำจาก ซ้ายไปขวา ลำดับที่ 4  ให้ทำ +, -  ถ้ามีเครื่องหมายในลำดับเดียวกัน ให้ทำจาก ซ้ายไปขวา

14 ตัวอย่าง 7 / ( ( 5 * 5 ) mod (6 / 3) * 2 ) 25 2 1 3.5 2

15 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ 3.1 ข้อมูลอักขระ (Character) 3.2 ข้อมูลแบบสายอักขระ (String)

16 ข้อมูลอักขระ (Character) Å อยู่ภายใต้ Single Quote ( ‘ ’ ) Å 1 ตัวอักขระมีขนาด 1 Byte หรือ 8 Bit ข้อมูลแบบสายอักขระ (String) Å มีความยาวมากกว่า 1 ตัวอักขระ Å กำหนดได้ว่าจะให้มีขนาดเท่าใด A : string [10] กำหนดให้ A เป็น string ที่มีขนาด 10 ตัว อักขระ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบอักขระกับสาย อักขระ ¸ A : character  A รับค่าได้ 1 ตัวอักขระ ¸ B : String [10]  B รับค่าได้ตั้งแต่ 1 – 10 ตัว อักขระ

17 ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean) เป็นข้อมูลที่ใช้ในเชิงตัดสินใจ มี ขนาด 1 Byte ค่าที่เป็นไปได้คือ จริง (True) มีค่าเป็น 00000001 เท็จ (False) มีค่าเป็น 00000000

18 สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบ เงื่อนไข เครื่องหมา ย สัญลักษ ณ์ ตัวอย่าง เท่ากับ= X = Y มากกว่า> X > Y น้อยกว่า< X < Y มากกว่า เท่ากับ >= X >= Y น้อยกว่า เท่ากับ <= X <= Y ไม่เท่ากับ X Y

19 นิพจน์ (Expression) นิพจน์ค่านิพจน์ a < 5 a + i = 15 a div i = 2 20 < 15 20 > 25 กำหนดให้ a = 10; i = 5 False False False True True

20 สัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมนิพจน์ทาง บูลีน สัญลัก ษณ์ ความหมาย not จะให้ค่าตรงข้ามกับนิพจน์ นั้น and จะเป็นจริง เมื่อทุกๆนิพจน์ มีค่าเป็นจริง or จะเป็นจริงเมื่อนิพจน์ใด นิพจน์หนึ่งเป็นจริง

21 การเชื่อมนิพจน์ด้วย And นิพจน์ 1 X นิพจน์ 2 Yผลลัพธ์ X and Y TTT TFF FTF FFF

22 การเชื่อมนิพจน์ด้วย Or นิพจน์ 1 X นิพจน์ 2 Yผลลัพธ์ X or Y TTT TFT FTT FFF

23 การเชื่อมนิพจน์ด้วย Not นิพจน์ 1 Xผลลัพธ์ Not X TF FT

24 ตัวอย่าง นิพจน์ค่านิพจน์ (a + i = 15) and (a div i = 2) (a < 5) and (a + i = 15) (a < 5) or (a + i = 15) (a < 5) or (20 < 15) Not (a div i = 2) Not (a < 5) T กำหนดให้ a = 10;i = 5 F T F F T


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types) ตัวแปรแต่ละตัวจะมีชนิดของ ข้อมูลที่เก็บ 4 ชนิด 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google