งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชจริยศาสตร์และการ คิดเชิงวิพากษ์ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา Doctor and Society ๑๓ มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชจริยศาสตร์และการ คิดเชิงวิพากษ์ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา Doctor and Society ๑๓ มิ. ย. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวชจริยศาสตร์และการ คิดเชิงวิพากษ์ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา Doctor and Society ๑๓ มิ. ย. ๕๔

2 21 st Century Learning จาก informative, formative สู่ transformative learning เรียนให้ได้ 21 st Century Skills ปฏิบัติ & ปฏิเวธ นำ ปริยัติ PBL (Project-Based Learning) >> ฟัง การบรรยาย

3 21 st Century Skills Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา ) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change Learning Leadership

4 การคิดเชิง วิพากษ์ คิดหลายแบบ หลายชั้น มองต่างมุม ต่างสถานการณ์ เรียนรู้อย่างไร

5 คิดแบบสวมหมวก ๖ ใบ หมวกสีขาว คิดอย่างเป็นกลาง ให้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง หมวกสีแดง คิดอย่างมีอารมณ์ ใช้ ความรู้สึก หมวกสีดำ คิดระมัดระวัง หรือคิดเชิง ลบ บอกข้อควรระวัง ข้อเสีย อันตราย หมวกสีเหลือง คิดเชิงบวก บอก คุณค่า ประโยชน์ ข้อดี หมวกสีเขียว คิดสร้างสรรค์ เสนอ ทางเลือกใหม่ คิดหลุดโลก หา แนวทางใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีคนทำมา ก่อน หรือไม่ตรงกับวิธีคิดที่ใช้กันอยู่ หมวกสีฟ้า คิดรอบด้าน มอง ภาพรวม เสนอข้อสรุป ลงมติ

6 แบบฝึกหัดคิดแบบสวม หมวก ๖ ใบ ประชุมกลุ่ม เพื่อเรียนจากการ ฝึกหัด เรื่อง … จัดระบบการอยู่หอเพื่อ ความสุขและการเรียนรู้ทักษะชีวิต แต่ละกลุ่มเลือก group facilitator ทำ หน้าที่ดำเนินการ ลปรร. ให้ทุกคน ได้ออกความเห็น แต่ละกลุ่มเลือกผู้นำเสนอในกลุ่ม ใหญ่ เลือก “ ผู้สังเกต ” (observer) บรรยากาศของการ ลปรร. ของ การคิด

7 แบบฝึกหัดคิดแบบสวม หมวก ๖ ใบ ใช้เวลาประชุม ๔๐ นาที สวมหมวกทีละใบ แล้วพูดคนละ ๑ ประโยค ( ไม่อธิบาย ) อาจพูด ๑ – ๒ รอบ แล้ว facilitator สรุป สวมหมวกสีต่อไป Facilitator สรุปสาระของการประชุม ผู้สังเกตการณ์สรุปว่าเห็นภาพการ คิดเชิงวิพากษ์อย่างไร

8 เรียนทั้ง ห้อง นำเสนอผลการประชุมแต่ละ กลุ่ม นำเสนอข้อสังเกต บรรยากาศ การคิดเชิงวิพากษ์ในแต่ละกลุ่ม ลปรร. การเรียนรู้เรื่องการคิด เชิงวิพากษ์จากการประชุมกลุ่ม ใช้ประสบการณ์สอนตนเอง ทำ ให้ตนเองเรียนรู้วิธีคิด สรุป

9 ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต สอน ตัวเอง เรียนจากประสบการณ์ตรง มีทักษะ (skill) ในการเรียนรู้ เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เคารพสังคม ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็น “ แก้วพร่องน้ำ ” ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิด ความเชื่อ ของตน


ดาวน์โหลด ppt เวชจริยศาสตร์และการ คิดเชิงวิพากษ์ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา Doctor and Society ๑๓ มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google