งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของ REIT อสังหาริมทรัพย์ และนำไปปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของ REIT อสังหาริมทรัพย์ และนำไปปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts : REITs)

2 ประโยชน์ของ REIT อสังหาริมทรัพย์ และนำไปปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้
ค่าเช่า และจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน ● เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ (กรณี REIT ลงทุนใน freehold จะมีข้อจำกัดการถือหน่วยของต่างชาติ≤ 49% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด) ● เปิดโอกาสให้ระดมทุนจากผู้ลงทุนไทยเพื่อไปลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศได้

3 โครงสร้าง REIT ผู้ถือหน่วย REIT REIT ทรัสตี อสังหาริมทรัพย์
ผลประโยชน์ ≥ 90% ของกำไรสุทธิ เงินลงทุนใน REIT REIT REIT Manager (RM) ทรัสตี บริหารจัดการรีทส์ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ RM ลงทุนโดยการซื้อ หรือเช่า รายได้ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 3

4 Key Feature ของ REIT (1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์
(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์ > 75% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดก็ได้ แต่ REIT ต้องปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้ค่าเช่า (3) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ < 10% ของ total assets ของ REIT (4) รูปแบบการลงทุนทำได้ทั้งลงทุนโดยตรงหรือลงทุน ทางอ้อมผ่านบริษัทลูกของ REIT (REIT ต้องถือหุ้น > 99.9% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และบริษัทลูกต้อง ลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ REIT ด้วย) 4

5 Key feature ของ REIT (5) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งในต่างประเทศได้
(5) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งในต่างประเทศได้ (6) REIT กู้ได้ < 35% ของ total assets แต่ถ้าได้ credit rating investment grade สามารถกู้ได้ < 60% ของ total assets (7) REIT ต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือใบรีทส์ < 90% ของกำไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว (อ้างอิงกับ สถานะเงินสดของรีทส์) 5


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของ REIT อสังหาริมทรัพย์ และนำไปปล่อยเช่าเพื่อให้มีรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google