งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน วันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน วันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน วันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง

2 “ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ ทบทวนภารกิจ ของตนว่าภารกิจใดมีความ จำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก. พ. ร. กำหนด ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลังของส่วน ราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ ดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ ก. พ. ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใด รับผิดชอบดำเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้น ดำเนินการปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วน ราชการนั้นให้สอดคล้องกัน ” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 2 มาตรา 33

3 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีความจำเป็นแต่จะต้อง ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยอาจพิจารณากำหนดเป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม 3

4 รัฐ ภารกิจที่ต้อง เลิกโดยสิ้นเชิง ภารกิจที่ จำเป็นของรัฐ ภารกิจที่ต้องโอนจากรัฐ ไปให้ภาคส่วนอื่น ท้องถิ่น  การให้สาธารณูปการ ทั้งหลาย ชุมชนท้องถิ่น  ดูแลรักษาทรัพยากร บางประเภท เช่น ป่า ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ใช้ร่วมกัน ประชาสังคมที่ไม่ มุ่งกำไร  การตรวจสอบ ควบคุมบาง ประการ องค์กรเอกชน  ภารกิจที่เป็นประโยชน์ ร่วมกันที่เอกชนร่วมกันทำ ร่วมตรวจสอบได้ ภารกิจที่ต้องการ ความเป็นกลาง ทางการเมืองอย่าง เคร่งครัด ภารกิจที่ต้องการ อาณัติเชิงนโยบาย จากฝ่ายการเมือง องค์กรของรัฐที่ เป็นอิสระ ระบบราชการ พลเรือน / ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ( ควรจัดความสัมพันธ์ ระหว่างการเมือง / ฝ่าย ประจำให้เหมาะสม ) ที่มา : โครงการสร้างเสริมภาคีการพัฒนารัฐ – สังคม เพื่อสุขภาวะประเทศไทย การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 4

5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ( ในประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน ) 5 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ได้ พิจารณาเรื่องมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตาม มาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แล้ว มีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานระยะแรก ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจของ กระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานตรวจ วิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพ น้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน (ซึ่งรวมอยู่ในแผนการดำเนินงาน ระยะแรก จำนวน 37 งาน) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวน ร่วมกับกระทรวงพลังงาน แล้วนำเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป 5

6 6 เกณฑ์การคัดเลือกงานที่จะถ่ายโอน 1. การถ่ายโอนต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่ภาคเอกชน หรือภาคส่วนอื่น 2. เมื่อถ่ายโอนงานแล้ว ส่วนราชการจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดย สามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดได้จากการโอนงานไปใช้ใน ภารกิจหลักได้อย่างคุ้มค่า 3. ผู้รับการถ่ายโอนงานต้องสามารถทำงานนั้นได้ดีกว่าหรือเทียบเท่า กับส่วนราชการ 4. งานที่จะถ่ายโอนต้องมีปริมาณมากเพียงพอ คุ้มค่ากับการลงทุน ของภาคเอกชน 5. ในระยะแรกไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย

7 7 เงื่อนไขในการถ่ายโอน 1. หน่วยงานที่จะรับการถ่ายโอนต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม หลักสากลจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองด้านการมาตรฐานก่อน 2. กรณีที่เป็นการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานในงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นต้องอยู่ในระดับอันเป็นที่ยอมรับได้ในระดับ นานาชาติ 3. เมื่อถ่ายโอนงานแล้วส่วนราชการจะต้องปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงาน และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐให้เกิด การเพิ่มในคุณค่าของการบริการและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4. กรณีการให้บริการโดยภาคเอกชน ซึ่งอาจมีผลทำให้ประชาชนผู้รับบริการต้องจ่าย ค่าบริการสูงขึ้น ในระยะแรกหน่วยงานภาครัฐจะต้องยังคงจัดให้มีบริการคู่ขนานไปด้วย 5. กรณีผู้รับบริการเป็นผู้มีรายได้น้อย เช่น เกษตรกรซึ่งต้องขอรับการรับรองมาตรฐาน การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รัฐบาลอาจต้องให้การช่วยเหลือ อุดหนุนในด้านค่าบริการ

