งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเต้านมโดย แพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE) โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเต้านมโดย แพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE) โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจเต้านมโดย แพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE) โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง

2 ความสำคัญของการตรวจ CBE ใน ประเทศไทย  มะเร็งเต้านมพบเป็นอันดับที่สองรองจากมะเร็ง ปากมดลูก  แต่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี บางแห่งเช่นที่ กรุงเทพฯพบเป็นอันดับหนึ่งแล้ว  การตรวจคัดกรองด้วย mammography ใน ประเทศไทยในปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้อย่าง ทั่วถึง  เครื่องไม่เพียงพอ  ความคุ้มทุนต่ำ  บุคคลากรที่เชี่ยวชาญมีน้อย

3 วัตถุประสงค์  ตรวจพบก้อนมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก  ตรวจพบก้อนที่เต้านมซึ่งไม่สามารถตรวจเจอ ได้จากการตรวจเอกซ์เรย์เต้านม (Mammography)  ใช้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้หญิงที่ ไม่ได้ประโยชน์จากการตรวจเอกซ์เรย์เต้านม หรือตรวจเอกซ์เรย์เต้านมไม่ได้

4 Detection palpable breast cancer in early stage  Mammography เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมเพียงวิธีเดียวในปัจจุบันที่สามารถลด อัตราการตายได้  CBE สามารถตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มแรก ได้ ทำให้การรักษามะเร็งได้ผลดี ( ผู้ป่วยมีอายุ ยาวขึ้น แต่ไม่มีผลลดการตายลง )  No RCT ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย CBE

5 Detection of cancer not found by mammography  CBE และ Mammography ใช้ประกอบกันใน การช่วยวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ไม่สามารถใช้ ทดแทนกัน  Bencej and colleagues  Canadian breast screening programs in 1996-1998  300,000 women aged 50-69  CBE alone detected 4.6%(frist screen) and 5.9%(subsequent screen)

6 Screening in mammography not recommended  ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจ mammography ได้ เช่น  เต้านมเล็กมาก  มีการอักเสบที่เต้านม  ผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจ mammography

7 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมใน ผู้หญิงไทย  อายุ 20-39 ปี ตรวจเต้านมด้วย ตนเองทุกเดือน ตรวจเต้านมโดยบุคลากร ทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี ตรวจเต้านมโดยบุคลากร ทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี  อายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมด้วย ตนเองทุกเดือน ตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทุกปี ตรวจเอกซ์เรย์เต้านมทุกปี

8 องค์ประกอบในการตรวจ CBE  1.Examination  Clinical history  Visual inspection  Palpation of breast tissue  Palpation of Lymph nodes  2.Reporting  3.Interpretation

9 Examination

10 Clinical history  Identify screening practices for breast health  Ask about any breast changes  Assess risk

11 Visual inspection  Seek to identify physical signs of breast cancer  Only 4 % of bca were identified by visual inspection alone  Assess symmetry of both breast  Early sign  Flattening of breast contour  Areas of thickening evident in one breast

12  Advanced signs  B  Breast mass  R  Retraction  E  Edema  A  Axillary mass  S  Scaly nipple  T  Tender breast

13

14

15

16

17  Position  Arms relaxed at sides  Arms raised over head  Hands pressed at hips  No studies assessed the influenced of position to sensitivity and specificity  Recommend visualized while palpation

18

19

20 Palpation breast tissue  No standardization of CBE performance  Concept of palpation that effectiveness  Position of the breast tissue that make it thin  The extent or area of examined  Type of finger motion  Part of the finger  Number of finger  Pressure  Search pattern  Duration of search

21 Palpation breast tissue  MammaCare method  Supine position with arm over head  Palpating the full area of breast tissue  Lateral  mid axillary line  Medial  mid sternum  Upper  clavicle  Lower  inframammary fold  Use the finger pads of middle three fingers move in dime-size circular motion

22  Vertical strip search pattern  Applying three levels of pressure at each point

23

24

25  Verticalstrip pattern

26  Concentric circle

27 Radial spoke

28

29

30 Spiral

31 Three level of pressure

32 Nipple palpated

33 Palpation of Lymph nodes  Patients should be sitting  Palpation area  Axillary  Infraclavicular  supraclavicular

34

35 Reporting  Description of all findings in specific and precise language  Regardless of interpretation  In the case of a negative interpretation description of finding provides a baseline for interpreting future result  In abnormal interpretation a description provides an important guide for f/u examination

36 Normal/negative CBE  Clinical history –describe  Breast screening practices  Breast changes  Risk factors for breast cancer  Hormonal factors at time of examination

37  Visual inspection – describe  Scarring  Symmetry of breast shape and appearance of skin and nipple-areolar complex  Palpation of lymph node  Infra- and supraclavicular nodes  axillary

38

39  Breast palpation  Nodularity  Normal nodularity should not be describe as FCD  Normal cyclic breast tenderness should not be described as a pathologic condition  Symmetry  tenderness

40 Abnormal CBE  Clinical history  Breast screening practices  Breast changes  Risk factors for breast cancer  Hormonal factors at time of examination  Visual inspection  Contour  Color

41  Skin retraction or dimpling  Nipple scaling or retraction  Nipple inversion (age of onset during adulthood)  Location of abnormal findings or mass according to clock face as the examiner faces the patient,distant from nipple, side  Size/extent of abnormal finding or mass 

42  Palpation – for each palpable abnormality  Three dimensional dominant mass or two dimensional thickening  Location in three dimensions  Size  Shape  Mobility  Consistency  External texture

43  Nipple discharge  Spontaneous  Color  Number of involved ducts  Right or left, or both

44

45

46 Interpretation  Normal/Negative  No abnormalities on visual inspection or palpation  Abnormal  Asymmetrical finding on either visual inspection or palpation that warrants further evaluation and possible referral  Finding will reflect acontinuum of possible outcomes  From probably to highly suspicious of cancer

47 Sensitivity and specificity  Sensitivity (58.7%) Specificity (93.4%)  Factors  Patient age  Tumor size  Body weight  Menopause status  Hormone use  Ethnicity

48 CBE training  Physician, nurse, local health officer  Training on CBE proficiency  Standardization program  Mammacare method  Silicone breast model

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Follow up  Follow up for Normal/Negative CBE  A repeat CBE at the next screening interval or preventive health examination

65 Follow up for abnormal CBE  Should not discount an abnormal CBE because of a negative mammograme or other imaging examination  Must follow up all conflicting or abnormal finding to satisfactory resolution using the action outlined below  All referrals must ensure that a copy of the CBE report is provided to specialists performing imaging

66 Follow up options  Repeat CBE  Medical management of probably benign condition  Referral to a breast specialist  Imaging  Aspiration  biopsy

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเต้านมโดย แพทย์และพยาบาล Clinical Breast Examination (CBE) โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google