งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 1 แนวคิดและทฤษฎีทาง จริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 1 แนวคิดและทฤษฎีทาง จริยธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 1 แนวคิดและทฤษฎีทาง จริยธรรม

2 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 2 ทฤษฎีทางจริยธรรม 1. กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอิทธิพล ของสังคม 2. กลุ่มทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้ ของบุคคล 3. กลุ่มทฤษฎีที่เน้น ความสำคัญของพัฒนาการ ลักษณะที่ส่งเสริมจริยธรรม

3 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 3 กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอิทธิพลของ สังคม  เริ่มมาจากความคิดและประสบการณ์ ของนักสังคมวิทยา  สังคมโดยส่วนรวมและตัวแทนทาง สังคม อันได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน มี อิทธิพลต่อการเกิด และ พัฒนาจริยธรรม ของบุคคลโดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การอบเลี้ยงดู  งานวิจัยยังพบลักษณะที่เด่นชัด ได้แก่ การยึดหลักภายในตน ความรู้สึกผิด เหตุผลเชิงจริยธรรม และลักษณะทาง จิตใจส่วนด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความ เอื้อเฟื้อ การมีวินัยทางสังคม และความ ประพฤติที่เหมาะสม เป็นต้น

4 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 4 กลุ่มทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้ ของบุคคล 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ชนิดวางเงื่อนไขแบบ คลาสสิก 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการวางเงื่อนไข เป็นเครื่องมือและการวางเงื่อนไขแบบ ลงมือกระทำ 2.1 การเรียนรู้ที่ใช้การวาง เงื่อนไขเป็นเครื่องมือ 2.2 การวาง เงื่อนไขแบบลงมือกระทำ 3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบของการรับรู้ 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

5 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 5 เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมแบ่งออกเป็น 3 ข้อคือ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นก่อนจริยธรรม เป็นขั้นที่เด็กมีอายุ ตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงสองขวบ (0-2 ปี ) ขั้นที่สอง เป็นขั้นยึดคำสั่งคือเด้กจะเชื่อฟังและ เชื่อถือเอาคำสั่ง ของผู้ใหญ่เป็นหลัก ขั้นที่สองนี้เด็กจะมี อายุระหว่าง 2-8 ปี ขั้นที่สาม คือ ยึดหลักแห่งตน เด็กจะคลายความ เกรงกลัวอำนาจ จากภายนอกและจะค่อย ๆ เกิดหลักภายใน จิตใจของ เด็กขึ้นเอง ทฤษฎีที่เน้นความสำคัญของพัฒนาการลักษณะที่ส่งเสริมจริยธรรม

6 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 6 พัฒนาการทางสติปัญญาแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้น 1. การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการ เคลื่อนไหว (The period of Sensory-Motor Intelligence) เด็กอายุใน วัยแรกเกิดถึง 2 ปี 2. ขั้นของการคิดก่อนการปฏิบัติ (The period of Proportional Thought) เด็กมีอายุ 2-7 ปี 3. ขั้นของการคิดแบบรูปธรรม (The Period of Proportional) เด็กมีอายุระหว่าง 2 - 7 ปี 4. ขั้นปฏิบัติการเชิงระบบ (Formal Operation) เด็กมีอายุ ระหว่าง 11-15 ปี

7 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 7 ทฤษฎีพัฒนาการ ทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก ทฤษฎีพัฒนาการ

8 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 8 ขั้นการใช้เหตุผล เชิงจริยธรรม ระดับของ จริยธรรม ขั้นที่ 1 หลักการ หลบหลีกการ ลงโทษ ( 2 - 7 ปี ) ขั้นที่ 2 หลักการ แสวงหารางวัล ( 7 - 10 ปี ) ขั้นที่ 3 หลักการ ทำตามที่ผู้อื่น เห็นชอบ ( 10 - 13 ปี ) ขั้นที่ 4 หลักการทำ ตามหน้าที่ของ สังคม ( 13 - 16 ปี ) ขั้นที่ 5 หลักการทำ ตามคำมั่นสัญญา ( 16 ปีขึ้นไป ) ขั้นที่ 6 หลักการ ยึดอุดมคติสา มาล ( ผู้ใหญ่ ) 1. ระดับก่อน กฎเกณฑ์ ( 2 - 10 ปี ) 2. ระดับ กฎเกณฑ์ ( 10 - 16 ปี ) 3. ระดับเหนือ กฎเกณฑ์ ( 16 ปีขึ้นไป )

9 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 9 ทฤษฎีที่ยึดคำสอนของพุทธ ศาสนา เป็นพื้นฐานความคิด จริยธรรมในพุทธศาสนาแบ่งได้ เป็น 2 ระดับ 1. ระดับโลกียธรรม 2. ระดับโลตุรธรรม

10 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 10 จริยธรรมตามแนวพุทธ ศาสนา เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เกิดจากการสอนหรือชี้แนะ ของผู้อื่น 2. เกิดจากการคิดค้นคว้า พิจารณาโดยตนเอง

11 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 11 หลักและวิธีพัฒนา จริยธรรมตามแนวพุทธ ศาสนาเป็นอย่างไร หลักคำสอนที่ สำคัญในพุทธศาสนา คือ หลัก ศีล - สมาธิ - ปัญญา เป็นวิธีการ ปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่ความ มีจริยธรรม แต่เนื้อหา สาระที่เป็นเป้าของการ พิจารณาเมื่อถึงขั้น ปัญญาก็คือกลักธรรม ต่าง ๆ ในพุทธศาสนามี หลักธรรมหรือคำสอนที่ สำคัญพอนำมากล่าวได้ คือ 1. หลักธรรม 2. หลัก อนัตตา 3. หลัก อริยสัจ 1. หลักธรรม 2. หลัก อนัตตา 3. หลัก อริยสัจ

12 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 12 สังขา ร 1 2 3 4 5 67 8 9 1010 1 1212 ชา ติ โทมนัส, ชรา ภพ ภพ อุปทา น ตัณ หา อวิชช า วิญญา ณ นามรูป สฬาย ตนะ เวทนา ผัสส ะ รูปที่ 2-1 ปฏิจจสมุปทาน ( ที่มา : สาโรช บัวศรี ) อุปายาสะ, โสภะ ปริเทวะ, ทุกข์

13 Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 13 ทฤษฎีที่เน้น ความสำคัญของ ลักษณะที่ ส่งเสริม จริยธรรม ทฤษฎี ลักษณะทาง จริยธรรม หลักการพัฒนา จริยธรรม ทฤษฎีอิทธิพล ของสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ ของบุคคล จิตลักษณะและ พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล การที่ความรู้ใน ค่านิยม คุณธรรม การ เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และ พฤติกรรมทาง จริยธรรม การตัดสินใจ โดยใช้หลักการ ที่เหมาะสม ( เหตุผลเชิง จริยธรรม ) การอบรมเลี้ยงดู อิทธิพลของ เพื่อน สื่อมวลชน พ่อ แม่ ตัวแบบและ การเลียนแบบ การเสริมแรง หลักการ เชื่อมโยง การ เรียนแบบ พฤติกรรมและ การหยั่งเห็น หลักการทำให้ เกิดความขัดแย้ง ในความคิดแล้ว ในพบเหตุผล ใหม่ในขั้นที่สูง กว่า


ดาวน์โหลด ppt Ethics2 ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี 1 แนวคิดและทฤษฎีทาง จริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google