งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File Stream File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File Stream File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File Stream File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง
เมธอดของคลาสจะอยู่ในแพ็คเกจ java.io มีคลาสสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ Stream 4 คลาส ได้แก่ InputStream ใช้ในการรับชนิดข้อมูลแบบ byte หรือ numeric type OutputStream ใช้ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ byte หรือ numeric type Reader ใช้ในการรับชนิดข้อมูลแบบ character type หรือ String Writer ใช้ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ character type หรือ String

2 การรับส่งข้อมูลด้วย Buffer Stream
คลาส Buffer ของ Character Stream คือคลาส BufferedReader และ BufferedWriter การใช้งานคลาส buffer จะต้องสร้างออบเจ็กต์เพื่อเชื่อมต่อออบเจ็กต์ของคลาส FileReader กับ FileWriter

3 การเขียนข้อมูลแบบ Character Stream ลงไฟล์
File filename = new File(path); FileWriter f_write = new FileWriter(filename); BufferedWriter b_write = new BufferedWriter(f_write); PrintWriter p_write = new PrintWriter(b_write); p_write.printIn(data); โดยที่ path เป็นชื่อและตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ filename เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส File f_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส FileWriter b_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส BufferedWriter p_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส PrintWriter data เป็นข้อมูลที่ต้องการเขียนลงไฟล์

4 การอ่านข้อมูลแบบ Character Stream จากไฟล์
File filename = new File(Path); FileReader f_ read = new FileReader(filename); BufferedReader b_read = new BufferedReader(f_read); data = b_read.readLine(); โดยที่ path เป็นชื่อและตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ filename เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส File f_read เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส FileReader b_read เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส BufferedReader data เป็นข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์

5 ผลการทำงานของโปรแกรม

6 ข้อมูลในไฟล์ stdscore.txt


ดาวน์โหลด ppt File Stream File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google