งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน วันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง

2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 33 “ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กำหนด  ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป  ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบดำเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน” 2

3 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ มีความจำเป็นแต่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยอาจพิจารณากำหนดเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม 3

4 รัฐ การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ ภารกิจที่ต้องเลิกโดยสิ้นเชิง
ภารกิจที่ต้องการความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ รัฐ ภารกิจที่ต้องเลิกโดยสิ้นเชิง ภารกิจที่จำเป็นของรัฐ ระบบราชการ พลเรือน/ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (ควรจัดความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง/ฝ่ายประจำให้เหมาะสม) ภารกิจที่ต้องการอาณัติเชิงนโยบายจากฝ่ายการเมือง ภารกิจที่ต้องโอนจากรัฐไปให้ภาคส่วนอื่น ชุมชนท้องถิ่น ดูแลรักษาทรัพยากรบางประเภท เช่น ป่า ที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ประชาสังคมที่ไม่มุ่งกำไร การตรวจสอบ ควบคุมบางประการ ท้องถิ่น การให้สาธารณูปการทั้งหลาย องค์กรเอกชน ภารกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่เอกชนร่วมกันทำ ร่วมตรวจสอบได้ ที่มา : โครงการสร้างเสริมภาคีการพัฒนารัฐ – สังคม เพื่อสุขภาวะประเทศไทย 4

5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
(ในประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่องมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานระยะแรก ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน (ซึ่งรวมอยู่ในแผนการดำเนินงานระยะแรก จำนวน 37 งาน) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงพลังงาน แล้วนำเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป 5 5

6 เกณฑ์การคัดเลือกงานที่จะถ่ายโอน
การถ่ายโอนต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น เมื่อถ่ายโอนงานแล้ว ส่วนราชการจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดได้จากการโอนงานไปใช้ในภารกิจหลักได้อย่างคุ้มค่า ผู้รับการถ่ายโอนงานต้องสามารถทำงานนั้นได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับส่วนราชการ งานที่จะถ่ายโอนต้องมีปริมาณมากเพียงพอ คุ้มค่ากับการลงทุนของภาคเอกชน ในระยะแรกไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย 6

7 เงื่อนไขในการถ่ายโอน
หน่วยงานที่จะรับการถ่ายโอนต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักสากลจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองด้านการมาตรฐานก่อน กรณีที่เป็นการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานในงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นต้องอยู่ในระดับอันเป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ เมื่อถ่ายโอนงานแล้วส่วนราชการจะต้องปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐให้เกิดการเพิ่มในคุณค่าของการบริการและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย กรณีการให้บริการโดยภาคเอกชน ซึ่งอาจมีผลทำให้ประชาชนผู้รับบริการต้องจ่ายค่าบริการสูงขึ้น ในระยะแรกหน่วยงานภาครัฐจะต้องยังคงจัดให้มีบริการคู่ขนานไปด้วย กรณีผู้รับบริการเป็นผู้มีรายได้น้อย เช่น เกษตรกรซึ่งต้องขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รัฐบาลอาจต้องให้การช่วยเหลืออุดหนุนในด้านค่าบริการ 7

8 การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
งานที่สำรวจได้ทั้งหมด งานที่ได้ถ่ายโอนไปแล้ว งานที่คงเหลือที่และนำมาพิจารณาถ่ายโอนฯ (93 งาน) Phase I Phase II 110 58 17 35 ถ่ายโอนแล้ว (17 งาน) 15% ถ่ายโอนระยะที่ 2 (58 งาน) 53% 32% ถ่ายโอนระยะที่ 1 (35 งาน) สัดส่วนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ถ่ายโอน 8

9 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก (จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ)
งานที่ถ่ายโอน กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าศุลกากรและสูตรการผลิตสินค้าศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เฉพาะห้องปฏิบัติการประเภท Service Lab งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไป งานตรวจติดตามรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไปที่ไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐให้การรับรอง (Competent Authority) (กรมประมง) 9

10 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก (จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ) - ต่อ
งานที่ถ่ายโอน กระทรวงพาณิชย์ 6. กรมการค้าภายใน งานตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย กระทรวงแรงงาน 7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกส์และวิศวกรรม (เฉพาะผลิตภัณฑ์บางชนิดเท่านั้น) กระทรวงศึกษาธิการ 9. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 10

