งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางค์กูล. ความเบื้องต้น บทนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ (personality) + สถานการณ์ พฤติกรรมสังคม (=social.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางค์กูล. ความเบื้องต้น บทนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ (personality) + สถานการณ์ พฤติกรรมสังคม (=social."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางค์กูล

2 ความเบื้องต้น บทนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ (personality) + สถานการณ์ พฤติกรรมสังคม (=social beh.) หรือ พฤติกรรมเฉพาะ อย่าง (specific behavior) สรุปภาพรวมบุคลิกภาพ Personality ( บุคลิกภาพ ) ---- >Types ( แบบ / ชนิด ) ---- >Traits ( ลักษณะคงที่ ซึ่งจัด เข้าเป็นกลุ่ม / กองไว้ด้วยกัน --- > Behaviors ( พฤติกรรม ภายนอก / ที่แสดงออกอย่าง ชัดเจน ) Personality

3 บุคลิกภาพ (Personality)---> ชนิดบุคลิกภาพ (types = ใช้ หลักสถิติแบบวิเคราะห์ องค์ประกอบ ช่วยแบ่งแยกเป็น ชนิดอย่างชัดเจน ) ---> บุคลิกลักษณะ / จิตลักษณะ / อุปนิสัย ( จัดเป็นกลุ่ม ) กล่าวคือ trait ที่เกี่ยวข้องกันเมื่อได้นํามา จัดเข้าเป็นกลุ่มหนึ่งๆ แล้ว ก็จะ กลายเป็น แบบบุคลิกภาพ = type) ---> พฤติกรรม (behavior = specific behavior) อย่าลืมเด็ดขาดว่า พฤติกรรม ( ภายนอก ) ต้องสามารถบรรยาย เป็นแบบ เน้นที่นี่ เดี๋ยวนี้ (here and now) here and now

4 ตัวอย่าง.... เช่น เช่น บุคลิก / จิตลักษณะพื้นฐาน 5 ด้าน ที่เรียกว่า The Big Five Type = ด้านเปิดตัว / แสดงตัว ( สูง ) (Extroversion) = พูดมาก + ว่องไว + กล้าแสดงออก ( เหมาะสม ) + มีพลัง + ชอบเข้า สังคม (traits กลุ่มหนึ่ง ) Type = ด้านเห็นพ้องด้วย ( สูง ) (Agreeableness) = เห็นใจผู้อื่น + เมตตากรุณา + ซาบซึ้ง + ให้ ความรัก + ใจอ่อนโยน (traits กลุ่ม หนึ่ง ) Type = มโนธรรม ( สูง ) (Conscientiousness) = ประมวล สรุปเก่ง + ละเอียด + ช่าง วางแผน + มีประสิทธิภาพ (traits กลุ่มหนึ่ง ) ฯลฯ ( ที่เหลือโปรดทบทวนด้วยตนเอง ในตํารา + เอกสาร ) The Big Five

5 การวัดผลบุคลิก / จิตลักษณะ : วัดโดยใช้เครื่องมือวัด / สํารวจ บุคลิกภาพที่มีความเที่ยงตรง ( สูง ) + ความเชื่อมั่น ( สูง ) เช่น แบบสํารวจ MBTI, MMPI, MPI เป็นต้น MBTIMMPIMPI

6 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับการ แสดงพฤติกรรมของบุคคล = บุคคลแสดง beh. แตกต่าง กันออกไป เพราะเรียนรู้มาไม่ เหมือนกัน beh. ไม่จําเป็นต้องแสดงออกมา เหมือนเดิม คําถามที่น่าสนใจ ของนักทฤษฎีการเรียนรู้ทาง สังคม มี 3 ข้อ ดังนี้ (1) เราไม่สามารถมองเห็น beh. ที่เป็นผลมาจาก trait ภายใน แต่ beh. เป็นผลมาจาก ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (2) ความแตกต่างระหว่าง บุคคลไม่จําเป็นต้องมีความ มั่นคง อยู่เสมอ บุคคลสามารถ เรียนรู้ที่จะแสดง beh. ใน แนวทางที่ใหม่ๆ ได้ beh.

