งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjuvant therapy in breast cancer Dr.Adisai Pattatang Chonburi cancer center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjuvant therapy in breast cancer Dr.Adisai Pattatang Chonburi cancer center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjuvant therapy in breast cancer Dr.Adisai Pattatang Chonburi cancer center

2

3 Metastesis site

4 Prognosis factors บอกโอกาสการหายจากโรค โอกาสการกลับมาเป็นใหม่ โอกาสการแพร่กระจาย ประกอบด้วย –Clinical factors Age Menopausal status

5 –Pathologic factors Tumor type Tumor grade Tumor size Lymphovascular invasion Number of node metastases –Biologic factors Estrogen receptor Progesteronr receptor HER-2(c-erb B 2 )

6 5 yrs.survival

7 HER-2 IHC overexpressionnormal

8 HER-2 FISH NormalAmplified

9 Predictive factors ทำนายผลการรักษาด้วยยาต่างๆว่าจะได้ผลดี –ER,PgR for hormone therapy –HER-2 for Trastrazumab ทำนายผลการรักษาว่ามีโอกาสไม่ได้ผล –HER-2 for CMF regimen –HER-2 for Tamoxifen

10 St.Gallen conference 2005 Increase risk for recurrence or metastasis –Age<35 yrs. –pT>2 cm. –Histologic grade IDC II orIII –Lymphovascular invasion,LVI –HER-2 positive 3+or amplified in FISH Number of lymph node metastasis –N 1 1-3 –N 2 4-9 –N 3 >9

11 Assessment of endocrine responsive Endocrine responsive –ER and PgR positive Endocrine nonresponsive –ER and Pgr negative Endocrine responsive uncertain –ER or PgR positive –Low level ER positive (<10%) –HER-2 positive

12 ตารางที่ 2 คำจำกัดความของความเสี่ยงในการ กลับมาเป็นซ้ำ Risk category - Low risk ผู้ป่วยที่ไม่มีการกระจายไปยังต่อม น้ำเหลือง และมี คุณสมบัติครบทุกอย่างต่อไปนี้ 1.pT </=2 cm 2.Histology grade I tumor 3.No lymphovascular invasion 4.HER 2 negative 5.age<35 yrs.

13 - Intermediate risk 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีการกระจายไปยัง ต่อมน้ำเหลือง แต่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 1.pT > 2 cm 2.Histology grade 2-3 3.lympovascular invasion 4.HER 2 positive 5. age>35 yrs. 2. ผู้ป่วยที่ที่มีการกระจายไปยังต่อม น้ำเหลือง 1-3 ต่อม และ HER 2 negative

14 -High risk - ผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยังต่อม น้ำเหลือง 1-3 ต่อมแต่มี HER 2 positive - หรือผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยัง ต่อมน้ำเหลือง เท่ากับ 4 ต่อม มากกว่าหรือ

15 Adjuvant therapy Risk category Endocrine responsive Endocrine response Endocrine non- uncertain responsive Low ET ET Not applicable Nil a Nil a Intermediate risk ET alone or CT then Et b CT d CT then Et b ET alone c High risk CT then Et b CT then Et b CT

16 Adjuvant in endocrine responsive Risk group Endocrine responsive Pre-menopausal Postmenopausal Low Tam or Nil a Tam or Nil a Intermediate risk CT then Tam or Tam or AI or Nil Tam +/- OFS or CT then Tam c or OFS 4 CT then Ai c High risk CT then Tam CT then Tam or CT then AI

17 Adjuvant in endocrine responseuncertain Risk group Endocrine response uncertain Pre-menopausal Postmenopausal Low Tam or Nil a Tam or AI or Nil b Intermediate risk CT c then Tam d CT then AI or CT then Tam Tam +/- OFS Tam or AI alone High risk CT c then Tam d CT then AI or CT then Tam

18 Adjuvant in endocrine non-responsive Risk group Endocrine non-responsive both pre-menopausal and post- menopausal Low risk Not applicable Intermediate risk CT High risk CT

19 Adjuvant RT T>5 cm. T<5 cm. vary in breast size T 4 Margin not free or <1 mm. N>4 nodes N 1-3 with unfavorite or ↑risk –extranodalinvasion

20 Adjuvant biologic therapy Trastrazumab –In HER-2 positive 3+ or –Gene amplified in FISH technique Lapatinib –In HER-1 positive Antiangiogenesis –bavasizumap

21 oncotype

22 chemotherapy

23 Tamoxifen mechanism

24 Breast cancer cell from electronmicroscope

25 Targeted therapy

26

27

28

29 Mechanism of tumor growth & metastesis

30 Angiogenesis

31

32

33

34 antiangiogenesis

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt Adjuvant therapy in breast cancer Dr.Adisai Pattatang Chonburi cancer center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google