11 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก (จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ) - ต่อ
งานที่ถ่ายโอน กระทรวงสาธารณสุข 10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 11. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานตรวจสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต ขายยา ขนส่ง จัดเก็บ และวิจัยยาทางคลีนิค(GMP) งานตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน(GMP) เพื่อใช้ประกอบการออกใบอนุญาตผลิตอาหาร งานรับคำขอและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ งานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย งานตรวจประเมินสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงอุตสาหกรรม 12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย ความปลอดภัย ของโรงงาน งานมาตรฐานด้านน้ำ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิต งานมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม งานมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สาขาโยธา/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาเคมีและโภคภัณฑ์/สาขาเครื่องกลและยานยนต์) 11

12 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก (จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ) - ต่อ
งานที่ถ่ายโอน กระทรวงคมนาคม 14. กรมการบินพลเรือน งานทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยในระดับใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ งานทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. 2522 งานออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (C of A) โดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิต งานออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก (Export C of A) โดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิต งานออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศโดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิต งานออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกโดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิต 15. กรมเจ้าท่า งานตรวจสอบสุขภาพคนประจำเรือเพื่อออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพ งานตรวจรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ (Type Approval) งานตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือ งานตรวจสอบรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย 12

13 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก (จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ) - ต่อ
งานที่ถ่ายโอน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16. สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว งานประเมินและรับรองมาตรฐานด้านบริการท่องเที่ยว งานประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ งานทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กระทรวงการคลัง 17. กรมสรรพสามิต งานวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าสรรพสามิต กระทรวงพลังงาน 18. กรมธุรกิจพลังงาน งานตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง งานตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ งานตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 13

14 แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
14

15 แผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 11 พ.ค. 2553
1.1 แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ การดำเนินการ 3 ระยะ ระยะเวลา ระยะที่ 1 : โอนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานจำนวน 35 งานและติดตามประเมินผล เม.ย – ก.ย. 2554 ระยะที่ 2 : เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ (58 งาน) ต.ค – ก.ย. 2555 ระยะที่ 3 : ศึกษาเพื่อเตรียมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านอื่นๆ - ภารกิจงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านตรวจรับรองมาตรฐาน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป 15 15

16 การดำเนินการถ่ายโอนงาน
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลุ่มที่ 1 โอนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานจำนวน 35 งาน ติดตามประเมินผล กลุ่มที่ 2 เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ (58 งาน) กลุ่มที่ 3 ศึกษาเพื่อเตรียมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านอื่นๆ ภารกิจงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านตรวจรับรองมาตรฐาน 10 11 12 10 11 12 10 11 12 (เม.ย.53 – ก.ย.54) (ต.ค.54 – ก.ย. 55) (ต.ค.55 เป็นต้นไป) 16

17 1.2 แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะที่ 1
1.2 แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะที่ 1 กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. เสนอค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบกรณีการโอนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และแผนงานการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับการมาตรฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานให้มีคุณค่าในการบริการเพิ่มขึ้น 3. จัดให้มีการหารือกับภาคเอกชนและ/หรือภาคส่วนอื่นที่จะมารับโอนงานจากรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ 4. ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการถ่ายโอนงาน 5. ทดสอบความพร้อมและดำเนินการให้มีการถ่ายโอนงาน โดยในระยะแรกให้มีการใช้ระบบคู่ขนานไปพลางก่อน 6. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสู่การโอนถ่ายภารกิจอย่างสมบูรณ์ 7. โอนภารกิจด้านการตรวจรับรองที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ และเตรียมการโอนภารกิจของภาครัฐในด้านอื่นต่อไป 8. สร้างกระบวนการตรวจรับรองหน่วยงานที่รับโอนงานจากรัฐและพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 10 11 12 10 11 12 10 11 12 35 งานแรก 58 งาน + งานด้านอื่นๆ 17

18 ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง การคลัง ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจให้ยื่นข้อเสนอเพื่อประมูลงานจากรัฐไป ดำเนินการแทน ขั้นตอนที่ 1 กำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นที่รับไปดำเนินการแทน วางระบบ กำหนดระเบียบหรือออกกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนดต่างๆ ในการถ่าย โอนงาน 18

