งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีความ กฎหมาย Interpretation of law. การตีความกฎหมาย : อย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมในเชิง สร้างสรรค์ของผู้พิพากษาใน การขยายความ จำกัดหรือการ แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีความ กฎหมาย Interpretation of law. การตีความกฎหมาย : อย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมในเชิง สร้างสรรค์ของผู้พิพากษาใน การขยายความ จำกัดหรือการ แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีความ กฎหมาย Interpretation of law

2 การตีความกฎหมาย : อย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมในเชิง สร้างสรรค์ของผู้พิพากษาใน การขยายความ จำกัดหรือการ แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ่งแสดงออกหรืออยู่ในรูปของ กฎหมายลายลักษณ์อักษร

3 การตีความกฎหมาย : อย่างแคบ หมายถึง การอธิบาย (explanation) โดยผู้ พิพากษาเกี่ยวกับความหมาย ของถ้อยคำหรือวลีที่ปรากฏอยู่ ในประมวลกฎหมายโดยได้ทำ การค้นหาความหมายและ นัยสำคัญและกำหนดให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ ได้รับการพิจารณาเรียบร้อย แล้วโดยผู้พิพากษา

4 การตีความกฎหมายใน ระบบซีวิลลอว์ 1. การตีความตามตัวอักษร (Literal interpretation) 2. การตีความโดยคำนึงถึง ตรรกวิทยาของกฎหมาย (logical interpretation)

5 3. การตีความโดยคำนึงถึง เจตนารมณ์ผู้ร่างกฎหมาย (Historical interpretation ) 4. การตีความโดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์ (Teleological interpretation)

6 การตีความกฎหมายใน ระบบคอมอนลอว์ เป็นการาตีความตาม ตัวอักษรที่เรียกว่า literal interpretation จะตีความ ได้เมื่อถ้อยคำในกฎหมาย ลายลักษณ์อักษรมีความ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือ กำกวม

7 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here

8 Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! Title BackdropSlide BackdropPrint Backdrop www.animationfactory.com Additional Graphics: - Scale them up or down! -.GIF clipart is animated. -.JPG clipart can be scaled up and take up little file space. -.PNG clipart can be scaled unusually large without distortion. Transitional Backdrop


ดาวน์โหลด ppt การตีความ กฎหมาย Interpretation of law. การตีความกฎหมาย : อย่างกว้าง หมายถึง กิจกรรมในเชิง สร้างสรรค์ของผู้พิพากษาใน การขยายความ จำกัดหรือการ แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google