งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2 2 MandatoryVoluntary กองทุนประกันสังคม ( กรณีชราภาพ + สงเคราะห์บุตร )กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Defined Contribution Defined Contribution ข้าราชการ ข้าราชการ ข้าราชการ+รัฐบาล จ่าย ข้าราชการ+รัฐบาล จ่าย ฝ่ายละ 3% ของ ฝ่ายละ 3% ของ เงินเดือน เงินเดือน Pay as you go Pay as you go ลูกจ้างเอกชน และ ลูกจ้างเอกชน และ ลูกจ้างชั่วคราวราชการ ลูกจ้างชั่วคราวราชการ ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท รัฐบาลจ่าย 1% ของ รัฐบาลจ่าย 1% ของ ค่าจ้าง ค่าจ้าง ซื้อหน่วยลงทุน ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่าปีละ ไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 บาท หรือ 3% 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้ ของเงินได้ Defined Contribution Defined Contribution ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และ ลูกจ้างประจำราชการ ลูกจ้างประจำราชการ ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย ลูกจ้าง+นายจ้าง จ่าย ฝ่ายละ 2-15% ของ ฝ่ายละ 2-15% ของ ค่าจ้าง ค่าจ้าง Pillar 1 Pillar 2Pillar 3 SSFGPFPVDRMF โครงสร้างของระบบการออมเพื่อการชราภาพในปัจจุบัน

3 3 การปฏิรูประบบการออมเพื่อการชราภาพ แนวทางการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเงินออม เพื่อ การชราภาพ กำกับดูแลทั้ง 3 Pillar สร้างความแข็งแกร่งของ P1 : (โดยเสนอให้ มีการปรับปรุงกองทุนประกันสังคมเพื่อการ ชราภาพ) แยกกรณีชราภาพออกจาก P2 แยกกรณีชราภาพออกจาก P2 เพิ่มอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพิ่มอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ยกเลิกเพดานเงินที่จ่ายเข้ากองทุนจากเดิม ที่กำหนดไว้ที่ 15,000 บาท ยกเลิกเพดานเงินที่จ่ายเข้ากองทุนจากเดิม ที่กำหนดไว้ที่ 15,000 บาท จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (P2) เสนอรูปแบบการจัดตั้ง P2 สำหรับแรงงาน ในระบบทั้งประเทศ ส่งเสริมการจัดตั้ง P3 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการการกำกับดูแลและตรวจสอบให้ รัดกุมยิ่งขึ้น

4 4 การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เหตุผลและความจำเป็น แรงงานมีรายได้ที่เพียงพอหลังเกษียณ ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ้น สวัสดิการเพื่อการชราภาพครอบคลุมแรงงานทั้งประเทศ สร้างความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง สร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย หลักการ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ Multi-Pillar

5 5 การดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2526 บังคับใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 ( พ. ศ. 2526) 2530 บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ. ศ.2530 2543 บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2542 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2542 โดยการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก สศค. สำนักงาน ก. ล. ต. วิวัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6 6 30 กันยายน 2548 จำนวนเงินกองทุน 330,290 ล้านบาท จำนวนกองทุน 555 กองทุน จำนวนนายจ้าง 6,977 ราย จำนวนสมาชิก 1,605,591 ราย ล้านบาท มูลค่ากองทุน (ล้านบาท) 562 1,122 2,421 99.64 % 115.78 % 3,204 32.34 % 4,048 5,316 26.34 % 31.32 % 7,110 9,685 33.75 % 36.22 % 16,719 72.63 % 23,564 31,770 40.94 % 34.82 % 55,800 91,121 79.77 % 59.55 % 137,197 158,387 50.57 % 15.44 % 182,736 201,303 15.37 % 10.16 % 244,822 222,901 10.73 % 9.83 % 287,329 17.36 % 305,462 6.31 % 330,290 8.13% สถานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

