งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๐ โดยการเช่าอาคารของเอกชนเรื่อยมา และได้พยายามของบประมาณ เพื่อมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๐ โดยการเช่าอาคารของเอกชนเรื่อยมา และได้พยายามของบประมาณ เพื่อมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๐ โดยการเช่าอาคารของเอกชนเรื่อยมา และได้พยายามของบประมาณ เพื่อมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง แต่ในปัจจุบันก็ยังคง เช่าอาคารเอกชน โดยตั้งที่ เลขที่ ๑๙๓, ๑๙๕ ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ย้ายมาอยู่ ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ. ศ โทรศัพท์. ๐๕๔ - ๗๑๐๕๗๖ โทรสาร. ๐๕๔ - ๗๕๑๔๒๘ . ประวัติสำนักงาน

3 ประวัติผู้บริหาร นายคุณชัย สุวรรณ ( เติบ ) เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประวัติการศึกษา / อบรม - ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต - ประมงอำเภอ รุ่นที่ ๙ ( พ. ศ. ๒๕๓๙ ) - นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ( นบก. รุ่นที่ ๒๘ พ. ศ. ๒๕๔๘ ) - นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ( นบส. รุ่นที่ ๕๐ พ. ศ. ๒๕๕๒ ) ประวัติการรับราชการ - เริ่มรับราชการ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน - ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่ง ประมงอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน - ๒๕๔๑ ดำรงตำแหน่ง ประมงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน - ๒๕๔๕ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดน่าน - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู - 23 ธันวาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดน่าน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ - เหรียญจักรพรรดิมาลา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ โทร. ๐๘๕ - ๐๔๐๘๐๐๙ ๐๘๔ - ๘๐๕๘๖๙๐

4 โครงสร้างอัตรากำลัง คุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน ฝ่ายบริหารทั่วไปงานพัสดุกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ถนอมขวัญ นอศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย สุทัศน์ ลาดจริญ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประจำ สนง.ปจ.นน ธรรมนูญ ศรีวุฒิ นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มฯ เรือเอกพิทักษ์ ทรัพย์อุดม นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มฯ วลี คำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สุพจน์ ใหม่คำ พนักงานขับรถยนต ์ บรรเจิด อุปนันท์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เมธาสิทธิ์ โสภา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศิริวรรณ กาบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นายเกรียงไกร สีนา จ้างเหมาบริการ รังสินี ไม้ทองดี เจ้าหน้าท ี่ ประมง

5 โครงสร้างอัตรากำลัง ประมงอำเภอ อัมพร เงินแท้ ประมงอำเภอนาน้อย ปรานอม พรมผาย ประมงอำเภอเวียงสา อุดม บุญชุม ประมงอำเภอทุ่งช้าง ศุภฤกษ์ ราชมณี ประมงอำเภอปัว วชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอท่าวังผา เอกพงษ์ ไชยช่อฟ้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม

6 บทบาทหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด ก. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี ทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิด ธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพ การประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการ ประมงให้เป็นไปกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทาง วิชาการที่เกี่ยวข้อง ค. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของ จังหวัด ง. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการ เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

7 สถานการณ์ประมงจังหวัด

8 ปัญหาอุปสรรค 1. พื้นที่บ่อปลาประสบปัญหาน้ำท่วม 2. ลักษณะการขุดบ่อหัวไร่ปลายนา เพื่อประโยชน์ การเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 3. เกษตรกรไม่ค่อยมั่นใจในการลงทุน 4. ท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านอาชีพการประมง ไม่เพียงพอ 5. แหล่งน้ำที่กรมประมงถ่ายโอนให้กับ อปท. ไม่ได้รับการ ดูแลเท่าที่ควร

9 แผนงาน / โครงการ ที่ดำเนินงาน 1. แผนงาน / โครงการ จากกรมประมง จำนวน 10 โครงการ 2. แผนงาน / โครงการ จากงบจังหวัด จำนวน 3 โครงการ

10 แผนงาน / โครงการ กรมประมง 1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ( สตร.) 3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 4. โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมประมงโรงเรียน 5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริ ศูนย์ภูฟ้า พัฒนาจังหวัดน่าน 6. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 7. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 8. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 9. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 10. โครงการประมงอาสา

11 แผนงาน / โครงการ จากงบจังหวัด 1. โครงการการเลี้ยงปลาเพื่อทดแทนการนำเข้า และสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร 2. โครงการการเลี้ยงปลาโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มผลผลิตการประมงไม่เพียงพอต่อการบริโภค

12 ต้นทุนการเลี้ยงปลา ( เนื้อที่ 1 ไร่ ) ปลากินพืชปลาดุก รายการบาทรายการบาท 1. พันธุ์ปลา 8,000 ตัว 2. อาหาร กส 3. ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย ได้ผลผลิตปลา 1,500 กก. ๆ ละ 55 บาท ได้เงิน กำไร ระยะเวลาการเลี้ยง เดือน 4,000 31,200 10,000 45,200 82,500 37, พันธุ์ปลา 64,000 ตัว 2. อาหาร กส 3. ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย ได้ผลผลิตปลา 7,500 กก. ๆละ 38 บาท ได้เงิน กำไร ระยะเวลาการเลี้ยง 4-6 เดือน 64,000 90,000 10, , , ,000

13 แนวทางการพัฒนา

14

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๐ โดยการเช่าอาคารของเอกชนเรื่อยมา และได้พยายามของบประมาณ เพื่อมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google