8 การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน งานที่สำรวจได้ ทั้งหมด งานที่ได้ถ่าย โอนไปแล้ว งานที่คงเหลือที่และนำมา พิจารณาถ่ายโอนฯ (93 งาน) Phase IPhase II 11058 17 35 ถ่ายโอน ระยะที่ 1 (35 งาน ) ถ่ายโอน ระยะที่ 2 (58 งาน ) ถ่ายโอน แล้ว (17 งาน ) สัดส่วนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ถ่ายโอน 15% 32% 53% 8

9 รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก ( จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ ) 9 ส่วนราชการงานที่ถ่ายโอน กระทรวงการคลัง 1.กรมศุลกากร  งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าศุลกากรและสูตรการผลิต สินค้าศุลกากร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 2.กรมวิชาการเกษตร 3.กรมการข้าว 4.กรมปศุสัตว์ 5.กรมประมง  งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เฉพาะห้องปฏิบัติการ ประเภท Service Lab  งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการ จัดการคุณภาพทั่วไป  งานตรวจติดตามรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการ ผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) เฉพาะงานตรวจ รับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไปที่ไม่ต้องให้หน่วยงานของ รัฐให้การรับรอง (Competent Authority) (กรมประมง)

10 10 ส่วนราชการงานที่ถ่ายโอน กระทรวงพาณิชย์ 6. กรมการค้าภายใน  งานตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการเพื่อ คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย กระทรวงแรงงาน 7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 8. กรมวิทยาศาสตร์บริการ  งานบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกส์และวิศวกรรม (เฉพาะผลิตภัณฑ์บางชนิดเท่านั้น) กระทรวงศึกษาธิการ 9. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก ( จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ ) - ต่อ

11 11 ส่วนราชการงานที่ถ่ายโอน กระทรวงสาธารณสุข 10. สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและ ยา 11. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ  งานตรวจสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต ขายยา ขนส่ง จัดเก็บ และวิจัยยาทางคลีนิค(GMP)  งานตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน(GMP) เพื่อใช้ ประกอบการออกใบอนุญาตผลิตอาหาร  งานรับคำขอและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ แพทย์  งานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  งานตรวจประเมินสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงอุตสาหกรรม 12. กรมโรงงาน อุตสาหกรรม 13. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  งานมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย ความปลอดภัย ของ โรงงาน  งานมาตรฐานด้านน้ำ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิต  งานมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม  งานมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน  งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สาขาโยธา/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาเคมีและโภคภัณฑ์/สาขาเครื่องกลและยานยนต์) รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก ( จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ ) - ต่อ

12 12 ส่วนราชการงานที่ถ่ายโอน กระทรวงคมนาคม 14. กรมการบินพลเรือน  งานทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยในระดับใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทาง อากาศ  งานทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาต ผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. 2522  งานออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (C of A) โดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิต  งานออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก (Export C of A) โดยพนักงานของผู้ ได้รับใบอนุญาตการผลิต  งานออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศโดยพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตการ ผลิต  งานออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกโดยพนักงานของผู้ ได้รับใบอนุญาตการผลิต 15. กรมเจ้าท่า  งานตรวจสอบสุขภาพคนประจำเรือเพื่อออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพ  งานตรวจรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ (Type Approval)  งานตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือ  งานตรวจสอบรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก ( จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ ) - ต่อ

13 13 ส่วนราชการงานที่ถ่ายโอน กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา 16. สำนักพัฒนาการ ท่องเที่ยว  งานประเมินและรับรองมาตรฐานด้านบริการท่องเที่ยว  งานประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  งานทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กระทรวงการคลัง 17. กรมสรรพสามิต  งานวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าสรรพสามิต กระทรวงพลังงาน 18. กรมธุรกิจพลังงาน  งานตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และ การใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  งานตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  งานตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว รายละเอียดงานที่จะถ่ายโอนในระยะแรก ( จำนวน 35 งาน 18 ส่วนราชการ ) - ต่อ

