งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ โดย นงลักษณ์ ปานเกิดดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ โดย นงลักษณ์ ปานเกิดดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ โดย นงลักษณ์ ปานเกิดดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริม เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา การเมือง การทหาร / ความมั่นคงของชาติ

3 Skill Intensive Labor Intensive Technology Intensive R&D Intensive เศรษฐกิจ ระดับขั้นของการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

4 สังคมและจิตวิทยา

5 การเมือง

6 ทหาร/ความมั่นคง

7

8 ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ

9

10 Overall Ranking แยกตาม Factor ของประเทศไทย ระหว่างปี 2002-2006 2002 2003200420052006

11 Overall Ranking ด้าน Infrastructure แยกตาม Factor ของประเทศไทย ระหว่างปี 2002-2006 2002 2003200420052006

12 ความสำคัญและความต้องการเทคโนโลยี ? “ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ” (Knowledge Economy ) (Knowledge Economy )

13 ดัชนีวัดระดับเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge Economy Index KEI ) ของกลุ่มประเทศ East Asia 4.65 3.15 8.14 2.72 5.80 4.78 3.20 3.70 7.69 6.67 4.78 2.37 4.33 2.67 7.20 2.34 5.87 4.79 2.95 2.99 7.47 6.37 4.26 1.49 กลุ่มประเทศ East Asia จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม 2545 2538 KEI ตัวแปร : สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ นวัตกรรม การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงกลุ่ม

14 องค์ประกอบหลักของ Knowledge Economy Index ของประเทศไทย

15 ดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ 2.926,67534,052 เกาหลี 0.4341628 มาเลเซีย 0.329,217408 อินเดีย 0.7511,6753,742 จีน 0.3347065 ไทย 0.21NA ฟิลิปปินส์ 4.775,65520,094 ไต้หวัน NA163,52683,090 สหรัฐอเมริกา 7.0747,826123,978 ญี่ปุ่น R&D Personnel ( ต่อ 1000 คน ) จำนวน Publication จำนวนสิทธิบัตรประเทศ Source : IMD ( 2003 )

16 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1)การซื้อขายสิทธิ/สิ่งประดิษฐ์ ค่ารอยัลตี้ ค่าธรรมเนียมการ อนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร สัญญาการเปิดเผยความรู้ 2)การซื้อขายเฟรนไชน์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ ทางอุตสาหกรรม 3)ค่าที่ปรึกษา ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าบริการ ความรู้ทางเทคนิค 4)การวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่ดำเนินการใน ต่างประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

17 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีของไทย จำแนกตามประเภท : รายรับรายจ่าย ปี 2542-2546 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย ดุลการชำระเงิน

18 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีคิดเป็น สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2544 อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก (2542) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น (2543) ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ออสเตรีย (2543) อิตาลี สเปน (2541) เยอรมัน เกาหลี (2542) ไทย (2546)* ไทย * ไอร์แลนด์ รายรับ สัดส่วนต่อ GDP (%) ที่มา : OECD, STI Scoreboard 2003, TBP database, May 2003, Table C.5.4 * ธนาคารแห่งประเทศไทย รายจ่าย ดุลการชำระเงิน 1.15 1.32 2.45 0.95 0.39 0.21 0.47 0.24 1.29 0.25 0.03 0.75 0.05 0.52 0.55 0.33 0.55 0.79 1.95 0.61 0.16 0.09 0.43 0.21 1.29 0.32 0.17 1.11 0.66 2.34 2.49 8.49 0.60 0.53 0.50 0.34 0.23 0.12 0.04 0.03 0.00 -0.07 -0.14 -0.36 -0.61 -1.82 -1.94 -8.16

19 R&D Expenditure United States Japan China Germany France United Kingdom S.Korea Canada Taiwan Sweden Israel Finland Singapore Thailand Source : OECD. Main Science and Technology Indicators. May 2005 284,584 114,009 84,618 57,065 37,514 33,579 24,379 19,327 13,668 10,364 6,611 5,186 2,239 387.48 (Year 2003) 2.60 3.15 1.31 2.50 2.19 1.89 2.64 1.87 2.45 3.98 4.93 3.49 2.13 0.25 National R&D Expenditure/GDP% Expenditure Million in USD

