งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ความขัดแย้งทุกกรณีลด ประสิทธิภาพขององค์การ 2. 2. คนส่วนใหญ่มี ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนการตอบสนอง ต่อความขัดแย้งของตนไป ตามลักษณะสถานการณ์

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. หัวหน้า หรือผู้จัดการไม่ ควรให้ความสนใจในความ ขัดแย้งทุกอย่าง 4. 4. ความขัดแย้งบางอย่าง นั้น จัดการแก้ไขไม่ได้

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ความขัดแย้งส่วนใหญ่มี สาเหตุจากการขาดการ ติดต่อสื่อสาร 6. 6. การวิจัยบ่งชี้ว่า การจ่าย เงินเดือนสูงๆให้แก่ผู้อาวุโส เป็นสาเหตุใหญ่ของความ ขัดแย้ง

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. การปรับโครงสร้างต่างๆ ต้องการให้แต่ละกลุ่มคณะ ล้มเลิกคุณค่าบางอย่าง 8. 8. การใช้อำนาจเป็นกล ยุทธที่มีประสิทธิภาพของ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ที่สำคัญๆ เมื่อวิธีเล็กๆ น้อย ๆ ไร้ผล

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. การร่วมใจร่วมแรงกัน สร้าง / ทำงาน / การ ประสานงานกัน เป็นกล ยุทธที่มีประสิทธิภาพใน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ผ่านพ้นไปได้เสียก่อน เนื่องจากมีเวลาน้อยมาก 10. 10. เคยพบผลวิจัยว่าการ ร่วมใจร่วมแรงกันแก้ปัญหา และเน้นการสร้างสรรค์ / ทำงานประสานงานกันให้ ทุกคนชนะ เป็นกลยุทธที่มี ประสิทธิภาพที่สุด ในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง 10. 10. เคยพบผลวิจัยว่าการ ร่วมใจร่วมแรงกันแก้ปัญหา และเน้นการสร้างสรรค์ / ทำงานประสานงานกันให้ ทุกคนชนะ เป็นกลยุทธที่มี ประสิทธิภาพที่สุด ในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 5, 6, 7, 9 และ 10 ให้คะแนน เห็นด้วย = o ; เห็นด้วย = o ; ไม่เห็นด้วย = 1 ; ไม่เห็นด้วย = 1 ; คำถาม 2, 3, 4 และ 8 ให้ คะแนน เห็นด้วย = 1 ; เห็นด้วย = 1 ; ไม่เห็นด้วย = 0 ; ไม่เห็นด้วย = 0 ;สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 5, 6, 7, 9 และ 10 ให้คะแนน เห็นด้วย = o ; เห็นด้วย = o ; ไม่เห็นด้วย = 1 ; ไม่เห็นด้วย = 1 ; คำถาม 2, 3, 4 และ 8 ให้ คะแนน เห็นด้วย = 1 ; เห็นด้วย = 1 ; ไม่เห็นด้วย = 0 ; ไม่เห็นด้วย = 0 ;สรุปคะแนนรวม

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 8 คะแนน และสูงกว่านี้ แสดงว่า ท่านเป็นผู้มี ทักษะการแก้ปัญหา ขัดแย้งได้ดีเยี่ยม ให้ เกรด เอ 6 - 7 คะแนน ชี้แนะได้ ว่า ท่านยังมีข้อบกพร่อง ในการใช้ทักษะการ แก้ปัญหาขัดแย้งอยู่ หลายด้าน ให้เกรด บี 5 คะแนน และต่ำลงมา ชี้แนะได้ว่า ท่านจะต้อง เข้ารับการอบรมเพื่อ ปรับปรุงทักษะการ แก้ปัญหาขัดแย้งอีกมาก ให้เกรด ซีการแปลผล 8 คะแนน และสูงกว่านี้ แสดงว่า ท่านเป็นผู้มี ทักษะการแก้ปัญหา ขัดแย้งได้ดีเยี่ยม ให้ เกรด เอ 6 - 7 คะแนน ชี้แนะได้ ว่า ท่านยังมีข้อบกพร่อง ในการใช้ทักษะการ แก้ปัญหาขัดแย้งอยู่ หลายด้าน ให้เกรด บี 5 คะแนน และต่ำลงมา ชี้แนะได้ว่า ท่านจะต้อง เข้ารับการอบรมเพื่อ ปรับปรุงทักษะการ แก้ปัญหาขัดแย้งอีกมาก ให้เกรด ซี

10 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google