งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types)
ตัวแปรแต่ละตัวจะมีชนิดของข้อมูลที่เก็บ 4 ชนิด ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ข้อมูลชนิดจำนวนจริง ข้อมูลชนิดตัวอักขระ ข้อมูลชนิดบูลีน

2 Local and Global Variable
Local Variable เป็นตัวแปรที่ใช้ภายใน Module เท่านั้น Global Variable เป็นตัวแปรที่ใช้ได้ในทุกๆ Module

3 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)
1.1 Short Integer 1.2 Integer 1.3 Long Integer

4 1.1 Short Integer มีขนาด 1 Byte หรือ 8 Bit แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
Unsign (ไม่คิดเครื่องหมาย) 0 – 255 {0, 1, 2, 3, 4, …, 255} Sign (คิดเครื่องหมาย) -128 – 127 {-128, -127, … , -1, 0, 1, … , 127}

5 1.2 Integer มีขนาด 2 Byte หรือ 16 Bit
Unsign (ไม่คิดเครื่องหมาย) 0 – {0, 1, 2, 3, 4, …, 65535} Sign (คิดเครื่องหมาย) – {-32768, , … , -1, 0, 1, … , 32767}

6 1.3 Long Integer มีขนาด 4 Byte หรือ 32 Bit
Unsign (ไม่คิดเครื่องหมาย) 0 – {0, 1, 2, 3, 4, …, } Sign (คิดเครื่องหมาย) – { , … , -1, 0, 1, … , }

7 การคำนวณทางคณิตศาสตร์
Integer + Integer = Integer Integer - Integer = Integer Integer * Integer = Integer Integer / Integer = Floating Point Integer mod Integer = Integer Integer div Integer = Integer

8 Integer mod Integer = Integer
K mod M = r K = Mq + r (0 <= r <= M, k > 0) 25 mod 7 = = 7*3 + 4 25 mod 5 = = 5*5 + 0 6 mod 2 = 0 15 mod 5 = 0 25 mod 4 = 1 49 mod 5 = 4

9 Integer div Integer = Integer
ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร 6 div 2 = 3 15 div 2 = 7 25 div 4 = 6 49 div 5 = 9 -73 div 2 = -36 -15 div -6 = 2

10 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง (Floating Point)
จำนวนจริง มีจุดทศนิยม มีขนาด 2 Byte หรือ 16 Bit เช่น 30.5, 45.3, 65.56,

11 การคำนวณ *ไม่สามารถทำ mod กับ div ได้
Floating Point + Floating Point = Floating Point Floating Point Floating Point = Floating Point Floating Point * Floating Point = Floating Point Floating Point / Floating Point = Floating Point Floating Point + Integer = Floating Point Floating Point Integer = Floating Point Floating Point * Integer = Floating Point Floating Point / Integer = Floating Point *ไม่สามารถทำ mod กับ div ได้

12 ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ลำดับที่ 1 ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อน ถ้ามีหลายวงเล็บทำวงเล็บในสุดก่อน ลำดับที่ 2 ให้ทำเลขยกกำลังก่อน ลำดับที่ 3 ให้ทำ *, /, div, mod ถ้ามีเครื่องหมายในลำดับเดียวกัน ให้ทำจากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 4 ให้ทำ +, -

13 ตัวอย่าง 7 / ( ( 5 * 5 ) mod (6 / 3) * 2 ) 25 2 1 3.5

14 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ 3.1 ข้อมูลอักขระ (Character)
3.2 ข้อมูลแบบสายอักขระ (String)

15 ข้อมูลอักขระ (Character)
อยู่ภายใต้ Single Quote ( ‘ ’ ) 1 ตัวอักขระมีขนาด 1 Byte หรือ 8 Bit ข้อมูลแบบสายอักขระ (String) มีความยาวมากกว่า 1 ตัวอักขระ กำหนดได้ว่าจะให้มีขนาดเท่าใด A : string [10] กำหนดให้ A เป็น string ที่มีขนาด 10 ตัวอักขระ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบอักขระกับสายอักขระ A : character  A รับค่าได้ 1 ตัวอักขระ B : String [10]  B รับค่าได้ตั้งแต่ 1 – 10 ตัวอักขระ

16 ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean)
เป็นข้อมูลที่ใช้ในเชิงตัดสินใจ มีขนาด 1 Byte ค่าที่เป็นไปได้คือ จริง (True) มีค่าเป็น เท็จ (False) มีค่าเป็น

17 สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอย่าง เท่ากับ = X = Y มากกว่า > X > Y น้อยกว่า < X < Y มากกว่าเท่ากับ >= X >= Y น้อยกว่าเท่ากับ <= X <= Y ไม่เท่ากับ < > X < > Y

18 นิพจน์ (Expression) กำหนดให้ a = 10; i = 5 นิพจน์ ค่านิพจน์ a < 5
a div i = 2 20 < 15 20 > 25 False True True False False

19 สัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมนิพจน์ทางบูลีน
ความหมาย not จะให้ค่าตรงข้ามกับนิพจน์นั้น and จะเป็นจริง เมื่อทุกๆนิพจน์ มีค่าเป็นจริง or จะเป็นจริงเมื่อนิพจน์ใดนิพจน์หนึ่งเป็นจริง

20 การเชื่อมนิพจน์ด้วย And
นิพจน์ 1 X นิพจน์ 2 Y ผลลัพธ์ X and Y T F

21 การเชื่อมนิพจน์ด้วย Or
นิพจน์ 1 X นิพจน์ 2 Y ผลลัพธ์ X or Y T F

22 การเชื่อมนิพจน์ด้วย Not
นิพจน์ 1 X ผลลัพธ์ Not X T F

23 ตัวอย่าง กำหนดให้ a = 10; i = 5 T F T F F T นิพจน์ ค่านิพจน์
(a + i = 15) and (a div i = 2) (a < 5) and (a + i = 15) (a < 5) or (a + i = 15) (a < 5) or (20 < 15) Not (a div i = 2) Not (a < 5) T F T F F T


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variables and Data Types)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google