งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีความกฎหมาย Interpretation of law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีความกฎหมาย Interpretation of law."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีความกฎหมาย Interpretation of law

2 การตีความกฎหมาย : อย่างกว้าง
หมายถึง กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของผู้พิพากษาในการขยายความ จำกัดหรือการแก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ่งแสดงออกหรืออยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

3 การตีความกฎหมาย : อย่างแคบ
หมายถึง การอธิบาย (explanation) โดยผู้พิพากษาเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำหรือวลีที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายโดยได้ทำการค้นหาความหมายและนัยสำคัญและกำหนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้วโดยผู้พิพากษา

4 การตีความกฎหมายในระบบซีวิลลอว์
1.การตีความตามตัวอักษร (Literal interpretation) 2.การตีความโดยคำนึงถึงตรรกวิทยาของกฎหมาย(logical interpretation)

5 3. การตีความโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ผู้ร่างกฎหมาย (Historical interpretation )
4.การตีความโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ (Teleological interpretation)

6 การตีความกฎหมายในระบบคอมอนลอว์
เป็นการาตีความตามตัวอักษรที่เรียกว่า literal interpretation จะตีความได้เมื่อถ้อยคำในกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือกำกวม

7 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here

8 Transitional Backdrop
Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! Title Backdrop Slide Backdrop Print Backdrop Transitional Backdrop Additional Graphics: Scale them up or down! .GIF clipart is animated. .JPG clipart can be scaled up and take up little file space. .PNG clipart can be scaled unusually large without distortion.


ดาวน์โหลด ppt การตีความกฎหมาย Interpretation of law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google