งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยใน สังคมโลก วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 12 ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยใน สังคมโลก วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 12 ตุลาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยใน สังคมโลก วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 12 ตุลาคม 2549

2 ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐบาลเน้น dual track policy เศรษฐกิจนำ ทุกนโยบาย ในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้าง งาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน ต่างประเทศ - การทูตเชิงรุก สร้างพันธมิตร ขยายโอกาส - เสริมสร้างหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ - เน้นการส่งเสริมขีด ความสามารถในการ แข่งขันระหว่างประเทศของไทย ในโลกทุนนิยม / โลกาภิวัตน์ ในโลกทุนนิยม / โลกาภิวัตน์ - ปฏิรูประบบการทำงานให้มี บูรณาการของ การดำเนินนโยบาย ต่างประเทศ (Internal Management of Foreign Policy) Maximum Coverage, Minimum Resources

3 โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ PEOPLE CAPIT AL TRADE & SERVI CES TECHNOL OGY & KNOWLE DGE FREE FLOW

4 ประเด็นสำคัญของรัฐบาล ปัจจุบัน ประเด็นสำคัญของรัฐบาล ปัจจุบัน กระบวนการประชาธิปไตย ในประเทศไทย ประเด็นที่ รัฐบาลให้ ความสำคัญ - ความปรองดองในชาติ - ความมั่นคง แก้ไขปัญหา ภาคใต้ - เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขของสังคม - ดำเนินการตาม กระบวนการ ประชาธิปไตยให้มี เลือกตั้ง free and fair ใน 1 ปี หลักการบริหาร ประเทศ - คุณธรรมนำทุกนโยบาย -Transparency, justice, economy of resources, efficiency - เน้นความสมดุล สายกลาง พอเพียง (Balance, Moderation, Sufficiency) - Actions speak louder than words. ประเด็นที่ ต่างประเทศ เฝ้ามอง

5 พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “... เวลานี้บ้านเมืองได้รับความเดือดร้อน นอกจากน้ำท่วม ก็มีอย่างอื่น ที่มีคนเขาพูด มาก โดยเฉพาะไม่ใช่คนไทย คน ต่างประเทศพูดว่าประเทศไทยไม่ดี ก็ จะต้องพยายามแก้ไข ถ้าไม่แก้ไข ประเทศ ก็เสียชื่อ เมื่อเสียชื่อแล้วก็จะเสียหายใน เรื่องที่ประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเขา ว่าคนไทยไม่ดี ก็จะทำให้คนไทย ไม่ใช่ เฉพาะผู้ที่ปกครอง แต่ทุกคนก็กลายเป็น คนไม่ดี ก็ต้องพยายามแก้ไขอะไรที่ไม่ดี ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ยาก หนัก ก็ขอให้ ท่านได้มีกำลังใจปฏิบัติงาน เพื่อให้ผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆ...”

6 ความ ปรองดองใน ชาติ ความสุขของ สังคม ความมั่นคง ภายใน ปัญหา ภาคใต้ เศรษฐกิจพอเพียง ประชาธิปไตย จัดเลือกตั้ง free & fair ใน 1 ปี ภายในปร ะเทศ ต่างปร ะเทศ แข่งขันระหว่าง ประเทศ เน้นความ เป็นธรรม เสถียรภาพ สานต่อ มิตรภาพ เน้นความ ต่อเนื่อง ความร่วมมือ พันธกรณีกับ นานาประเทศ นานาชาติ มั่นใจ ภาพลักษ ณ์ดี การ ต่างประเทศ สนับสนุนการ แก้ไข ปัญหา ภาคใต้ แนวทางการบริหารประเทศกับทิศทางการ ดำเนินนโยบายต่างประเทศ

7 ASEAN

8 11 th ASEAN SUMMIT, Kuala Lumpur Malaysia 2005

9 ASEAN+3 SUMMIT

10 FIRST EAST ASIA SUMMIT,14 December 2005

11 ACMECS 5 Countries

12 ACMECS SUMMIT 2 November 2005

13 IMT-GT

14 was established in 1993 by the governments of Indonesia, Malaysia and Thailand with the aim of promoting a growth area under a trilateral scheme of sub- regional economic cooperation. Its focus is on investment, technology transfer, production cooperation and exploitation of natural resources in Sumatera, Northern Peninsular Malaysia and Southern Thailand

15 IMT-GT IMT-GT consists of 8 provinces in Southern Thai, 9 Malaysian states and the whole Sumatera Island of Indonesia. With total population in the whole IMT- GT area have reach 100 million people; IMT-GT is seen as one of the most active and successful sub-regional economic cooperation in the world.

