งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืด ในประเทศไทย. ประเทศไทยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืด ในประเทศไทย. ประเทศไทยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืด ในประเทศไทย

2 ประเทศไทยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

3 พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ จำนวนฟาร์มในประเทศไทย ภาคเหนือ พื้นที่การเลี้ยง 160,373 ไร่ 144,671 ฟาร์ม ภาคอีสาน พื้นที่การเลี้ยง 340,665 ไร่ 286,938 ฟาร์ม ภาคกลาง พื้นที่การเลี้ยง 465,143 ไร่ 74,130 ฟาร์ม ภาคใต้ พื้นที่การเลี้ยง 66,380 ไร่ 44,892 ฟาร์ม  รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,032,561 ไร่ 550,631 ฟาร์ม ( ที่มา : สถิติกรมประมง 2552)

4 พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในรูปแบบ ต่างๆ พื้นที่ บ่อ จำนวน 945,735 ไร่ พื้นที่ นา จำนวน 73,601 ไร่ พื้นที่ ร่องสวน จำนวน 12,677 ไร่ พื้นที่ กระชัง จำนวน 549 ไร่  รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,032,561 ไร่ ( ที่มา : สถิติกรมประมง 2552)

5 ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - ปลานิล 221,042 ตัน / ปี - ปลาดุก 130,064 ตัน / ปี - ปลาตะเพียน 47,231 ตัน / ปี - ปลาสลิด 34,220 ตัน / ปี - ปลาสวาย 30,200 ตัน / ปี - กุ้งก้ามกราม 26,785 ตัน / ปี - สัตว์น้ำอื่นๆ 32,338 ตัน / ปี รวม 521,880 ตัน / ปี รวม 521,880 ตัน / ปี

6 ตลาดส่งออกปลาน้ำจืด ตลาดส่งออกปลาน้ำจืด ช่วงปี 2545-2552 ไทยส่งออกเฉลี่ยปีละ 33,454 ตัน / ปี มูลค่า 1,421 ล้านบาท ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง

7 ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญ ของไทย ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญ ของไทย ปลานิล 11,326 ตัน / ปี ปลาดุก 3,125 ตัน / ปี ปลาตะเพียน 793 ตัน / ปี ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง

8 8 สัดส่วนการใช้ผลผลิตปลานิลในประเทศ และส่งออก

9 สถานการณ์ปลานิลและผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทย การ ผลิต การ แปรรูป การตล าด พื้นที่เลี้ยงที่มี ผลผลิต 483,789 ไร่ : ปี 2552 (284,791 ฟาร์ม : ปี 2552 ) ผลผลิต 221,043 ตัน : ปี 2552 - ปลาสด 0.12% - แช่แข็ง 81% - แล่เนื้อ 10% - ตากแห้ง 0.02% บริโภค ภายในประเทศ 94.27% (208,386 ตัน ) : ปี 2552 ส่งออก ต่างประเทศ 5.73% (12,657 ตัน ) : ปี 2552 ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจ กรมประมง 1 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 2 12 2 9

10 ราคาปากบ่อเฉลี่ย ราคาและผลผลิตแต่ละท้องถิ่น แตกต่างกัน ราคาจำหน่ายที่ฟาร์มเลี้ยงในบ่อ ดิน ราคา 40-54 บาท / กิโลกรัม ราคาจำหน่ายที่ฟาร์มเลี้ยงใน กระชัง ราคา 60-63 บาท / กิโลกรัม ราคาปลานิลแล่เฉพาะเนื้อ 75-80 บาท / กิโลกรัม 10

11 ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตในบ่อดินใน ประเทศไทย ประมาณ 40 บาท / กิโลกรัม ปลา ขนาด 0.7-1 กก. ต้นทุนการผลิตในกระชังใน ประเทศไทย ประมาณ 52 บาท / กิโลกรัม ปลา ขนาด 0.7-1 ที่มา : เกษตรกรโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา นิลเพื่อการส่งออก ปี 2555 11

12 ภาคจำนวน ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตัน ) มูลค่า ( ล้าน บาท ) ผลผลิตต่อไร่ ( กก./ ไร่ ) ภาคเหนือ (17) 63,57065,78846,233.862,134700 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (20) 126,260128,42144,466.252,199350 ภาคกลาง (9) 3,77710,53510,313.90452.36980 ภาคตะวันออก (9) 8,04043,73635,558.791,625.34810 ภาคตะวันตก (8) 10,98656,83236.983.911,383.56650 ภาคใต้ (14) 8,68713,4766,292.29297.85470 รวม 221,320318,787179,849.008,093.25 ข้อมูลการเลี้ยงปลา นิลปี 2555

13 ภาคจำนวน ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ( ไร่ ) ผลผลิต ( ตัน ) มูลค่า ( ล้าน บาท ) ผลผลิตต่อไร่ ( กก./ ไร่ ) ภาคเหนือ (17) 63,57065,78846,233.862,134700 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (20) 126,260128,42144,466.252,199350 ภาคกลาง (9) 3,77710,53510,313.90452.36980 ภาคตะวันออก (9) 8,04043,73635,558.791,625.34810 ภาคตะวันตก (8) 10,98656,83236.983.911,383.56650 ภาคใต้ (14) 8,68713,4766,292.29297.85470 รวม 221,320318,787179,849.008,093.25 ข้อมูลการเลี้ยงปลา นิลปี 2555

14 การดำเนินการ 1. กำหนดเขตเศรษฐกิจการผลิต ปลานิลเชิงพาณิชย์  จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนว ทางการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการ ผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ ตามแนวทาง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

15 2. พัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของ การผลิตปลานิล รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ จัดทำ ฐานข้อมูล ( ขนาดฟาร์ม, พิกัด, ที่ตั้ง, บ่อเลี้ยง, กำลังการผลิต ฯลฯ ) จัดทำฐานข้อมูลและทำ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การดำเนินการ

16 3. ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ ได้มาตรฐาน ( ตามความต้องการของตลาด และเจ้าของฟาร์ม ) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการ ส่งเสริมฟาร์มให้เข้ามาตรฐาน ตามที่ ต้องการ ( ตลาด / เจ้าของฟาร์ม ) แต่ อย่างน้อยให้ได้ระดับ Safety level ( จด ทะเบียนฟาร์ม + ไม่มีสาร ตกค้าง ) การดำเนินการ

17 การดำเนินการ 4.4 พิจารณาการบริหารจัดการการ ผลิตให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของตลาดและ จำนวน ปริมาณแผนการผลิต ( ขนาด, ปริมาณ, ระยะเวลา ฯลฯ ) ศึกษาบริหารจัดการด้านการผลิต ให้มีต้นทุนต่ำลง เพื่อการแข่งขัน ( ลูกพันธุ์, คุณภาพ, อาหาร, อื่นๆ )

18 การดำเนินการ 4.4 พิจารณาการบริหารจัดการ การผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ( ต่อ ) ศึกษาและกำหนดรูปแบบและ แผนการ กระจายสินค้า

19 4.5 พัฒนาเครื่องมือการจัดการ supply chain ในอุตสาหกรรมการผลิตปลา นิลเชิงพาณิชย์ การดำเนินการ

20 จบ การ นำเส นอ


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืด ในประเทศไทย. ประเทศไทยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google