งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการ วิจัย ( เชิงปริมาณ ). ส่วนประกอบของรายงานการ วิจัย ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนหน้า (Prelimirary section of front.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการ วิจัย ( เชิงปริมาณ ). ส่วนประกอบของรายงานการ วิจัย ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนหน้า (Prelimirary section of front."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการ วิจัย ( เชิงปริมาณ )

2 ส่วนประกอบของรายงานการ วิจัย ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนเนื้อเรื่อง (The body of the report or text) ส่วนเนื้อเรื่อง (The body of the report or text) ส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิง (Reference section) ส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิง (Reference section) รายละเอียดของแต่ละส่วนอาจจะ แตกต่างกันบ้างของอยู่กับสถาบัน รายละเอียดของแต่ละส่วนอาจจะ แตกต่างกันบ้างของอยู่กับสถาบัน

3 ส่วนหน้า 1. ชื่อเรื่อง (Title page) 2. หน้าอนุมัติ (Approval page)( กรณี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ) 3. หน้าประการคุนูปการ (Achnowledgemert page) 4. หน้าสารบัญ (Table of content) 5. หน้าบัญชีตาราง (List of tables) 6. หน้าบัญชีภาพประกอบ (List of figure)

4 ส่วนเนื้อเรื่อง 1. บทนำ 2. เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

5 บทนำ ( บทที่ 1) 1. ภูมิหลังของปัญหา 2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 3. สมมติฐานการวิจัย 4. ความสำคัญของการวิจัย 5. ขอบเขตของการศึกษา 6. ข้อตกลงเบื้องต้น 7. คำนิยามศัพท์เฉพาะ

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( บทที่ 2) เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง (Review of literlature) ซึ่งบางครั้งอาจ นำเอาสมมติฐานมาเขียนต่อ จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และควรเสนอ กรอบแนวคิดสำหรับการ วิจัย เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง (Review of literlature) ซึ่งบางครั้งอาจ นำเอาสมมติฐานมาเขียนต่อ จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และควรเสนอ กรอบแนวคิดสำหรับการ วิจัย

7 วิธีดำเนินการวิจัย ( บทที่ 3) 1. ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( บทที่ 4) สัญลักษณ์ต่างที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล สัญลักษณ์ต่างที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ตาราง ตาราง แผนภูมิ แผนภูมิ

9 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ ( บทที่ 5) 1. ข้อความที่เป็นปัญหา วัตถุประสงค์อย่างย่อ 2. วิธีการดำเนินการอย่างย่อ 3. สรุป 4. อภิปรายผล 5. ข้อเสนอแนะ ( การนำไปใช้ และ การวิจัยในครั้งต่อไป )

10 ส่วนหลัง บรรณานุกรม (Bibliography) บรรณานุกรม (Bibliography) ภาคผนวก (Appendix) ภาคผนวก (Appendix) ดัชนี (Index) ดัชนี (Index) บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อ (Abstract)

11 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) 1. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่กำกวม 2. ใช้ภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด เขียนด้วยประโยคกระทัดรัดไม่ เยิ่นเย้อ 3. ใช้ภาษาที่เป็นอดีต และเป็นการ เขียนรายงานถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แล้ว

12 4. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศ ถ้ามี คำไทยใช้แทนอยู่แล้ว 5. ไม่ควรใช้อักษรย่อที่ยังไม่รู้จักกัน แพร่หลาย 6. ไม่ควรใช้สรรพนาบุรุษต่างๆเช่น ฉัน เขา ท่าน ถ้าต้องการแทน ตัวเองควรใช้คำว่า ผู้วิจัย ถ้าพูด ถึงบุคคลอื่นให้ระบุชื่อและนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า

13 7. คำอธิบายในการเขียนรายงาน จะต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยมี หลักฐานยืนยัน หรือมี เอกสารอ้างอิง ไม่ควรกล่าวอย่าง เลื่อนลอย 8. ควรสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 9. ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอน หรือ เครื่องหมายอื่นๆให้ถูกต้อง 10. ควรมีความคงที่ การใช้คำศัพท์ ต่างๆถ้าใช้คำใดก็ควรใช้คำนั้น โดยตลอด

14 11. การเขียนตัวเลขควรเขียนให้เป็น รายละเอียดแบบเดียวกัน เช่น จำนวนทศนิยมควรเท่ากันโดย ตลอด 12. สูตรสถิติต่างๆไม่จำเป็นต้อง เขียนลงในรายงานการวิจัย ยกเว้น สูตรที่ไม่ค่อยแพร่หลาย อาจนำมา เขียนได้ 13. การเขียนรายงานการวิจัยโดย ส่วนรวมทั้งฉบับ ควรมีลำดับความ ที่ดีเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันไปอย่างราบรื่น และไม่ ใช้สำนวนซ้ำกันในที่ใกล้ๆกัน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการ วิจัย ( เชิงปริมาณ ). ส่วนประกอบของรายงานการ วิจัย ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนหน้า (Prelimirary section of front.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google