งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย (เชิงปริมาณ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย (เชิงปริมาณ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย (เชิงปริมาณ)

2 ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย
ส่วนหน้า (Prelimirary section of front matter) ส่วนเนื้อเรื่อง (The body of the report or text) ส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิง (Reference section) รายละเอียดของแต่ละส่วนอาจจะแตกต่างกันบ้างของอยู่กับสถาบัน

3 ส่วนหน้า ชื่อเรื่อง (Title page)
หน้าอนุมัติ (Approval page)(กรณีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) หน้าประการคุนูปการ (Achnowledgemert page) หน้าสารบัญ (Table of content) หน้าบัญชีตาราง (List of tables) หน้าบัญชีภาพประกอบ (List of figure)

4 ส่วนเนื้อเรื่อง บทนำ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5 บทนำ (บทที่ 1) ภูมิหลังของปัญหา ความมุ่งหมายของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ขอบเขตของการศึกษา ข้อตกลงเบื้องต้น คำนิยามศัพท์เฉพาะ

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of literlature) ซึ่งบางครั้งอาจนำเอาสมมติฐานมาเขียนต่อจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และควรเสนอกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย

7 วิธีดำเนินการวิจัย (บทที่ 3)
ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ 4)
สัญลักษณ์ต่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ

9 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) ข้อความที่เป็นปัญหา วัตถุประสงค์อย่างย่อ วิธีการดำเนินการอย่างย่อ สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ (การนำไปใช้ และ การวิจัยในครั้งต่อไป)

10 ส่วนหลัง บรรณานุกรม (Bibliography) ภาคผนวก (Appendix) ดัชนี (Index)
บทคัดย่อ (Abstract)

11 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย พวงรัตน์ ทวีรัตน์(2543)
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย พวงรัตน์ ทวีรัตน์(2543) ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่กำกวม ใช้ภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด เขียนด้วยประโยคกระทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ใช้ภาษาที่เป็นอดีต และเป็นการเขียนรายงานถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว

12 4. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศ ถ้ามีคำไทยใช้แทนอยู่แล้ว
5. ไม่ควรใช้อักษรย่อที่ยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย 6. ไม่ควรใช้สรรพนาบุรุษต่างๆเช่น ฉัน เขา ท่าน ถ้าต้องการแทนตัวเองควรใช้คำว่า ผู้วิจัย ถ้าพูดถึงบุคคลอื่นให้ระบุชื่อและนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า

13 7. คำอธิบายในการเขียนรายงานจะต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยมีหลักฐานยืนยัน หรือมีเอกสารอ้างอิง ไม่ควรกล่าวอย่างเลื่อนลอย 8. ควรสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 9. ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอน หรือเครื่องหมายอื่นๆให้ถูกต้อง 10. ควรมีความคงที่ การใช้คำศัพท์ต่างๆถ้าใช้คำใดก็ควรใช้คำนั้นโดยตลอด

14 11. การเขียนตัวเลขควรเขียนให้เป็นรายละเอียดแบบเดียวกัน เช่น จำนวนทศนิยมควรเท่ากันโดยตลอด
12. สูตรสถิติต่างๆไม่จำเป็นต้องเขียนลงในรายงานการวิจัย ยกเว้นสูตรที่ไม่ค่อยแพร่หลาย อาจนำมาเขียนได้ 13. การเขียนรายงานการวิจัยโดยส่วนรวมทั้งฉบับ ควรมีลำดับความที่ดีเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปอย่างราบรื่น และไม่ใช้สำนวนซ้ำกันในที่ใกล้ๆกัน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย (เชิงปริมาณ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google