งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Ontology Development for Medical Laboratory Processing Knowledge Management การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หัวข้อการนำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 วัตถุประสงค์ 2 3 4 5 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย

3 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร หัวข้อการนำเสนอ (ต่อ) 7 8 6 ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

4 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันมีการสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีด้านต่าง ๆ ในวงกว้าง การศึกษา การเกษตร การแพทย์ ฐานความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยังมีอยู่อย่างจำกัด ขาดการแชร์ความรู้ การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปใช้ซ้ำ พัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการดำเนินงาน ทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาระบบประยุกต์ทางการแพทย์

5 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการ ดำเนินงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

6 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร การจัดการความรู้ (Knowledge Management ) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ [9] ประกอบด้วย ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ในรูปแบบเอกสาร ตำรา หรือสื่อ IT ต่างๆ ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มีอยู่ ประมาณ 90% เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดการแก้ปัญหา

7 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ต่างๆจากร่างกายมนุษย์ [2] เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ มาใช้ติดตามการรักษา การวินิจฉัยโรค การ ประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Laboratory) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

8 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ออนโทโลยี (Ontology) ออนโทโลยี คือ ฐานความรู้ ที่แสดงรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของ ข้อมูล ในขอบเขตความรู้ที่สนใจ เป็นการแสดงรายละเอียดของแนวคิด คุณสมบัติ ความสัมพันธ์ ซึ่งมีการจัดเรียงเป็นลำดับชั้น และสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติได้ [3] แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

9 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ออนโทโลยี (Ontology) (ต่อ)  แนวความคิด (Concepts) ขอบเขตของความรู้ที่สามารถทำการอธิบายรายละเอียดได้  คุณสมบัติ (Properties) คุณสมบัติต่างๆ ที่นำมาอธิบายรายละเอียดของแนวความคิด  ความสัมพันธ์ (Relationships) รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด  ข้อกำหนด (Axioms) เงื่อนไขหรือตรรกะในการสร้างความสัมพันธ์ หรือกฎเกณฑ์ใน การกำหนดคุณสมบัติ  ตัวอย่างข้อมูล (Instances) คำศัพท์ที่มีการกำหนดความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้นๆ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

10 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร RDF (Resource Description Framework) Resource Description Framework หรือ “RDF”เป็นภาษา มาตรฐานที่อิงมาจากภาษา XML สำหรับการอธิบายลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนสิ่งที่สนใจหรือทรัพยากร (Subject) ส่วนการบรรยายคุณลักษณะของวัตถุ (Predicate) และส่วนค่าของ คุณลักษณะ (Object) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

11 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร Ontology Language หรือ (OWL ) Ontology Web Language คือภาษาที่ใช้อธิบายถึงข้อมูลใน เว็บไซต์ในเชิงความสัมพันธ์ OWL เป็นภาษากลางในการกำหนด Metadata ให้กับเว็บไซต์แต่ละแห่ง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

12 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  เพิ่มความอัตโนมัติของกระบวนการ (Automation)  ความชาญฉลาดให้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (intelligence)  เพิ่มความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาด (Reduced errors)  เพิ่มประสิทธิภาพของฐานความรู้ในการคืนค้นข้อมูล  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในโปรแกรมและระบบสารสนเทศ ต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น (Interoperability)  ฐานความรู้สามารถแบ่งปันและใช้ซ้ำได้ (Share and reuse) 12 ประโยชน์ของฐานความรู้ออนโทโลยี แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

13 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เครื่องมือในการวิจัย โปรแกรมในการพัฒนาออนโทโลยี การออกแบบพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับงานวิจัยนี้ใช้ โปรแกรม Protégé OWL editor ที่เป็นซอฟแวร์โอเพนซอร์ส พัฒนาโดย มหาวิทยาลัย Stanford University School of Medicine ซึ่งมีรูปแบบการสร้าง ที่มีคัวช่วย (Plug in) หลากหลาย และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้

