งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นิสิตสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์. ประมวลภาพสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรม จิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นิสิตสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์. ประมวลภาพสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรม จิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นิสิตสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 ประมวลภาพสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรม จิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้รับการ อนุญาตให้พัฒนาโรงเรียนตามสถานที่รอบๆ โรงเรียน และจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนให้เด็กๆ ได้สนุกกัน

3 จิตอาสาพัฒนาชุมชน เตรียมพร้อมอุปกรณ์เก็บขยะ บริเวณรอบๆ รั้วโรงเรียน ภายในโรงเรียน

4 ประมวลภาพการบำเพ็ญ ประโยชน์ เก็บขยะ รอบๆ รั้งโรงเรียน สงเสริมการ รักษาความสะอาด และฝึกการ ให้ และมีวินัยแก่ตัวเราเอง

5 ได้ช่วยกันรักษาความ สะอาดโดยช่วยกันเก็บ ขยะบริเวณ รอบๆ รั้ว โรงเรียน

6 ภาพการจัดกิจกรรมให้ น้องๆ ชั้นอนุบาล เล่านิทาน ฝึกให้ เด็กๆ มีความรัก สามัคคีกัน โดยได้ รับการอนุญาตจาก คุณครูที่ดูแล

7 ประมวลภาพการทำ กิจกรรมของเด็กๆ สอดแทรกไปด้วยสาระ ข้อคิด และความสนุก

8 ส่งเสริมให้เด็กๆ มี นิสัยกล้าแสดงออก และร่วมสนุกกับ กิจกรรม พร้อมสร้าง แรงบันดาลใจโดยมี การมอบรางวัลผู้ ชนะจากการทำ กิจกรรม ช่วยให้ เด็กๆสนุกและมี ความสุขมาก

9 ภาพรวมหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ โดยมีคุณครู ผู้ดูแล พี่ๆ จิตอาสาพัฒนาชุมชน และเด็กๆ ที่มีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

10 ขอขอบคุณ คุณครูที่สละเวลาให้พี่ๆ ได้จัด กิจกรรมให้เด็กๆ ได้รับสาระความรู้ สนุก และมี ความสามัคคีกัน ร่วมด้วยเด็กๆ ที่ร่วมกันทำ กิจกรรมในครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

11 10.45 น. หลังจาก ทำกิจกรรมเสร็จ แล้ว เด็กๆ เข้าแถว พักเที่ยง พร้อม รับประทานอาหาร

12 เด็กๆ เข้าแถวรับนม โดยมีพี่ๆ จิตอาสาช่วย แจกนมให้เด็กๆ รับประทานในตอน เที่ยง

13 เด็กๆ ชั้นอนุบาลเข้า แถวเพื่อรอรับอาหาร เที่ยง โดยคุณครูตัก อาหารให้และมีพี่ๆจิต อาสาช่วยอีกแรง

14 ประมวลภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมมอบของให้แก่คุณครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

15 ขอขอบคุณ คุณครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ที่ มีความอนุเคราะห์ให้ทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชน และได้รับการต้อนรับเป็น อย่างดี

16 1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ในการสอนเด็กๆได้ไม่มากก็น้อย 3. ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ครัวในเรื่องของการจัดอาหารกลางวันให้กับ เด็กๆได้ไม่มากก็น้อย 4. สร้างความร่วมมือและความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 5. เด็กๆได้รับความสนุกจากสิ่งที่แบ่งบันให้ 6. ได้ออกกำลังกาย 7. ได้ฝึกการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ทันตั้งตัว 8. ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ พร้อมทั้งได้รับความสนุกและ ความสุขกลับมา 9. ได้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพื่อเป็นแนวทางใน การต่อยอดการศึกษาในด้านวิชาชีพครูในอนาคต 10. บริเวณรอบๆรั้วโรงเรียนสะอาด จากการช่วยกันเก็บขยะ 11. ปลูกฝังแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ 12. ได้ฝึกให้เด็กๆรักและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากกิจกรรมที่ ให้เด็กๆทำ 13. เริ่มต้นสร้างนิสัยการเป็นผู้ให้จากจุดเล็กๆ 14. ได้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้นคือการให้ 15. ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่จากนอกห้องเรียน 16. ได้สร้างสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีต่อชุมชน 17. ได้ช่วยเหลือปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องการให้ช่วยเหลือ

17


ดาวน์โหลด ppt โดย นิสิตสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์. ประมวลภาพสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรม จิตวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google