งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง. ประโยชน์ของเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่จะวิจัย ได้กระจ่างขึ้น 2. ช่วยให้ได้แนวคิด ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง. ประโยชน์ของเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่จะวิจัย ได้กระจ่างขึ้น 2. ช่วยให้ได้แนวคิด ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

2 ประโยชน์ของเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่จะวิจัย ได้กระจ่างขึ้น 2. ช่วยให้ได้แนวคิด ความรู้ พื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 3. ช่วยให้เห็นแนวทางใน การศึกษาปัญหาของผู้วิจัย

3 4. ช่วยในการนิยามปัญหา โดยเฉพาะการกำหนดขอบเขต การวิจัยและการนิยามตัวแปร 5. ช่วยให้การตั้งสมมติฐานได้ อย่างสมเหตุสมผล 6. ช่วยให้เลือกกลุ่มตัวอย่างได้ อย่างเหมาะสม 7. ช่วยให้เลือกเครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง

4 8. ช่วยให้สามารถเลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม 9. เป็นแนวทางในการเขียน รายงาน พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543

5 1. ช่วยป้องกันการทำวิจัย ซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆที่วิจัยไป แล้ว 2. เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพของเรื่องที่จะวิจัย ทำให้เข้าใจในเรื่องที่จะ ศึกษาได้อย่างลุ่มลึก บุญชม ศรีสะอาด.2543

6 ข้อเสนอแนะในการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. พยายามแสวงหาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้มากที่สุด ศึกษาเนื้อหาสาระของทฤษฎี แนวคิด หลักการ ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องให้มากๆ 2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ อ้างอิงต่างๆ 3. พิจารณาถึงพัฒนาการของเรื่อง ที่จะวิจัย ดูความทันสมัยในการ นำมาอ้างอิง

7 4. พิจารณาและคัดเอาส่วน ที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย ของตน 5. ดูความน่าเชื่อของ งานวิจัย

8 แหล่งของการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 1. ตำรา (Text Book) 2. รายงานการวิจัยและปริญญา นิพนธ์ (Research Report and Thesis, Dissertation) 3. สารานุกรม (Encyclopedia) - Encyclopedia of Educational Research - International Encyclopedia of the Social Science

10 4. คู่มือ (Hand Book) -Hand Book of Research of Teaching -Second Handbook of Research on teaching 5. หนังสือรายปี (Year Book) - The Mental Measurement Year Book

11 6. หนังสือดัชนี (Indexes) -ERIC (Educational Research Information Center) มี 2 ชนิด คือ -RIE (Resources in Education) -CIJE (Current Index to Journal in Education)

12 7. เอกสารรวมบทคัดย่อของงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ - รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์หรือ วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ -Dissertation Abstracts International รวมบทคัดย่อจาก มหาวิทยาลัยประมาณ 400 แห่ง ปีละประมาณ 30,000 เรื่อง หมวด A, B - Dissertation Abstract Online

13 8. วารสาร (Journal) 9. การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ - Data Base, Data Bank - Web site ต่างๆ

14 ปัญหาที่พบใน การประมวล เอกสารเพื่อการ วิจัย

15 1. ขาดการวางสารบัญ ละเอียดก่อนลงมือเขียน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ รอง เล็กต่างๆ อย่างเป็น ระบบ สอดรับกับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์การวิจัย

16 2. มีการประมวลแบบแยกส่วน อย่างไม่เหมาะสม ประมวลทฤษฎีไว้หัวข้อหนึ่ง ผลการวิจัยแยกไปอีกหัวข้อหนึ่ง ต้องการประมวลเอกสารเพื่อ กำหนดสมมติฐาน แต่ประมวล แยกตัวแปรอิสระ แยกจากตัว แปรตาม

17 3. ลักษณะการเขียน ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ เหมาะสม - เขียนเรียงต่อๆกันแบบ “ ขนมชั้น ” - เขียนผลการวิจัยไทยไว้ ทาง ผลการวิจัย ต่างประเทศไว้อีกทาง

18 วิธีที่เหมาะสม งานวิจัยที่พบผลซ้ำกัน หรือ คล้ายคลึงกัน ให้เขียนสรุปผลนั้น และเขียนชื่อผู้วิจัยหลายๆคน พร้อม พ. ศ. หรือ ค. ศ. ที่ทำการวิจัยไว้ใน วงเล็บเดียวกัน ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ผลสำคัญกับ หัวข้อที่กำลังประมวล จึงต้องทำการ ประมวลในรายละเอียด คือ ทำวิจัย เกี่ยวข้องกับอะไร วัดตัวแปรสำคัญ อย่างไร วิจัยกับใคร และที่ไหน เป็น ต้น

19 4. หัวข้อผี เป็นหัวข้อของเอกสารเดิม ที่อ้างอิงมา เนื่องจากผู้ประมวลอาจ คัดลอกข้อเหล่านั้นมาใช้โดยมิได้ อ่านแล้วเรียบเรียงใหม่ในสำนวน ของตนเอง 5. การอ้างผลวิจัย ควรอ้างต้นฉบับ (primary source) ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลวิจัยไทย ส่วน ผลวิจัยต่างประเทศต้นฉบับหายาก (classic studies) อาจอนุโลมอ้างอิง จากนักวิชาการไทย


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง. ประโยชน์ของเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่จะวิจัย ได้กระจ่างขึ้น 2. ช่วยให้ได้แนวคิด ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google