14 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษากระบวนการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แพทย์ ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบผล ผู้ป่วย พนักงานวิทยาศาสตร์ นักเทคนิค การแพทย์ การเตรียมตัวก่อนตรวจ คำสั่งตรวจ เก็บสิ่งส่งตรวจ สอบถาม ตรวจสอบ นำส่งสิ่งส่งตรวจ ตรวจสอบ เตรียมสิ่งส่งตรวจ ห้องตรวจวิเคราะห์ โลหิตวิทยา เคมีคลินิก ภูมิคุมกันวิทยา การตรวจวิเคราะห์ การเตรียมเครื่องมือ / น้ำยา ผลตรวจเลือด รายงานผลตรวจ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ก่อนการตรวจวิเคราะห์กระบวนการตรวจ วิเคราะห์ หลังการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

15 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย กรอบแนวคิดในการพัฒนาออนโทโลยีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แหล่งความรู้ต่างๆ หนังสือ, งานวิจัย ประสบการการทำงาน (1)การเตรียมข้อมูล (3) การตรวจสอบคุณภาพ (2) การสร้างออนโทโลยี ฐานความรู้ออนโทโลยี ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กำหนดคำศัพท์สำคัญ จัดหมวดหมู่ คลาส ลำดับชั้นของคลาส ข้อมูลอินสแตนท์ ปรับปรุงแก้ไข/ ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความสัมพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ ความสัมพันธ์ องค์ความรู้ห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ OWL, RDF, XML

16 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล MedicalLaboratory Informatics LaboratoryEquipment LaboratoryReagent LaboratoryProcess LaboratorySafety LaboratorySection Personnel QualityManagement QualityControl Specimen PreAnalytical Analytical PosAnalytical Method Result Validation NormalValue SpecimenCollection SpecimenType SpecimenTube SpecimenVolume Anticoagulant Preservation CollectionTime Preparation Protection  รวบรวมข้อมูลความรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  มาสกัดคำศัพท์หลักออกมาตามขอบเขตของงานวิจัย

17 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 2.นำข้อมูลคำศัพท์ที่ได้มาจัดกลุ่ม การจัดกลุ่มได้ 1 หมวดหมู่หลัก และประกอบด้วย 8 หมวดหมู่ย่อย

18 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 2.นำข้อมูลคำศัพท์ที่ได้มาจัดกลุ่ม ชื่อคลาสคำจำกัดความ InformationTechnologyระบบสารสนเทศต่างๆที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ LaboratoryEquipmentเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ LaboratoryProcessกระบวนการทำงานของการตรวจ LaboratoryReagentน้ำยา การดูแล เก็บรักษา LaboratorySafetyความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ LaboratorySectionงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจ Personelเกี่ยวกับบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ QualityManagementการจัดการทางด้านคุณภาพ ตารางที่ 1 รายชื่อคลาสในลำดับที่ 2 และคำจำกัดความ

19 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 3. สร้างความสัมพันธ์ Object property ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับคลาส hasSectionความสัมพันธ์ระหว่างคลาส LaboratorySection กับ คลาส Chemistry, Hematology, Microscopy, Microbiology และ Immunology hasProcessความสัมพันธ์ระหว่างคลาส LaboratoryProcess กับ คลาส PreAnalytical, Analytical และ PostAnalytical hasQuality ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส Analytical กับคลาส Quality Control ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ Object property

20 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 3. สร้างความสัมพันธ์ (ต่อ) Dataype property ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับข้อมูล hasSpecimen ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส SpecimenType กับข้อมูลชนิดของ สิ่งส่งตรวจ Blood, Urine, Stool และ BodyFluid hasAnticoagulant ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส SpecimenTube กับข้อมูลชนิดของ สารกันเลือดแข็งตัว EDTA, NaF, Heparin และ Na Citrate hasNormalRange ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส NormalValue กับข้อมูล ค่าปกติ ของแต่ละรายการตรวจ ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ Datatype property

21 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างข้อมูล Instance ผลการวิจัย

