งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการ วิจัย. ความหมายแบบการวิจัย แบบการวิจัยหมายถึง แผน (Plan) โครงสร้าง (Structure) และยุทธวิธี (Strategy) ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการ วิจัย. ความหมายแบบการวิจัย แบบการวิจัยหมายถึง แผน (Plan) โครงสร้าง (Structure) และยุทธวิธี (Strategy) ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการ วิจัย

2 ความหมายแบบการวิจัย แบบการวิจัยหมายถึง แผน (Plan) โครงสร้าง (Structure) และยุทธวิธี (Strategy) ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบต่อปัญหาวิจัย (Keringer.1972)

3 Research design แบบการวิจัย – รูปแบบเฉพาะของการ วิจัยเพื่อตอบสนองจุดม่งหมายการวิจัย หนึ่ง การออกแบบการวิจัย – การวาง โครงสร้าง / กรอบการวิจัย ครอบคลุม ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การ วางกรอบตัวแปร การเก็บรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ สรุปผล เปรียบเสมือนการพิมพ์เขียว การวิจัย

4 การออกแบบการวิจัย หมายถึง การจำกัดขอบเขตและการวาง รูปแบบการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบที่เหมาะสมกับปัญหาการ วิจัย ผลการออกแบบการวิจัยทำ ให้ได้แบบที่เรียกว่า “ แบบการ วิจัย ” ซึ่งประดุจพิมพ์เขียวของ การวิจัย ( พวงรัตน์ ทวี รัตน์.2543)

5 การออกแบบการวิจัย (research design) เป็นการวาง กรอบการวิจัย ส่วนเค้า โครงการวิจัย (research proposal) เป็นการวาง รายละเอียดภายใต้กรอบวิจัย

6 วัตถุประสงค์การ ออกแบบการวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบต่อปัญหาที่ ทำการวิจัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นปรนัย เพื่อควบคุมหรือขจัดอิทธิพล ของตัวแปรเกินหรือตัวแปร แทรกซ้อน เพื่ออธิบายหรือควบคุมความ แปรปรวน (varance)

7 การอธิบายหรือควบคุมตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ความถนัด ครอบครัว อายุ การอธิบาย ความ แปรปรวน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้วยแปรเจต คติ ความ ถนัด ครอบครัว อายุ

8 ประโยชน์การออกแบบการวิจัย ช่วยสามารถวางแผนควบคุมตัวแปร เกินหรือตัวแปรแทรกซ้อนได้ ช่วยให้เลือกใช้สถิติได้อย่าง เหมาะสม ช่วยในการกำหนดและสร้าง เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่าย แรงงานในการทำวิจัย ช่วยประเมินผลการวิจัยว่าถูกต้องแค่ ไหน

9 จุดมุ่งหมายของการวิจัย end – soughts of research (Miller.1990) to explore to describe to explain/p redict to contr ol

10 หลักการออกแบบการ วิจัย : The Max Min Con Principle ( เชิงทดลอง )

11 Max : Maximization หมายถึง การทำให้ความ แปรปรวนของตัวแปรตามอัน เนื่องมาจากตัวแปรอิสระมี ค่าสูงสุด (Maximization of systematic variance) ให้ตัว แปรอิสระมีความแตกต่างกันมาก ที่สุด เพื่อให้ผลการเปรียบเทียบ ที่วัดจากตัวแปรตามชัดเจนที่สุด

12 Min : Minimization หมายถึง ทำให้ความแปรปรวน อันเนื่องมาจากความ คลาดเคลื่อนต่างๆมีค่าต่ำสุด (Minimization of error variance) ความคลาดเคลื่อน อาจเกิดจากความแตกต่าง ระหว่างบุคล หรือเกิดจากการวัด

13 Con : Control หมายถึง ควบคุมตัวแปรปรวน อันเกิดจากตัวแปรแทรกซ้อน อย่างมีระบบ (Control Extraneous Systematic Variance) เป็นการพยายามทำ ให้ตัวแปรเกิดจากการกระทำ โดยตรงอย่างสมบูรณ์จากตัว แปรอิสระ

14 Statistical Control เป็นการใช้สถิติหรือวิธีการ ทางสถิติมาควบคุม เช่น Analysis of covariance ซึ่งสามารถปรับคุณสมบัติ ที่ต่างกันบางประการของ กลุ่มตัวอย่างได้

15 ความเที่ยงตรงของการ ออกแบบการวิจัย Validity of Research Design

16 Internal validity เป็นความแกร่งของการวิจัย

17 Internal validity เป็นความสามรถในการสรุปอ้างอิงหรือ วางนัยทั่วไป (generalizability) ของ ผลการวิจัย หรือ ผลการวิจัยจะนำไปใช้ ได้กว้างเพียงใด มี 2 ลักษณะ คือ population validity - ผลการวิจัย นำไปใช้กับประชากรใดได้เพียงใด ecological validity – ผลการวิจัยจะ นำไปใช้ได้หรือเป็นจริงได้ ใน สถานการณ์ใด เพียงใด

18 ข้อควรพิจารณา การวิจัยเชิงปริมาณ ถ้าหากขาด การควบคุมคุณภาพพื้นฐานของ ข้อมูล เช่น ความเที่ยงตรง ความ เชื่อถือได้ของข้อมูล ถึงแม้จะใช้ สถิติชั้นสูงเพียงใด ก็เปรียบได้ กับการเอาขยะเข้าไปใน คอมพิวเตอร์และย่อยออกมาเป็น ขยะ (garbage in – garbage out)

19 แบบการวิจัยที่ดี : สมดุลระหว่าง ความแกร่ง กับ ความ สมเหตุสมผล ใช้หลักการทางทฤษฎีเป็นพื้นฐานการ วิจัย แต่อาจไม่ยึด ติดกับระเบียบวิธีแบบเดิมจนเกินไป จนกลายเป็น ข้อจำกัดในการใช้รูปแบบการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการ วิจัย. ความหมายแบบการวิจัย แบบการวิจัยหมายถึง แผน (Plan) โครงสร้าง (Structure) และยุทธวิธี (Strategy) ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google