งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายลักษณะ บุคคล. บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล ( บุคคล ในทางกฎหมาย ) หมายถึง ความสามารถบุคคลที่จะ เป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายลักษณะ บุคคล. บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล ( บุคคล ในทางกฎหมาย ) หมายถึง ความสามารถบุคคลที่จะ เป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายลักษณะ บุคคล

2 บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล ( บุคคล ในทางกฎหมาย ) หมายถึง ความสามารถบุคคลที่จะ เป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ ได้

3 การเริ่มต้นสภาพ บุคคล ปพพ. มาตรา 15 “ สภาพ บุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อ คลอดแล้วรอดเป็นทารก และ สิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกใน ครรภ์มารดาก็สามารถจะมี สิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลัง เกิดมารอดอยู่ ”

4 การสิ้นสุดสภาพ บุคคล ปพพ. มาตรา 15 “ สภาพ บุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อ คลอดแล้วรอดเป็นทารก และ สิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกใน ครรภ์มารดาก็สามารถจะมี สิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลัง เกิดมารอดอยู่ ”

5 ตายโดยธรรมชาติ ตายโดยผลของ กฎหมาย

6 การตายโดย ธรรมชาติ หมายถึง คนสิ้นชีวิต ระบบการทำงานของร่าย กาย 3 ระบบไม่ทำงาน ระบบประสาทกลาง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ

7 การตายโดยผลของ กฎหมาย : สาบสูญ คือ บุคคลที่ศาลสั่งแสดงว่า เป็นคนสาบสูญ จากถิ่นภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้น ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด ระยะเวลา 5 ปี เมื่อผู้มีส่วนได้ เสียหรือพนักงานอัยการร้อง ขอ ศาลจะสั่งให้เป็นคน สาบสูญ

8 การตายโดยผลของ กฎหมาย : สาบสูญ กรณีที่เหตุภยันตรายจาก การรบหรือสงคราม ยาน พาหะอับปาง ถูกทำลาย สูญหาย ระยะลดเหลือ 2 ปี ( มาตรา 61)

9 ความสามารถของ บุคคล

10 ความสามรถของบุคคล หมายถึง สภาพบุคคลจะมีหรือใช้สิทธิ และมีหน้าที่ตามกฎหมายได้เพียงใด บุคคลที่ถูกกฎหมายกำหนดจำกัด ความสามารถในการใช้สิทธิ เรียกว่า ผู้ ไร้ความสามารถ มี 4 ประเภท คือ

11 ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ การทำนิติกรรมใดๆต้อง ได้รับความยินยอมจาก ผู้แทนโดยชอบธรรม มิฉะนั้นถือเป็นโมฆียะ

12 ยกเว้น นิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้สิทธิหรือหลุด พ้นหน้าที่ เช่น การได้รับโดย เสน่หา กิจการที่ผู้เยาว์ต้องทำเอง เฉพาะตัว เช่น การรับรองบุตร นิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปและ จำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร พินัยกรรมเมื่อผู้เยาว์อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์

13 ค้นไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ศาลได้มี คำสั่งแล้วว่าเป็นค้นไร้ ความสามารถและให้อยู่ใน ความอนุบาลหรือความดูแล ของผู้อนุบาล

14 การใดๆอันบุคคลซึ่งศาลสั่ง ให้เป็นบุคคลไร้ ความสามารถได้กระทำลง การนั้นเป็นโมฆียะ

15 คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดการ งานของตนได้เองเพราะการพิ กาย จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพล เป็นอาจิณ หรือเป็นบุคคลติด สุรายาเมาและบุคคลนั้นถูกศาล สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ ความสามารถ ( มาตรา 32)

16 คนวิกลจริต คือบุคคลที่มีอาการวิกลจริต ซึ่ง ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ ความสามารถ หากบุคคล ดังกล่าว กระทำการใดๆใน ขณะที่วิกลจริตอยู่ และคูกรณี อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่า ผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต การนั้น จะตกเป็นโมฆียะ

17 TRANSITIONAL

18 YOUR TITLE GOES HERE YOUR SUBTOPIC GOES HERE

19 Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! www.animationfactory.com


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายลักษณะ บุคคล. บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล ( บุคคล ในทางกฎหมาย ) หมายถึง ความสามารถบุคคลที่จะ เป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google