งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 ทฤษฎี โครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory) อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 ทฤษฎี โครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory) อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 ทฤษฎี โครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory) อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

2 ตัวแบบสังคม (Model of Society) ทฤษฎีนี้ถือว่าสังคม เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง (Biological Organism) Herbert Spencer เป็นบิดาทฤษฎี นี้ เขาระมัดระวังในการใช้ ตัวแทนแบบนี้ คือ เพียงบอก ว่าสังคมมนุษย์เสมือน อินทรีย์อย่างหนึ่ง อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

3 1. สังคมเป็นระบบๆหนึ่ง 2. ระบบนั้นประกอบด้วยส่วน ต่างๆที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3. ระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทั้งมีกระบวนการรักษา บูรณาการของอาณาเขตนั้น ไว้เสมอ อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

4 1. สังคมในฐานะที่เป็น ระบบ ที่มีอาณาเขต แน่นอนเป็นสังคมที่วาง ระเบียบตนเอง ควบคุม ตนเอง (Self-regulating) โดยมี แนวโน้มที่ ส่วนประกอบต่างๆ พึ่งพาอาศัยกันและ รักษาดุลยภาพไว้ได้ อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

5 2. ในฐานะที่เป็นระบบที่ บำรุงรักษาตนเอง ทำนอง เดียวกับอินทรีย์ทั้งหลาย สังคมมีความต้องการจำเป็น จำนวนหนึ่ง (needs or requisites) ซึ่งเมื่อสนองได้แล้ว จะทำให้ สังคมดำรงชีวิตอยู่ ส่วนต่างๆ สามารถพึ่งพากันได้ (homeostasis) และสามารถ รักษาสมดุลยภาพไว้ได้ อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

6 3. เมื่อเป็นดังนั้น การ วิเคราะห์ระบบที่ บำรุงรักษาตนเอง ( สังคม ) เชิงสังคมวิทยา จึงควร ต้องมุ่งสนอง ความต้องการ จำเป็นของ ส่วนประกอบต่างๆของ สังคม ซึ่งการทำเช่นนี้จะ ส่งผลให้เป็นการรักษา ความพึ่งพากันและดุลย ภาพด้วย อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

7 4. ในระบบที่มีความ ต้องการ จำเป็น สังคมจึงต้องมี โครงสร้างแบบใด แบบหนึ่งขึ้นมาเป็น หลักประการให้มี การพึ่งพา ( homeostasis) ดุลย ภาพ (equilibium) และ การมีชีวิต (survival) อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

8 ผู้ที่วางรากฐานสำคัญของ ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Funcyiopnalism) ได้แก่ 1. Emile Durkheim 2. Bronislaw Malinowski 3. A.R. Radcliffe-Brown อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

9 1. สังคมมนุษย์เป็นองค์ภาวะ (Entity) โดยตัวของมันเอง สังคมไม่ใช่เป็นส่วนรวมของ องค์ประกอบต่างๆที่รวมกันขึ้น เป็นสังคมแต่เป็นสิ่งที่มากกว่า นั้น สังคมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ แตกต่างไปจากส่วนผสมต่างๆ ที่มารวมกัน (Society is Suireneris an Entity in Itself snd not its Constituent Parts) เดิกไฮม์เน้นว่าสังคมเป็น องค์ภาวะทางสังคม (Social Whole) มีเอกลักษณ์ มีความ ต้องการ มีโครงสร้าง มีชื่อ ต่างหากไปจากส่วนผสมที่ ประกอบขึ้นเป็นสังคม อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

10 2. เขาเห็นว่า ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ หมายถึง สังคมปฏิบัติหน้าที่ สนองความ ต้องการจำเป็นทั้ง มวล ที่ระบบพึงมีใน ฐานะที่เป็นระบบ อินทรีย์ระบบหนึ่ง อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

11 3. เดิกไฮม์อุปมาโดยกล่าวถึง สภาพ “ ปกติ ” และ “ ไม่ปกติ ” ของสังคม คือ ถ้าระบบ คือ สังคมสามารถสนองความ ต้องการจำเป็นของระบบได้ แล้ว สังคมหรือระบบก็จะอยู่ ในภาวะปกติ แต่ถ้าไม่ สามารถสนองความต้องการ ก็ไม่ปกติ คำกล่าวนี้จึงเป็น การยอมรับว่า สังคมต้องมี ความต้องการจำเป็นเชิง หน้าที่จำนวนหนึ่ง สังคมใดมี ชีวิตอยู่ได้ส่วนต่างๆจะต้อง ทำหน้าที่เพื่อขจัดความ ต้องการเหล่านี้ให้หมดไป อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

12 4. ในการอ้างอิงระบบที่ ปกติ ไม่ปกติและหน้าที่ ของระบบ เดิกไฮม์ได้ กล่าวถึง ความสมดุลของ ระบบด้วยจดสมดุล (Equilibrium Points) คือจุด ต่างๆที่สังคมมีความเป็น ปกติอันเกิดจากการที่ ความต้องการได้รับการ ตอบสนอง ระดับของการ ตอบสนองกับระดับของ ความต้องการเท่ากับ ความสมดุลก็เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

13 การวิเคราะห์สังคม เชิงหน้าที่ มีฐานคติหลาย ประการ คือ 1. ภาวะจำเป็นในการ ดำรงอยู่ของสังคมอย่าง หนึ่ง คือ บูรณาการของ ส่วนต่างๆอย่างน้อยก็ จะต้องมีขั้นต่ำที่สุด แต่ จะไม่มีบูรณาการไม่ได้ หากจะให้สังคม ดำรงชีวิตอยู่ได้ อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

14 2. คำว่าหน้าที่ หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ ดำเนินการไปเพื่อ บำรุงรักษาบูรณาการนี้ หรือความมั่นคงนี้ อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

15 3. ผล คือ ส่วนต่างๆของ โครงสร้างในแต่ละสังคม จะ สามารถแสดงให้เห็นว่า ได้มีส่วน อำนวยประโยชน์แห่งบูรณาการ หรือความมั่นคงนี้ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์แบบนี้ทำให้เห็นว่า โครงสร้างทางสังคมและภาวะ เงื่อนไขที่จำเป็น สิ่งสำคัญต่อ การดำรงชีวิตอยู่ของสังคม อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 ทฤษฎี โครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory) อาจารย์ ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google