19 ขั้นตอนที่ 1 : วางระบบ กำหนดระเบียบหรือออกกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด
หลังจาก ค.ร.ม. เห็นชอบให้ถ่ายโอนงานแล้ว แต่ละส่วนราชการควรดำเนินการ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นไปดำเนินการแทนตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : วางระบบ กำหนดระเบียบหรือออกกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการถ่ายโอนงาน ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้ประกอบการซึ่งจะรับงานจากรัฐไปปฏิบัติแทน และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อม ข้อตกลงเกี่ยวกับระดับคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพในการให้บริการ ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้รับบริการ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเหมาให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นจัดทำบริการแทนรัฐ 19

20 ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ
ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นที่รับไปดำเนินการแทน กำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามข้อตกลงและมาตรฐานที่ได้ทำสัญญาไว้ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงจะระงับใบอนุญาตใน การประกอบการ หรือเพิกถอน 20

21 งานจากรัฐไปดำเนินการแทน
ขั้นตอนที่ 3 : ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจให้ยื่นข้อเสนอเพื่อประมูล งานจากรัฐไปดำเนินการแทน ขั้นตอนที่ 4 : ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 21

22 รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการ ลักษณะงาน ประเภทงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ กรมวิชาการเกษตร งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - คุณภาพปุ๋ยทั่วไป ,คุณภาพดินเบื้องต้น , คุณภาพน้ำทางการเกษตร - ปริมาณธาตุอาหารพืช,ปริมาณวัตถุเคมีทางการเกษตรปริมาณสารประกอบในสารฝนหลวง - ปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผล ผลิตภัณฑ์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตรายทางการเกษตรAflatoxins - คุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของน้ำมันและผลิตภัณฑ์ - การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพืชและ ผลิตภัณฑ์พืช (ทางกายภาพและประสาทสัมผัส , โภชนาการ , กายภาพภาชนะ บรรจุ ,เคมีภาชนะบรรจุ , สารปนเปื้อน , สารเจือปน ,วัตถุมีพิษ , สิ่งปนปลอม , สารพิษ , จุลชีววิทยา) งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืช) 22

23 รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการ ลักษณะงาน ประเภทงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ กรมการข้าว งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP ข้าว) กรมปศุสัตว์ งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - คุณภาพอาหารสัตว์ (เฉพาะกิจกรรมบริการรายการ ที่คิดค่าบริการ ได้แก่ โปรตีน , ไขมัน , กาก , ความชื้น เถ้า , ทราย , ปริมาณ Aflatoxins , ชนิดและปริมาณ Aflatoxins , การปลอมปน , ยูรีเอสแอคติวิตี้ - คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ด้านจุลชีววิทยาในตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมรับรองส่งออก (ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง เสียค่าใช้จ่ายเอง) ได้แก่ เนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (อาหารสุก) อาหารขบเคี้ยวสุนัข - การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate Count , E .coli , Coliform , Staphylococcus aureus , Salmonella spp. , Enterococcus , Clostridium perfringens , Yeast & Mould , Enterobacteriaceae 23

24 รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการ ลักษณะงาน ประเภทงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ กรมปศุสัตว์ (ต่อ) งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ต่อ) - คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ด้านเคมีอาหาร สารตกค้าง สารปนเปื้อน สำหรับกิจกรรมตรวจรับรองส่งออก ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม OCPs ไขมันสัตว์ - สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน สำหรับกิจกรรม ตรวจรับรองส่งออก ได้แก่ Beta-agonists , Sulfamethazine , Tetracyclines , Chloramphenicols ,Nitrofurans metabolite งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจมาตรฐานฟาร์ม 24

25 รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการ ลักษณะงาน ประเภทงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ กรมประมง งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - Screening Test - ตรวจดิน/น้ำ - โรคสัตว์น้ำด้วย PCR - ตรวจสารตกค้างด้วย HPLC , - ตรวจสารตกค้างด้วย LC/MS/MS , - ตรวจสารตกค้างด้วย ELISA งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - งานตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - งานวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบเพื่อการรับรอง 25


ดาวน์โหลด ppt ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google