งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายลักษณะบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายลักษณะบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายลักษณะบุคคล

2 บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล (บุคคลในทางกฎหมาย) หมายถึง ความสามารถบุคคลที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ได้

3 การเริ่มต้นสภาพบุคคล
ปพพ. มาตรา 15 “สภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วรอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถจะมีสิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่”

4 การสิ้นสุดสภาพบุคคล ปพพ. มาตรา 15 “สภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วรอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถจะมีสิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่”

5 ตายโดยธรรมชาติ ตายโดยผลของกฎหมาย

6 การตายโดยธรรมชาติ หมายถึง คนสิ้นชีวิต ระบบการทำงานของร่ายกาย 3 ระบบไม่ทำงาน ระบบประสาทกลาง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ

7 การตายโดยผลของกฎหมาย: สาบสูญ
คือ บุคคลที่ศาลสั่งแสดงว่าเป็นคนสาบสูญ จากถิ่นภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 5 ปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

8 การตายโดยผลของกฎหมาย: สาบสูญ
กรณีที่เหตุภยันตรายจากการรบหรือสงคราม ยานพาหะอับปาง ถูกทำลาย สูญหาย ระยะลดเหลือ 2 ปี (มาตรา61)

9 ความสามารถของบุคคล

10 ความสามรถของบุคคล หมายถึง สภาพบุคคลจะมีหรือใช้สิทธิและมีหน้าที่ตามกฎหมายได้เพียงใด บุคคลที่ถูกกฎหมายกำหนดจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ เรียกว่า ผู้ไร้ความสามารถ มี 4 ประเภท คือ

11 คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม มิฉะนั้นถือเป็นโมฆียะ

12 ยกเว้น นิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้สิทธิหรือหลุดพ้นหน้าที่ เช่น การได้รับโดยเสน่หา กิจการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัว เช่น การรับรองบุตร นิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปและจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร พินัยกรรมเมื่อผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

13 ค้นไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ศาลได้มีคำสั่งแล้วว่าเป็นค้นไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลหรือความดูแลของผู้อนุบาล

14 การใดๆอันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นเป็นโมฆียะ

15 คนเสมือนไร้ความสามารถ
คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนได้เองเพราะการพิกาย จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือเป็นบุคคลติดสุรายาเมาและบุคคลนั้นถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (มาตรา 32)

16 คนวิกลจริต คือบุคคลที่มีอาการวิกลจริต ซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หากบุคคลดังกล่าว กระทำการใดๆในขณะที่วิกลจริตอยู่ และคูกรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต การนั้นจะตกเป็นโมฆียะ

17 TRANSITIONAL

18 YOUR TITLE GOES HERE YOUR SUBTOPIC GOES HERE

19 Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up!
Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere!


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายลักษณะบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google