งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Moral reasoning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Moral reasoning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Moral reasoning

2 บุคคลสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดยสามารถให้
Kholberg.1964 บุคคลสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม สูงขึ้นเรื่อยๆตามวัย โดยสามารถให้ เหตุผลตั้งแต่ขั้นที่1 ถึง ขึ้นที่ 6

3 ขั้นที่ 1 ใช้หลักหลบหลีกการโดนลงโทษทางกาย (obedience and punishment orientation)(2-7 ปี)

4 ขั้นที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ(naively egoistic orientaton) (อายุ 7-10ปี)

5 ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ เห็นแก่พวกพ้องเป็นสำคัญ(good boy-nice girl orientation) (10-13 ปี)

6 ขั้นที่ 4 ยึดหลักการทำตามหน้าที่ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาสนา(authority and social order maintaining orientation) ( 13 – 16 ปี)

7 ขั้นที่ 5 ยึดหลักการควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจเมื่อตนทำดี และละอายใจตนเองเมื่อทำผิด มีหิริ(contractual legalistic orientation) (16 - ผู้ใหญ่ตอนต้น)

8 ขั้นที่ 6 ยึดหลักอุดมคติสากล มีโอตตัปปะ คือ เกลียดกลัวความชั่ว(conscience or principle orientation)

9 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 1 – 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 3-4 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 5-6


ดาวน์โหลด ppt การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Moral reasoning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google