14 แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน 14

15 15 1.1 แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ การดำเนินการ 3 ระยะระยะเวลา ระยะที่ 1 : -โอนงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานจำนวน 35 งานและติดตาม ประเมินผล เม.ย. 2553 – ก.ย. 2554 ระยะที่ 2 : -เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ยัง เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ (58 งาน) ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ระยะที่ 3 : -ศึกษาเพื่อเตรียมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านอื่นๆ - ภารกิจงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านตรวจรับรองมาตรฐาน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป แผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 11 พ.ค. 2553 15

16 การดำเนินการ ถ่ายโอนงาน ปี 2553ปี 2554ปี 2555 123456789123456789123456789 กลุ่มที่ 1 โอนงานตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน จำนวน 35 งาน ติดตามประเมินผล กลุ่มที่ 2 เตรียมการและถ่าย โอนภารกิจด้านการ ตรวจสอบรับรอง มาตรฐานที่ยัง เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ (58 งาน) กลุ่มที่ 3 ศึกษาเพื่อเตรียมการ ดำเนินการถ่ายโอน ภารกิจภาครัฐในด้าน อื่นๆ ภารกิจงานด้านอื่น นอกเหนือจากงาน ด้านตรวจรับรอง มาตรฐาน 1011 12 1011 12101112 (เม.ย.53 – ก.ย.54) (ต.ค.54 – ก.ย. 55) (ต.ค.55 เป็นต้นไป) 16

17 กิจกรรม ปี 2553ปี 2554ปี 2555 123456789123456789123456789 1. เสนอค.ร.ม.ให้ความ เห็นชอบกรณีการโอนงาน ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และ แผนงานการทบทวนบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ 2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการ มาตรฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อน ระหว่างหน่วยงานและปรับปรุง กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ รับรองมาตรฐานให้มีคุณค่าใน การบริการเพิ่มขึ้น 3. จัดให้มีการหารือกับ ภาคเอกชนและ/หรือภาคส่วน อื่นที่จะมารับโอนงานจากรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการ 4. ส่วนราชการจัดทำ รายละเอียดแผนการดำเนินการ ถ่ายโอนงาน 5. ทดสอบความพร้อมและ ดำเนินการให้มีการถ่ายโอน งาน โดยในระยะแรกให้มีการ ใช้ระบบคู่ขนานไปพลางก่อน 6. ติดตามประเมินผลเพื่อ นำไปสู่การโอนถ่ายภารกิจ อย่างสมบูรณ์ 7. โอนภารกิจด้านการตรวจ รับรองที่ยังเหลืออยู่ให้แล้ว เสร็จ และเตรียมการโอน ภารกิจของภาครัฐในด้านอื่น ต่อไป 8. สร้างกระบวนการตรวจ รับรองหน่วยงานที่รับโอนงาน จากรัฐและพัฒนาระบบการ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของประเทศไทยให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล 1011 12 1011 12101112 35 งานแรก 58 งาน + งานด้านอื่นๆ 17 1.2 แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะที่ 1

18 ขั้นตอนที่ 1 วางระบบ กำหนดระเบียบ หรือออก กฎกระทรวง ซึ่ง มีรายละเอียด เกี่ยวกับ ข้อกำหนดต่างๆ ในการถ่าย โอนงาน กำหนด มาตรการในการ ควบคุม กำกับ ดูแลการ ดำเนินงานของ ภาคเอกชนหรือ ภาคส่วนอื่นที่รับ ไปดำเนินการ แทน ประกาศ เชิญชวน ผู้ประกอบการที่ สนใจให้ยื่น ข้อเสนอเพื่อ ประมูลงานจาก รัฐไป ดำเนินการแทน ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวง การคลัง 18

