งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงสะท้อน จากคนไทย คนหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดการ ปฏิรูปประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงสะท้อน จากคนไทย คนหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดการ ปฏิรูปประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงสะท้อน จากคนไทย คนหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดการ ปฏิรูปประเทศ ไทย

2 ความแตกต่างระหว่าง ประเทศที่พัฒนาแล้ว กับ ประเทศด้อยพัฒนา

3 ไม่ได้อยู่ที่ การไม่เคยเสียเอก ราชให้ใคร

4 สามารถดูได้จากประเทศ ญี่ปุ่น เยอรมัน แม้จะแพ้สงครามโลก แต่ก็กลับมายิ่งใหญ่ในเศรษฐกิจโลก

5 ไม่ได้อยู่ที่ ความเก่าแก่ของ อารยธรรมของ ประเทศนั้นๆ

6 สามารถดูได้จากประเทศ อินเดีย อียิปต์ ซึ่งมีอารยธรรม มานาน กว่า 3,000 ปี แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง ยากจน

7 ในขณะที่ประเทศเกิดใหม่ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่เป็นประเทศเล็กๆ ไม่มีศักยภาพอะไรเลย เมื่อ 100 ปีที่แล้ว แต่วันนี้กลับพัฒนาจน กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ร่ำรวยได้

8 และความแตกต่าง ระหว่างประเทศที่ พัฒนาแล้ว กับ ประเทศด้อยพัฒนา ก็ไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากร ของประเทศอีกนั่นล่ะ

9 ญี่ปุ่น ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมาก 80% ของพื้นที่เป็นภูเขา ไม่เหมาะใน การทำเกษตรกรรม แต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ส่งออก อาหาร และ สินค้าเกษตรที่สำคัญของ โลก

10 สวิสเซอร์แลนด์ อากาศหนาวจัดจนใน 1 ปี ทำการเกษตรได้เพียง 4 เดือนและ ไม่มีการ ทำไร่โกโก้เลย แต่กลับทำช็อคโกแลตส่ง ออกรายใหญ่ของโลก และยังนำเอาความซื่อสัตย์ ความตรงเวลา ความมีระเบียบของคน มาใช้ประโยชน์ จนได้รับการยอมรับให้เป็นธนาคารของโลก

11 สีผิว และ เผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่ เหตุผลอีกแหละ เพราะเมื่อ แรงงานที่เคยเกียจคร้านใน ประเทศของตนย้ายไปอยู่ และหากินในประเทศที่เจริญ แล้วกลับกลายเป็นแรงงานที่ ขยันด้วยซ้ำไป

12 แล้วอะไร ที่ทำให้แตกต่าง ?

13 สิ่งที่แตกต่าง คือ ทัศนคติ ที่ฝัง รากลึกมานานปี ผ่านระบบ การศึกษา และ การอบรมปลูกฝัง

14 จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมของคนใน ประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าคนส่วนใหญ่ ดำเนินชีวิตอยู่บน หลักปรัชญา ได้แก่

15 1. ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต (Ethics as the basic principle) 2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 3. ความรักในงาน (Work Loving) 4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility) 5. จิตใจมุ่งมั่น สู่ความเป็นที่หนึ่ง ( Will of super action) 6. การเคารพต่อกฏระเบียบ (Respect to the law and rules) 7. การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect to the rights of other citizens) 8. การตรงต่อเวลา (Punctuality) 9. การออมและความสนใจในการลงทุน (Strive for saving and investment)

16 แต่น่าเสียดายที่ ในประเทศด้อย พัฒนา มีคนเพียงจำนวน น้อยที่ใช้หลัก ปรัชญาเหล่านี้ใน การดำเนินชีวิต

17 ประเทศไทยของเรายัง เป็นประเทศด้อยพัฒนา ไม่ใช่เพราะเราขาด ทรัพยากร หรือมีภัย ธรรมชาติเป็นปัญหา แต่เพราะเราขาด ทัศนคติ และ แรงผลักดันที่สอดคล้อง ไปตามหลักปรัชญาการ ดำเนินชีวิตที่กล่าวมา

18 ปรมาจารย์ ขงจื๊อ (551-479 ปีก่อนปีคริสตกาล ) สอนไว้ว่า หากเจ้าวางแผนไว้ 1 ปี.............. จงปลูกข้าว – หากเจ้าวางแผนไว้ 10 ปี.............. จงปลูกต้นไม้ หากเจ้าวางแผนไว้ 100 ปี............... จงให้ความรู้ แก่บุตรหลาน 530123

19 ถ้าคุณไม่ส่งต่อเมลล์นี้ คุณจะไม่ล้มป่วย คุณจะไม่ทะเลาะกับแฟน คุณจะไม่ถูกไล่ออก จากงาน คุณจะไม่ถูก สาปแช่งใดๆ

20 แต่ถ้าคุณ รักประเทศไทย และอยากเห็นประเทศไทยของเรา เปลี่ยนเป็น ประเทศที่ พัฒนาแล้ว ขอให้เริ่มจากตัวคุณเอง พัฒนาสังคม ใกล้ตัวคุณ จากที่บ้าน ที่ทำงาน และอย่าลืมช่วยกันส่งข้อความนี้ต่อให้ คนรอบข้างคุณให้มากที่สุด หวังว่าจะได้เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คน ไทยได้คิด วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของเรา เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ การปฏิรูปประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนา แล้วในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt เสียงสะท้อน จากคนไทย คนหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดการ ปฏิรูปประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google