งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods (ACT และ 360) และ coupons per year (2/Y และ 1/Y) กด 2nd [SET] 1 ครั้ง สำหรับแต่ละ option หมายเหตุ : การกด หรือ เพื่อควบคุม Bond Worksheet ก่อนที่จะ enter มูลค่านั้นจะ ทำให้เกิด error (Error6) ได้ เพื่อจะทำให้ error หายไป กด CE/C

2 BOND WORKSHEET VARIABLES ตัวแปรวิธีกดการ แสดงผ ล ชนิดของตัว แปร วันชำระ 2nd [BOND] SDTEnter only อัตราคูปองต่อปี (%) CPNEnter only วันไถ่ถอนคืน RDTEnter only มูลค่าไถ่ถอน (% ของมูลค่า par) RVEnter only Actual/actual day- count method ACTSetting 30/360 day-count method 2nd [SET] 360Setting

3 BOND WORKSHEET VARIABLES ( ต่อ ) ตัวแปรวิธีกดการ แสดงผ ล ชนิดของตัว แปร จ่ายคูปองปีละ 2 ครั้ง 2/YSetting จ่ายคูปองปีละ 1 ครั้ง 2nd [SET] 1/YSetting Yield สำหรับไถ่ถอน คืน YLDEnter/comp ute ราคา ( จำนวนเงิน ) PRIEnter/comp ute ดอกเบี้ยค้างรับ AIAuto- compute ดูเรชั่นที่แปลง DURAuto- compute

4 RESETTING BOND WORKSHEET VARIABLES เพื่อที่จะตั้งค่า Bond Worksheet Variables ใหม่ สำหรับค่าที่ตั้งไว้ กด 2nd [CLR WORK] ขณะที่อยู่ ใน Bond Worksheet ตัวแปรค่าที่ตั้งไว้ตัวแปรค่าที่ตั้งไว้ SDT ACT/360ACT CPN02/Y,1/Y2/Y RDT YLD0 RV100PRI0 DUR0AI0 เพื่อที่จะตั้งค่าตัวแปรทั้งหมดใหม่ กด 2nd [RESET] ENTER

5 ENTERING DATE ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อป้อนวันที่ : mm.ddyy หรือ dd.mmyy หลังจากป้อนวันที่แล้ว กด ENTER หมายเหตุ : สามารถที่จะแสดงวันที่ได้ที่แบบ US และ European สามารถที่จะป้อนวันที่จาก 1 ม. ค จนถึง 31 ธ. ค ได้ เครื่องคำนวณจะสมมุติให้วันไถ่ถอนคืน (RDT) ตรงกับวันจ่ายคูปอง : เพื่อคำนวณจนถึงอายุคงเหลือ ให้ใส่ maturity date สำหรับ RDT เพื่อคำนวณจนถึงวันเรียกคืนก่อนกำหนด ให้ใส่ call date สำหรับ RDT

6 ENTERING CPN CPN จะแสดงอัตราคูปองต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูล ค่าที่ตราไว้ของ Bond มากกว่าเป็นจำนวนเงินของการ จ่ายคูปอง ENTERING RV มูลค่าไถ่ถอนคืน (RV) เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของ Bond : สำหรับการทำ call analysis ให้ใส่ ราคา call สำหรับ RV สำหรับการทำ maturity analysis ให้ใส่ 100 สำหรับ RV

7 SETTING THE DAY-COUNT METHOD 1. เพื่อแสดง day-count method กด จน ACT หรือ 360 ปรากฏ 2. เพื่อที่จะเปลี่ยน day-count method กด 2nd [SET] SETTING THE COUPON FREQUENCY 1. เพื่อแสดงความถี่ของการจ่ายคูปอง กด จน 1/Y หรือ 2/Y ปรากฏ 2. เพื่อเปลี่ยนความถี่ของการจ่ายคูปอง กด 2nd [SET]

8 การคำนวณ Modified Duration (DUR) ในการคำนวณ modified duration ให้กด จนกระทั่ง ตัวแปร DUR ปรากฏ เครื่องคิด เลขจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง การคำนวณราคา BOND, ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration ซื้อ corporate bond จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี สิ้นสุดอายุ 31 ธ. ค ซื้อเมื่อ 12 มิ. ย.2006 bond ใช้ฐาน 30/360 วันในการคิด อัตราคูปอง 7% ราคา ไถ่ถอนที่ 100% ของ par มี yield to maturity 8% คำนวณหาราคา BOND, ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration หมายเหตุ สามารถหาได้เฉพาะเครื่อง BA-II Plus Professional

9 ToPressDisplay เลือก bond worksheet 2 nd [BOND]STD= ใส่วันซื้อ ENTERSTD= ใส่อัตราคูปอง 7 ENTERCPN= 7.00 ใส่วันไถ่ถอน ENTERRDT= มูลค่าไถ่ถอน RV= เลือกการคำนวณแบบ 30/360 2 nd [SET]360 ใส่ จำนวนครั้งในการจ่าย ต่อปี 2/Y ใส่ yield 8 ENTERYLD=8.00 คำนวณราคา CPTPRI= * ดูดอกเบี้ยค้างจ่าย AI= 3.15 * ดู modified duration DUR= 1.44


ดาวน์โหลด ppt BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google