งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต ” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

2 กองทุน Private Equity (PE) ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบัน บุคคลรายใหญ่ ไม่มีรายย่อย จำนวนนักลงทุนไม่มากเหมือนกองทุนรวม ลงทุนระยะปานกลาง – ระยะยาว 3 – 6 ปี โดยกองทุนมักมี อายุ 8 – 10 ปี ลงทุนในบริษัทเพื่อถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัย Minority Majority 15 / 25%75 / 100% มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของบริษัท ( รวมถึงผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ จากรูปแบบอื่น ) อาจใช้การกู้ยืมหรือไม่ก็ได้ในการเข้าลงทุน “Leveraged Buyout Funds” หรือ “Pure Equity Funds” 1

3 Global PE investments* (US$bn) Source: McKinsey & Co. * PE investments include buyouts, turnarounds, PIPEs, expansion, pre-IPO and mezzanine. Asia’s share of PE investments continues to grow Asia Europe North America %9%12%9%10%15%23%13%21% Asia Europe N. America

4 PE investments in Asia Pacific - breakdown by major markets Source: AVCJ; McKinsey & Co. analysis, 2011 * PE investments include buyouts, turnarounds, PIPEs, expansion, pre-IPO and mezzanine. 3

5 บทบาทของ PE ในฐานะผู้ถือ หุ้นของบริษัท คาดหวังเป็นพันธมิตรระยะยาวกับเจ้าของกิจการ ร่วมมือและช่วยสร้างมูลค่ากิจการ จากการขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างชัดเจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ เป้าหมาย การบริหารจัดการ การปรับปรุง ยกระดับขบวนการดำเนินงาน ฯลฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ อาทิ ระบบ การเงิน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบธรรมาภิบาลของบริษัท สนับสนุนเรื่อง Business Network & Connection, ข้อมูล รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน ถอนการลงทุน (Exit) จากบริษัท เมื่อสามารถสร้าง ผลตอบแทนการลงทุนตามเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่ตกลง กับเจ้าของกิจการไว้ 4

6 แนวทางการเข้าลงทุนของ Private Equity 1980’s Leveraged Buyout Funds (LBOs) ลงทุนเพื่อซื้อกิจการ โดยใช้เงินกู้ผสมกับเงินทุน ปรับเปลี่ยน บริษัทอย่างมีนัยในหลายด้าน อาทิ ผู้บริหาร ขบวนการผลิต ลดต้นทุน โครงสร้างการเงิน เพื่อพยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวนสูง ก่อนถอนการลงทุน 1990’s - ปัจจุบัน Private Equity Buyouts / Controlling Stake : ลงทุนเพื่อซื้อกิจการหรือให้ สามารถมีอิทธิพลในการดำเนิน งานได้ เช่น เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ที่สุด Expansion : เป็นแหล่งเงินทุนให้บริษัทที่อยู่ในช่วงเวลาของ การขยายธุรกิจ (Growth Stage) Pre-IPO : เป็นแหล่งเงินทุนให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1-2 ปี PIPEs : ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนผ่านการเพิ่มทุนแบบ Private Investments Turnarounds : เพิ่มทุนให้บริษัทที่มีศักยภาพแต่ประสบ ปัญหาบางประการเพื่อฟื้นฟูกิจการ 5

7 Source: AVCJ; Recof M&A; McKinsey & Co. analysis, 2012 Number of deals by stake (2005 – 2011) Value of PE Investments by financing stage (2005 – 2011) 6

8 Funds with geographical focus on Thailand (as part of ASEAN) – recently raised / closed Source: preqin 7

9 1.Select data points shown. 2.Total annual deal values were less than $150mn in Malaysia for 2010 and 2011; Thailand for 2004, 2008, 2009, 2010 and 2011; Vietnam for 2005, 2008 and 2009; and the Philippines for 2005, 2006 and Source: AVCJ; McKinsey & Co analysis. Number of investments 1 Value of investments 1 US$ million Private Equity Investments in Southeast Asia,

10 PE ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางโดยบริษัทและนักลงทุนระยะยาว PE และ VC มีการเติบโตช้า ( โดยเฉพาะกองทุนสัญชาติ ไทย ) ลักษณะการลงทุนในบริษัทส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนแบบ Minority  เป็นพันธมิตรมากกว่าเป็นการครอบงำกิจการ Venture Capital Public Equity Private Equity การขยายตัวของกิจการ การใช้ทุน Equity 9

11 ไทย สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อจีดีพีของประเทศไทย หน่วย: % เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อจีดีพี หน่วย: % ที่มา: ฐานข้อมูล CEIC จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลซีย ไทย 10 การลงทุนภายในประเทศต้องการการขับเคลื่อน

12 Share of Total Foreign Direct Investments in SE Asia 11

13 มองไปข้างหน้า การเจริญเติบโตของ Asia และ AEC สร้างโอกาสและความท้า ทายใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการไทย กิจการต้องปรับตัว สร้างความพร้อม ยกขีดความสามารถที่จะ แข่งขันและเติบโต แข่งขันด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มใน Value Chain ของสินค้าและ บริการ มากกว่าต้นทุนและแรงงานถูก จำเป็นต้องลงทุนให้เพียงพอในเทคโนโลยี R&D เพื่อสร้าง นวัตกรรม ความได้เปรียบของสินค้าและบริการที่แท้จริง ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือระดมทุนที่ครบวงจร มากกว่าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากแหล่ง ระดมทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงเวลาของการขยายธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เต็มที่ 12


ดาวน์โหลด ppt Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google