งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า การวิเคราะห์ศักยภาพลมบริเวณอำเภอปากพนังและ อำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูลอินพุทจากการวัดแบบทวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า การวิเคราะห์ศักยภาพลมบริเวณอำเภอปากพนังและ อำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูลอินพุทจากการวัดแบบทวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การวิเคราะห์ศักยภาพลมบริเวณอำเภอปากพนังและ อำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูลอินพุทจากการวัดแบบทวิ โดย นายสมพล ชีวมงคลกานต์ รหัส 521995063 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ผศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์

2 N S E W บทนำ 1 วัตถุประสงค์ 2 ขอบเขตของการวิจัย 3 การดำเนินการ 4

3 “ การวิเคราะห์ศักยภาพลม บริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลอง พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูล อินพุทจากการวัดแบบทวิ ” โครงการวิจัย “ การวิเคราะห์ศักยภาพลม บริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลอง พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูล อินพุทจากการวัดแบบทวิ ” ได้ดำเนินการ ติดตั้งสถานีวัดลมจำนวน 2 สถานี ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่

4 N S E W

5 เพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะ พื้นที่บริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอเชียร ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) 123 เพื่อจัดทำแผนที่ลมในระดับจุลภาคด้วย แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและ ข้อมูลลมอินพุทแบบทวิ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า ฟาร์มกังหันลมในรูปแบบของ VSPP ในพื้นที่ อำเภอปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานลมและกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 2 บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระยะยาวอย่างน้อย 1 ปี จากเดือนมกราคม - ธันวาคม พ. ศ. 2553 จากสถานีวิจัยพลังงานลม 2 สถานี ( อำเภอ ปากพนังและอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ) 3 วิเคราะห์ข้อมูลลมสถิติ การแจกแจงความถี่ โดยใช้การแจกแจงแบบไวล์บุลล์ ผังลม (Wind Rose) ลักษณะทางสถิติของลม รวมทั้งความหนาแน่นกำลัง (Power Density) ของลมที่เปลี่ยนแปลงตามระดับ ความสูง

7 456 จัดทำแผนที่ลมระดับจุลภาคโดยใช้ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับข้อมูลลมอินพุทแบบทวิเพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของลมในระดับไมโครสเกล วิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใน รูปแบบของ VSPP ในบริเวณอำเภอปาก พนังและอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัด นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับการติดตั้ง โรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมบนพื้นที่อำเภอปาก พนังและอำเภอเชียรใหญ่จังหวัด นครศรีธรรมราช

8 ความเร็วและทิศทางลม.wws

9 Turrain.xyz N S E W

10 Landcover.xyz N S E W

11 Roughness.xyz N S E W

12

13 ภูมิประเทศ (Terrain) ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าการจำลองสนาม การไหลคือ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของ พื้นที่ที่สนใจ ที่นี้จะกระทำในโมดูลภูมิ ประเทศ แต่ก่อนอื่น ข้อมูลพื้นฐานสำหรับ แบบจำลอง 3 มิติที่จะต้องมีซึ่งชุดข้อมูล 2D คือ ข้อมูลระดับความสูงและความขรุขระในรูปแบบ ไฟล์.GWS

14

15

16

17

18 N S E W

19 N S E W

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า การวิเคราะห์ศักยภาพลมบริเวณอำเภอปากพนังและ อำเภอเชียรใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคำนวณและข้อมูลอินพุทจากการวัดแบบทวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google