งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองการถอด บทเรียน สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กร สู่ความยั่งยืน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองการถอด บทเรียน สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กร สู่ความยั่งยืน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองการถอด บทเรียน สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กร สู่ความยั่งยืน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

2 ถอดบทเรียน : ผล ผลึก - สิ่งใหม่ การนำเสนอ การถอดบทเรียน ? มุมมองผ่านสายตาคนนอกระบบ การก้าวต่อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 “” ไม่ควรผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง ใน สถานการณ์เดิม ” ทบทวนตนเอง เพื่อเข้าใจ เรียนรู้ เพื่อก้าวต่อไป บทเรียนมีไว้ให้เรียนรู้ บทเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับการ พัฒนาที่ยั่งยืน “” ไม่ควรผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง ใน สถานการณ์เดิม ” ทบทวนตนเอง เพื่อเข้าใจ เรียนรู้ เพื่อก้าวต่อไป บทเรียนมีไว้ให้เรียนรู้ บทเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับการ พัฒนาที่ยั่งยืน ถอดบทเรียน

4 วิธีวิทยาถอด บทเรียน สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ บรรยากาศที่เป็น ธรรมชาติ มิตรภาพ ปลอดภัยและมี ความสุข “ ไว้วางใจ ”

5 Facilitator สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งประเด็น เข้าสู่ประเด็น จับประเด็น คลี่คลายประเด็น นำเสนอประเด็น เพื่อสะท้อนข้อมูล ย้อนกลับ “- บทเรียน -” สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งประเด็น เข้าสู่ประเด็น จับประเด็น คลี่คลายประเด็น นำเสนอประเด็น เพื่อสะท้อนข้อมูล ย้อนกลับ “- บทเรียน -”

6 บทเรียน “ บทเรียน ” เป็นข้อมูลที่มี ชีวิต มีพลวัต เคลื่อนไหว ตลอดเวลา “ บทเรียน ” จะมีพลังมาก ที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการถอด บทเรียนสม่ำเสมอ

7 มุมมองงานพัฒนา คุณภาพ ผ่านสายตาคนนอกระบบ

8 SHA ปี ๒

9 Kapho Mind 2 Mind Care & Share Dansai Social Quality Human Quality Raman Innovation High performance Organization Sufficiency Economy Social Governance Ubonratana

10 โรงพยาบาล รามัน

11 โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย

12 โรงพยาบาล กะพ้อ

13 โรงพยาบาล อุบลรัตน์

14 มุมมองจากคนนอก มุมมองการถอดบทเรียน

15 คน : ต้นทุนที่มี คุณค่า

16 ระบบ (System) ระบบที่ ซับซ้อน (Flexibility) ความซับซ้อน ยุ่ง เหยิงที่เป็น ธรรมชาติของ คลี่คลายเพื่อการ สร้างนวัตกรรม

17 กระบวนการ คุณภาพ ปรับเปลี่ยน สู่ สมดุล ระดับ สรพ. และ รพ. ระดับ ปัจเจก และองค์กร การสร้างมาตรฐานคุณภาพร่วมกันผ่าน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

18 ‘ การก้าวไป ’ เปิดใจ ยกระดับ ปรับตัว... พลวัตของกระบวนการพัฒนา คุณภาพ ที่สอดคล้อง กับบริบทที่เปลี่ยนไป

19 ปัจจัยที่เอื้อต่อ ความสำเร็จ ของ งานพัฒนาคุณภาพ

20 ผู้นำ กระบวนการนำและ การบริหาร ผสมผสาน การร่วมมือ กับการ แข่งขัน

21 Facilit ator Facilita tors: ขุมพลังที่มี คุณค่าของ องค์กร

22 5ส.5ส. R2R TQM ISO CQI KM HPH QC MDNQA RCA OM PDCA HEC LEAN LO SPA AI กระบวนการพัฒนาคุณภาพ พื้นฐานร่วมกันในการ พัฒนาคุณภาพองค์กร ทุน ประเดิม

23 วิธี คิด แนวคิดเรื่องการดูแลด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์ (humanized healthcare) แนวคิดองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) แนวคิดเรื่องนวัตกรรม เพื่อ ส่งเสริมการคิดค้นระบบงาน ใหม่ๆ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีพอ (Good Enough Vision) ออกแบบระบบสำหรับ สถานการณ์, บริบท

24 จากแนวคิดสู่การ ปฏิบัติ ระบบที่ตอบสนองการ เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ( สิ่งที่ท้าทาย ) ระหว่างบริบท กับ มาตรฐาน ( ที่เป็นเพียงแนวทางการตัดสินใจ ) การวางระบบ : การเชื่อมต่อระหว่าง ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) กับการบริหาร องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Management for Performance Excellence)

25 การพัฒนาบนฐานความรู้ (Wisdom) ใช้ (Knowledge Utilization) จัดการ (Knowledge Management) สร้าง (Knowledge Creation) จากแนวคิดสู่การ ปฏิบัติ บรรยา กาศ กระบว น การ คน

26 แสวงหากระบวนการทำงานที่ ง่ายกว่า การเทียบเคียง (Benchmarking) อย่างเข้าใจ และเท่าทัน > บริบท วิธีการ เป้าหมาย การพัฒนาด้านมิติจิตวิญญาณ (Spirituality) การเยียวยาด้วยเรื่องเล่า (Narrative Medicine) จากแนวคิดสู่การ ปฏิบัติ

27 AI : Appreciative Inquiry สำรวจและหา แก่นสารด้านบวก (Positive Core ) เปิดใจ มองหาศักยภาพ การปรับเปลี่ยนที่มีชีวิตชีวา ผัสสะและสุนทรียภาพ (Aesthetics) เยียวยาและปลุก ปลอบ จากแนวคิดสู่การ ปฏิบัติ

28 การสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมครอบครัว วัฒนธรรม การจัดการความรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน

29 TEAM “TALENT wins the game, but TEAM wins the championship” ไมเคิล จอร์แดน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน ทีมง าน

30 LEAN Principle LEAN with LEAN and Seamless R2 R ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน

31 Networks พหุสังคม เครือข่ายนอกโรงพยาบาล ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน

32 กระบวนการ เรียนรู้ ที่ทำให้เกิดการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี พลัง การจัดการความรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน

33 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ SHA ที่ค้นพบจากการถอดบทเรียน คุณภาพ คือ วิถี คุณภาพอย่างไร ? ในแบบของเรา เหมาะสมกับ องค์กร และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

34

35 “ SHA ทำให้งานที่ทำอยู่ชัดเจนขึ้น และ SHA ให้โอกาสคนทำงานในมิติ จิตใจ ที่ยากแก่การมีพื้นที่เป็น ของตัวเอง ด้วยลักษณะของงานที่มี กระบวนการซับซ้อนและละเอียดอ่อน ผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็เป็น เชิงนามธรรม ที่ใช้ตัวชี้วัด ใดๆ มาตัดสินและกำหนด มาตรฐานไม่ได้เลย ”

36 จะยั่งยืนต่อไป... อย่างไร ? ขับเคลื่อนด้วยองค์ ความรู้ จากความ หลากหลายแตกต่าง การจัดการ ความรู้ ถอด บทเรียน แลกเปลี่ยน

37 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt มุมมองการถอด บทเรียน สิ่งที่น่ารู้ในการนำองค์กร สู่ความยั่งยืน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google