งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทาง ไปยังปลายทาง  เมธอดของคลาสจะอยู่ในแพ็คเกจ java.io  มีคลาสสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ Stream 4 คลาส ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทาง ไปยังปลายทาง  เมธอดของคลาสจะอยู่ในแพ็คเกจ java.io  มีคลาสสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ Stream 4 คลาส ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทาง ไปยังปลายทาง  เมธอดของคลาสจะอยู่ในแพ็คเกจ java.io  มีคลาสสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ Stream 4 คลาส ได้แก่  InputStream ใช้ในการรับชนิดข้อมูลแบบ byte หรือ numeric type  OutputStream ใช้ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ byte หรือ numeric type  Reader ใช้ในการรับชนิดข้อมูลแบบ character type หรือ String  Writer ใช้ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ character type หรือ String 1

2  Buffer Stream เป็นที่พักในหน่วยความจำในการ รับส่งข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ต้องการอ่านหรือเขียนลง ไฟล์ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน  คลาส Buffer ของ Character Stream คือคลาส BufferedReader และ BufferedWriter  การใช้งานคลาส buffer จะต้องสร้างออบเจ็กต์เพื่อ เชื่อมต่อออบเจ็กต์ของคลาส FileReader กับ FileWriter 2

3 File filename = new File(path); FileWriterf_write = new FileWriter(filename); BufferedWriter b_write = new BufferedWriter(f_write); PrintWriter p_write = new PrintWriter(b_write); p_write.printIn(data); โดยที่ path เป็นชื่อและตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ filename เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส File f_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส FileWriter b_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส BufferedWriter p_write เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส PrintWriter data เป็นข้อมูลที่ต้องการเขียนลงไฟล์ 3

4 File filename = new File(Path); FileReader f_ read= new FileReader(filename); BufferedReader b_read = new BufferedReader(f_read); data = b_read.readLine(); โดยที่ path เป็นชื่อและตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ filename เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส File f_read เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส FileReader b_read เป็นออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส BufferedReader data เป็นข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ 4

5 ผลการทำงานของโปรแกรม 5

6 ข้อมูลในไฟล์ stdscore.txt 6


ดาวน์โหลด ppt  File Stream หมายถึง ท่อส่งข้อมูลไฟล์จากต้นทาง ไปยังปลายทาง  เมธอดของคลาสจะอยู่ในแพ็คเกจ java.io  มีคลาสสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ Stream 4 คลาส ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google