งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินรายได้แผ่นดิน. ความหมายของเงินรายได้แผ่นดิน เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ จากการทำนิติกรรมหรือนิติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินรายได้แผ่นดิน. ความหมายของเงินรายได้แผ่นดิน เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ จากการทำนิติกรรมหรือนิติเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินรายได้แผ่นดิน

2 ความหมายของเงินรายได้แผ่นดิน เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ จากการทำนิติกรรมหรือนิติเหตุ ซึ่ง กฎหมายว่าด้วยเงินคลังและ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆ นำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใดๆ

3 ประเภทของรายได้ แผ่นดิน

4 1. ภาษีอากร ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไป ภาษีการขายเฉพาะ ภาษีสินค้าเข้า ออก ภาษีลักษณะอนุญาต ภาษีลักษณะอื่นๆ

5 2. การขายสิ่งของและบริการ การขายหลักทรัพย์และ ทรัพย์สิน กาขายบริการ

6 3. รัฐพาณิชย์ 4. รายได้อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt เงินรายได้แผ่นดิน. ความหมายของเงินรายได้แผ่นดิน เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ จากการทำนิติกรรมหรือนิติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google