16 Greater Mekong Subregion (GMS) ความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีน ( ยูนนาน ) ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2535 ( ค. ศ.1992)

17

18 Khon Kaen Mukdahan Pitsanulok Lumpang Tavoy Mawlamyaing Nam Tok Laem Chabang Sisophon Savannakhet Da Nang Poipet Ho Chi Minh City Mae Sod Assam Manipur Delhi Bang kok Chiang Khong Mandalay Mae Sai Kunming Chiang Rai Jinghong Kengtung Boten China Laos Myanmar India Bangladesh Cambodia Viet Nam Bay of Bengal Andaman Sea Aranyaprathet Phnom Penh Rangoon East-West Corridor North-South Corridor

19 แหล่งที่มาของข้อมูล : www.thai-canal.com พม่า ช่องแคบลอมบ็อค ช่องแคบซุนด้า ช่องแคบมะละกา EWEC ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ภาพรวมของ EWEC ภาพรวมของ EWEC 1.เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก- มหาสมุทรอินเดีย 2.การไหลเวียน ทุนทุน สินค้า-บริการสินค้า-บริการ ประชากรประชากร ข้อมูลสารสนเทศ และ ความรู้ข้อมูลสารสนเทศ และ ความรู้

20 North South Corridor ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ภาพรวม EWEC ระยะทาง 777 กม. (แม่สอด จ.ตาก – จ.มุกดาหาร) เมียววะดี-แม่สอด มุกดาหาร-สะหวันนะเขต Southern Corridor East West Corridor เวียงจันทน์

21 ความเชื่อมโยงระหว่างเส้นทาง EWEC กับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น กลุ่มที่ 2.1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) 1.ศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นิเวศน์ กลุ่มที่ 6.1 (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย) 1. เกษตร/ 2. การค้า การลงทุน กลุ่มที่ 6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) 1. ค้าชายแดน 2. ท่องเที่ยว กลุ่มที่ 6.3 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) 1. ข้าวหอมมะลิ/ 2. Logistics กลุ่มที่ 7.2 (ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 1. ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน/ 2. ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มที่ 7.1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 1. ท่องเที่ยว/ 2.ไหม การท่องเที่ยว (4 กลุ่ม) การเกษตร (3 กลุ่ม) การพัฒนา อุตสาหกรรม (2 กลุ่ม) การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ (5 กลุ่ม) พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว

22 เสริมสร้างควา ร่วมมือ ขีด ความสามารถ ในลักษณะ ครอบคลุมทั้ง เอเชีย มีประเทศ สมาชิก 30 ประเทศ 19 โครงการ ความร่วมมือ ก่อตั้งเมื่อ ค. ศ. 2002 โดยริเริ่ม ของไทย

23

24

25 APEC 21 Economies

26 APEC SUMMIT 2003 THAILAND

27 CONFERENCE ON INTERACTION AND CONFIDENCE-BUILDING MEASURES IN ASIA CICA 17 Countries

28 Non-Aligned Movement 116 Countries

29 The Forum for East Asia Latin America Cooperation (FEALAC) 30 Members

30 ASEM 25 EU 13 Asian Countries

31 World Trade Organization –WTO 149 countries

32

33 United Nations 192 Countries

34

35

36 Organization of Islamic Conference (OIC) 57 Members 3 Observers

37 The Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE 55 countries aims to prevent conflict and manage crises in Europe, the Caucasus and central Asia.

38 Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD 30 countries


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยใน สังคมโลก วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 12 ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google