งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เหตุผลเชิง จริยธรรม Moral reasoning. Kholberg.1964 บุคคลสามารถใช้เหตุผล เชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดย สามารถให้ เหตุผลตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เหตุผลเชิง จริยธรรม Moral reasoning. Kholberg.1964 บุคคลสามารถใช้เหตุผล เชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดย สามารถให้ เหตุผลตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เหตุผลเชิง จริยธรรม Moral reasoning

2 Kholberg.1964 บุคคลสามารถใช้เหตุผล เชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดย สามารถให้ เหตุผลตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง ขึ้นที่ 6

3 ขั้นที่ 1 ใช้หลักหลบหลีกการ โดนลงโทษทางกาย (obedience and punishment orientation)(2- 7 ปี )

4 ขั้นที่ 2 ใช้หลักการ แสวงหารางวัลที่ เป็นวัตถุสิ่งของ (naively egoistic orientaton) ( อายุ 7-10 ปี )

5 ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทำตามที่ผู้อื่น เห็นชอบ เห็นแก่พวกพ้องเป็น สำคัญ (good boy-nice girl orientation) (10-13 ปี )

6 ขั้นที่ 4 ยึดหลักการทำตามหน้าที่ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของศาสนา (authority and social order maintaining orientation) ( 13 – 16 ปี )

7 ขั้นที่ 5 ยึดหลักการควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจเมื่อตนทำดี และ ละอายใจตนเองเมื่อทำผิด มี หิริ (contractual legalistic orientation) (16 - ผู้ใหญ่ ตอนต้น )

8 ขั้นที่ 6 ยึดหลักอุดมคติสากล มีโอตตัปปะ คือ เกลียดกลัวความชั่ว (conscience or principle orientation)

9 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 1 – 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 3-4 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 5-6


ดาวน์โหลด ppt การใช้เหตุผลเชิง จริยธรรม Moral reasoning. Kholberg.1964 บุคคลสามารถใช้เหตุผล เชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดย สามารถให้ เหตุผลตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google