งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน
มุมมองการถอดบทเรียน สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

2 ถอดบทเรียน : ผลผลึก-สิ่งใหม่
การนำเสนอ การถอดบทเรียน ? มุมมองผ่านสายตาคนนอกระบบ การก้าวต่อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 ถอดบทเรียน “”ไม่ควรผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง ในสถานการณ์เดิม”
ทบทวนตนเอง เพื่อเข้าใจ เรียนรู้ เพื่อก้าวต่อไป บทเรียนมีไว้ให้เรียนรู้ บทเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 วิธีวิทยาถอดบทเรียน สร้างสรรค์ บรรยากาศที่เป็น ธรรมชาติ มิตรภาพ ปลอดภัยและมี ความสุข “ไว้วางใจ”

5 Facilitator สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ตั้งประเด็น เข้าสู่ประเด็น จับประเด็น คลี่คลายประเด็น นำเสนอประเด็น เพื่อสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ “- บทเรียน -”

6 บทเรียน “บทเรียน” เป็นข้อมูลที่มีชีวิต มีพลวัต เคลื่อนไหวตลอดเวลา
“บทเรียน” เป็นข้อมูลที่มีชีวิต มีพลวัต เคลื่อนไหวตลอดเวลา “บทเรียน” จะมีพลังมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการถอดบทเรียนสม่ำเสมอ

7 มุมมองงานพัฒนาคุณภาพ ผ่านสายตาคนนอกระบบ

8 SHA ปี ๒

9 Beyond HA. Kapho Dansai Raman Ubonratana Mind 2 Mind Social Quality
Care & Share Social Quality Human Quality Ubonratana Raman Sufficiency  Economy Social Governance Innovation High performance Organization

10 โรงพยาบาลรามัน

11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

12 โรงพยาบาลกะพ้อ

13 โรงพยาบาลอุบลรัตน์

14 มุมมองการถอดบทเรียน มุมมองจากคนนอก

15 คน : ต้นทุนที่มีคุณค่า

16 ระบบ (System) ระบบที่ซับซ้อน (Flexibility)
ความซับซ้อน ยุ่งเหยิงที่เป็นธรรมชาติของคลี่คลายเพื่อการสร้างนวัตกรรม

17 ปรับเปลี่ยน สู่ สมดุล กระบวนการคุณภาพ ระดับ สรพ. และ รพ.
ระดับ ปัจเจก และองค์กร การสร้างมาตรฐานคุณภาพร่วมกันผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

18 ‘การก้าวไป’ เปิดใจ ยกระดับ ปรับตัว...
พลวัตของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป

19 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของงานพัฒนาคุณภาพ

20 ผู้นำ กระบวนการนำและการบริหาร ผสมผสาน การร่วมมือ กับการแข่งขัน

21 Facilitators: ขุมพลังที่มีคุณค่าขององค์กร Facilitator

22 ทุนประเดิม กระบวนการพัฒนาคุณภาพ พื้นฐานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
TQM CQI QC R2R HPH PDCA SPA KM LO ISO AI LEAN HEC OM MDNQA RCA 5ส.

23 วิธีคิด แนวคิดเรื่องการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (humanized healthcare) แนวคิดองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) แนวคิดเรื่องนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดค้น ระบบงานใหม่ๆ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีพอ (Good Enough Vision) ออกแบบระบบสำหรับสถานการณ์,บริบท

24 จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ระบบที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น (สิ่งที่ท้าทาย) ระหว่างบริบท กับ มาตรฐาน (ที่เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจ) การวางระบบ : การเชื่อมต่อระหว่างระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) กับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Management for Performance Excellence)

25 จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
การพัฒนาบนฐานความรู้ (Wisdom) ใช้(Knowledge Utilization) จัดการ(Knowledge Management) สร้าง (Knowledge Creation) บรรยากาศ คน กระบวน การ

26 จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
แสวงหากระบวนการทำงานที่ง่ายกว่า การเทียบเคียง (Benchmarking) อย่างเข้าใจและเท่าทัน > บริบท วิธีการ เป้าหมาย การพัฒนาด้านมิติจิตวิญญาณ (Spirituality) การเยียวยาด้วยเรื่องเล่า (Narrative Medicine)

27 จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
AI : Appreciative Inquiry สำรวจและหา แก่นสารด้านบวก (Positive Core ) เปิดใจ มองหาศักยภาพ การปรับเปลี่ยนที่มีชีวิตชีวา ผัสสะและสุนทรียภาพ (Aesthetics) เยียวยาและปลุกปลอบ

28 วัฒนธรรมครอบครัว การสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน การสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมครอบครัว วัฒนธรรม การจัดการความรู้

29 ทีมงาน TEAM “TALENT wins the game, but TEAM wins the championship”
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน TEAM ทีมงาน “TALENT wins the game, but TEAM wins the championship” ไมเคิล จอร์แดน

30 LEAN Principle LEAN with R2R LEAN and Seamless
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน LEAN with R2R LEAN and Seamless LEAN Principle

31 Networks เครือข่ายนอกโรงพยาบาล พหุสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA
ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน Networks พหุสังคม เครือข่ายนอกโรงพยาบาล

32 กระบวนการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีพลัง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน กระบวนการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีพลัง การจัดการความรู้

33 คุณภาพ คือ วิถี คุณภาพอย่างไร? ในแบบของเรา เหมาะสมกับองค์กร
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน คุณภาพ คือ วิถี คุณภาพอย่างไร? ในแบบของเรา เหมาะสมกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

34

35 “SHA ทำให้งานที่ทำอยู่ชัดเจนขึ้น และ SHA ให้โอกาสคนทำงานในมิติจิตใจ ที่ยากแก่การมีพื้นที่เป็นของตัวเอง ด้วยลักษณะของงานที่มีกระบวนการซับซ้อนและละเอียดอ่อน ผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็เป็นเชิงนามธรรม ที่ใช้ตัวชี้วัดใดๆ มาตัดสินและกำหนดมาตรฐานไม่ได้เลย”

36 จะยั่งยืนต่อไป...อย่างไร?
ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ จากความหลากหลายแตกต่าง การจัดการความรู้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน

37 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google