22 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

23 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

24 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 4. การวิเคราะห์ความถูกต้องของออนโทโลยี การทดสอบค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนแปลผล การสื่อความหมาย 4.220.34 มาก ความถูกต้อง 4.420.44 มาก ความชัดเจน 4.400.36 มาก ความครอบคลุม 4.140.48 มาก ค่าเฉลี่ย 4.300.41 มาก

25 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 5. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขออนโทโลยี  QualityManagement แยกออกมาจากที่เคยเป็น Subclass ของ LaboratoryProcess ออกมาเป็นคลาสลำดับที่ 2  SpecimenCollection ที่เคยเป็นคลาสลำดับที่ 2 เป็นคลาสลำดับที่ 4 ไปเป็นคลาสลูกของ PreAnalytical นำผลประเมินประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

26 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย OWL ที่ได้จากออนโทโลยีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

27 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 6.การทดสอบการใช้งานของออนโทโลยี

28 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ได้ฐานความรู้ออนโทโลยีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฐานความรู้ออนโทโลยีที่ได้มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก ใช้แชร์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ช้ำ ระหว่างห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ใช้เป็นฐานความรู้ในโปรแกรมประยุกต์ได้

29 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ข้อเสนอแนะการพัฒนา  การสร้างกฎเชิงความหมาย (SWRL)  สร้างระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Searching)  ประยุกต์ใช้เป็นฐานความรู้ออนโทโลยี และฐานกฎ ใน ระบบโปรแกรมประยุกต์  สนับสนุนตัดสินใจ  ระบบอัจฉริยะ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ

30 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง [1] A. Maedche and S. Staab, “Semi-automatic engineering of ontologies from text,” in Proceedings of the 12th international conference on software engineering and knowledge engineering, 2000, pp. 231–239. [2]K. L. Mukherjee and S. Ghosh, Medical Laboratory Technology; A Procedure Manual for Routine Diagnostic Tests. Tata McGraw-Hill Publishing Company, 1988. [3]D. L. McGuinness and F. Van Harmelen, “OWL web ontology language overview,” W3C recommendation, vol. 10, no. 2004–03, 2004, p. 10. [4]S. Bechhofer, F. Van Harmelen, J. Hendler, I. Horrocks, D. L. McGuinness, P. F. Patel- Schneider, and L. A. Stein, “OWL web ontology language reference,” W3C recommendation, vol. 10, 2004, pp. 2006–01. [5]C. T. Small and A. P. Sage, “Knowledge management and knowledge sharing: A review,” Information, Knowledge, Systems Management, vol. 5, no. 3, 2006, pp. 153–169. [6] C. S. G. Khoo, J.-C. Na, V. W. Wang, and S. Chan, “Developing an Ontology for Encoding DiseaseTreatment Information in Medical Abstracts,” DESIDOC Journal of Library & Information Technology, vol. 31, no. 2, Feb. 2011.

31 การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2556 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2013 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง [7] D. E. Oliver, D. L. Rubin, J. M. Stuart, M. Hewett, T. E. Klein, and R. B. Altman, “Ontology development for a pharmacogenetics knowledge base,” Pac Symp Biocomput, 2002, pp. 65–76. [8] S. CAKULA and A.-B. M. SALEM, “E-Learning Developing Using Ontological Engineering.” WEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATION, Issue 1, vol. 10, January 2013. [9] T. Kato, N. Maneerat, R. Varakulsiripunth, Y. Kato, and K. Takahashi, “Ontology-based e-health system with Thai herb recommendation,” JCSSE2009, 2009, pp. 172–177. [10] Y. Sure, S. Staab, and R. Studer, “Methodology for development and employment of ontology based knowledge management applications,” ACM SIGMOD Record 31, no. 4 (2002): 18–23. [11] R. Dieng-Kuntz et al., “Building and using a medical ontology for knowledge management and cooperative work in a health care network,” Computers in Biology and Medicine 36, no. 7-8 (2006): 871–892. [12] J. Brank, M. Grobelnik, and D. Mladenic, “A survey of ontology evaluation techniques,” in Proceedings of the Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005), 2005, 166–170.

32 ขอบคุณครับ คำถาม และ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นายรณรงค์ แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google