19 หลังจาก ค.ร.ม. เห็นชอบให้ถ่ายโอนงานแล้ว แต่ละส่วนราชการควรดำเนินการ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นไปดำเนินการแทนตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : วางระบบ กำหนดระเบียบหรือออกกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการถ่ายโอนงาน ประกอบด้วย 1)คุณสมบัติของผู้ประกอบการซึ่งจะรับงานจากรัฐไปปฏิบัติแทน และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อม 2)ข้อตกลงเกี่ยวกับระดับคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพใน การให้บริการ 3)ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้รับบริการ 4)ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเหมาให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นจัดทำ บริการแทนรัฐ 19

20 ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นที่รับไปดำเนินการแทน กำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามข้อตกลงและมาตรฐานที่ได้ทำ สัญญาไว้ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงจะระงับใบอนุญาตใน การประกอบการ หรือเพิกถอน 20

21 ขั้นตอนที่ 3 : ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจให้ยื่นข้อเสนอเพื่อประมูล งานจากรัฐไปดำเนินการแทน ขั้นตอนที่ 4 : ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 21

22 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการลักษณะงานประเภทงานที่ถ่ายโอนหมายเหตุ กรมวิชาการ เกษตร งานตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ - คุณภาพปุ๋ยทั่วไป,คุณภาพดินเบื้องต้น, คุณภาพน้ำทางการเกษตร - ปริมาณธาตุอาหารพืช,ปริมาณวัตถุเคมีทาง การเกษตรปริมาณสารประกอบในสารฝนหลวง - ปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผล ผลิตภัณฑ์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตรายทาง การเกษตรAflatoxins - คุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์ - การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพืชและ ผลิตภัณฑ์พืช (ทางกายภาพและประสาทสัมผัส, โภชนาการ, กายภาพภาชนะ บรรจุ,เคมีภาชนะ บรรจุ, สารปนเปื้อน, สารเจือปน,วัตถุมีพิษ, สิ่งปนปลอม, สารพิษ, จุลชีววิทยา) งานรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP พืช) 22

23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการลักษณะงานประเภทงานที่ถ่ายโอนหมายเหตุ กรมการข้าว งานรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี (GAP ข้าว) กรมปศุสัตว์งานตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ - คุณภาพอาหารสัตว์ (เฉพาะกิจกรรมบริการรายการ ที่คิดค่าบริการ ได้แก่ โปรตีน, ไขมัน, กาก, ความชื้น เถ้า, ทราย, ปริมาณ Aflatoxins, ชนิด และปริมาณ Aflatoxins, การปลอมปน, ยูรีเอสแอ คติวิตี้ - คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ด้านจุล ชีววิทยาในตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับ กิจกรรมรับรองส่งออก (ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง เสีย ค่าใช้จ่ายเอง) ได้แก่ เนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์ (อาหารสุก) อาหารขบเคี้ยวสุนัข - การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate Count, E.coli, Coliform, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Enterococcus, Clostridium perfringens, Yeast & Mould, Enterobacteriaceae 23

24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการลักษณะงานประเภทงานที่ถ่ายโอนหมายเหตุ กรมปศุสัตว์ (ต่อ) งานตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ (ต่อ) - คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ด้านเคมี อาหาร สารตกค้าง สารปนเปื้อน สำหรับกิจกรรม ตรวจรับรองส่งออก ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม OCPs ไขมันสัตว์ - สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน สำหรับกิจกรรม ตรวจรับรองส่งออก ได้แก่ Beta-agonists, Sulfamethazine, Tetracyclines, Chloramphenicols,Nitrofurans metabolite งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการ เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - การตรวจมาตรฐานฟาร์ม 24

25 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดงานที่ถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ส่วนราชการลักษณะงานประเภทงานที่ถ่ายโอนหมายเหตุ กรมประมงงานตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ - Screening Test - ตรวจดิน/น้ำ - โรคสัตว์น้ำด้วย PCR - ตรวจสารตกค้างด้วย HPLC, - ตรวจสารตกค้างด้วย LC/MS/MS, - ตรวจสารตกค้างด้วย ELISA งานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) - งานตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - งานวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบเพื่อการ รับรอง 25


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน วันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google