20 Molecular การพัฒนาเศรษฐกิจโลก : ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Coal, Oil, electricity Muscle Power Energy InformationIndustrialAgriculture ที่มา : IT’S ALIVE (Christopher Meyer & Stan Davis, 2003) Economy Chemical(e.g. batteries, solar, piezoelectrical) Molecular(e.g. ATP) Animals, boatsTrains, automobiles PlanesDistributed fabrication Physical Delivery Information Delivery Human contactMail, telegraph, telephone, radio, television Wired and wireless data networks Neural interface? Information Delivery Seeds, land, textiles Steel, chemicalsSilicon, softwareNanomaterials Designs Key Product Domesticated plant and animals AutomobileComputerMatter compiler? Personal hospital? Universal mentor? Experience machine? Social science simulator?

21 โครงสร้างเศรษฐกิจ : เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตร สู่ภาคบริการ

22 Global Market Share for Taiwan’s ICT Products World Market Share (units) Source:IEK/ITRI(2005/05) 2003 2004 Made by Taiwan Made in Taiwan Made outside Taiwan

23 Value Chain Transition in Taiwan OEMODM Brand name Products Total Systems & Service Efficient Mass Production Novel Products/ Systems/ Services

24 Snapshots of Korea Industry in 2006 Information Technology (IT) Cell Phones WiBro (Wireless Broadband) $78 billion export in 2006 Flat Panel Display TFT-LCD TV PDP Heavy and Chemical Industry

25 Technology Market Scan Nanotech IC forecasts by geographical region trends Sourec: FTM Consulting, Inc. 2009 $ 12.38 Billion 2014 $ 172 Billion

26 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี Core Technology Genetics & Biotechnology Material Technology & Nanotechnology Information and Communication Technology

27 Battelle-Technology Forecasts Strategic Technologies 2020 1. Genetic-based Medical and Health Care

28 2. High-power energy packages 3. GrinTech (Green Integrated Technology) 4. Omnipresent Computing 5. Nanomachines

29 6. Personalized Public Transportation 7. Designer Foods and Crops 8. Intelligent Goods and Appliances 9. Worldwide Inexpensive and Safe Water 10. Super senses

30 Battelle – Technology Farecasts 1. Information and Intelligence Management 2. Renewable Energy Sources 3. Non-Lethal Weapons 4. Advanced Detection and Tracking System 5. Universal Inoculation The Top Ten Innovations in National Security and Defense by 2012

31 Battelle Panel’s Top Ten Innovation for the War on Terros 1. Forward-Looking Intelligence 2. Biological and Chemical Sensors 3. Non-Innosive and Non-Destructive Imaging 4. Non-Letthal Directed Energy 5. Comprehensive Space, Air, Land, and Sea Monitoring

32 6. The Global Cyber Net 7. Individual Warning Devices 8. Rapid Deployment and Mobility 9. Safe Buildding 10. Advanced Multi Function Materials

33 Battelle Panel’s Top Ten Innovation for the War on Terros 6. 21 st Century Public Diplomacy 7. Electronic Tracking of Money 8. Distributed Forces and on Interlooking Network 9. Encouraging Public Awareness and Self-Identification of Terrorisb 10. Technologies to Neutralize Explosive chemicals

34 การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู้ (KBE/S) ต้องการระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู้ (KBE/S) ต้องการระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ/ บริการ ภาคเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภาพ/ นวัตกรรม ภาคสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต เป้าหมาย

35 ระบบการสร้าง และจัดหาความรู้ (knowledge Creation) Stock of Knowledge วิจัยเอง จัดหาจาก ภายนอก ระบบ แพร่กระจาย ความรู้ (knowledge Diffusion) สู่ภาคเศรษฐกิจ/ สังคม/ชุมชน ระบบการสร้าง มุลค่า/คุณค่า (value creation) เพิ่มผลิตภาพ/ สร้างนวัตกรรม การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ การเติมโตของ GDP สังคม/ชุมชน เข้มแข็ง