7 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับการ แสดงพฤติกรรมของบุคคล ( ต่อ ) สไนเดอร์ กล่าวว่า บางคนแสดง พฤติกรรมภายนอกสอดคล้อง กับบุคลิกลักษณะของตน ( จริงใจ ) มากกว่าบางคน (3) บุคคลไม่ได้ถูกบังคับให้ แสดง behavior ออกมาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ต่างหาก ที่มักจะเร้าให้บุคคล แสดงออกมาแตกต่าง กัน beh. อาจจะมีความมั่นคง ตลอดเวลา ในสถานการณ์หนึ่ง โดยเฉพาะ เพราะสิ่งแวดล้อม นั้นมีปัจจัยอันเดิม สไนเดอร์.

8 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับการ แสดงพฤติกรรมของบุคคล ( ต่อ ) เช่น บุคคลหนึ่งอาจแสดงความ เขินอายในระดับต่างกันไปตาม ลักษณะสถานการณ์ เขาอาจมักจะเขินอายมาก กับ บุคคลที่เพิ่งได้รู้จัก ดังนั้น ในหลายสถานการณ์ คนเราจึงไม่จําเป็นต้องแสดง ออกมาเป็นประจําใน สถานการณ์เดิม ๆ ความเขิน อาย

9 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับการ แสดงพฤติกรรมของบุคคล ( ต่อ ) สรุปได้ว่า บุคลิกลักษณะ (traits) ต่างๆ ไม่ใช่ตัวพยากรณ์ ที่ดีของ beh. ( ที่เป็นหน่วยเล็ก ที่สุด )... กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า พฤติกรรมเดี่ยวๆที่แสดงออกมา ก็ไม่ใช่ตัวพยากรณ์ที่ดีของ บุคลิกลักษณะ (traits) เฉก เช่นเดียวกัน ( มีต่อ ) สรุปได้ว่า

10 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมกับการ แสดงพฤติกรรมของบุคคล ( ต่อ ) เช่น ผลวิจัยพบว่า การอนุมาน ว่าบุคคลนั้น ๆ มีมโนธรรม (trait)... สูงหรือไม่ ในกลุ่ม นักศึกษาป. ตรีเราไม่อาจ พิจารณาได้ตรงที่การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย แต่การมีมโน ธรรมสูงดังกล่าว พิจารณาได้ ตรงที่การตรงต่อเวลา + การ เอาใจใส่รับผิดชอบงานที่ได้รับ ( แสงสุรีย์ สําอางค์กูล และ นพนธ์ สัมมา, 2542) การศึกษา trait กับสถานการณ์ ควบคู่กัน … ผลการวิจัยในระยะ หลัง พบว่า …beh. ถูกกําหนด โดยอิทธิพลร่วมกันระหว่าง บุคลิกลักษณะ + สถานการณ์ หลายตัวหลายชนิด (Lewin, 1935, 1936, 1977, 1985) เช่น ผลวิจัยพบว่า

11 เราสามารถเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพของบุคคลได้หรือ ? มีบางแง่มุมของ บุคลิกภาพเท่านั้น และมี หลายแนวทาง / เทคนิค วิธีการที่จะทำได้ ค่ะ ทางพระพุทธศาสนา มี จุดเน้นไว้ด้วยว่า คนเป็นผู้ ที่สอนได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ ทางที่เจริญงอกงามเติบโต ได้ ถ้ายังมีสติ และ ปัญญา อยู่ รวมทั้งหลงติดยึดกับ อวิชชา และมีคติง่ายๆที่ว่า “ ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัด ยาก ” ด้วย ทางจิตวิทยาสังคม ก็มี หลักวิชาที่พิสูจน์ไว้หลาย แนวคิด / หลักการ ค่ะ

12 คิดดีได้ดี คิดร้ายได้ร้าย ดังนั้น จงฝึกคิดดี - รู้สึก ดี - ทำดี จนเป็นนิสัยส่วนตัว แล้วจะสุขตลอดไป นะ จ๊ะ

13 ขอบคุณค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการ สอบ.... ค่ะ รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางค์กูล


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางค์กูล. ความเบื้องต้น บทนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ (personality) + สถานการณ์ พฤติกรรมสังคม (=social.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google