งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods (ACT และ 360) และ coupons per year (2/Y และ 1/Y) กด 2nd [SET] 1 ครั้ง สำหรับแต่ละ option หมายเหตุ : การกด หรือ เพื่อควบคุม Bond Worksheet ก่อนที่จะ enter มูลค่านั้นจะ ทำให้เกิด error (Error6) ได้ เพื่อจะทำให้ error หายไป กด CE/C

2 BOND WORKSHEET VARIABLES ตัวแปรวิธีกดการ แสดงผ ล ชนิดของตัว แปร วันชำระ 2nd [BOND] SDTEnter only อัตราคูปองต่อปี (%) CPNEnter only วันไถ่ถอนคืน RDTEnter only มูลค่าไถ่ถอน (% ของมูลค่า par) RVEnter only Actual/actual day- count method ACTSetting 30/360 day-count method 2nd [SET] 360Setting

3 BOND WORKSHEET VARIABLES ( ต่อ ) ตัวแปรวิธีกดการ แสดงผ ล ชนิดของตัว แปร จ่ายคูปองปีละ 2 ครั้ง 2/YSetting จ่ายคูปองปีละ 1 ครั้ง 2nd [SET] 1/YSetting Yield สำหรับไถ่ถอน คืน YLDEnter/comp ute ราคา ( จำนวนเงิน ) PRIEnter/comp ute ดอกเบี้ยค้างรับ AIAuto- compute ดูเรชั่นที่แปลง DURAuto- compute

4 RESETTING BOND WORKSHEET VARIABLES เพื่อที่จะตั้งค่า Bond Worksheet Variables ใหม่ สำหรับค่าที่ตั้งไว้ กด 2nd [CLR WORK] ขณะที่อยู่ ใน Bond Worksheet ตัวแปรค่าที่ตั้งไว้ตัวแปรค่าที่ตั้งไว้ SDT12-31-1990ACT/360ACT CPN02/Y,1/Y2/Y RDT12-31-1990YLD0 RV100PRI0 DUR0AI0 เพื่อที่จะตั้งค่าตัวแปรทั้งหมดใหม่ กด 2nd [RESET] ENTER

5 ENTERING DATE ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อป้อนวันที่ : mm.ddyy หรือ dd.mmyy หลังจากป้อนวันที่แล้ว กด ENTER หมายเหตุ : สามารถที่จะแสดงวันที่ได้ที่แบบ US และ European สามารถที่จะป้อนวันที่จาก 1 ม. ค. 1950 จนถึง 31 ธ. ค. 2049 ได้ เครื่องคำนวณจะสมมุติให้วันไถ่ถอนคืน (RDT) ตรงกับวันจ่ายคูปอง : เพื่อคำนวณจนถึงอายุคงเหลือ ให้ใส่ maturity date สำหรับ RDT เพื่อคำนวณจนถึงวันเรียกคืนก่อนกำหนด ให้ใส่ call date สำหรับ RDT

6 ENTERING CPN CPN จะแสดงอัตราคูปองต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูล ค่าที่ตราไว้ของ Bond มากกว่าเป็นจำนวนเงินของการ จ่ายคูปอง ENTERING RV มูลค่าไถ่ถอนคืน (RV) เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของ Bond : สำหรับการทำ call analysis ให้ใส่ ราคา call สำหรับ RV สำหรับการทำ maturity analysis ให้ใส่ 100 สำหรับ RV

7 SETTING THE DAY-COUNT METHOD 1. เพื่อแสดง day-count method กด จน ACT หรือ 360 ปรากฏ 2. เพื่อที่จะเปลี่ยน day-count method กด 2nd [SET] SETTING THE COUPON FREQUENCY 1. เพื่อแสดงความถี่ของการจ่ายคูปอง กด จน 1/Y หรือ 2/Y ปรากฏ 2. เพื่อเปลี่ยนความถี่ของการจ่ายคูปอง กด 2nd [SET]

8 การคำนวณ Modified Duration (DUR) ในการคำนวณ modified duration ให้กด จนกระทั่ง ตัวแปร DUR ปรากฏ เครื่องคิด เลขจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง การคำนวณราคา BOND, ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration ซื้อ corporate bond จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี สิ้นสุดอายุ 31 ธ. ค. 2007 ซื้อเมื่อ 12 มิ. ย.2006 bond ใช้ฐาน 30/360 วันในการคิด อัตราคูปอง 7% ราคา ไถ่ถอนที่ 100% ของ par มี yield to maturity 8% คำนวณหาราคา BOND, ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration หมายเหตุ สามารถหาได้เฉพาะเครื่อง BA-II Plus Professional

9 ToPressDisplay เลือก bond worksheet 2 nd [BOND]STD= 12-31-1990 ใส่วันซื้อ 6.1206 ENTERSTD= 6-12-2006 ใส่อัตราคูปอง 7 ENTERCPN= 7.00 ใส่วันไถ่ถอน 12.3107 ENTERRDT= 12-31-2007 มูลค่าไถ่ถอน RV= 100.00 เลือกการคำนวณแบบ 30/360 2 nd [SET]360 ใส่ จำนวนครั้งในการจ่าย ต่อปี 2/Y ใส่ yield 8 ENTERYLD=8.00 คำนวณราคา CPTPRI= 98.56 * ดูดอกเบี้ยค้างจ่าย AI= 3.15 * ดู modified duration DUR= 1.44


ดาวน์โหลด ppt BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND] เพื่อที่จะเข้าสู่ตัวแปรของ Bond กด หรือ เพื่อที่จะเปลี่ยน options สำหรับ day-count methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google