36 1.เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 2.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนที่ เกี่ยวข้องในด้านการจัดทำนโยบาย และแผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ และในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายและ แผน 3.ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของการดำเนินงานตาม นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ และระดับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 4.เร่งรัด ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอำนาจหน้าที่

37 5.เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอด เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบงบประมาณของประเทศในการ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนโยบายและแผนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ 7.เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการอันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 8.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 9.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

38 วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 เศรษฐกิจพอเพียง / แข่งขัน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ว & ท

39 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556)แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556) กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนอง ความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์หลักที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง

40 เป้าหมายระดับชาติที่ 1 : “ ธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่เกิดและ พัฒนา ” เป้าหมายระดับชาติที่ 2 : “ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยให้ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ” เป้าหมายระดับชาติที่ 3 : “ ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพ ดีและเป็นศูนย์กลางสุขภาพ แห่ง เอเชีย ” เป้าหมายระดับชาติที่ 4 : “ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษา สิ่งแวดล้อมและผลิต พลังงาน สะอาด ” เป้าหมายระดับชาติที่ 5 : “ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัย สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ” เป้าหมายระดับชาติที่ 6 : “ พัฒนาระบบการสร้างกำลังคนที่ มีคุณภาพ ” กรอบนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 2547-2552

41 โครงการสิบเทคโนโลยีอนาคตสำหรับประเทศไทยโครงการสิบเทคโนโลยีอนาคตสำหรับประเทศไทย เทคโนโลยีที่ 1 : เทคโนโลยีสีเขียวแบบผสมผสาน เทคโนโลยีที่ 2 : เซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง เทคโนโลยีที่ 3 : ชีวโมเลกุลที่ผลิตในแบคทีเรีย เทคโนโลยีที่ 4 : ชีววิทยาระบบ เทคโนโลยีที่ 5 : Super Sensors เทคโนโลยีที่ 6 : เชื้อเพลิง GTL BTL และ CTL เทคโนโลยีที่ 7 : เครื่องจักรนาโน เทคโนโลยีที่ 8 : Omnipresent/Ubiquitous Computing เทคโนโลยีที่ 9 : Natural Disasters Monitoring and Forecasting : Earthquake & Tsunami เทคโนโลยีที่ 10 : พันธุวิศวกรรมใหม่เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

42 เทคโนโลยีที่ 11 : Therapeutic cloning เทคโนโลยีที่ 12 : วิทยาการทางสมองและการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ 13 : Silicon Photonics เทคโนโลยีที่ 14 : การเกษตรที่มีสมดุลกับระบบนิเวศ เทคโนโลยีที่ 15 : การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยวิทยาการ ด้านจีโนมและชีวภาพ เทคโนโลยีที่ 16 : เทคโนโลยีชีวมวล เทคโนโลยีที่ 17 : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ 18 : ยาจากเทคโนโลยีชีวภาพที่ผสมผสานกับเคมี

43 ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกากำลังจะเห็นชอบอนุญาต ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเนื้อจากสัตว์โคลนนิ่ง (หนังสือพิมพ์ วอชิงตัน โพสต์ ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 49) Virtual Factory นาฬิกาอะตอมชนิดใหม่ที่สร้างสถิติความแม่นยำใหม่ของโลก

44   ตรวจพบการแพร่กระจายของข้าวดัดแปลงยีนส์ข้าม มหาสมุทรแอตแลนติก การพิจารณาด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ของวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุนาโน มลพิษทางยีนส์ในสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางจีโนมอาจเกิดผลเสียได้หากใช้ไม่ถูกต้อง o o การกีดกันผู้ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ไม่ปกติ o o การคัดเลือกพันธุ์ o o การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ โดย นงลักษณ์ ปานเกิดดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google