7 7 โครงสร้าง กบช. Defined Contribution ระบบบัญชีรายตัวสมาชิก เลือกรูปแบบการลงทุนด้วยตนเองได้ ครอบคลุมแรงงาน ~ 13 ล้านคน เบื้องต้นกำหนดการจ่ายเงินสะสม/สมทบ 3% ของค่าจ้าง ไม่มีการกำหนดเพดานเงินเดือน อายุเกษียณ 60 ปี ภาษีแบบ EEE

8 8 การบริหารจัดการและการกำกับดูแล กบช. การกำกับดูแล การกำกับดูแล สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ บริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการลงทุน การจัดเก็บเงิน การจัดเก็บเงิน ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทจัดการลงทุน การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล จ้างหน่วยงานภายนอก

9 9 คณะกรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ สำนักงาน ประกันสังคม ( สปค.) กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ( กบข.) สำนักงานกองทุน บำเหน็จบำนาญ แห่งชาติ ( กบช.) สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) กองทุนชราภาพ (P1) กบข. (P2) กบช.+ กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (P2+P3) กองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) รวมศูนย์การ บริหาร กระจายการบริหาร รวมศูนย์การ บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล กองทุน การจัดการกองทุน การบริหารจัดการและการกำกับดูแล กบช.

10 10 ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุน กบช. รายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น สร้างความยั่งยืนทางการคลัง ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในประเทศ

11 11 ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจัดตั้ง กบช. ปริมาณเงินออมใหม่ผ่านกองทุน Pillar 3 อาจมีอัตราการเติบโตช้าลง ปริมาณเงินออมเดิมที่มีอยู่ในกองทุน Pillar 3 อาจลดขนาดลงใน ระยะแรก :- PVD ที่จ่าย ณ อัตรา 2 % ของค่าจ้าง อาจยกเลิกกองทุน PVD PVD ที่จ่าย > 3 % ของค่าจ้าง จะโอนมา กบช. และยกเลิกกองทุน PVD ส่วนที่ > 3% ของค่าจ้าง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

12 12 แนวทางการแก้ไขปัญหา PVD 2% กบช. 3% PVD 2% PVD  3% ก.ก. ข.ข. ค.ค. 1. กรณีอนุญาตให้โอนเงิน PVD ไป กบช. เดิม ใหม่ PVD 2% PVD ส่วนที่เหลือ กบช. 3% กบช. 3% + + จ่ายต่อในอัตราเดิม จ่ายต่ำกว่าอัตราเดิม หยุดจ่าย จ่ายต่อในอัตราเดิม จ่ายต่ำกว่าอัตราเดิม หยุดจ่าย จ่ายเพิ่ม 1%

13 13 แนวทางแก้ไขปัญหา ( ต่อ ) PVD 2% PVD/กบช. 3% PVD  3% ก.ก. ข.ข. 2. กรณีอนุญาตให้ผู้ที่จัดตั้ง PVD ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดตั้ง กบช. เดิม ใหม่ ห้ามยกเลิกในส่วน  3% ตั้งแต่วันที่กฎหมาย ประกาศบังคับใช้ จ่ายเพิ่ม 1% PVD/กบช.  3% ห้ามยกเลิก ตั้งแต่วันที่ กฎหมายประกาศบังคับใช้

14 14 แนวทางแก้ไขปัญหา ( ต่อ ) 3. กำหนดกรอบ TAX ที่แตกต่างกัน 4. โครงการสัมมนา & ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ กบช. PVD EET EEE

15 15 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน - การขอรับเงินรายงวดเมื่อเกษียณอายุ - การรับรับโอนเงินจาก กบข. ได้ - การเปิดโอกาสให้การจัดตั้งกองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนได้ การแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เมื่อมีกองทุน กบช. - ยกเลิกอัตราขั้นต่ำและเพดานขั้นสูงในการจ่ายเงินสะสมสมทบ - สามารถจัดตั้งกองทุนขาเดียวได้ - ให้สมาชิกสามารถย้ายเงินกองทุนได้เมื่อย้ายงาน และสามารถคงเงินไว้ใน กองทุนได้เมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น

16 PVDกบชPVD ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจัดตั้ง กบช. ปี 2550 โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google