งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเต้านมโดยแพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเต้านมโดยแพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจเต้านมโดยแพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE)
โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง

2 ความสำคัญของการตรวจCBEในประเทศไทย
มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็งปากมดลูก แต่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี บางแห่งเช่นที่ กรุงเทพฯพบเป็นอันดับหนึ่งแล้ว การตรวจคัดกรองด้วย mammographyในประเทศไทยในปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง เครื่องไม่เพียงพอ ความคุ้มทุนต่ำ บุคคลากรที่เชี่ยวชาญมีน้อย

3 วัตถุประสงค์ ตรวจพบก้อนมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก
ตรวจพบก้อนที่เต้านมซึ่งไม่สามารถตรวจเจอได้จากการตรวจเอกซ์เรย์เต้านม(Mammography) ใช้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้หญิงที่ไม่ได้ประโยชน์จากการตรวจเอกซ์เรย์เต้านมหรือตรวจเอกซ์เรย์เต้านมไม่ได้

4 Detection palpable breast cancer in early stage
Mammography เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพียงวิธีเดียวในปัจจุบันที่สามารถลดอัตราการตายได้ CBE สามารถตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ ทำให้การรักษามะเร็งได้ผลดี (ผู้ป่วยมีอายุยาวขึ้น แต่ไม่มีผลลดการตายลง) No RCT ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย CBE

5 Detection of cancer not found by mammography
CBE และ Mammography ใช้ประกอบกันในการช่วยวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ไม่สามารถใช้ทดแทนกัน Bencej and colleagues Canadian breast screening programs in 300,000 women aged 50-69 CBE alone detected 4.6%(frist screen) and 5.9%(subsequent screen)

6 Screening in mammography not recommended
ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจmammography ได้ เช่น เต้านมเล็กมาก มีการอักเสบที่เต้านม ผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจ mammography

7 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย
อายุ ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี อายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทุกปี ตรวจเอกซ์เรย์เต้านมทุกปี

8 องค์ประกอบในการตรวจCBE
1.Examination Clinical history Visual inspection Palpation of breast tissue Palpation of Lymph nodes 2.Reporting 3.Interpretation

9 Examination

10 Clinical history Identify screening practices for breast health
Ask about any breast changes Assess risk

11 Visual inspection Seek to identify physical signs of breast cancer
Only 4 % of bca were identified by visual inspection alone Assess symmetry of both breast Early sign Flattening of breast contour Areas of thickening evident in one breast

12 Advanced signs B  Breast mass R  Retraction E  Edema
A  Axillary mass S  Scaly nipple T  Tender breast

13

14

15

16

17 Recommend visualized while palpation
Position Arms relaxed at sides Arms raised over head Hands pressed at hips No studies assessed the influenced of position to sensitivity and specificity Recommend visualized while palpation

18

19

20 Palpation breast tissue
No standardization of CBE performance Concept of palpation that effectiveness Position of the breast tissue that make it thin The extent or area of examined Type of finger motion Part of the finger Number of finger Pressure Search pattern Duration of search

21 Palpation breast tissue
MammaCare method Supine position with arm over head Palpating the full area of breast tissue Lateral  mid axillary line Medial  mid sternum Upper  clavicle Lower  inframammary fold Use the finger pads of middle three fingers move in dime-size circular motion

22 Vertical strip search pattern
Applying three levels of pressure at each point

23

24

25 Verticalstrip pattern

26 Concentric circle

27 Radial spoke

28

29

30 Spiral

31 Three level of pressure

32 Nipple palpated

33 Palpation of Lymph nodes
Patients should be sitting Palpation area Axillary Infraclavicular supraclavicular

34

35 Reporting Description of all findings in specific and precise language
Regardless of interpretation In the case of a negative interpretation description of finding provides a baseline for interpreting future result In abnormal interpretation a description provides an important guide for f/u examination

36 Normal/negative CBE Clinical history –describe
Breast screening practices Breast changes Risk factors for breast cancer Hormonal factors at time of examination

37 Visual inspection – describe
Scarring Symmetry of breast shape and appearance of skin and nipple-areolar complex Palpation of lymph node Infra- and supraclavicular nodes axillary

38

39 Breast palpation Nodularity Symmetry tenderness
Normal nodularity should not be describe as FCD Normal cyclic breast tenderness should not be described as a pathologic condition Symmetry tenderness

40 Abnormal CBE Clinical history Visual inspection
Breast screening practices Breast changes Risk factors for breast cancer Hormonal factors at time of examination Visual inspection Contour Color

41 Skin retraction or dimpling
Nipple scaling or retraction Nipple inversion (age of onset during adulthood) Location of abnormal findings or mass according to clock face as the examiner faces the patient ,distant from nipple, side Size/extent of abnormal finding or mass

42 Palpation – for each palpable abnormality
Three dimensional dominant mass or two dimensional thickening Location in three dimensions Size Shape Mobility Consistency External texture

43 Nipple discharge Spontaneous Color Number of involved ducts
Right or left, or both

44

45

46 Interpretation Normal/Negative Abnormal
No abnormalities on visual inspection or palpation Abnormal Asymmetrical finding on either visual inspection or palpation that warrants further evaluation and possible referral Finding will reflect acontinuum of possible outcomes From probably to highly suspicious of cancer

47 Sensitivity and specificity
Sensitivity (58.7%) Specificity (93.4%) Factors Patient age Tumor size Body weight Menopause status Hormone use Ethnicity

48 CBE training Physician, nurse, local health officer
Training on CBE proficiency Standardization program Mammacare method Silicone breast model

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Follow up Follow up for Normal/Negative CBE
A repeat CBE at the next screening interval or preventive health examination

65 Follow up for abnormal CBE
Should not discount an abnormal CBE because of a negative mammograme or other imaging examination Must follow up all conflicting or abnormal finding to satisfactory resolution using the action outlined below All referrals must ensure that a copy of the CBE report is provided to specialists performing imaging

66 Follow up options Repeat CBE
Medical management of probably benign condition Referral to a breast specialist Imaging Aspiration biopsy

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเต้านมโดยแพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google